بخشی از مقاله

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شبکه های مجازی بر هرزه نگاری و ارزشهای فرهنگ در دانش آموزان میباشد. جامعهی آماری پژوهش حاضر کلیهی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه متوسطه دوم شهر زاهدان در سال 1394 بوده و طبق جدول مورگان تعداد 361 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخته میباشد. این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده که روایی آن از طریق کارشناسان و مدیران و سپس استاد راهنما مورد تایید قرار گرفت.

برای بدست آوردن پایایی گویهها نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار بدست آمده برابر 0/862 بود که پایایی خوبی را نشان میدهد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از بسته نرم افزاری SPSS19 استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که: شبکه های مجازی بر هرزه نگاری و ارزشهای فرهنگ در دانش آموزان تاثیرگذار نیستند.

بیان مساله
دوران نوجوانی، از قدیم الایام، دورانی سخت و دشوار تلقی شده است. بنا به اظهار ارسطو "نوجوانان پرشور و آتشی مزاجند و آمادهاند که خود را به دست غرایز بسپارند. "افلاطون میگفت که پسرها تا 18 سالگی نباید مشروبات الکلی بخورند، زیرا زود تهییج میشوند. تعبیر او این بود "نباید آتش روی آتش ریخت." در اوایل قرن 20 استانلی هال پدر مطالعه علمی درباره نوجوانی، این دوران را با قدری احساسات توصیف کرد. او آن را دوران "طوفان شدید و تنش شدید" و نیز دوران توانایی فوقالعاده جسمانی، عقلی و عاطفی میدانست.

اسلام نیز نسبت به نوجوانان نظر خاصی داشته است. پیامبر اسلام - ص - میفرمود: "اوصیکم بالشباب خیرا فانهم ارق افئده " به شما سفارش میکنم که نسبت به نوجوانان نیکی کنید زیرا آنان نازک دل هستند و زود رنجیده خاطر می شوند. همچنین پیامبر بزرگوار اسلام - ص - این دوره را نوعی جنون دانسته و فرمودهاند: " الشباب شعبه من الجنون " جنون از ماده جن به معنای پوشیدگی و استتار است. گویا دوران نوجوانی دارای ابهام و پوشیدگی است و نوجوان واقعا نمیداند چه چیزی در وجود او اتفاق افتاده است.

تغییرات عمومی بدن و روانی آنچنان سریع و همهجانبه است که او را دچار تشویش و نگرانی می کند و تصمیمگیری ها را برای او مشکل میسازد و برخوردهای او را با خانواده و مردم دشوار میکند. بنا به تعبیر علی - ع - ، در دوران نوجوانی، گویا فرد شعور و آگاهی خود را از دست میدهد و در حالت مستی به سر میبرد. همه ارزشهای او درهم ریخته است و جای پای استواری ندارد. در جای دیگر میفرماید: "جهل الشباب معذور و علمه محصور " ناآگاهی جوانان قابل چشمپوشی و دانش آنان محدود است. همین محدود بودن دانش و تجربه نوجوانان گاهی آنان را به سمت انحراف میکشاند. البته علی - ع - دل نوجوان را مانند زمین بیحاصل میداند که هرچه در آن بکارند میپذیرد و رشد میدهد.

"انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما القی فیها من شیی قبلته" با عنایت به موارد فوق معلوم می شود که دوره نوجوانی، دوره حساس، ظریف، پر مسئله و از هر لحاظ قابل بررسی و تعمق می باشد. به نظر میرسد که ریشه و اساس مسائل نوجوان را میتوان به چهار زمینه -1" بحران بلوغ -2 بحران هویت -3 بحران ارزشها -4 بحران مناسبات و روابط، نسبت داد."

در دنیای امروزی روزانه بر امکانات و فناوریهای نوین مانند کامپیوتر و اینترنت و شیوههای ارتباطات افزوده میشود. این فناوری های موجب شده است تا تغییراتی در سبک زندگی مردم ایجاد شود. از طرفی این امکانات و فناوری ها موجب بروز رفتارهای متفاوتی از نوجوانان شده است. به عنوان مثال برخی از نوجوانانی که بازی های کامپیوتری انجام می دهند ساعت ها پای کامپیوتر نشسته که در مواردی مشاهده منجر به مرگ نوجوان شده است. همچنین نوجوانان با دیدن صحنه های خشن و هیجان آور در برخی از فیلم ها احساسات آنها برانگیخته شده و رفتارهای نادرستی از خود بروز داده که تبعات سنگینی را در بر دارد. همچنین وجود مواد اعتیادآور جدید موجب بروز آسیب های شدیدی به سلامت جسم و روان افراد میشود.

امروزه با گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره شاهد شکل گیری نسل جدیدی از ابزارهای اینترنتی هستیم که امکانات بیشتری را برای روابط متقابل، مذاکره، گفت و گو و به طور کلی ارتباط دو سویه فراهم آورده است. وب ناظر به شکل گیری اینترنت محاوره ای است که امکان برقراری ارتباطات چند سویه میان کاربران شبکه جهانی اینترنت را فراهم ساخته است.

در حالی که وب امکان استفاده افراد از منابع عظیم اطلاعاتی را از طریق شبکه جهانی اینترنت و ارسال و دریافت امیل فراهم می کرد، وب بر مبنای محاوره دائمی میان کاربران اینترنت شکل گرفته است. شبکه های اجتماعی اینترنتی به عنوان مهم ترین مصادیق این امر، به محلی برای حضور اقشار مختلف جامعه و مکان تبادل آرا و افکار ایشان و تأمین نیازهای متناسب با زندگی اجتماعی جوانان تبدیل شده اند. شبکههای اجتماعی اینترنتی علاوه بر اینکه مرجع تأمین بسیاری از نیازهای فرهنگی واجتماعی اعضای خود هستند، این امکان را برای اعضا فراهم می کنند که همزمان با انجام سایر فعالیت های اجتماعی از طریق رایانه یا تلفن همراه، فعالیت خود را در این جوامع مجازی نیز پیگیری کنند

با عنایت به مطالب ذکر شده، پژوهشگر با توجه به علاقه مندی و تجربه چندساله در امر آموزش و پرورش و مطالعات انجام داده درصدد بررسی موضوع تاثیر شبکه های مجازی بر هرزه نگاری و ارزشهای فرهنگ در دانش آموزان دختر متوسطه شهر زاهدان بوده تا از این طریق پیشنهادات علمی و عملی را به منظور توجه مدیران آموزش و پرورش به این امر، ارائه نماید.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید