بخشی از مقاله

چکیده

اعتکاف یک فرهنگ است، زیرا برگزاری مراسم معنوی همچون اعتکاف، نقش مهمی در گسترش فرهنگ معنویت و تربیت جامعه دارد، رابطه متقابل فرهنگ و رسانه ریشه در تاریخ بشر دارد به این صورت که در طول تاریخ،انسان برای انتقال پیام خود، رسانه ها را به کار گرفته و فرهنگ خود را نیز با آن گسترش داده است،از این رو ترویج یافتن فرهنگ اعتکاف موجب پاک شدن گرد و غبارِرسانه هااز دل جوانان و رسوخ اخلاق در وجود آنها می شود.

پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن پس رویدادی از نوع علی -مقایسه ای و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شهر زاهدان بود .برای نیل به هدفِ مطالعه 283 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند که 164 نفر را دانشجویان معتکف و 119 نفر را غیرمعتکف تشکیل دادند، شرکت کنندگان با استفاده از پرسشنامه شادکامی آکسفورد مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج نشان داد که60 افراد معتکف و 52/2درصد افرادغیرمعتکفنمرهشادکامیبالا داشتند.میانگین شادکامی افراد معتکف3/44و در افراد غیر معتکف 5/42 بود و نیز افرادی که مقید به نماز بودند نمره شادکامی بالایی داشتند. آزمون تی مستقل دوگروه نشان داد که رابطه معناداری در نمره شادکامی دو گروه مشاهده نشد.

نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین شادکامی افراد معتکف و غیر معتکف در حد بالایی بود و با میانگین جامعه - Mean=07/42 - برابر بود و تفاوت معناداری نداشت .با تو جه به نتایج تحقیق می توان اظهار داشت که داشتن اعتقادات و باورهای مذهبی نقش موثری در افزایش شادکامی دارد.

مقدمه

اعتکاف یک فرهنگ است،زیرا برگزاری مراسم معنوی همچون اعتکاف،نقش مهمی در گسترش فرهنگ معنویت و تربیت جامعه دارد، رابطه متقابل فرهنگ و رسانه ریشه در تاریخ بشر دارد به این صورت که در طول تاریخ،انسان برای انتقال پیام خود،رسانه ها را به کار گرفته و فرهنگ خود را نیز با آن گسترش داده است،از این رو ترویج یافتن فرهنگ اعتکاف موجب پاک شدن گرد و غبارِرسانه هااز دل جوانان و رسوخ اخلاق در وجود آنها می شود. هم چنین انس با معنویات در پرتو فرهنگ اعتکاف ، ارتباط روانی خاصی بین انسان ، مسجد ، قرآن و نماز ، نماز شب و ادعیه می آورد ، به نحوی که انسان مشتاق ارتباط با این مهمانی شده - فرهنگ اعتکاف - دوری از آن ها برایش ناگوار می گردد. - دانستنی های اعتکاف، واحدتحقیقات

مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان -

با توجه به رواج سریع بیماری های روانی من جمله افسردگی و اضطراب در جوامع امروزی و در عصری که بشر فاصله زیادی از دین و معنویت گرفته و انواع و اقسام تکنولوژی های نوین و گسترش روز افزون جوامع شهری و پیچیدگی بیشتر ارتباطات - لطفی زاده اطهر ، - 1386 پیدایش مکاتب دینی کاذب و عرفان های نو ظهور - اسلامی و شجاعیان و وکیلی - 2002 و نفوذ در رسانه های ارتباطی و سوء استفاده از احساسات و اعتقادات

مسائلی که از جمله کار ، تحصیل و فشارهای روانی Bاجتماعی که اغلب انسان ها در سنین جوانی و بالاتر با آن مواجه هستند و به نوعی با زندگی آنها آمیخته است ، در واقع مادیات انسان را به یوغ خود کشیده است و این باعث می شود تا افراد جامعه در صدد رفع این استرس ها و افسردگی ها بر آیند و از آنجایی که در جوامع امکانات برای همه افراد یکسان نیست بنابراین ممکن است راه های غیر منطقی جهت رفع این مشکلات انتخاب شود ، از جمله روی آوردن به مواد مخدر ، شرکت در گروه های دوستی و کلوپ ها و پارتی هاکه از مکان های رواج فساد می باشد و استفاده از قرص های روان گردان .

در حالی که افراد عقاید دینی و مذهبی را طور درونی شده و فی نفسه در خود پرورش دهند ، اولا کمتر دچار بیماری های یاد شده می شوند ، و زمانی اگر هم مبتلا شوند به دلیل بازداری های اخلاقی که عقاید دینی ایجاب می کنند به سمت روش ها و شیوه های انحرافی کشیده نمی شوند و در عوض با پرورش ویژگی های مثبت خود با بیماری ها مبارزه می کنند و این همان عامل نجات بخش انسان و بشریت است که با بازگشت به دین داری به معنای خاص و واقعی کلمه حاصل خواهد شددر این گیر و دار آنچه از یادها رفته است اخلاق و معنویت است پس نیاز به انجام پژوهش های بیشتر در زمینه ی اعتقادات مذهبی برای درمان این افراد و در نتیجه حرکت به سوی جامعه ای سالم احساس می شود که لازم است مورد توجه مؤسسات آموزش قرار بگیرد

با روش مذهبی و معنوی؛ اعتماد به نفس افراد را افزایش می دهد و با فراهم کردن یک دیدگاه اسنادی سازنده به افراد در یافتن معنا و هدف در زندگی کمک می کند . این نطام معنایی می تواند مانع از خطر پذیری و رفتار هیجان طلبانه - همانند مصرف مواد - توسط فرد می شود0 - یانکر، استابلراچ و دهان

از سوی دیگر ضرورت و اهمیت این پژوهش آن گاه آشکار می شود که به مشکلات روحی و روانی قرن حاضر بپردازیم ، عصری که با همه پیشرفت های مادی ، با رضایت و شادکامی کمی همراه است . عصری که مردم گرفتاری های بی شماری دارند و فرصتی برای اندیشیدن به زندگی و خود وجود ندارد. بشر به دنبال ارضاء غریزه و تأمین هوس ها و نیاز های خود هستند اما با وجود رسیدن به خواسته ها ، باز هم به پوچی و سرگردانی دچار شده اند و این رسیدن به احساس رضایت از زندگی و شادکامی دائمی را امری دور از دسترس می نماید .

با توجه به مطالب مذکور و نیز افزایش تأثیری که معنویت به عنوان بعد تازه متولد شده - البته در متون علمی - در دیگر بخش های زندگی دارد، پژوهش حاضر برای تعیین رابطه ی اعتکاف بر شادکامی طراحی و اجرا گردید.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید