بخشی از مقاله

چکیده

بخش بندي بازار یکی از راههاي بهبود رضایت مشتریان است. با بخش بندي ، بهتر می توان مشتریان را شناسایی نمود.

یکی از انواع بخش بندي، بخش بندي مبتنی بر متغیرهاي جمعیت شناختی است که پروفایل شفافی از مشتریان ارائه می دهدپژوهش حاضرَ با اذعان به این امر که صنعت بیمه، با توجه به نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایهگذار و تعهدش در جبران خسارت، میتواند بر فعالیتهاي اقتصاد کلان تأثیر بسزایی داشته باشد، موضوع بخش بندي بازار مبتنی بر متغیرهاي جمعیت شناختی بر رضایت مشتریان در صنعت بیمه را انتخاب نموده.

در این راستا مشتریان بیمه آسیا در استان گیلان به عنوان جامعه آماري و 260 نفر از آنها به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. داده هاي جمع آوري شده از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاکی از تاثیر 9 سطح - جنسیت، سن، تحصیلات، وضعیت تاهل، درآمد خانواده و درآمد شخصی، نوع شغل، اندازه خانواده و مدت زمان استفاده از خدمات بیمه - از 10سطح مورد بررسی بر رضایت بوده است.

-1 مقدمه

به دلیل اهمیت رضایت مشتریان و آثارمهم آن بر حفظ مشتري و سودآوري، همواره این سئوال مطرح می گردد که سطوح متفاوت مشتریان چگونه شناسایی گردد و مشتریان با چه معیارها و اولویت هایی در بخش هاي متفاوت به منظور خدمات رسانی مطابق با نیاز هر مشتري، طبقه بندي گردند چرا که بازار از خریداران تشکیل شده و خریداران از نظر تمایلات، منابعی که در اختیار دارند، مکان زندگی، رفتار و عادات خرید، با هم متفاوت می باشند

- محب علی و فرهنگی، . - 1390 موفقیت هر سازمان در گرو برنامه ریزي درست و اصولی منطبق بر اهداف سازمان است . بنابراین اولین قدم ، داشتن دورنمایی از افق سازمانی است . لازمه تعیین یک برنامه ریزي استراتژیک موفق ، در حقیقت - Tsai and Chiu. 2004 - براي رسیدن به افق آرمانی سازمان ، در ابتدا تعیین بازار هدف سازمان است بازاري که سازمان با توجه به نیازها و خواسته هاي بازار و همچنین با توجه به امکانات و توانایی هاي خود، به عنوان بازار هدف انتخاب می کند تا بتواند با پاسخگویی درست به نیازهاي مشتریان هدف، رضایت آنها را جلب نماید .

پیش نیاز این پاسخگویی مناسب به نیازهاي متفاوت مشتریان ، شناخت جامع نیاز هر مشتري است. که در اینجا با توجه به مباحث فوق و در جهت 780. - Hung & Tsai،2008 ,بحث مدیریت ارتباط با مشتري مطرح می گردد

نیل به اهداف مذکور، بخش بندي بازار مشتریان امري لازم و ضروري است. زیرا این امکان را فراهم می سازد تا خیل گسترده و ناهمگون مشتریان را به بخش هاي کوچکتر بر مبناي متغییرهاي مختلف ، بخش بندي کرده؛ به گونه اي که مشتریان یک بخش، داراي نیازهاي همگون و خواهان پاسخ هاي یکسان به نیازشان باشند که در واقع عکس العمل رفتار خرید مشابهی از خودشان نشان می دهند.

دو میترسکیو و تیچین دلین - 2011 - 1 در پژوهشی تحت عنوان "بخش بندي بازار براساس همبستگی بین رضایت و وفاداري مشتریان" با این تفکر که جهانی شدن و دیجیتالی شدن اقتصاد جهان، مقدماتی براي ادعاي بازاریابی رابطه اي به عنوان تئوري و عمل بازاریابی مدرن، ایجاد کرده، بخش بندي بازار را با استفاده از مولفه هاي بازار یابی ارتباطی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که مدلسازي درست سه مولفه رضایت مشتري، صداقت مشتري و وفاداري مشتري، شرکتها را قادر می سازد بازار مربوطه را در راه هاي سودآور تقسیم .بندي کنند

ولز و همکارانش - 2010 - 2 در مطالعه شان تحت عنوان"بخش بندي بازار از دیدگاه رفتاري" مبانی دموگرافیک بخش بندي سنتی - سن، طبقه اجتماعی/و حرفه اي، وضعیت شغلی - و همچنین متغیرهاي مدل دیدگاه رفتاري مثل مزیت تقویت اطلاعاتی و سودمندي را مورد توجه قرار دادند. آنها با استفاده از داده هاي مربوط به 1847 مصرف کننده از مجموع 76682 خرید فردي مربوط به هر بخش در بازار کلوچه انگلستان، به این نتیجه دست یافتند که تقسیم بندي بازار بر مبناي انتخاب برند با توجه به مزیت تقویت اطلاعاتی و ایجاد مطلوبیت، نتایج سودمند در بر خواهد داشت.

هدف اساسی تقسیم بندي بازار، را می توان گروهبندي مشتریان با نیازها و رفتار خرید مشابه و قرار دادن آنها در بخشهایی است که محصولاتی متمایز و منطبق بر خواسته ها و نیازهاي آنها ارائه می دهد، تعریف کرد. تقسیم بندي بازار به طور گسترده اي به عنوان یک نوش دارو براي انواع بیماري هاي بازاریابی در نظر گرفته شده است

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید