بخشی از مقاله

چکیده

اضطراب خصوصیتی فوقالعاده گسترده و همهگیر است و از همان روزهای کودکی تا سنین پیری با فرد همراه میباشد و از جهت تأثیرگذاری بر تمامی ابعاد وجود فرد اثر میگذارد و سبب اخلال در زندگی میگردد. از جمله مواردی که اضطراب در آن خلل ایجاد می کند یادگیری و تحصیل علم است. اضطراب افکار را پراکنده میکند و مشوش میسازد، انسجام ذهن را در هم میریزد، فرایند یادگیری را کند میکند و سبب رکود تحصیلی میگردد. هدف پژوهش حاضر بررسی اضطراب و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است.

مقدمه :

در چگونگی موفقیت تحصیلی افراد عوامل بسیار زیادی دخالت دارند . یک دسته از این عوامل را تحت عنوان عوامل عاطفی روانی می توان نام برد .بیماریهای عاطفی از جمله اضطراب در نزد همه افراد و ترس یا اضطراب از امتحان در نزد دانش آموزان از موضوعاتی است که به دلیل وجود آن در جوامعشدیداً مورد توجه و مداقه قرار گرفته است و به ندرت می توان باور کرد که کسی هیچ وقت دچار اضطراب نشود زیرا زندگی در هر مرحله و دوره و مکان سرشار از انواع فراز و نشیب و مملو از تجربیات تلخ و شیرین و انتظارات مطلوب و دلواپسیهای متعدد است که هر کدام به دلیلی یا به طریقی می تواند اضطراب آور باشد.

اضطراب یکی از حالتهای هیجانی یا عاطفی است که با عناوین دلهره ، تشویش ، نگرانی و مانند آنها نیز از آن نام می برند. روانشناسان اضطراب و سایر حالات عاطفی را به دو نوع خفیف و شدید یا طبیعی و بیمار گونه تقسیم میکنند. همچنین متخصصان معتقدند که حالت خفیف هر یک از هیجانهای انسان نه فقطالزاماً مخرب نیست بلکه وظیفه اصلی پرورشکاران آموختن واکنشهای هیجانی به یاد گیرندگان است . بنابراین آنچه مسئله ساز برای دانش آموزان است نوع شدید و دیر پای اضطراب امتحان است و گرنه حالت خفیف آن تقریباً برای حیات و بهزیستی انسان ضرورت دارد .

با این حال چنانچه اضطراب شدید باشد و تا مدتها ادامه پیدا کند به طور معمول حالت خاص عصبی ایجاد می کند و در فعالیت طبیعی و روزمره زندگی اخلال می کند زیرا افراد مضطرب خطاهای بیشتری مرتکب میشوند .

مواد و روش ها

روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی-کتابخانهای است . جامعه آماری این پژوهش کلیه محصلان و دانشآموزان میباشد. در این پژوهش از نتایج آماری تحقیقات پیشین و منابع کتابخانهای استفاده شده است.

تحقیقات انجام شده در زمینه پژوهش :

رحیمی - 1379 - در تحقیق خود به نام بررسی علل اضطراب دانش آموزان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به نتایج زیر رسیده است . % 36/09 آزمودنیهای اضطراب کلی و متوسط و شدید داشته اند بین پیشرفت تحصیلی و میزان اضطراب رابطه منفی وجود دارد و اضطراب کلی دانش آموزان دختر بیش از پسران بوده .

پیروزی - 1379 - در تحقیق خود به نام بررسی شکل گیری منابع اضطرابی از تحول روانی اجتماعی در دختران سال سوم متوسطه شهر تهران به این نتیجه رسیده که بین سطح تحول روانی- اجتماعی دانش آموزان با میزان اضطراب آنان رابطه معکوس بوده و بین میزان اضطراب دانش آموزان با سطح اجتماعی-اقتصادی آنان رابطه معنی دار نبوده است .

رنجبر زاده - - 1377 در تحقیقی تحت عنوان تعیین عوامل مؤثر در ایجاد اضطراب و میزان شیوع آن در بین دانش آموزان دبیرستان های شهر همدان نتایج را گزارش کرده اند % 80/5 جمعیت مورد مطالعه دارای درجاتی از اضطراب بوده اند ، به عبارتی % 19/5 فاقد اضطراب 54/9 % اضطراب خفیف ، % 18/4 اضطراب متوسط % 7/2 اضطراب شدید داشته اند .

فراوانی نسبی اضطراب متعلق به دانش آموزان با معدل 11-14 بوده و اضطراب شدید مربوط به دانش آموزانی بوده که معدل زیر 11 داشته اند ، اما بین میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی دار نبوده و بین وضعیت اقتصادی و میزان اضطراب رابطه معنی دارد و میزان اضطراب دانش آموزانی که درآمد خانوادگی آنها بالا بوده کمتر از دانش آموزان با درآمد خانوادگی پایین بوده است . یافته های تحقیق ضعیفی 1376 دلالت به این نکته دارند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید