مقاله بکارگیری ابزار صکوک در تأمین مالی با رویکردی اسلامی : چالش ها و فرصت ها

word قابل ویرایش
21 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
رویکردهای تأمین مالی در دو دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است به نحوی که نرخ متوسط رشد سالانه استفاده از ابزارهای مالی اسلامی در دنیـا برابـر بـا ٣٠ درصد بوده است . صرفنظر از تفاوتهای مذهبی، نژادی، این عملکرد چشمگیر، اقتصاد بسیاری از کشورهای مسـلمان و غیـر مسـلمان را بواسـطه افـزایش رشـد سرمایه گذاری در این حوزه و فرصت های بکارگیری بالاتر تحت تأثیر قرار داده است . بدون شک تأمین مالی با رویکردهای اسلامی به عنـوان یکـی از زمینـه هـای مهم برای رشد فعالیت های مهم اقتصادی در سطح کشورهای اسلامی شناخته شده است . صکوک به عنوان یکی از موفقترین ابزارهـای تـأمین مـالی در کشـورهای اسلامی است که براساس قرارداد اجاره عادی و اجاره به شرط تملیک طراحی شده است . اما این عملکرد و افزایش چشمگیر در اسـتفاده در بـازار کماکـان جدیـد است و ابعاد آن چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته است . مقاله حاضر بکارگیری و چشم انداز این ابزار مالی در مالیه بخش عمومی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه است . سپس چالش ها و فرصت های پیش رو که بایست توسط مشارکین بازار مورد توجه قرار گیرند، مورد بحث قرار گرفته است . نتایج بررسی نشان میدهد ابـزار صکوک دارای مزایای منحصر به فرد و ارزش افزوده است که میتواند در انتخاب فرصت های سرمایه گذاری و دستیابی به منافع خاص مورد توجه قرار گیرد.
کلمات کلیدی: تأمین مالی اسلامی، صکوک، اوراق قرضه
١. مقدمه
رویکردهای تأمین مالی اسلامی در سال های اخیر با استقبال چشمگیری مواجه بوده است . سال ها پـیش امـور مـالی اسـلامی یـک خیـال خـام و آرزوی محـال پنداشته میشد. اما تحقیقات جدی و گسترش دستاوردهای بازارهای اسلامی نشان داد که امور مالی اسلامی نه تنها شدنی است بلکه راهی سودمند و نتیجـه بخـش در رونق اقتصادی است . بدون شک تأمین مالی با رویکردهای اسلامی به عنوان یکی از زمینه های مهم برای رشد فعالیت هـای مهـم اقتصـادی در سـطح کشـورهای اسلامی شناخته شده است . هرچند ویژگیهای خاص ساختاری اقتصاد اسلامی آن را متمایز نموده ، اما بسیاری از کشورهای غیر مسلمان نیز از رویکردهای اسلامی در بازارهای مالی خود بهره برده اند.
اساسا فرآیند تأمین مالی اسلامی و استفاده از ابزارهای مالی در پاسخ به تقاضای برای تطابق اقتصاد باشریعت اسلامی ایجـاد شـد. پیشـرفت بـازار صـکوک بـه همراه تغییر و دگرگونی اقتصاد بود که اکنون به یک بخش خصوصی و متنوع تبدیل شده است . این بازار که در ابتدا تحت تسخیر اوراق قرضه دولتی بـود، اکنـون نشان دهنده نیاز روبه رشد بخش خصوصی به نیازهای مالی طولانی مدت است . در چنین محیطی که رقابت در آن بالاست ، حضـور یـک بـازار صـکوک عمیـق و نقدشونده در ثبات سیستم مالی نقش دارد. صکوک (اوراق قرضه اسلامی ) در بین موفق ترین کارهای مالی اسلامی در صنعت و یکی از بخش هایی است کـه بـا بیشترین سرعت در حال پیشرفت و رشد است و حجم انتشار آن در جهان بیش از ١١٠٠ میلیارد دلار میباشد که بخش عمـده آن در کشـورهای آسـیایی و حـوزه خلیج فارس بوده است .
ایده اولیه انتشار اوراق قرضه با رویکردی اسلامی به دهه ٨٠ میلادی بر میگردد. در آن زمان تلاش های زیادی توسط بانکهای اسـلامی بـرای غلبـه بـر مسـاله نقدینگی صورت گرفت اما سرانجام در جولای ١٩٨٣ بانک مرکزی مالزی به عنوان پیشگام در این زمینه ، از اوراق بهادار دولتی یا اسـناد خزانـه کـه بهـره پرداخـت می کردند استفاده نکرد و به جای آن از اوراق بدون بهره به نام گواهی سرمایه گذاری دولتی استفاده کرد. بررسیهای ١٠ سال اخیر نشان میدهد که انتشار صـکوک در بحران های اقتصادی سبب رونق بازار شده است و این موضوع نگرش کشورهای غربی را نسبت به رویکردهای مالیه اسلامی تغییـر داد بـه نحویکـه حجـم کـل بازار بانکداری اسلامی صکوک و سایر ابزارهای مشتقه آن به بیش از یک تریلیون دلار می رسد. به عنوان مثال ، بانک جهانی در سال ٢٠٠۵ پـس از فاجعـه سـونامی در آسیا اقدام به انتشار این اوراق نمود و فرودگاه بین المللی کوالا لامپور در مالزی در سال ١٩٩۶ از طریق صکوک تامین مـالی شـد. در ایـن میـان شـهرداری بـه عنوان یکی از بخش های مهم در تحقق اهداف سازندگی میتوانند به عنوان یکی از نهادهایی هدف در نظر گرفته شوند. شهرداریها در راسـتای پـروژه هـای کـلان شهری و ملی میتوانند از مزایای عمده انواع صکوک بهره گیرند. امروزه صکوک یا اوراق بهادار با درآمد ثابت اسلامی که طی ١۵ سال اخیـر پـا بـه عرصـه ظهـور نهاده به یک گروه دارایی بااهمیت تبدیل شده است . این دستاوردها اهدافی همچون قدرت دادن به سازمان ها برای افزایش سرمایه به شیوه ای مبتنی بـر شـریعت و دین و در عین حال بسط مبانی سرمایه گذاری برای گروه های جدید در بر داشته است . با توجه به اینکه اوراق بهادار اسلامی نوپا هستند می توان آن ها را به شـیوه – های پچییده تری سازماندهی کرد و استفاده از ابزارهای اسلامی همچون صکوک اجاره ، مشارکت و … برای سازمان هایی بااهداف عمومی کاربرد وسیعی دارد.
٢. ساختار و انواع صکوک
تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها یکی از ابزارهایی است که در زمینه تأمین مالی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است . طبق این روش ، دارایـیهـا که به عنوان یکی از اقلام ترازنامه محسوب میشوند، به اوراق بهادار قابل معاملـه تبـدیل مـیشـوند. ایـن اوراق بـا درگیـر کـردن دارایـیهـای مزبـور و برقـراری قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانکداری بدون ربا منتشر می شوند. صکوک از چند جهت با اوراق قرضـه معمـولی و دیگـر اوراق بهـادار رهنـی تفاوت دارد:
١- سرمایه گذاران عادی که در اوراق قرضه شرکتی یا دولتی سرمایه گذاری میکنند انتظار دارند با افزایش در نرخ بهره ، سرمایه آنها افزایش یابد. با کاهش در نرخ – های بازده بازار، قیمت اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت افزایش یافته و در نتیجه عایدی سرمایه برای سرمایه گذار بـه دنبـال خواهـد داشـت . در اوراق اسـلامی ساختار قانونی و فقهی آن امکان استفاده از تغییرات نرخ بهره را نمیدهد.
٢- سرمایه گذاری در عرضه های صکوک، به نوعی سرمایه گذاری در خرید و فروش یا تولید دارایی های مشهود است . صکوک بـه طـور مسـتقیم بـا فعالیـت هـای بخش حقیقی ارتباط پیدا میکند، از این رو ، صکوک معمولا در کوتاه مدت ایجاد افزایش قیمت سوداگرانه در قیمت اوراق را به دنبال نـدارد بلکـه از طریـق افزایش در ارزش افزوده اوراق به سرمایه گذار نفع میرساند.
٣- سرمایه گذاران در صکوک، حق دارند اطلاعات لازم در مورد سرمایه گذاریهایشان و ماهیت داراییهای مربوطـه و دیگـر ویژگـیهـایی کـه در سـایر سـرمایه گذاری ها اضافی تلقی میشود را دارا باشند. این امر منجر به کاهش ناقرینگی بازار خواهد شد زیرا توزیع اطلاعات از دامنه یکسانی برخـوردار خواهـد بـود.
اگر صکوک بتواند به صورت رقابتی ساختار لازم را پیدا کرده و بازار لازم را داشته باشد، در آن صورت اقتصادهای در حـال توسـعه کـه در واقـع خواسـتگاه صکوک هستند، به طور وسیعی از آن سود خواهند برد.
انتشار اوراق قرضه اسلامی بیشتر متمرکز به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (شامل : عربستان ، سلطان نشین عمان ، بحرین ، امارات متحـده عربـی، قطر و کویت ) و همچنین مالزی است . ۵۵.۵ درصد ارزش انتشار اوراق صکوک مربوط به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ٣۶.٣ درصد آن مربـوط به کشور مالزی است . ٨٨.۵ درصد از مجموع انتشار صکوک مربوط به صکوک مشارکتی است (حدود ١٣.٣ میلیارد دلار). در سال ٢٠٠٨ ، مالزی، بزرگتـرین مرکـز تجاری برای بالا بردن ارزش صکوک منتشر شده بود در حالیکه در سال ٢٠٠٨ مالزی بزرگترین مرکز تجاری برای بالا بردن ارزش صـکوک بـه میـزان ۵.۵ میلیـارد دلار امریکا همراه با ۵۴ بار انتشار صکوک بوده است و امارات متحده عربی دومین کشور بزرگ در زمینه گسترش بازار به میزان ۵.٣ دلار امریکـا از ١٠ بـار انتشـار صکوک میباشد.
صکوک، گواهیهایی با ارزش اسمی مساوی است که یک بهره سود سهام (نسبت به بهره سرمایه گذار) در مالکیت یک دارایی (مشهود یا نامشـهود)، خـدمات یا سرمایه گذاری در پروژه های خاص یا فعالیت های سرمایه گذاری خاص را ارائه میکند. سازمان حسـابداری و حسابرسـی نهادهـای مـالی اسـلامی (AAOIFI) صکوک را بدین صورت تعریف نموده است:
” گواهیهایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر اسـت و دارنده آن مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه گذاری خاص میشود. “
با چنین تعریفی صکوک تحت حمایت داراییها خواهد بود و از این گذر دارندگان صکوک یا سرمایه گذاران توانایی سطح خاصی از حمایـت را بدسـت مـی- آورند که از اوراق بهادار بدهی سنتی قابل دسترس نیست . به علاوه برعکس اوراق بهادار بدهی سنتی که بدهیها و وام های سود دار را نشان میدهـد، صـکوک را میتوان بر اساس کاربردهای نو آورانه اصول و مفاهیم اسلامی ساختار بندی کرد. با اینهمه صکوک مشابهت هایی با اوراق بهادار بدهی سنتی دارد، از جملـه اینکـه هر دو بر اساس دارایی هایی ساختاربندی میشوند که تولید درآمد دارند. درآمد اصلی از این داراییها، منبع درآمد برای پرداخت سود صـکوک را در اختیـار قـرار میدهد.
براساس نظر سازمان حسابرسی و بازرسی نهادهای مالی اسلامی و بر مبنای استاندارد شریعت شماره ١٧ انواع مختلف صکوک سـرمایه گـذاری شـامل اجـاره ، مالکیت داراییهایی که در آینده ساخته میشود، مالکیت منافع داراییهای موجود، مالکیت منافع داراییهایی که در آینده ساخته میشود، صـکوک سـلم ، استصـناع ، مرابحه ، مشارکت ، مضاربه ، نماینده سرمایه گذاری، مزارعه ، مساقات ، ارائه خدمات و صکوک حق الامتیاز هستند. از بین این ١۴ نوع صکوک تنها اسـتفاده از صـکوک اجاره ، سلم و استصناع و تا حدی صکوک مشارکت ، مرابحه و مضاربه معمول است . این صکوک به جز عقود سلم ، استصناع و مرابحـه و در بعضـی مـوارد خـاص عقود مزارعه و مساقات که در آن دارندگان صکوک صاحب زمین نیستند، از نظر مبادله در بازار ثانویه مورد قبول موازین شریعت هستند
١-١. طبقه بندی اولیه صکوک
١-١-١. صکوک اجاره : انتشار دهندگان اوراق صکوک برای جذب سرمایه گذاران بیشتر، همواره به دنبال عرضه انواع صکوکی هستند که کمتر با اصول شـریعت در تضاد باشند. صکوک اجاره به عنوان یکی از پرکاربردترین و منطبق ترین ابزارهای تأمین مالی اسلامی است. اوراق اجاره ، اوراق بهاداری است که بر اسـاس عقد اجاره منتشر می شود و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن ، در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجاره داده می شود. ایده تبدیل کردن داراییهـا بـه اوراق بهادار در دهه ١٩٨٠ در تأمین مالی متعارف رایج شد و در دهه ١٩٩٠ در ساختارهای مختلف معاملات مالی توسط بانک های سرمایه گذاری اسـلامی مـورد اسـتفاده قرار گرفت . به دلیل چنین تجربه ای، متخصصان مالی در بانک های اسلامی و نیز علمای دینی تقریبا با ایده تبدیل به اوراق بهادار کردن و نیازهـای اجرایـی آن آشـنا بودند. بنابراین ایده اوراق اجاره دارایی و آشنایی با جزئیات عملیاتی داراییهای تبدیل شده به اوراق بهادار منجر به توسعۀ صکوک اجاره شد
اوراق اجاره دارای انواعی است . این صکوک به توافق بر خرید، توافق بر اجاره ، توافق بر خدمات و تعهد خرید تقسیم میشود. صکوک اجـاره بـر اسـاس دادن حقوق مالکیت به هر سود دیگری و بر اساس قیمت توافقی میباشد. صکوک اجاره بر اساس یک تنظیم فروش و اجاره پس از فـروش بـرای امـلاک و مسـتغلات منتشر میشود و ساختاری معمول برای ناشران برتر بوده است . ناشر صکوکی را به کار می گیرد که خرید املاک و مستغلات از مبدع شروع و سپس آن را به مبـدع اجاره میهد. مبدع مسئول خرید مجدد در موعد مقرر یا بر اساس قیمت خرید اصلی توافقی است . شریعت اسلام ناشر را ملزم کرده دارایی را حفظ کند امـا اغلـب شخصی گمارده می شود تا چنین کاری را از جانب وی انجام دهد
١-١-٢. صکوک مضاربه : اوراق مضاربه ، اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع مالک دارایی مالی هستند که بر اساس قـرارداد مرابحـه حاصـل شده است . این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل خرید و فروش در بازار ثانوی می باشند. صکوک مضاربه به توافق مضـاربه و تعهـد خریـد تقسـیم مـیشـود. ایـن صکوک یک توافق مشارکت بین دو طرف یعنی سرمایه گذار و مدیر سرمایه (عامل ) است . صکوک مضاربه ، صکوک سرمایه گذاری میباشند که نمایـانگر مالکیـت مشترک واحدهای ارزش مساوی در حقوق مضاربه است ؛ دارندگان صکوک مضاربه فراهم کنندگان سرمایه هستند و در حقوق مضاربه و درآمد آن بر اساس درصد سهم مالکیت دارند. صاحبان صکوک مضاربه این حق را دارند که مالکیت را با فروش مال در بازار اوراق بهادار منتقل کنند. به علاوه صکوک مضـاربه نبایـد شـامل ضمانتی از سوی ناشر یا عامل سرمایه برای حساب مستقل ، سرمایه یا سود ثابت یا سود مبتنی بر هر درصدی از سرمایه باشد.
١-١-٣. صکوک مشارکت : این صکوک شامل مشارکت دو طرف برای تشریک یک سرمایه میباشد. ناشر صکوک مضاربه بـا واگـذاری اوراق ، وجـوه متقاضـیان اوراق را جمع آوری کرده به عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار می دهد، بانی در فعالیت اقتصادی سودآور (بازرگانی ) به کار می گیرد و در پایان هر معاملـه یـا پایـان هر دوره مالی سود حاصله را براساس نسبت هایی که روی اوراق نوشته شده ، میان خود و صاحبان اوراق تقسیم می کند. دارندگان اوراق نقش مالـک و بـانی نقـش عامل قرارداد مضاربه را دارند. اوراق مضاربه را می توان با کاربری های مختلف طراحی کرد. این صکوک به توافق مشارکت ، توافق مـدیریت و تعهـد خریـد تقسـیم میشود. صکوک مشارکت ساختاری رایج در میان ناشران شرکتی بود تا زمانیکه سازمان حسابداری و حسابرسی برای موسسات مالی اسـلامی درآغـاز سـال ٢٠٠٨ درمورد صکوک قوانینی ارئه کرد که ممنوعیت استفاده از تعهدات خرید ارزش اسمی در چنین صکوکی را روشـن کـرد. در یـک صـکوک مشـارکت ناشـر پـذیره نویسی میکند تا در یک مشارکت سهامی سرمایه گذاری مخاطره آمیز با مبدع وارد شود مبدع هم در سرمایه دارایی خـود نقـش دارد و هـم در جـنس سـهم دارد ناشر و مبدع طبق یک نسبت توافقی در سودها شریکند اما حکم دین آن است که این دو باید در زیان ها هم شریک باشند و این بر اساس نسبت سرمایه ایست که دارند.
١-١-۴. صکوک استصناع : توافق خرید و پیش فروش برای تامین بودجه یک پروژه است . قرارداد استصناع به معنای سفارش ساخت است و در اصـطلاح فقهـی و حقوقی ، قراردادی «صنع » است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، در مقابل مبلغی معین ، ساخت و تحویل کالا یا طرح مشخصی را در زمان معین نسبت بـه طرف دیگر به عهده می گیرد. این اوراق گواهی هستند که ارزش مساوی دارند و برای تدارک وجوه لازم برای تولیـد کالاهـایی منتشـر مـیشـود کـه مالـک آن هـا دارندگان گواهینامه ها هستند. ناشران این اوراق تولیدکنندگان هستند؛ پذیره نویسان خریداران محصول مورد نظر هستند در حالیکه وجوهی کـه بـر اسـاس پـذیره نویسی شناسایی میشوند قیمت محصول هستند. بانکی طی ساخت و تکمیل پروژه یا ساخت دارایی، تولید کننده را تأمین مالی میکند، حق مالکیـت آن دارایـی را بدست میآورد و بسته به تکمیل پروژه ، یا بی درنگ حق مالکیت را بر اساس شرایط مورد توافق برای پرداخت معوق به ایجاد کننده انتقال میدهد یا احتمـالا آن را بر اساس یک صکوک اجاره به ایجاد کننده اجاره میدهد. البته مبانی شریعت مبادله این گواهی نامه ها را در بازار ثانویه ممنوع کرده است
وزارتخانه ها، شهرداریها، شرکت های دولتی و خصوصی که درصدد احداث یا توسعه پروژه های خاصی چون احداث مسکن به صورت انبوه ،احداث پروژهای عمرانی کلان همچون بزرگ راه ها یا فرودگاه ها و راه های زمینی هستند و اعتبار مالی لازم برای انجام آن را به صورت نقد ندارنـد، مـی تواننـد بـا اسـتفاده از اوراق استصناع ، به احداث پروژه اقدام کنند و قیمت آن را طبق زمان بندی معینی از محل بودجه سالانه یا از طریق واگذاری واحدهای ساخته شده به تدریج بپردازند.
١-١-۵. صکوک مرابحه : در این نوع صکوک ناشر گواهینامه ها فروشنده محصول مرابحه است ؛ پذیره نویس خریدار کالا و این دو مجاز بـه قیمـت نهـایی کـالا هستند. این صکوک را در بازار ثانویه به طور قانونی نمی توان معامله کرد، چرا که تاییدیه ها بیانگر قرضی هستند که از فروشنده کالا به دارنده صکوک داده شـده و تجارت در قرض و بر اساس تاخیر در اسلام جایز نیست .
١-١-۶. صکوک آمیخته : این اوراق از ساختاری نو آورانه برخوردار است و بر اساس نیازهای متعدد سرمایه گذاران ، انـواع متنـوع تـری از صـکوک آمیختـه یـا صکوک ترکیبی در بازار ظهور یافته است . داراییها می توانند متشکل از استصناع ، مرابحه و اجاره باشند. بانک توسعه اسلامی اولـین صـکوک آمیختـه را بـه ارزش
۴٠٠ میلیون دلار آمریکا منتشر نمود. داراییها متشکل بودند از: ۶۶% صکوک اجاره ـ ٣١% صکوک مرابحه و ٣% صکوک استصناع . ساختار صکوک آمیختـه بیـانگر پتانسیل ساختارهای جدید و منافع برای سرمایه گذاران است
١-١-٧. صکوک جعاله : اوراق جعاله ، اوراق مالکیت مشاع دارایی (کار، خدمت یا کالایی) است که براساس قرارداد جعاله تعهد انجام و تحویل شده است . بعـد از پایان عمل (موضوع قرارداد جعاله )، صاحبان اوراق ، مالک مشاع نتیجه عمل خواهند بود. نتیجه عمل ممکن است خـدمت یـا دارایـی فزییکـی باشـد. اوراق جعالـه کاربردهای متنوع دارد.
١-١-٨. صکوک سلم : صکوک سلم قراردای است بین دو طرف مبنی بر فروش یا خرید یک دارایی اساسی در زمان آینده اما به یـک قیمـت خریـداری شـده و بصورت کامل پرداخت شده در امروز. فروشنده توافق میکند که دارایی را به یک کیفیت و کمیت مورد توافق در تاریخی معین در آینده به فروشنده تحویـل دهـد.
صکوک سلم شبیه به قراردادهای آتی است . با این وجود تفاوت اصلی سلم با سایر انواع اوراق صکوک این است که خریدار کل مبلـغ را در زمـان انعقـاد قـرار داد میپردازد
١-٢. طبقه بندی نوع دوم
از سوی دیگر میتوان اوراق صکوک را بر حسب نوع ناشر به دو نوع تقسیم کرد. نمایشگر-١ انتشار انواع صـکوک در سـطح جهـانی و محلـی در کشـورهای اسلامی را تا سال ٢٠١٠ نشان داده است
١-٢-١. صکوک دولتی : بر اساس آمار حجم صکوک دولتی منتشـره از سـال ٢٠٠٢ تـا ٢٠٠۶ بـیش از ۶.۶ ملییـارد دلار بـوده اسـت . ایـن اوراق صـکوک توسـط دولت های بحرین ، مالزی، پاکستان ، قطر و آلمان منتشر شده است . تمامی این اوراق صکوک دولتی توسط موسسات رتبه بنـدی اعتبـاری رتبـه بنـدی شـده انـد. البتـه دولت بحرین برای رتبه بندی اولین سری اوراق صکوک منتشره خود اقدامی نکرد، زیرا عرضه اوراق در سطح داخلی انجـام شـد. مـالزی اولـین کشـوری بـود کـه توانست صکوک جهانی با رتبه بندی بن یالمللی به نام «صکوک اجاره جهانی » را طراحی و منتشر کند.
١-٢-٢. صکوک شرکتی: حجم اوراق صکوک منتشره توسط شرکت ها تا پایان سال ٢٠٠۶ بش ی از ۴٧ میلیارد دلار بوده است . در پایان همین سال تعـداد صـکوک منتشره به ٧٧ عدد رسید و ارزش کل صکوک منتشره به بیش از ۵٣ میلیارد دلار رسید.
نمایشگر-١. انتشار انواع صکوک تا سال ٢٠١٠ (شرکتی-دولتی-نیمه دولتی)
٣. تفاوت های بین اوراق قرضه قراردادی و ویژگیهای صکوک
اوراق مالکیت دارندگان اوراق قرضه در شرکت های صنعتی و تجاری را (اوراق قرضه برای آن ها منتشر شده ) ارائه نمی کند. بلکـه ایـن اوراق قرضـه قـرض بهره داری که ناشر (یعنی صاحب شرکت ) به دارندگان اوراق قرضه بدهکار است را ارائه میکند. پرداخت های مرتب سود به دارندگان اوراق قرضه انجام میگیـرد.
مقدار سود به صورت درصد سرمایه تعیین میشود نه درصد سود واقعی. گاهی سود ثابت است ، در حالیکه اغلب در اوراق قرضه با جریـان هـای کـاری طـولانی مدت نرخ سود میتواند شناور باشد.
اوراق قرضه پس از تسویه در زمان سررسید بازگشت سرمایه را تضمین میکند، صرف نظر از اینکه شرکت سود دهی دارد یا خیر. ناشران چنین اوراق قرضـه – ای خواستار بازگشت بیشتر از سرمایه و مقدار توافقی سود نیستند و شرکت هر قدر سود که بدست آورده کاملا به تعویق فتـد (یعنـی ایـن سـود تحقـق یافتـه امـا پرداخت نشده است ) بنابراین دارندگان اوراق قرضه اجازه ندارند در سودهای دیگر غیر از بهره سهیم باشند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 21 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد