بخشی از مقاله

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی در بین بانکهای ملت استان بوشهر به روش همبستگی و در بین کلیه 28 شعبه بانک ملت در استان بوشهر، انجام گرفته است. داده های مورد نیاز این پژوهش از سیستم مدیریت بانک ملت و پرسشنامه هافستند و دنیسون - 2002 - ، بدست آمده است. برای گردآوری اطلاعات تعداد 150 پرسشنامه توزیع شد که 137 عدد به محقق برگشت شدند ولی 6 عدد از آنها به دلیل نقض کنار گذاشته شدند.

برای ارزیابی عملکرد سازمان نیز از نسبت ROA یا بازده دارایی ها استفاده شد. این تحقیق اطلاعات سالهای 93 و 94 شعب بانک ملت را مورد بررسی قرار میدهد. برای آزمون فرضیات از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. این تحقیق در رابطه با تأثیر فرهنگ سازمانی، ابعاد آن بر عملکرد شعب بانک ملت استان بوشهر است. نتایج تحقیق نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داردو همچنین مشارکت سازمانی بر عملکرد بانک ملت رابطه مستقیم و معناداری دارد و ثبات و یکپارچگی سازمانی بر عملکرد بانک ملت رابطه مستقیم و معناداری دارد .

مقدمه

مفهوم »فرهنگ سازمانی« با وجود اهمیت و نقش کاربردی آن در سازمانها، موضوعی است که در دهههای اخیر واردادبیات مدیریت و رفتار سازمانی شده است. امروز مدیران سازمانهای بزرگ به این نتیجه رسیدهاند که فرهنگ سازمانی به عنوان سرچشمه همه تواناییهای سازمان محسوب میشود - فرهی بوزجانی و دیگران، . - 1392 مدل فرهنگ سازمان پاسخی است به مدلهای مکانیکی و غیرقابل انعطاف سازمان و برگشتی است به مرحله شناخت ریشه رفتارها.

این ریشهها و ابزارهای تشخیص و جهت داده به آن بخشی از پدیدههایی هستند که میتوان آنها را باورها، ارزشها، هنجارها و یا در مجموع فرهنگ سازمان نامید هر سازمان یک فرهنگ نانوشته دارد که استانداردهای قابل قبول و رفتارهای غیر قابل قبول را مشخص مینماید. بیشتر کارکنان پس از چند ماه با فرهنگ سازمان آشنا میشوند و آنرا درک میکنند. آنها به شیوه لباس پوشیدن به هنگام کار، جدی بودن مقررات و رفتارهایی که موجب دردسر خواهد شد، اهمیت صداقت و درستی و از این قبیل چیزها آگاه خواهند شد.

در حالی که بسیاری از سازمانها نوعی فرهنگ به اصطلاح فرعی دارند که بدان وسیله چیزی را بر استانداردهای سازمان میافزایند یا آنها را اندکی تغییر میدهند ولی همیشه فرهنگ حاکم بر سازمان به افراد میگوید که ارزشها چیست و کدام یک اهمیت بیشتری دارد. اگر اعضای سازمان بخواهند دارای موقعیت خوبی شوند یا پایگاه مستحکمی در سازمان برای خود به وجود آورند، گروههای کاری باید استانداردهایی را که به وسیله فرهنگ حاکم بر سازمان تعین میشوند رعایت کنند 

بالندگی و بهبود سازمانی به عنوان یک فرآیند برنامهریزی شده با دگرگونی فرهنگ سازمانی امکانپذیر است. در واقع هر گونه تغییر و دگرگونی در سازمان بدون توجه به فرهنگ سازمانی مؤثر واقع نمیشود و اگر مدیران درصدد تغییر بهره وری و عملکرد سازمانی باشند، باید به عوامل متشکله فرهنگی سازمان و تغییر آنها توجه داشته باشند. فرهنگ در بین ملل مختلف، شهرها، روستاها و سازمانها متنوع دارای تفاوتهای برجستهای است که شناخت بهتر این تفاوتها میتواند در درک صحیح تفاوتهای بین سازمانها کمک کند 

یکی از اهداف اصلی هر سازمان، دستیابی به عملکرد بالاتر است. برای رسیدن به این هدف، راهی جز توسل به نوعی دیدگاه سیستمی، بومی و کاربردی وجود ندارد. موفقیتهای چشمگیر دهه اخیر سازمانهایی با حداقل امکانات از یک طرف و شکست سازمانهایی با بهترین تواناییهای مادی از طرف دیگر، بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیرمادی و معنوی در موفقیت آنها بوده است که در این میان فرهنگ سازمانی و خلاقیت به عنوان عامل مؤثر در عملکرد سازمان تلقی می شود 

با وجود یک فرهنگ قوی و منسجم و وجود خلاقیت، افراد ضمن کسب آگاهی بیشتر پیرامون اهداف و استراتژیهای سازمان، نسبت به ارزشها و هنجارها احساس مسئولیت و تعهد و از کار احساس رضایت میکنند

که این امر در کنار مدیریت قوی، موجب بهبود روحیه، انگیزی، افزایش عملکرد سازمان و بهرهوری کارکنان میشود

پیشینه تحقیق :

دراهوزال - 2006 - ، طی مطالعهای به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شش شرکت موجود در صنعت انرژی جمهوری چک پرداخت. وی برای اندازهگیری ساختار سرمایه شرکت از متغیر جانشین درجه اهرم مالی - نسبت بدهی به داراییها - و برای اندازهگیری عملکرد شرکتها نیز از متغیر جانشین جریانهای نقدی آزاد استفاده نمود. وی پس از تعیین ساختار سرمایه مطلوب برای شش شرکت مورد بررسی خود به این نتیجه رسید که شرکتهای فعال در صنعت انرژی کشور جمهوری چک، کمتر از تأمین مالی از طریق استقراض بیرونی استفاده نموده و به همین دلیل عملکرد آنها در مقایسه با عملکرد مورد انتظار در صورت استفاده از ساختار سرمایه بهینه پایینتر است. وی یافتههای خود را چنین تفسیر نمود که ساختار سرمایه شرکتها بر ارزش آنها اثرگذار است و با تغییر ساختار سرمایه شرکت به سمت ساختار سرمایه بهینه میتوان عملکرد شرکت را بهبود بخشید.

چارو اندیساوات - 2011 - به بررسی قدرت توضیحی معیارهای مختلف حسابداری از جمله بازده حقوق صاحبان سهام و معیارهای مبتنی بر ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی برای ارزیابی عملکرد شرکتها در بازده سهام بورس تایلند پرداخت. وی دریافت که معیارهای حسابداری، نسبت به ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی ارتباط بیشتری با بازده سهام دارند.

فتحاللهی - 1383 - ، در پژوهشی نشان داد که در حالت کلی بین سود اقتصادی و بازده سهام در دوره مذکور، ارتباط معناداری وجود ندارد و همچنین خالص سود عملیاتی در ارتباط با ارزش بازار شرکت، شاخص بهتری نسبت به ارزش افزوده اقتصادی میباشد. در این پژوهش از مدل رگرسیون جهت تجزیه و تحلیل داده استفاده شده است. این پژوهش با عنوان بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده واقعی سهام در شرکتهای گروه وسائط نقلیه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام پرداخته است.

نوروش و مشایخی - 1383 - ، با بررسی محتوای نسبی و فزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام دریافتند که سود حسابداری دارای بیشترین ارتباط با بازده سهام است. همچنین سود حسابداری دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت به سایر متغیرها است. ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی دارای رابطه معنادار با بازده سهام است و در برخی موارد دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی هستند. وجوه نقد حاصل از عملیات نه تنها رابطه معناداری با بازده سهام ندارد بلکه دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نیست. این پژوهش با عنوان محتوای فزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات به این موضوع پرداخته است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید