مقاله بررسی تنوع ژنتیکی خرفه بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی

word قابل ویرایش
4 صفحه
27700 تومان

بررسی تنوع ژنتیکی خرفه بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی

چکیده
خرفه با نام علمی Portulaaa oleraaea یک گیاه یکساله است که در مکانهای زیستی متعددی در سراسر جهان رشد میکند و از نظر مواد غذایی در لیست گیاهان اقتصادی جهان گنجانده شده است. این پژوهش با هدف تعیین تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای بومی گیاه دارویی خرفه در ایران با استفاده از صفات مورفولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشدر قالب طرح کاملاً تصادفی با 20 ژنوتیپ به عنوان تیمار در 4 تکرار انجام شد. نتایج جدول تجزیه واریانس چهار صفت شامل میزان مواد جامد محلول، طول ساقه اصلی، قطر میانگره و تعداد گل در بوته، در بین 20 توده خرفه معنیداری را نشان داد. مقایسه میانگین به روش آزمون چند دامنهای دانکن در سطح 5 درصد، بیشترین میزان مواد جامد محلول را در تهران، و بیشترین طول ساقه اصلی، قطر میانگره سوم و تعداد گل را به ترتیب در ژنوتیپهای همدان، شیراز، اردبیل نشان داد.

کلمات کلیدی: خرفه((Portulaaa oleraaea، تنوع ژنتیکی، صفات مورفولوژیکی


.1 مقدمه
گیاه دارویی خرفه عضوی از خانواده Portulaaaaeae است. این خانواده از120 گونه گیاهی دارویی تشکیل شده است که اغلـب دارای بوتههای شاداب هستند و به عنوان هشتمین علف هرز رایج در جهان میباشد .(6) گیاه خرفه در مناطق گسترده معتدل و گرمسـیری در سراسر جهان توزیع شده است .( 8) عقیده بر این است که خرفه بومی ایران یا هند میباشـد کـه در ایـن منـاطق بصـورت وحشـی گسترش یافته است .(2) گیاه خرفه در مکانهای جغرافیایی زیستی متعددی در سراسر جهان رشد میکنـد و بـه بسـیاری از شـرایط نامطلوب مانند خشکسالی، شوری و شرایط کمبود مواد غذایی سازگار میباشد .(5) خرفه یکساله تابستانه، نسبت به سرما حساس و دارای ساقههای آبدار قرمز تا بنفشرنگ خوابیده میباشد که از یک ریشه اصلی و گوشتی منشعب میشوند. گیاه دارویی خرفه دارای ساقههایی با برگهای ضخیم تخممرغی شکل میباشد؛ گلها در محور برگ شکوفههای زرد رنگ داشته و بذرهای بارور تولید میکنند که سیاه رنگاند .(2) متابولیتهای ثانویه (نورآدرنالین، دوپامین و امگا(3 اهمیت دارویی فراوانی به گیاه خرفه داده است که به عنـوان ضد سرطان، آنتیاکسیدان و تصفیهکننده خون کـاربرد دارنـد .(8) آنـالیز بـرگ و سـاقه حضـور آب، مـواد لعـابی، پکتـین، پـروتئین، کربوهیدراتها، کلسیم، منیزیم، آهن، مس، روی، سدیم، پتاسیم، فسفر، سلنیوم، اسیدهای ارگانیـک (اگزالیـک، سـینامیک، کافئیـک، مالیک، سیتریک)، تیامین، فرولیکاسید، ریبوفلاوین، نیکوتینیکاسید، ویتامینهایA ، B، A و E را نشان میدهد .(1) تفاوت در ارقام، زمان برداشت و شرایط زیست محیطی میتواند به ترکیبات شیمیایی و مزایای تغذیه گیاه دارویی خرفه کمک کند .(6) تودههای بومی ژرمپلاسم مناسبی در برنامههای اصلاحی هستند وهمچنین آگاهی از تنوع جمعیت پیش شـرط اصـلی اصـلاح گیاهـان اسـت .(4) از جمله روشهای کلاسیک در بررسی تنوع و ساختار ژنتیکی ژنوتیپهای گیاهی استفاده از صفات مورفولوژیک میباشد؛ اما با توجه بـه اینکه تعداد صفات مورفولوژیک محدود بوده و تحت تأثیر سن گیاه و محیط قرار دارند، امروزه از روشهای دقیقتری مانند نشانگرهای مولکولی در بررسی تنوع ژنتیکی استفاده میشود .( 3)تنوع بالا در صفات مورفولـوژیکی مـیتوانـد یـک ابـزار مفیـد بـرای جمـعآوری ژرمپلاسم باشد. خصوصیات مورفولوژیکی اولین گام برای کشف و حفاظت منابع گیاهی جدید میباشد .(7) این پژوهش با هدف تعیین تنوع ژنتیکی تعدادی از تودههای بومی گیاه دارویی خرفه در ایران با استفاده ازصفات مورفولوژیک صورت میگیـرد کـه بـا توجـه بـه اهمیت این گیاه میتواند کمک موثری در روند شناسایی و اصلاح گیاه خرفه داشته باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 4 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران ( Medicago sativa L . ) با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : تنوع ژنتیکی، بخشی از تنوع زیستی است که به تفاوت های ژنتیکی موجود در ساختار یک گونه مربوط می شود. موفقیت در هر برنامه اصلاح گیاهی بستگی به وجود تنوع ژنتیکی و آگاهی از میزان آن در جمعیت مورد نظردارد. اسلاید 2 : در سالهای اخیر استفاده از  نشانگرهای مولکولی چشم انداز نوینی برای ارزیابی تنوع ژنتیکی ...

دانلود مقاله بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم ارقام بومی و وارداتی نخود ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
مقدمه:حبوبات از جمله گیاهان زراعی هستند که سرشار از پروتئین بوده (1) و پروتئین مرغوب موجود در دانه این محصولات در ترکیب با غلات می تواند یک ترکیب زیستی ارزشمند را فراهم نماید. نخود سومین حبوبات مهم دنیاست. میزان پروتئین خام این گیاه 20-30 درصد است که 80 درصد آن قابل هضم است. نخودکاری در ایران بیشتر در استان ه ...

دانلود مقاله ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های شنبلیله ( Trigonella foenum - graecum ) بومی ایران با استفاده از نشانگرهایAFLP

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
شــنبلیله (Trigonella foenum-graecum)از گیاهان یـک سـاله متعلـق بـه تیـره لگومینـوزه است. بنا بـه روایـت تـاریخ انتـشار گیاهـان، ایـن گیاه از ایران و غـرب آسـیا برخاسـته و بـه سـایر نقــاط دنیــا بــرده شــده اســت. در مقیــاس جهــانی مناطق عمده کشت شنبلیله کشورهایی نظیر هند، مراکش، مصر، اتیـوپی و غیـره اسـت ...

دانلود مقاله ارزیابی تنوع عملکرد و صفات مورفولوژیکی برخی از ژنوتیپهای بادرشبویه Dracocephalum moldavica L .

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
مقدمه تنوع ژنتیکی اساس مطالعات اصلاحی در گونههاي گیاهیست، اما تاکنون بشر فقط توانسته یک گام مقدماتی براي شناسایی پتانسیل وسیع آن بردارد. براساس بررسیهاي انجام شده، تنها حدود 10 درصد از گونههاي موجود تا به حال با روش علمی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .(26) براي استفاده از این سرمایه عظیم، اطلاع از ماهیت و میزان ...

مقاله بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی بابونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

word قابل ویرایش
4 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی بابونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD   چکیده بابونه از جمله گیاهان دارویی، با ارزش دارویی و اقتصادی بالا می باشد. اولین قدم برای کارهای به نژادی، اطلاع از تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی بین ژنوتیپ های موجود است. در این پژوهش به منظور بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های بابونه ا ...

مقاله طراحی و ساخت مالچ های سنتزی زیست سازگار با استفاده ازامکانات بومی مناطق ایران در کنترل فرسایش بادی و کانون های ریزگرد

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
طراحي و ساخت مالچ هاي سنتزي زيست سازگار با استفاده ازامکانات بومي مناطق ايران در کنترل فرسايش بادي و کانون هاي ريزگرد چکيده : تکيه بر دانش نوين مهندسي در کنترل فرسايش بادي و جلوگيري از شکل گيري گرد و غبار و ميتواند در ارتقاي سرعت و کيفيت اقدامات تثبيت شن - هاي روان و رفع معضلات فرامنطقه اي ريزگردها نقشي بس ...

مقاله بررسی امکان توسعه صنایع نساجی ایران با استفاده از مدل توسعه خوشه صنعتی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی امکان توسعه صنایع نساجی ایران با استفاده از مدل توسعه خوشه صنعتی چکیده بیش از یک دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر خوشهها، به عنوان یک استراتژي نوین مورد توجه برنامهریزان و سیاستگذاران کشورهاي صنعتی و در حال توسعه است. خوشه صنعتی به مجموعهاي از واحدهاي کسب و کار اطلاق می شود که در یک منطقه جغرافیایی و ی ...

مقاله بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های یولا ف بر اساس صفات زراعی

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي يولا ف بر اساس صفات زراعي چکيده يولاف از غلات مهم زراعي است و مقام چهارم را از نظر اقتصادي در بين غلات دارد با اين وجود زراعت يولاف در ايران زياد معمول نيست . بررسي تنوع ژنتيکي اين امکان را فراهم مي کند که توسط انتخاب و اصلاح ، گياهان جديدي توليد شوند. هدف از اين تحقيق بر ...