بخشی از مقاله

چکیده:

هدف از این پژوهش تأثیر ارزش یابی آموزشی برسبک مدیریت کلاس درس می باشد. شناخت عوامل مؤثر بر سبکهای اثربخش مدیریت کلاس به منزله پیش نیازی در طراحی روشهای توسعه سبکها و مهارتهای مدیریتی اهمیت دارد. روش پژوهش در این تحقیق به صورت کتابخانه ای میباشد.گردآوری اطلاعات و مطالعه بصورت کتابخانهای بوده است یعنی استفاده از کتابهای چاپی و دیجیتالی و همچنین استفاده بهینه از مقالات و پایاننامههای موجود در کتابخانههای فیزیکی و دیجیتالی میباشد.

از جمله یافتههای سبک مدیریت کلاس میتوان به تفاوت معنادار بودن بین فراشناخت و تنظیم فراشناختی دانش آموزان در دو گروه معلمان تعاملی و مداخلهگر اشاره کرد. دیگر اینکه مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، تعداد شاگردان و آموزشهای آکادمیک و دورههای رشد حرفهای ضمن خدمت دارای رابطه معناداری میباشد. در این تحقیق به 5 عامل مدلسازی دست یافتیم که شامل بعد ارتباط، بعد انگیزش، بعد سبک رهبری معلم، بعد انضباط و بعد رشد دانش آموز دست یافتیم.

مقدمه:

به کشوری پیشرفته میگویند که آموزش و پرورشی با کیفیت بالا داشته باشد. نیاز به آموزش درتمامی جوامع انسانی بسیار با اهمیت است و دارای نقش حیاتی میباشد. شناخت عوامل مؤثر جهت ارتقاء سطح عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یک هدف اساسی دراغلب پژوهش-های تربیتی میباشد. و برای داشتن آموزش وپرورشی باکیفیت بالا باید به این شناخت دست پیدا کنیم. یکی از موارد مهم برای دستیابی به این شناخت بررسی عوامل مدیریتی میباشد.

از بین انواع مدیریت، مدیریت آموزشی و پرورشی از اهمیت ویژهای برخوردار است و نقشی استراتژیک دارد، زیرا نمای این اهداف و عوامل این سازمانها متکی بر انسان و روابط انسانی است و رسالت آنها تبدیل انسانهای خام به انسانهای صنعتگر و خلاق در بخشهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. حال برای رسیدن به این هدف بسیار شایسته است که موانع و مشکلاتی را که باعث میشود کلاسی اینچنینی نداشته باشیم را پیدا کرده و بررسی کنیم و بر این مشکلات با به کارگیری راه حلهای درست و کاربردی پیروز شویم.

به گونه کلی، مدیریت کلاس درس یکی از زمینههای اصلی نگرانیهای ابراز شده به وسیله آموزگاران در تمام سطوح است. تعدادی از مطالعات نشان میدهند که باورهای شخصیتی معلمان، انتخابهای آنان در مورد رویکرد مدیریت کلاس درس را تحت تاثیر قرار میدهد - Konti, . - 2011 مدیریت کلاس یک فرایند چرخشی است که شامل طراحی پیشرفته، اجرا، ارزیابی در طول اجرا و ارزیابی نهایی است که عوامل مربوط به کودکان و محیط آنها را در نظر میگیرد و موجب پیشرفت در فعالیتهای انجام شده برای یادگیری و سلامت عاطفی کودکان در کلاس میشود

مدیریت کلاس درس به یک محیط امن و تحریک کننده یادگیری اشاره دارد. این اصطلاح ترکیبی از شخصیت معلم، رفتار حرفهای و تواناییهای اوست. و طراحی شده تا همه نقشهای حرفهای معلم انجام شود. همچنین شامل فرآیندهایی است که بر روی گروهی از دانش آموزان اتفاق میافتد - 2011 ، . - Djigic & Stojiljkovic ، برو، استفتس و تورشیم - 2002 - موارد زیر را به عنوان ابعاد اساسی مهارت مدیریت کلاس درس در نظر گرفته اند:

-1فراهم کردن حمایت تحصیلی -2 فراهم کردن حمایت عاطفی، -3 نظارت هم زمان و دقیق کلاس درس -4 مدیریت تعارض.

تعداد زیادی از مطالعات متغیرهای تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بررسی کرده اند. نکته قابل توجه این است که از بین متغیرهای متعدد، مدیریت کلاس درس بیشترین تأثیر مستقیم را بر پیشرفت دانش آموزان دارد. مدیریت کلاس درس، شامل جنبههای بسیاری میشود: مدیریت فضا، زمان، فعالیتها، مواد آموزشی، ارتباطات اجتماعی و رفتار دانش آموزان. بنابراین، این مفهوم با طیف گستردهای از فعالیتهای برعهده گرفته شده به وسیله درس، مرتبط است

یک تعریف ساده و جامع دیگر از این مفهوم به وسیله مارتین، بالدوین وین - Yin & Baldwin, 1995، - Martin، ارائه شده است که با توجه به آن مدیریت کلاس درس، یک سازه چند وجهی است که شامل 3 بعد گسترده شخصیت، آموزش و نظم و انضباط میباشد.

بعد شخصیت شامل اعتقادات معلم در مورد شخصیت دانش آموزان است و همچنین در بر گیرنده اقداماتی است که به وسیله معلم انجام میشود و به رشد فردی دانش آموزان کمک میکند. این بعد با ادراکات معلم از ماهیت عمومی تواناییها، انگیزش و جو روانی دانش آموزان مرتبط است. بعد آموزش شامل همه آن اقداماتی است که معلم در رابطه با فعالیتهای یادگیری کلاس درس، ترتیب فضا و استفاده از زمان انجام میدهد. بعد سوم یعنی نظم وانضباط شامل اقداماتی است که معلم انجام میدهد تا استانداردهای مناسب رفتار در کلاس درس را ایجاد کند

بردون - Bur don 2003 - ، نیز بیان میکند که مدیریت کلاس باید رابطه اجتماعی مثبت و مشغولیت فعال در یادگیری را تشویق کند - به نقل از . - Reupert Woodcock 2010 که در آموزش جو کلاسی مناسب بسیار مهم است. برای انجام این کار، معلم باید، براساس یک سبک مدیریتی کلاس درس که مبتنی بر روابط سازنده و مولد با دانش آموزان است عمل کند.

گلیگمن و تمایشرو - 1980 - ، یک چارچوب را برای باورهای معلم درمورد مدیریت کلاس درس در سه رویکرد مفهوم سازی کردند. این سه رویکرد عبارتند از مداخلهگر، غیر مداخلهگر و تعاملی. براساس این مدل مداخلهگرایان براین باورند که دانش آموزان رفتارهای مناسب را هنگامی یاد میگیرند که رفتارهای آنها به وسیله پاداشها و مجازاتهای معلم تقویت میشود. بنابراین معلم باید کنترل زیادی را بر کلاس درس داشته باشید

رویکرد عدم مداخله بر اساس این اعتقاد است که شخص نیازهایی دارد خودش تمایل به ابراز رفع آنها دارد. بنابراین معلم کنترل بسیار ناچیزی دارد. از طرف دیگر، بین این دو نقطه افراطی، رویکرد تعاملی وجود دارد که برآنچه فرد به منظور تغییر محیط انجام می دهد و همپنین اینکه چگونه محیط بر فرد تاثیر می گذارد، تمرکز میکند. مورد کنترل بر وضعیت کلاس درس، بین معلم و دانش آموز مشترک است. به گونه کلی میتوان گفت که سبک تعاملی بهترین راه برای ایجاد محیط یادگیری تحریک کننده است

درکتاب مدیریت کلاس درس سالم به بنیانها و ابعاد کلاس درس سالم پرداخته است و همچنین درکتاب مدیریت کلاس درس ای.سی.راگ به بیان و ارائه یک تعداد از اندیشهها و قواعد اولیه درباره مدیریت کلاس درس به معلمان تازه کار پرداخته است. دیسکی در کتاب - مدیریت کلاس درس - ، به اهدافی چون قابلیت جذب کامل شاگردان در کلاس در تمامی زمانها و مکانها و ایجاد اعتماد به نفس در مورد عدم کاهش قدرت یادگیری و آزادی فرد و همچنین به بررسی استعداد و حفظ روابط غیر رسمی با شاگردان کلاس به صورتی که قدرت کنترل کلاس درس در موقع ضروری از دست نرود پرداخته است 

درمجموع پژوهشها، تأثیر عوامل کلاسی و ویژگیهای مرتبط به معلمان از جمله تحصیلات، تجربه کاری، نوع شخصیت، آموزشهای ویژه و اندازه کلاس را بر سبک و الگوی رفتار مدیریتی معلمان حائز اهمیت دانستهاند

لذا میتوان گفت که نوع شخصیت معلم یک متغیری است که ممکن است با سبک مدیریت کلاس مرتبط باشد. دراین رابطه پژوهشهایی نیز انجام شده است، به طور مثال چمبرز، هنسن و سینتی - 2001 - رابطه نوع شخصیت و اثربخشی تدریس را به عنوان عوامل پیش بینی کننده جهت گیری کنترل کلاس بررسی کردهاند و دریافند که بین نوع شخصیت و بعد مدیریت افراد همچنین بین اثر بخشی تدریس و بعد مدیریت آموزش رابطه معنا داری وجود دارد. و دادههای نظری ارائه شده به وسیله آموزش و پرورش توسعه مییابد

برخی از کارشناسان عقیده دارند پنج عامل عمده تمام انواع شخصیت را شامل نمیشود، آنها میگویند که دامنه شخصیت باید شامل عواملی از قبیل مثبت - شاد و خوشحال - و یا منفی - خشمگین و غمگین - و مقدار ابزار وجود افراد نیز باشد

همچنان که یک فرد در یک فعالیت ارتباطی و رفتار خاص درگیر میشود، معلم تأثیر اصلی و عینی را روی دانش آموزان میگذارند. هنگامی که دانش آموز دادهها راکسب میکند، معلم تغییر در حیطه شناخت، هیجان و مهارتها را فراهم میکند

طبق تعریف ولفگانگ و گلیکمن - 1986 - مدیریت کلاس، کلیه تلاشهای معلم برای سرپرستی فعالیتهای کلاسی است که شامل آموزش، تعاملات اجتماعی و رفتار دانش آموزان است. مارتین وین ین، مدیریت کلاس را به عنوان چتری بر فعالیتهای کلاسی توصیف میکنند که به وجود اورنده جو اجتماعی و روانشناختی کلاس است و دارای سه جنبه است: مدیریت آموزش، مدیریت افراد و مدیریت رفتار

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید