بخشی از مقاله

چکیده

هدف از پژوهش حاضر سنجش تأثیر شایستگی های محوری و عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی مزیت رقابتی در نمایندگیهای شرکت بیمه ایران غرب استان مازندران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری دادهها پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران نمایندگیهای بیمه استان مازندران می باشند. برای نمونهگیری از روش تصادفی ساده استفاده شد و 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدهاند. جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که شامل 20 پرسش در سه محور شایستگیهای محوری، عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی تدوین شد. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا، و تحلیل عاملی تاییدی برای هر دو پرسشنامه استفاده شده است.

ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 0/817 محاسبه گردید بنابراین پایائی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است. همچنین از تکنیک مدل معادلات ساختاری و نرم افزار آماریSPSS و LISREL استفاده شده اند. نتایج نشان داد که شایستگیهای محوری بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. مزیت رقابتی تاثیر شایستگیهای محوری بر عملکرد سازمانی را تعدیل میکند. نتایج نشان داد که اختلاف سنی افراد بر دیدگاه آنها تاثیر ندارد. اما افراد با مدرک تحصیلی متفاوت دیدگاه مشابهی در زمینه متغیرهای پژوهش دارند. با این وجود اختلاف دیدگاه افراد در زمینه عوامل و شرایط فیزیکی تحت تاثیر مدرک تحصیلی آنان قرار دارد. همچنین افراد با سابقهکاری مختلف دیدگاه مشابهی دارند.

.1 مقدمه

بیمه یکی از راهکارهایی که انسان برای رویارویی با خطرها و رفع مشکلات اقتصادی خود برگزیده است استفاده از بیمه به عنوان وسیله ای مؤثر در جبران زیانهای مالی ناشی از اتفاقات، تأمین آتیه، ارتقای سطح زندگی افراد جامعه و ایجاد بستری مطمئن برای رشد و توسعه اقتصادی کشور میباشد بیمه علاوه بر آن که آثار مالی خطرها و حوادث را برطرف میکند نوعی آرامش فکری به انسان میبخشد که این آرامش موجب رشد و شکوفایی استعدادها و افزایش کارآیی و بهره وری در جامعه میگردد 

با رشد و گسترش بیمه، رقابتپذیری در این عرصه بسیار اهمیت پیدا کرده است. رقابتپذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها، صنایع و بنگاهها در میدانهای رقابتی سیاسی، اقتصادی و تجاری به حساب میآید؛ بدین معنی که هر کشور، صنعت یا بنگاهی که از توان رقابتی بالایی در بازارهای رقابتی برخوردار باشد، میتوان گفت که از رقابتپذیری بالاتری برخوردار میباشد. - آقازاده و همکاران، - 1386 شرکتهای بیمه به دنبال کسب مزیت رقابتی هستند اما باید تاکید کرد مزیت رقابتی وقتی پایدار است که رقبا از تقلید آن ناتوان باشند و نتوانند آن ویژگی را تقلید کنند. 

الگوی رقابتپذیری،یک الگوی مفهومی است که تعادل بین منافع و هزینههای سمت عرضه و تقاضا را برقرار میسازد.هرگاه این رابطه درعمل به نقطه بهینه برسد، موفقیت بلند مدت درکسب و کار تضمین میشود. این الگو بسیار ارزشمند است و مبنای تحلیلی موثری را برای ارزیابی رویکردهای مختلف مدیریتی و تاثیر آنها در موفقیت سازمان در اختیار میگذارد

در عصر جهانی شدن، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران بوده و وسیله ای برای نیل به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار قلمداد میشود. از همین رو جستجوی راهکارهای جدید برای رقابت در بازارهای رقابتی شاکله اصلی بازاریابی را تشکیل میدهد. همچنین رقابتپذیری به عنوان یک مفهوم چند بعدی، با استفاده از متغیرهایی همچون درجه انطباقپذیری سازمان با تغییرات محیط کسب و کار، مزیت رقابتی و شاخصهای عملکرد مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد. بدین مفهوم که هر شرکتی بتواند به بهترین شکل ممکن از منابع در دسترس اعم از سرمایه، نیروی کار و فناوری را تلفی نموده و خدماتی مشتری محور ارائه نماید، از شانس بیشتری برای موفقیت در فضای رقابتی بهرهمند خواهد شد

طبق بررسیهای به عمل آمده ، وضع موجود نظام تصمیم گیری در صنعت بیمه و شرکتهای بیمه دارای ساختار بلندی است که در بسیاری از موارد اجازه انعطاف پذیری و تحرک متناسب با تحول شرایط محیطی را از آن گرفته است. تداخل امور، وجود قوانین و مقررات متعدد، گستردگی حوزه نظارت در صنعت و نبود استانداردهای لازم درامر نظارت و سطح نازل کارایی از جمله اثرات نامطلوب تعدد نهادهای تصمیم گیری و حوزههای متعدد اقتدار در صنعت بیمه است. شورای مدیریت یک سازمان ورود به گستره ی تکنولوژی روز و ایجاد مهارت در ارائه خدمات باعث میگردد که شرکت متبوعش به شایستگیهای محوری در کسب و کار مربوطه دست یابد و به سرعت خود را با فرصتهای ایجاد شده تطبیق دهد.

سه عامل در جهت تشخیص شایستگیهای محوری در هر سازمانی وجود دارد: شایستگیهای محوری پتانسیلی برای دست یابی به بازارهای گسترده و متنوع فراهم میآورند، شایستگیهای محوری باید سهم قابل توجهی برای درک منافع مشتریان از خدمات نهایی فراهم آورند و در نهایت شایستگیهای محوری باید برای تقلید رقبا دشوار و دست نیافتنی باشند. خدمات هسته ای ارتباطی بین شایستگیهای محوری شناخته شده و خدمات نهایی ارائه شده برقرار میکنند. با توجه به نبود تحقیقات بنیادین در حوزه مدیریت بیمه نسبت به سایر حوزههای مدیریتی لازم دیده شد که بحثهای استراتژیک و نحوه تأثیر آنها در محیط بیمه کشور مورد بررسی قرار بگیرد. زیرا با انجام این نوع تحقیقات شرکتهای فعال در صنعت بیمه ایران دارای تمرکز استراتژیک میشوند و نسبت به برنامه ریزیهای آینده خود با افق دید بلندتری میتوانند دید داشته باشند 

باتوجه به اهمیت موضوع رقابت در صنعت بیمه، در این مطالعه کوشش شده است تا تاثیر شایستگیهای محوری موثر بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مزیت رقابتی برای شرکتهای بیمه شناسایی شود. این عوامل انتخاب شده است و با توجه به نصعت بیمه برای هریک از این عوامل شاخصهای متعددی استخراج شده است. سپس الگوی روابط این متغیرها بررسی شده است و در نهایت این مطالعه به این پرسش اساسی پاسخ میدهد: آیا شایستگیهای محوری بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی مزیت رقابتی در نمایندگیهای شرکت بیمه ایران غرب استان مازندران تاثیر معناداری وجود دارد ؟

.2 مبانی نظری

شرکتهای بیمه با تمرکز بر عناصر موثر بر کسب مزیت رقابتی درصدد ایجاد سیستمهایی مبتنی بر شایستگیهای محوری میباشند تا با اتخاذ تصمیمات موثر در جهت جلب رضایت مشتری و سودآوری بیشتر

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید