بخشی از مقاله

چکیده

امروزه با ورود فناوری های نوین آموز شی در بین جامعه فراگیر در مدارس، و تاثیر پذیری آنها از فرهنگ های جهانی و غیر بومی، موقعیتی به وجود آمده است که آموزش و پرورش ناگزیر است تا کارکردهای نوینی را متناسب با نیازهای زمان برای خود برگزیند. پژوهش حا ضر با هدف تاثیر تکنولوژی بر یادگیری درس ریا ضی در دوره ابتدایی انجام شده است.

هدف پژوهش حا ضر بیان ضرورت و اهمیت تکنولوژی آموز شی در تعمیق یادگیری ا ست. روش پژوهش در اینتحقیق تو صیفی تحلیلی ا ست که با برر سی مقالات و کتب مربوطه گرد آوری شده ا ست.یافته ها موید این مطلب ا ست که تکنولوژیهای نوین اموز شی میتواند یاد گیری در دانش آموزان را افزایش دهند.

ضرورت ا ستفاده از رو شهای نوین آموزشی با کمک تکنولوژیهای جدید آموزشی، نقش وکاربردتکنولوژی آموزشی در تعلیم و تربیت، فواید تکنولوژی آموزشی، نقش حواس در یادگیری، نقش وسایل آموزشی درفرآیندآموزشی - یادگیری، انواع وسایل آموز شی ، تاثیرات ر سانه برروی یادگیری شاگردان ، نقش فناوری در ت سهیل یادگیری ، محیط و فناوری اطلاعات و در واقع این مقاله با محور قرار دادن استفاده از تکنولوژی های نوین با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از م طال عات ک تاب خا نه ای به دن بال آن است تا به نقش محوری وسا یل آموزشی نوین در آموزش و پرورش بپردازد.

.1 مقدمه:

یادگیری امری بسیار پیچیده و مستلزم دخالت عوامل متعدد است و زمانی اتفاق میافتد که این عوامل در کنار هم باشند. امر یادگیری در محیط کلاس، به طور اخص، دارای اهمیت و حساسیت بیشتری است .در آموزش ریاضی از تکنولوژی های متفاوتی در طول تاریخ استفاده شده است اکثر تحقیقاتی که درباره نقش تکنولوژی در آموزشی ریاضی صورت گرفته است اغلب به بیان مزایای کلی از تکنولوژیپرداختند محیط کلاس به سبب تفاوت اساسی با محیط بیرونی نیازمند دقت و توجه فراوانتر است.

با توجه به پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی در عصر حاضر، وسایل کمک آموزشی به عنوان یک رابطه توانسته اند نقش خود را به خوبی ایفا کنند . درباره استفاده همه جانبه و کاربرد های جدید و متنوع تکنولوژی در آموزش ریاضیات همین نقش تکنولوژی را به عنوان یک پشتیبان در رشد مهارت و مفاهیم ریاضی به عنوان کمکی در حل مسئله در پرورش به استدلال ریاضی و برای ارتباطات ریاضی بیان کرده است

همچنین امینی فر در ارتباط با کاربردهای متنوعی از تکنولوژی زمینههای را که تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات میتواند به آموزش ریاضیات کمک نماید به صورت فراهم کننده بازخورد سریع برای دانش آموزان و ابزاری برای نمایش های تجسمی دقیق و سریع از اشکال ریاضی بیان کرده و آن را به عنوان ابزاری برای شاگردان به منظور دست ورزی با اشکال ریاضی و فرصتی برای نمایش تأثیرات این اشکال بیان نموده است وی در ادامه تکنولوژی های آموزشی را به عنوان کمک به محاسبات مسائلی که نمیتوانند به صورت دستی انجام شود و هدف اصلی آنها تمرین مهارت های محاسباتی نیز معرفی کرده است

اریک اشبای از نخستین کسانی بود که استفاده از رسانه های الکترونیکی را در سال 1967 به عنوان انقلابی در آموزش و پرورش مطرح کرد. جان آموس کومینوس فکر استفاده از تصاویر را در کتب درسی ترویج داد. از رسانه های دیداری و شنیداری در اواسط دهه 1950 مطرح شد در سال 1925 سیدفی پرس متوجه شد که شاگردان با استفاده از دستگاه بسیار ساده ای که او برای ارائه امتحانات و ارزشیابی ساخته بود با سرعت متناسب با توانایی خود آموزش می بینند.

بعد برهاس اف اسیکنر دستگاهی به نام ماشین تدریس ساخت که می توانست مطالب درسی را به صورت ساده به شاگردان ارائه دهد. - ذوفن - شهناز -1396ص - 2 تکنولوژی نوین آموزشی عبارتند از: روش منظم طراحی ، اجرا و ارزیابی کل فرایند. تدریس و یادگیری با استفاده از هدفهای بخصوص و بهره گیری از یافته های پژوهشی در روانشناسی و ارتباط انسانی و بکار گیری ترکیبی از منابع انسانی و غیر انسانی به منظور ایجاد یادگیری موثرتر ، عمیق تر و پایدارتر.

در حال حاضر تکنولوژی جدیددر کلیه نهادهای اجتماعی به منظور افزایش بازده وکارایی وپاسخگویی به نیازها و مشکلات انسان به کار گرفته شده است.حدود این کار برد ومیزان کارایی ان به رشد وتوسعه فرهنگی هر جامعه بستگی دارد. بین کشور های در حال رشد و رشد یافته در کاربرد تکنولوژی جدید تفاوت وجود دارد.در کشور های رشد یافته تکنولوژی از درون و به ویژه نهادهای اموزشی ان جوامع بر خواسته است در حالی که مشکلات عینی ونیاز های انی وحیاتی در کشور های در حال رشد،انها را وا می دارد که قبل از رسیدن فرهنگ جامعه به پذیرش ؛ تکنولوژی را به صورت یک کالای وارداتی بپذیرد.

عنوان کاربرد تکنولوزی در تعلیم وتربیت و اموزش شامل هرگونه وسایل ممکن واطلاعاتی می شودکه بتواند در تعلیم وتربیت مورد استفاده قرار گیر .این موضوع با وسایل ولوازم مورد استفاده در تعلیم وتربیت واموزش ازقبیل تلویزیون.آزمایشگاههای زبان و انواع رسانه های طراحی شده سرو کار دارند.

به عبارت دیگرکاربرد تکنولوژی درتعلیم وتربیت اساسا همان مفهوم عامیانه تکنولوژی اموزش یعنی استفاده از وسایل صمعی وبصری، مانیتور ها وصفحه کلیدی رایانه است حوزه عمومی وسایل صمعی وبصری خود شامل دو قسمت قابل تفکیک است یکی سخت افزار ودیگری نرم افزار. قسمت سخت افزار با تجهیزات فیزیکی و واقعی سرو کار دارد. از قبیل پروژکتور ها،او ورهد، پروژکتور اسلاید،ضبط صوت،دستگاه ویدئو ها،تلویزیون،میکرورایانه.

در قسمت نرم افزار شامل اقلاممتعدٌدی است که در رابطه با تجهیزات و دستگاههای مذکور مورد استفاده قرار میگیرد،مانند طلق های شفاف اوورهد، اسلاید،نوارهای شنیداری،نوارهای ویدئویی،برنامه های رایانه ای،زبان های نوشتاری و - احدیان1390، - 3 هنگامی که بخواهیم به این اهداف جامع عمل بپوشانیم،آموزش فقط انعکاس از دیروز نخواهد بود و همینطور فقط وسیله ای برای بهتر کردن امروز هم نیست،بلکه فرایندی جالب وعالی است که به وسیله ان به کودکان و نوجوانان یاد میدهیم که چگونه خالق و پاسدار پیشرفت اجتماعی باشند زیرا به انها حق و وظیفه اکتشاف و فردایی را که در راه است داده ایم .امروزه بیشتر جوامع برای جبران ایست های گذشته و رفع موانع پیشرفت همگام با آینده، نظام خود را مورد بررسی و تجدید نظر قرار میدهند. استفاده اگاهانه ومدبرانه از جنبه های مختلف تکنولوژی اموزشی ابزاری برای این مهم است.

توانایی کارب ست فناوری تو سط معلم در کلاس درس، به دانش و مهارت های او در ارتباط با فناوری واب سته ا ست.امروزه وسایل کمک آموزشی اعم از ساده یا پیچیده ، به عنوان ابزاری برای ایجاد تسهیل در امر تدریس و یادگیری در نظامهای آموزشی به کار می روند . این وسایل از حیث اینکه تئوری و عمل را با هم ترکیب کرده ،باعث ماندگاری یادگیری و تنوع بخ شی در کلاس درس شوند ، دارای اهمیت ه ستند . با توجه به پی شرفت های علمی و تکنولوژیکی در ع صر حا ضر ، و سایل کمک آموز شی به عنوان یک رابطه توان سته اند نقش خود را به خوبی ایفا کنند .

این امر زمانی تحقق می یابد که معلمان مهارتهای لازم را برای کاربرد این و سایل دا شته با شند. در تمام نظام آموز شی ، معلم نقش کلیدی دارد . انتظار جامعه از مدر سه و معلم این ا ست که نوجوانان را برای زندگی واقعی در جامعه فردا تربیت کند . یادگیری زمانی اتفاق می افتد که عوامل چیزی در کنار هم قرار گیرند از قبیل : ف ضای آموز شی ، محتوای آموز شی ، قوانین و مقررات ، و ضع جسمی و روحی معلم و سایل کمک آموز شی،و ما در این تحقیق برآنیم تا به سوال زیر پا سخ دهیم که آیا تکنولوژی های آموزشی نوین بر یادگیری دانش آموزان تاثیر می گذارد؟

تاریخچه تکنولوژی های نوین در ایران - رایانه -

تاریخچه رایانه در ایران رامی توان به 4 دوره تقسیم کرد:-1 پیدایش : رایانه در سال 41 وارد ایران شد. بدین ترتیب پیدایش رایانه در ایران تقریبا 10 سال بعداز ظهور رایانه در کشورهای صنعتی بود- 2 توسعه : دوره توسعه رایانه در ایران از سال 1350 آغاز و تا سال 1360 به طول انجامید.

این دوره همراه با رقابت زیادبرای خریدسخت افزار،پیاده سازی سیستمهای عظیم نرم افزاری،استخدام هرچه بیشتر نیروی انسانی و دنبال کردن برنامه های جامع با توجه به واقعیتهای فنی و نیروی انسانی کشور بود -3 بازنگری: باظهور انقلاب اسلامی، در زمینه رایانه نیز تغییر و تحولاتی صورت گرفت و درنهایت تا سال 1359 یک سری باز نگری کلی انجام شد-4بلوغ: پس از باز گشایی دانشگاهها در سال 1362مرحله بعدی رشد رایانه آغاز شد و هر دو شاخه نرم افزار و سخت افزار رشد فراوانی یافتند،از مهمترین کارهای این دوره می توان پردازش خط و زبان فارسی را نام برد.

به عقیده کمیته فن آوری اطلاعاتی شورای ملی پژوهش ایالات متحده آمریکا ضرورت های آگاهی از فاوا عبارتند از :دلایل شخصی، امروزه بسیاری از امور زندگی به کمک فاوا انجام می شود که برای رفع نیازهای زندگی بایدازآن اطلاع یافت ، البته این امر در کشورهای پیشرفته بیشتر محسوس است ودر چند سال اخیر به خوبی نمایان گردیده است.به عنوان مثال با استفاده از صفحه گسترها و بانکداری الکترونیک امور مالی انجام می شود و یا افراد از طریق پست الکترونیک9 بایکدیگر ارتباط دارند .

-دلایل شغلی: فاوا اثرات بسیار قابل توجهی در بهبود مشاغل افراد می گذارد که از جمله آنها می توان به افزایش رضایت شغلی به دلیل یادگیری مستمر و افزایش ارتقاء شغلی،افزایش کارایی شغلی و افزایش سود،به دلیل انطباق بهتر و بیشتر افراد و سازمانها با نیازهای محیط کار اشاره نمود

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید