بخشی از مقاله

چکیده

فضاهای فرهنگی از دهه های گذشته تبدیل به فضا های بسیارمهم و تاثیر گذار در گسترش و پرورش علم و هنر بوده است. مکانی برای تکامل و شناخت نخبگان و نخبه پروری در عرصه هنری و علمی. مورد مهمی که در این پژوهش پیش رو داریم شناخت درست فرهنگ در مجموعه فرهنگسرا و ایجاد تعامل انسانی دراین مجموعه برای تداوم یک تفکر پژوهشی رو به جلو است که باعث پرورش روح اجتماعی پذیری و گروهی محور برای تجلی مفهوم هنر و علم باشد.روش پژوهشی در این مقاله کیفی به صورت تحلیلی خواهد بود، روش گردآوری داده ها به صورت آمیخته بررسی نمونه خارجی و داخلی - شامل فرهنگسرا خاوران و مرکز فرهنگی تی جی بائو - و استفاده از پرسشنامه هایی که در فرهنگسراهای بانو و شهید رجایی قزوین توزیع شد و تحلیل نتایج آن می باشد. فرهنگ عاملی تاثیر گذار در گذرزمان و حال حاضراست که هر دوره برحسب تکامل انسانی و به گفته لوکوربوزیه روح زمانه دست خوش تغییری می شود .ارتباط بین انسان ها شکل دهنده رابطه ای عمیق بین جوامع است, که این پیوند اجتماعی موجب ایجاد کارهایی بین اقشار یا استفاده کنندگان یک فضا است. این مکان ملاقات باید تعریفی درست از کارهای تاثیر گذار داشته باشد تا بتوان یک روند اجتماعی رو به رشد را تدوین و شکل دهد. با برسی نتایج حاصله از این پژوهش لزوم توجه هرچه بیشتر به شاخصه های اجتماع پذیری محیط در طراحی فرهنگسرا هابدیهی به نظر می رسد.

1مقدمه

فضاهای فرهنگی از دهه های گذشته تبدیل به فضا های بسیارمهم و تاثیر گذار در گسترش و پرورش علم و هنر شده است. مکانی برای تکامل و شناخت نخبگان و نخبه پروری در عرصه هنری و علمی . کشور ایران با قدمت چندین هزار ساله و پشتوانه فرهنگی غنی همیشه در طول تاریخ در زمینه فرهنگ و هنر در دنیا مشهور بوده و انسانهای بزرگی از این مرز و بوم برخاستند. هنر همیشه نزد ایرانیان بوده و هست چه در دوران اقتدار چه در دوران انزوا با امید به اینکه پتانسیلها و استعدادهای موجود به پیشرفت کافی رسیده تا ایران بتواند مرکز اشاعه فرهنگ صحیح به اقصی نقاط جهان گردد.

مورد مهمی که در این پژوهش پیش رو داریم شناخت درست فرهنگ در مجموعه فرهنگسرا و ایجاد تعامل انسانی در این مجموعه برای تداوم یک تفکر پژوهشی رو به جلو است که باعث پرورش روح اجتماعی پذیری و گروهی محور برای تجلی مفهوم هنر و علم باشد. این مهم در صورتی قابل دسترس خواهد بود که استفاده کنندگان یک بنا مانند فرهنگسرا با یکدیگر ارتباط اجتماعی ایجاد کنند و این ارتباط مستلزم وجود فضایی تعریف پذیر و همچنین گذر زمان می شود.

.2 بیان مسئله

کشور ایران با قدمت چندین هزار ساله و پشتوانه فرهنگی غنی همیشه در طول تاریخ در زمینه فرهنگ و هنر در دنیا مشهور بوده و انسانهای بزرگی از این مرز و بوم برخاستند.اما متاسفانه در دوره معاصر با توجه به کاهش توجه مسوولین و مردم به مسایل فرهنگی و هنری، جامعه مبتلا به مشکلات فرهنگی زیادی شده است که می توان با افزایش تعاملات اجتماعی در فرهنگسرا ها توجه همگان را به مسایل فرهنگی بیش از پیش جلب کرد و موجب افزایش سطح فرهنگی جامعه شد.

.3 پیشینه پژوهش

راپاپورت در تدوین کتاب خود فعالیت بین رشته ای ناب و اصیلی را به یاری جغرافیا ، قوم شناسی ، معماری و جامعه شناسی برای تبیین مفهوم سکونت به نمایش گذاشته است . وی با روش انسان شناسانه ی خود چگونگی ارتباط بین انسان و محیط را به خوبی مورد کاوش قرار می دهد . کتاب او یک جانبه نگری های جبر انگارانه را که اقلیم، مصالح،تکنولوژی،اقتصاد و یا مذهب را عامل توضیح فرم می دانند مورد چالش قرار داده ونقش صرفا " تاثیر گذار بر فرم" را برای آنها قائل می شود. در عوض نقش" تعیین کننده فرم" را به عامل اجتماعی- فرهنگی سپرده و این موضوع را به خوبی به اثبات رسانده و به شیوایی توضیح می دهد. - راپاپورت، - 50:1392 در مقاله تبیین معیارهای طراحی فضاهای فرهنگی با رویکرد پایداری اجتماعی وپویایی فضا به هدف فرهنگسرا به صورت کلی اینگونه اشاره داشته که : هدف از فرهنگسرا ها ایجاد محیطی آزاد، صمیمی و دارای فضایی باز است، که از طریق یک سیستم غیر متمرکز اداره می شود. به بیان عامیانه فرهنگسرا را می توان پاتوق های فرهنگی با تعاملات اجتماعی دانست که به عنوان یک مرکز فرهنگی، بخشی از فعالیت های فراغتی را پوشش می دهد، که به ضرورت طراحی معمارانه این فضا ها برای پویایی اجتماعی اشاره دارد.

در این مقاله تحلیل جامعه شناختی روایت های سینمای من این چنین آمده: طبق رویکرد نظری پژوهش تعامل مندگری بر ساختی اجتماعی است که فرم و محتوای آن به فراخور گشودگی- فروبستگی - زایایی - غنا - تهی بودگی - جهان زدگی تعیین می شود. ایده دیگر پژوهش آن است که میانجی هنر - سینما - بهتر ما را در فهم ظرایف و پیچیدگی های این مسئله یاری رسان

4 ادبیات موضوع

.1-4 فرهنگ

در واژگان فارسی فرهنگ از دو جزء »فر« و »هنگ« تشکیل شده که نخستین بخش آن به معنی جلوه بالا، سر و پیشآمده و بخش دوم آن از ریشه اوستایی »تنگا« و به معنی بالا کشیدن و برکشیدن است - روحالامینی، - 11:1377

Culture در ادبیات انگلیسی این واژه از نظر لغوی با معنای کشت و زرع، پرورش حیوانات و همچنین با مفهوم »عبادات دینی« ارتباط داشته است. آنچه از اینگونه ارتباطات لغوی درک میشود اشاره لغت Culture به پرورش و تربیت انسانی با هدفی خاص است.
به طور کلی در تعریف فرهنگ دو گونه تلاش صورت گرفته است که میتوان آنها را به صورت کلی به تعاریف سنتی و مدرن تقسیم نمود. تعاریف سنتی بیشتر به توصیف خصوصیات فرهنگ از قبیل پویایی، سازمانیافتگی، فرهنگ آموختگی جامع، عام و وابسته بودن فرهنگ به نمادها میپردازند و تعاریف مدرن بیشتر به زندگی روزمره و شیوه و مرام زندگی اشاره دارند.

. 1-1-4 تاثیر فرهنگ بر معماری

با توجه به تاثیر مستقیم فرهنگ در معماری، طبیعی است که تغییرات فرهنگ باعث دگرگونی در مبانی و مفاهیم موثر در پیدایش معماری می شود و در نتیجه آن، اندیشه های متفاوت معماری به وجود می آید که تعیین کننده شیوه های تعامل بین مفاهیم نظری و فرهنگی به طور عام و مفاهیم نظری و فضای معماری به طور خاص می شود. تحولات قرن حاضر موجب دگرگونی و تغییراتی در بین برخی جلوه های زندگی و فرهنگ جامعه شد. حرکت و روند معماری سنتی باز ایستاد و از طرفی به علت سرعت وقوع تحولات فرصت تطابق با فرهنگ را پیدا نکرد. در حالیکه تحولات در کشورهای اروپایی گام به گام صورت گرفته بود و آنها تا حد زیادی تغییرات را به راحتی جایگزین کردند. حال اگر برای دوباره جان گرفتن فرهنگ و معماری کشورمان عوامل اساسی آن شناخته شوند و جان بگیرند، به حیات خود ادامه خواهند داد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید