بخشی از مقاله

چکیده

این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت ها - در سه سطح:افول، بلوغ، رشد - بر مدیریت سود - مشروط - می باشد. این پژوهش از نوع علی پس رویدادی وتوصیفی می باشد. متغیر مستقل این تحقیق چرخه عمر شرکت ها و متغیر وابسته مدیریت سود می باشد. همچنین در این تحقیق از متغیرهای اندازه شرکت و اندازه موسسه حسابرسی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه شامل 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد.

قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره شش ساله براساس صورتهای مالی سالهای 1387 الی 1392 شرکتهای مورد مطالعه است. در کل نتایج تحقیق حاکیرابطه مثبت معنی داری بین چرخه عمر و مدیریت سود می باشد. به این معنی که رابطه مستقیم موجود بین مدیریت سود در شرکت های در مرحله رشد - ./254 - نسبت به شرکتهای در مرحله بلوغ - - ./308 ضعیف تر می باشد. همچنین رابطه مستقیم موجود بین مدیریت سود در شرکت های در مرحله افول - ./338 - نسبت به شرکتهای در مرحله بلوغ - ./3085 قوی تر می باشد.

واژههای کلیدی: اندازه موسسه حسابرسی، مدیریت سود ، جرخه عمر شرکت ها

مقدمه

یکی از موضوعات مهمی که امروزه بحث و گفت و گو زیادی در مجامع حسابداری دارد، بحث تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می باشد. لذا از سویی مدیران با توجه به وجود اشراف کامل بر صورت های مالی و همچنین انگیزه های گوناگون در شناسایی سریع سود و به تاخیر انداخنتن شناسایی زیان سعی در اکثر سازی سود و پاداش خود دارند. همچنین مدیران در مواردی سعی می کنند که سود شرکت را از یک میزان بیشتر نشان ندهد . نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می یابد از سویی دیگر سهامدران نیز با هدف کسب بازده معقول در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند.

سهامداران سعی دارند که در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که بیشترین بازده را داشته باشد. به همین دلیل برای کاهش فاصله و همچنین رفع این تضاد ها بین مدیران و سهامداران باید راه کارهای مختلفی پیشنهاد کرد. مدیریت سود از جمله معیار ها و روش های حسابداری می باشد که مدیران شرکت ها با استفاده از این روش و همچنین وجود خلا های موجود در استاندارد های حسابداری سود شرکت را از مسیر واقعی خود خارج نموده آن طور که شرایط و خواست شرکت باشد سود را گزارش می کنند .

از طرفی مراحل چرخه عمر می تواند به عنوان مراحل قابل شناسایی و متمایزی که از تغییرات در عوامل درونی ای نظیر انتخاب های استراتژیک، منابع مالی و توانایی مدیرتی، و یا عوامل خارجی ای همچون محیط رقابتی و عوامل اقتصاد کلان، حاصل می شوند، تعریف شوند  همچنین ازآنجایی که رفتار شرکت ها در مراحل چرخه عمر آنها تفاوت می باشد، انتظار می رود که رفتارگزارش کننده مالی نیز همگام با مراحل چرخه عمر شرکت ها تفاوت داشته باشد. در واقع،پژوهشگران بر این باورند که چرخه عمر شرکت، بازتاب و نتیجه انتخاب حسابداری پویایی می باشد. این مطالعه اثر فرضیه چرخه عمر را بر مدیریت سود می آزماید.

پیشینه پژوهش

تحقیقات خارجی

اسلی و همکاران - 2012 - برای بررسی تاثیر مدیریت سود بر نقدشوندگی بازار از سه معیار برای ارزیابی مدیریت سود استفاده کردند که یکی از معیار ها اقلام تعهدی است و دو معیار دیگر مربوط به معیارهای مدیریت واقعی هستند شامل جریان نقدی عملیاتی و هزینه های اختیاری است و برای ارزیابی نقدشوندگی بازار از معیار نقدشوندگی آمیهود و معیار کی وی استفاده کردند طبق نتایج به دست آمده مدیریت سود مبتنی بر هزینه های اختیاری غیر عادی - - مدیریت واقعی - - با معیار های عدم نقد شوندگی رابطه مستقیم و معناداری دارد.

عابد و همکاران - - 2012 به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های اردنی پرداختند نتایج نشان می دهد که از بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی - - اعضای غیر موظف هیات مدیره و اندازه هیات مدیره و درصد مالکیت داخلی - - تنها اندازه هیات مدیره دارای رابطه معنی داری با مدیریت سود می باشد البته نتایج این تحقیق مشخص می کند بخشی از شزکت ها از مکانیزم های حاکمیت شرکتی پیروی نمی کنند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید