بخشی از مقاله

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در دبیران بوده است، با توجه به اهداف این پژوهش، از روش توصیفی بارویکرد پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش دبیران مرد مقطع متوسطه دوره اول شهرستان اسلامشهر با مدرک کارشناسی بودند، با توجه به تعداد جامعه پژوهش ، براساس جدول مورگان 96 نفر از دبیران انتخاب گردیدند،

روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شده است به منظور بررسی پیشینه اطلاعات اولیه از منابع مکتوب و اسناد پژوهشی و به منظور توصیف وضعیت پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش ،از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزاری spss، استفاده شده است. در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصدفراوانی، میانگین و میانه به منظور توصیف واقعیت های جمع آوری شده، استفاده شده است و در آمار استنباطی از آزمون کولموگروف -اسمیرنف تک نمونه ای استفاده شده است

مقدمه :

در دنیای پر رقابت کنونی سازمانها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنان شان هستند . سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از نقش و وظیفه تعیین شده در شرح شغل عمل کنند . واضح وآشکار است که به منظور بقاء در قرن بیست ویکم سازمانها باید خود را با ذهنیت جهانی تطبیق دهند و رهبری خود را به سمت حضور در فضای رقابت جهانی تغییر دهند .

مدیران سازمانها باید چگونگی مدیریت بر تغییرات را بیاموزند در غیر این صورت چاره ای جز از دست دادن شرایط رقابتی ندارند.بدیهی است که منابع انسانی تنها منبع لایزال و جاویدان است که نه تنها به سهولت قابل دسترسی است بلکه پدیده ای است که در صورت مدیریت صحیح زمینه های بالندگی مدیریت را فراهم خواهد نمود. امروزه انسانها وارد دوران جدید و بی سابقه ای در زندگی خود شده اند ، دورانی که در آن دنیا به شدت در حال تغییر و تحول است و با پیشرفت روز افزون بشر رابطه بین دولتها و ملتها پیوسته در حال دگرگونی و تعریف مجدد است . در این بین سازمانها به عنوان بازوهای اجرایی دولتها نقش بسیار مهمی در ارتباط بین ملت ها و دولت ها دارند و کارکنان سازمانها در واقع نقش آفرینان اصلی در سازمانها می باشند

بیان مساله پژوهش

در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه بین رفتار های شغلی و اثر بخشی سازمانی، اکثرا به رفتار های درون نقش توجه می کردند. این رفتار ناظر بر کارها، وظایف و مسئولیت های رسمی مانند آنچه در شرح شغل آمده است، می باشد. رفتار های فرانقش اشاره دارند به فعالیت هایی که فی نفسه خودجوش و آگاهانه هستند - مانند کمک به دیگران - ، و به طور مستقیم یا صریح توسط سیستم رسمی پاداش سازمان پیش بینی نشده اند، امّا کارایی سازمان را به عنوان یک کل افزایش می دهد

اورگان - 1988 - رفتار شهروندی سازمانی را نوعی وضعیت مطلوب می پندارد زیرا چنین رفتاری از یک سومنابع موجود در دسترس سازمان را افزایش داده و سوی دیگر نیاز به مکانیزم کنترل پر هزینه ی رسمی را کاهش می دهد

اورگان - 1983 - بیان می کند که رفتار شهروندی سازمانی ، رفتار آگاهانه ، اختیاری و فرا وظیفه ای است که در افزایش اثر بخشی عملکرد سازمان موثر است ، ولی کارکنان به طور مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله ی پاداش رسمی سازمان خود مورد تقدیر قرار نمی گیرند

شرایط کاملاً متحول ، افزایش رقابت و اثربخشی سازمانها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسلی ارزشمندی از کارکنان آشکار می سازد، نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی یاد می شود ،بی تردید این کارکنان وجه ممیز سازمانهای اثربخش ازغیر اثربخش می باشند چرا که بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل کرده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید