بخشی از مقاله

چکیده

هدف مقاله بررسی رابطه تاثیر پولشویی بر اقتصاد مقاومتی و آینده اقتصادی ایران بود. پولشویی عبارت است از فرایندی که از طریق آن ، شخص وجود منبع غیرقانونی و یا به کارگیری غیر قانونی در آمدها را مخفی می کند .و البته این امر تاثیرات فراوانی بر اقتصاد می گذارد، حال این تحقیق تاثیرات پولشویی را بر اقتصاد مقاومتی که واژهای نو و روشی جدید می باشد بررسی می کند . اقتصاد مقاومتی یعنی ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند ، هم آسیب پذیری اش کاهش پیدا کند.

یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان و مجرمان داخلی که همیشگی و به شکل های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند .این تحقیق یک آزمایش میدانی بود. جامعه آماری شامل 2113 نفر بود که تعداد 300 نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه از بین جامعه انتخاب شدند .

این تحقیق به لحاظ هدف »کاربردی« است و با عنایت به اینکه در آن به بررسی تاثیرات جرم پولشویی بر اقتصاد مقاومتی پرداخته شده ، روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی است. ابزار این پژوهش یک پرسش نامه محقق ساخته بود که پس از انجام روایی و پایایی آن در اختیار افراد نمونه قرار گرفت. پس از دریافت پرسش نامه ها و تحلیل آن ها ضریب هبستگی اسپیرمن نشان داد که همبستگی خوبی بین دو متغیر مستقل و وابسته وجود داشته که البته از نوع منفی می باشد.به این معنی که جهت حرکت درمتغیرها خلاف همدیگر می باشد به عبارتی افزایش یک متغیر باعث کاهش در متغیر دیگر می باشدو بلعکس .

مقدمه

شاید اغراق نباشد که بگوییم از بدو خلقت انسان بر این کره خاکی، او همواره به دنبال کسب درآمد تملک و افزایش سرمایه های مادی بوده و شاید بتوان گفت که برای نیل به آن، در حالت کلی دو راه پیش رو داشته و دارد. یکی راههای مشروع و دیگری از راههای نامشروع ، انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسانتر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند که همواره این گونه حرکات مشکلاتی را برای سایرین و از جمله، جامعه در برداشته است.

پول به عنوان یکی از مهم ترین اختراعات بشری منصوب می گردد. این پدیده موجب از میان برداشته شدن مشکلات بوجود آمده از طریق مبادلات پیاپی شده و مبادله را تسریع و تسهیل کرده است. این شی تا زمانی می تواند مفید محسوب شود که از راه های مشروع و قانونی بدست آید، ولی اگر همین پول از راه های نامشروع و خلاف حاصل گردد چیزی جز بحران، بی عدالتی و دیگر عواقب نامطلوب که زندگی انسان ها را تهدید می کند، ببار نخواهد آورد.

یکی از جرائمی که در ارتباط مستقیم با پول می باشد جرم پولشویی می باشد. پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است. پولشویی یعنی پول کثیفی وجود دارد و طی فرایندی تطهیر میشود. منظور از پول کثیف در ادبیات پولشویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می شود. مجرمان به منظور جلوگیری از شناسایی نوع و شیوه فعالیت شان توسط مجریان قانون، با انجام فعالیت هایی که ممکن است توسط خودشان یا افراد دیگر انجام گیرد، منشأ پول های آلوده را تا حد ممکن مخفی میکنند.

آنچه مسلم است چنین فعالیت هایی باعث بروز لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور خواهد شد و چنین لطماتی دولت را ملزم میکند که با این پدیده مقابله کند. همان طور که بیان شد اقتصاد مهم ترین محل آسیب پذیر در رابطه با پولشویی می باشد که این امر به هیچ وجه قابل انکار نیست، اگر مسائل اقتصادی در یک جامعه ای از وضعیت سالم، عادلانه و رو به رشد برخوردار باشد، می توان گفت به سلامت دیگر بخش های جامعه نیز منجر خواهد شد.

در حال حاضر بحران های اقتصادی ، بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا را در سراشیبی سقوط قرار داده است و البته در این بین اقتصاد ما نیز با توجه به مسائل مختلف اقتصادی ، سیاسی و توطئه های بیگانگان از این امر مصون نمانده است ، که در این بین رهبر معظم انقلاب اسلامی گزینه اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند؛ تا به عنوان اقتصاد مقاوم در برابر مشکلات و اقتصاد متحرک و پویا در برابر مشکلات به وجود آمده ایستادگی لازم را از خود نشان دهد.

اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مبانی نورانی قران کریم و اقتصاد اسلامی می باشد، و با تکیه بر آن می توان از مشکلات اقتصادی عصر حاضر رهایی جست. اما جرائم اقتصادی بالاخص پولشویی می توانند این نوع اقتصاد را نیز هدف قرار دهند و تاثیرات سوئی بر آن گذارند و باعث عدم رشد و فعالیت مثبت آن شوند. پولشویی می تواند ریشه های اقتصاد مقاومتی را ذره ذره بخشکاند و باعث شکست آن در برخی حوزه ها گردد.

مبارزه با پولشویی پدیده ای است که باید توسط سیاست گذاران و دولت مردان کشور مورد توجه ویژه قرار بگیرد تا امنیت و ثبات اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورد. امنیت و ثبا ت اقتصادی به طور اتفاقی به وجود نمی آید و البته که نیازمند برنامه ریزی و کار و تلاش فراوان می باشد.

بیان مساله

بشر از زمانی که پا به زمین گذاشت جرم با او همراه شد اولین جرم قتل بود وبه پشتوانه ی آن بزه های دیگری چون سرقت وکلاه برداری روان شد.به تدریج با اجتماع انسان ها و به وجود آمدن جوامعی که به سرعت رو به پیشرفت و تکنولوژی نهاده بود و همراه باتوسعهی اقتصادی شکل پیچیدهتری به خود گرفتند.با ظهور صنعت و فناوری جرم های جدیدی از دل جامعه سر بر آوردند.جرائم کامپیوتری و اینترنتی ،رانت خواری، اختلاس و...

محصول این جریان هستند.ازجمله جرائمی که از بطن بزه های دیگری چون قاچاق موادمخدر- قاچاق انسان و جرائم سازمان یافته به وجود آمد پولشویی بود .پولشویی - تطهیرپول - به عنوان یک جرم تقریباً، حدود دو دهه سابقه دارد.

با جهانی شدن این جرم و آثار مخربی که بر روی اقتصاد کشورها نهاده است ضرورت مبارزه با آن در میان کشورها به طورجدی مطرح شده است. امریکا اولین کشوری بود که با وضع قوانین، پولشویی را جرم شمرد و به این ترتیب کشورهای خارجی دیگر کهاکثراً توسعه یافته بودند دست به این اقدام زدند. کشورهایی چون انگلستان، سوئیس ، فرانسه و ژاپن گرد هم آمده دست به تصویب کنوانسیون های متعدد و راه کارهایی برای پیشگیری و مبارزه با این جرم زدند.

عاملان پولشویی با ورود غیرمترقبهی پول های کثیف خود به سیستم پولی ، بازار مالی را با مشکل مواجه می سازند و با خروج یک باره ی این پول ها کارایی آن را در اقتصاد کاهش می دهند و به همین دلیل اعتماد صاحبان منابع را از این بازار از بین می برند و نرخ بهره را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند.پولشویی علاوه بر آثار زیان بار اقتصادی خطرات و هزینه های اجتماعی زیادی نیز در پی دارد.

نظم عمومی را بر هم می زند و موجب هرج و مرج می شود و به دلیل دامنه ی امنیتی که برای پول های به دست آمده از جرم به وجود می آورد آمار جرائم مخصوصاً قاچاق موادمخدر را به نحو سرسام آوری افزایش می دهد.از زمانی که مبارزه با پولشویی شکلی جدی به خود گرفت کشورهای مختلف با ایجاد قوانین داخلی و همچنین با تصویب کنوانسیون های متعدد در سطح بین الملل سعی در از بین بردن این معضل جهانی داشته اند اما به دلیل عدم اجرای صحیح عموماً بی توجهی به این قوانین ، مبارزه با این جرم با موانع بسیاری مواجه گردیده است .

امید است که با اجرای موفق این قوانین و همکاری سازمان های مربوطه با یکدیگر ریشه ی این جرم که پایه های رشد اقتصاد کشورها را متزلزل کرده است خشکیده و کشورها هرچه بیشتر به سوی توسعه و جهانی شدن پیش روند.به همین جهت مقاله حاضر به بررسی تاثیر پولشویی بر اقتصاد مقاومتی و آینده اقتصادی ایران پرداخته است

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید