مقاله تأثیر انقلاب اسلامی بر شعر شهریار

فرمت pdf
22 صفحه
25000 تومان

چکیده

مقاومت و پایداری همواره با ظلم ستیزی عجین شده است و آن را تداعی می کند. شاعران با سرودن اشعاری در راستای آزادی مردم و بیداری و آگاهی آنان در برابر ظلم وستم،نماینده مردمی مظلوم وستمدیده ای هستند ، که از ظلم و جور حاکمان زمان خود به جوش آمده و تصمیم به انقلاب وعدالتخواهی گرفته ، این خواسته خود را در قالب اشعار مربوط به آگاهی، بیداری و مقاومت مردمی و اسلامی در برابر ظلم و ستم بیان می کنند.

سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار که ایام کودکیش با جنبش آزادیخواهان مشروطه همراه بود، همزمان با اوج گیری انقلاب اسلامی با زبان شعر، این نهضت را یاری نمود. کلیات اشعارش در زمینه ی شعر پایداری حدود چهل قصیده، غزل و ... و نیز چندین قطعه با موضوعاتی چون عاشورا، انقلاب، دفاع، آزادی، جهاد، بسیج، جبهه، شهادت و ... سروده که مشتمل بر حدود 800 بیت است. در این مقاله به روش کتابخانه ای، درون مایههای شعر مقاومت و انقلاب در دیوان شهریار استخراج شده و چگونگی تأثیر انقلاب اسلامی بر اشعار شهریار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: انقلاب اسلامی، مقاومت، پایداری، شهریار.

مقدمه

»وقوع انقلاب اسلامی که جرقه های ظهور آن از حدود سال 1342 زده شده بود ، تأثیر بسزایی در ادبیات معاصر ایران ، به خصوص شعر گذاشت ، که می سزد آن را » انقلاب اسلامی در شعر فارسی « بدانیم . این انقلاب ، هم میراث گرانقدر شعر اصیل و متعهد فارسی را زنده کرد و هم دغدغه ی افق نگاه شاعران ایرانی را در مضامین دینی و اجتماعی و سیاسی ، تعمیق نمود . - «علایی، - 14 : 1387

البته » حضور شهریار در شعر معاصر گرچه راه تازه ای پیش پای آیندگان نگشود و پیروان و مقلدانی نیافت اما شهرت و محبوبیت فراوانش و خلوص و بی ریاییش و روانی و زلالی ذوقش و مسلک درویشانه و نفس سوخته اش موجب ایجاد علاقه و روی آوردن بسیاری از جوانان روز گارش به شعر و شاعری گردید که این خود سهم بزرگی است در پاسداری از حریم شعر فارسی - «.میرزایی ، - 15 : 1389

»شهریار بلافاصله بعد از کودتای 28 مرداد و آغاز اختناق و ممنوعیت زبان ترکی ناگهان ، بیرق حیدربابا را برافراشت و حکومت در مقابل آن مدت ها نتوانست مقاومت کند تا آنکه در اواخر دهه ی چهل تجدید چاپ حیدر بابا را که قدغن کردند، شهریار آن را با صدای خود خواند و نوار هایش دست به دست گشت و صدای شهریار که حاوی لذت بیشتری بود بیش از کتاب شیوع پیدا کرد. - www.farsnews.ir - «

از این رو شهریار در مسیر انقلاب قرار گرفته و با زبان شعر آن را همراهی نمود.

بیان مسئله

»انقلاب ، جنبشی سر سختانه و بر مبنای اصول مکتبی معین است که با درک واقعیت هایی موجود ، به دنبال تغییر و دگرگونی بنیادین در تمام ابعاد زندگی فردی ، اجتماعی و سیاسی و معیار ها ، اصول و ارزش های حاکم است.« - جمشیدی ، - 120 : 1377

»تعریف انقلاب ، عبارت است از طغیان و عصیانی که مردم علیه نظام حاکم موجود برای ایجاد وضع مطلوب انجام می دهند - «. مطهری ، :1389 ج - 24:139


هرچه تحولات سیاسی و اجتماعی هر انقلابی عمیق باشد موجب دگرگونی های ژرف تری در ادبیات آن کشور می شود. زیرا پیوند هنر و ادبیات با اجتماع به ویژه از دیدگاه تعهد و مسئولیت پذیری امری بدیهی است.

»عشق به سرزمین مادری، آزادی خواهی و پایداری در برابر ظلم، ایجاد امید، و مبارزه با بی هویتی و غفلت مردم، از مهمترین جلوه های ادبیات پایداری در شعر است.« - حسینی و سلیمی نژاد، - 1 :1394

»جدای از برخی عاشقانه ها که سرود ه های خصوصی و شخصی گروهی از شاعران را در بر می گیرد و نیز برخی از گنگ سروده ها یی که گاه شاید حتی خود شاعر هم از درک مضمون آنها عاجز است ؛ ما بقی سروده های منتشره پس از انقلاب ، به نحوی با اصل و یا متعلقات آن ، مرتبط بوده اند . « - جعفریان، - 42 : 1369

در تعریف ادبیات انقلاب اسلامی ، نظرات متفاوتی ارائه کرده اند .عده ای از لحاظ زمانی به آن پرداخته اند و گروهی از نظر مفهومی ، در این میان ، دو تعریف شاخص وجود دارد . گروهی که این دوره را از لحاظ زمانی مورد بررسی قرار می دهند، برآنند که شعر انقلاب ، شعری است که » به هر حال تحت تأثیر پروسه انقلاب است و کسی که این شعر را خلق می کند ، تحت تأثیر هیجانات و التهابات انقلاب است؛ حال چه علیه و چه له ؛ چون در هر صورت ، متأثر از انقلاب است ، با این وصف ، تمام شعرهایی که بعد از انقلاب سروده شده ، شعر انقلاب است - «. کاکائی ، - 23 : 1382

» شعر انقلاب اسلامی ، به مجموعه سروده هایی اطلاق می شود که در عصر انقلاب اسلامی ، به دغدغه ها ، رویداد ها ، مضامین ، نگرش ها ، باور ها و در یک کلمه ، عناصر هویتی انقلاب اسلامی پرداخته است «. - سنگری ، - 58 :1385

»شاعران انقلاب ، با شناخت همه جانبه از انقلاب اسلامی ، بر این نکته اذعان دارند که ایجاد عدالت ، از اصلی ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی می باشد و برای همین ، در هر کجا که نوعی بی عدالتی و تبعیض را دیده اند ، بلافاصله قلم در دست گرفته و فریاد اعتراض بر آورده اند - «. علیدوستی ، - 68 : 1387

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
فرمت pdf - قیمت 25000 تومان در 22 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله تأثیر تراکم تاج خروس بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در پرایمینگ بذر

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده پرایمینگ بذر و سیستم هاي مختلف کودي بر رقابت گیاه زراعی و علف هرز تاثیر گذارند. به همین منظور آزمایشی به صورت طرح کرتهاي دو بار خرد شده در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی اجرا شد. روشهاي مختلف کوددهی در 6 سطح شامل کود دامی - N1 - ، کمپوست - N2 - ، کود شیمیایی - N3 - ، کمپوست + کود دامی - N4 - ، کمپو ...

مقاله تأثیر اثرات فشار ، قطر نازل و شرایط هواشناسی بر عملکرد آبیاری بارانی ضربه ای در مناطق بادخیس

فرمت pdf
19 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: این مطالعه آبیاری ضربه ای را تحت شرایط ترکیبی فشار، قطر نازل و شرایط هواشناسی ارزیابی میکند. منحنی شعاعی یک آبپاش به عنوان مثال توزیع رطوبت در طول شعاع رطوبتی با 25 آزمون ارزیابی شد. ضریب یکنواختی کریستیانسن - - cuc و تلفات تبخیر و بادبردگی - - wdel برای یک سیستم مجموعه ثابت با استفاده از 52 آزمون ...

مقاله تأثیر تاریخ های کاشت ، روش ، رقم بر شاخص فیزلوژی رشد نخود در شرایط دیم خرم آباد

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده : به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت، روش کاشت و رقم، شاخص های رشد نخود در شرایط دیم در خرم آباد آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار با سه عامل کاشت در سه سطح 30 - آذر، 30 دی و 30 بهمن - روش کاشت در دو سطح - دستپاش و ردیفی - و رقم در سه سطح - آرمان، هاشم و توده م ...

مقاله تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر پارامترهای کیفی و کمی الیاف پنبه در خاک غیر زراعی

فرمت pdf
7 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده این تحقیق به منظور بررسی تأثیر آبیاري با فاضلاب تصفیه شده روي کیفیت الیاف پنبه - رقم مهر - در خاك غیر زراعی در تهران به اجرا درآمد. تیمارهاي آبیاري با آب، فاضلاب تصفیه شده و اختلاط، تناوب آب و فاضلاب تصفیه شده بودند. این تحقیق در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. در این تحقیق آبیاري ب ...

مقاله تأثیر استراتژی بازاریابی بر عملکرد بانک بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن ) BSC مطالعه موردی بانک مسکن شهر کرمانشاه

فرمت pdf
12 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بانکها به عنوان شریان حیاتی اقتصاد هر کشور تلقی میشوند. تلاش موسسات بانکی و مالی در سراسر جهان در جهت افزایش کارایی و دستیابی به بهرهوری است. در این میان بکارگیری استراتژیهای بازاریابی بسیار حائز اهمیت میباشند. نظام بانکی کشور نیازمند تحول در حوزه بازاریابی است اما تحولی که مبتنی بر گردش رقابتی، انگی ...

مقاله تأثیر بازی های دبستانی بر مهارت های ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز دبستانی بخش فرخشهر

فرمت pdf
12 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده پژوهش حاضر یک پژوهش از نوع شبه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش است، که به تأثیر بازی های دبستانی بر مهارت های ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز دبستانی شهر فرخشهر در سال تحصیلی1395-96 پرداخته است. جامعه آماری شامل 3086 کودک دبستانی می باشد که در گروه سنی 5 تا 6 سال مشغول به تحصیل بودند که از بین آنها 60 نفر ...

مقاله تأثیر الگوی باغ ایرانی بر معماری فضای باز معاصر ایران

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده با شکلگیری و توسعه جوامع بشری و دور شدن تدریجی انسان از طبیعت و بروز ناملایمات زیستی نیاز به ارتباط با طبیعت بهعنوان یک حلقه گمشده در محیط زندگی بشری مشخص گردید.در این زمان بود که انسان درصدد چارهجویی برای ایجاد فضاهای طبیعی در محیطهای شهری معاصر برای برقراری رابطه انسان با طبیعت برآمدند که نتیجه این ...

مقاله تأثیر آموزش راهبردهای فرا شناخت بر سازگاری و خود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر سازگاری و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان اجرا گردید . به این منظور نمونه مورد نظر از میان دانش آموزان دختر مدارس پنجگانه تبریز به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب و در نهایت 70 دانش آموز در سال تحصیلی 1393- 94 در این پژوهش شرکت ...