بخشی از مقاله

چکیده

رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای خودجوشی میباشد که کارکنان را در وضعیتی قرار میدهند که بصورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند، اینگونه رفتارها بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار است. در محیط رقابتی امروز سازمانهای آموزشی به دنبال بهبود کیفیت خدمات هستند و از »عوامل کلیدی موفقیت« استفاده مینمایند تا به مزیت رقابتی دست یابند. رفتار مذکور از طریق »رهبری همراه با بینش« باعث افزایش »هماهنگی« و در نهایت موجب »حمایت سازمانی« توسط اعضاء میشود که در نهایت باعث موفقیت میشود.

در تحقیق حاضر بر آنیم تا از »تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر موفقیت کانون قلمچی« سخن به میان آوریم و نشان دهیم »رهبری همراه با بینش« و بکاربست تاکتیک »هماهنگی فعالیتها« میتواند موجب موفقیت یک موسسه آموزشی ولو به شرط برخورداری از بهترین زیرساختهای آموزشی نظیر: تجربه، مشاور، پشتیبانی، انتشارات، برنامه فرصت برابر، بورسیه، وب سایت، آزمون حضوری و غیرحضوری، منابع آموزشی متعدد، رعایت مسئولیت اجتماعی و ... که در این تحقیق از آن یاد شد، باشد. از این رو با توجه به حدس وجود رابطه علی میان رفتار شهروندی سازمانی و موفقیت کانون قلمچی فرضیات تحقیق شکل گرفت و از طریق تکنیک تحلیل عاملی تاییدی روایی سوالات مورد تائید قرار گرفته و روابط از طریق تحلیل مسیر - مدل معادلات ساختاری - سنجیده شد.

نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با رهبری موثر کانون قلمچی و همچنین بکارگیری تاکتیک هماهنگی فعالیتها، معنادار بوده و دارای رابطه نسبتاً قوی میباشد. همچنین اثبات شد پنچ بعد رفتار شهروندی سازمانی نیز معنادار بوده و دوازده عامل موفقیت کانون قلمچی دارای همبستگی نسبتاً بالایی میباشند.

مقدمه

در حال حاضر موسسات آموزشی زیادی در سطح کشور اقدام به ارائه خدمات آموزشی به جامعه دانش آموزان کشور نمودهاند آنچه که در بین همگی آنها پر رنگتر به نظر میرسد، موفقیت برخی مشهودتر و برخی دیگر از موفقیت کمتری برخوردارند در میان انواع شاخص هایی که میتوان برای یک موسسه آموزشی موفق لیست نمود نظیر: تجربه، مشاور، پشتیبانی، انتشارات، برنامه فرصت برابر، رهبری همراه با بینش، بورسیه، وب، آزمون حضوری و غیرحضوری، منابع آموزشی، مسئولیت اجتماعی و ...، عوامل دیگری وجود دارند که فراتر از وظیفه فردی و سازمانی به شمار میآیند و تحت عنوان، رفتار شهروندی سازمانی1 تلقی میگردند.

رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای خودجوشی میباشد و کارکنان را در وضعیتی قرار میدهد که بصورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند که اینگونه رفتارها بر عملکرد سازمانی کارکنان تاثیرگذار است. از سوی دیگر در محیط رقابتی امروز سازمانهای تولیدی و خدماتی همواره به دنبال بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود هستند و در این راستا عوامل موفقیت جزو عوامل مؤثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای این سازمانها محسوب میگردند، زیرا کیفیت خروجی این سازمانها نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان دارد. رفتار شهروندی سازمانی بوسیله تقویت نقش هماهنگی ستاد مرکزی و نمایندگی ها و رهبری و مدیریت موثر با افراد جامعه، موجب حمایت سازمانی میشود. از طرف دیگر کارکنان با وجود رفتار شهروندی سازمانی هماهنگی و یکپارچگی بیشتری را بدست آورده و این خود بر موفقیت مجموعه های آموزشی تاثیرگذار میباشد.

پیشینه پژوهش

خلاصه نتایج تحقیق

رهبرانی که ارتباطلات رهبری و عضو دارند تمایل به رفتار شهروندی سازمانی در آنها بالاتر است. در ارتباطات رهبر عضو با کیفیت بالا اعضا و رهبری انگیزه های فردی و سازمانی در رفتار شهروندی بالاتری دارند.

ارتباط قوی بین عدالت تعاملی و رفتار شهروندی سازمانی برای سازمانهایی که دارای روحیه احترام به مردم هستند وجود دارد. و ارتباط ضعیفی بین عدالت توزیعی و رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد.

هر دو عامل فردی و سازمانی بر رفتار شهروندی معلمان تاثیر گذار است و به نظر می رسد در حرفهها به عنوان مثال نوآوریهای آموزشی، روش های تدریس مختلف، کمک به همکاران و در بین عرصه های شخصی به عنوان مثال کودکان، پدر و مادر، جامعه محلی نیز رفتار ش پیدا شد پنج بعد اصلی رفتار شهروندی سازمانی یعنی

نوع دوستی، رادمردی، رفتار مدنی، وجدان کاری و ادب رابطه مستقیم و معناداری با تسهیم دانش دارد.

تجربیات و باز بودن راههایی برای بدست آوردن آن از طریق عدالت سازمانی و کنترل منبع کاری بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. تناسب فرد و سازمان تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد که این منجر به رضایت شغلی کارکنان خواهد شد. همچنین تاثیر مثبت و معنادار رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان در واحد فروش نیز نشان داده شده است.

محققین نشان دادند که احساس عدالت در پرداخت تأثیر مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارد. همچنین هنجارهای گروهی کمک کردن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تأثیر مثبتی دارد. اما پاداشهای خارجی زمانی که احساس عدالت کنترل میشود، بر رفتار شهروندی سازمانی بیتأثیر است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید