مقاله تحلیل ابعاد رویکرد مدیریت زنجیره تأمین لارج در صنعت سیمان از طریق تلفیق تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره

word قابل ویرایش
22 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

تحلیل ابعاد رویکرد مدیریت زنجیره تأمین لارج در صنعت سیمان از طریق تلفیق تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره

چکیده: در این پژوهش سعی شده است با مطرح کردن رویکرد مـدیریت زنجیـره تـأمین لارج به عنوان روشیتقریباً جامع، به راهبرد های ناب، چابـک، تـاب آوری و سـبز در صـنعت سـیمان به طورهم زمان توجه شـود. درنتیجـه، بـا بـه کـارگیری روش پیمایشـی و دریافـت نظرهـای ۲۱ متخصص در صنعت سیمان، هریک از ابعاد رویکرد لارج با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره شامل روش های سـوارا و ویکـور، وزن دهـی و اولویـت بنـدی شـد. سـپس نتـایج بـا روش کوپراس- خاکستری مقایسه شد. طبق نتایج نهایی هر دو روش، راهبـرد هـای تـاب آوری، سبز، ناب و چابک به ترتیب اولویت اول تا چهارم را در صنعت سیمان داشتند؛ بـه عبـارت دیگـر، تمرکز بر ایجاد وضعیتی متعـادل و انطبـاق بـا شـرایط محیطـی و همچنـین تغییـر در طراحـی فرایندها و محصولات به سوی فرایندهای دوستدار محیط زیست اولویت هـای اول و دوم معرفـی شده اند. انطباق با شرایط و لزوم تدوین استانداردهای سبز در زنجیـره تـأمین صـنعت سـیمان از جمله راهکارهای پیشنهادی پژوهش هستند. این پژوهش با تمرکز بر تمام ابعاد زنجیـره تـأمین لارج به بسط مفاهیم نظری آن کمک مؤثری کرده است.
مقدمه

امروزه سیمان۱ بهعنوان کالایی راهبردی، سهم شایانتوجهی در رشد و توسـعه اقتصـادی کشـور دارد (علی، انور، جعفر و زائدی، .(۲۰۱۵ سیمان در سازههای ساختمانی و زیربنایی اهمیت زیـادی دارد؛ بنابراین، از اصلیترین مصالح در طرحهای عمرانی صنایع و سـاختمانی محسـوب مـیشـود (پورفرهادی و حاجی هادی، .(۱۳۹۱ یکی از چالش های عمده صنعت سـیمان، مـدیریت زنجیـره تأمین۲ است (اخلاصی، (۱۳۸۷، زیرا امروزه رقابت میان زنجیره های تأمین اسـت نـه شـرکت هـا (کاروالهو، دوآرت و کروزماچادو، ۲۰۱۱؛ صـفائی قـادیکلائی و غلامرضـاتبار دیـوکلائی، ۱۳۹۳ و صفری، محبی منش، .(۱۳۹۰ در این زمینه، مسائلی مانند هزینه های حمـل ونقـل، تمـایز و تنـوع محصول، سطح خدمات قابلارائه و رقابت شدید قیمتی مطرح است که شاید پیادهسازی مـدیریت زنجیره تأمین و سیستم های مدرن حمل ونقل صنعت سیمان را با مشکلات جدی مانند نوسـان و تفاوت شدید قیمت در نواحی مختلف، تحویل ندادن بهموقع سیمان و وقفه در اجرای پـروژه هـای عمرانی مواجه کند (اخلاصی، .(۱۳۸۷

ناب۳، چابک۴، تاب آوری۵ و سبز۶ راهبردهای کنونی مدیریت زنجیره تأمین اند که ممکن است با توجه به شیوه های موجود، به زنجیره تأمین برای بهبود عملکرد و همچنین افـزایش کـارایی و اثربخشی یاری رسانند. توانایی ادغام این چهار رویکرد مدیریتی متفاوت در زنجیره تأمین، از نظر راهبرد اهمیت بسیاری دارد، اما موضوعی چالش برانگیـز اسـت، زیـرا هریـک از ایـن راهبـرد هـا رویکردها و شیوه های متفاوتی را برای عملکرد بهتر زنجیـره درنظـر دارنـد (اسـپادیناهو- کـروز،

(۲۰۱۱؛ برای مثال، ناب استدلال میکند طراحی و تولید محصولات بایـد بـا بـهحـداقلرسـاندن ضایعات انجام گیرد و سود از طریق کاهش هزینه ها حداکثر شود. همچنین، طرفداران چابـک در حالت کلی پاسخگویی بیشتر و سریع تر به مشـتریان را درنظـر دارنـد و حـداکثرکردن سـود را از طریق ارائه دقیق محصول مورد نظر ممکن میدانند. نوع دیگر از مدیریت زنجیره تـأمین، حالـت تاب آوری است که به تأثیر عوامل خارجی بـر زنجیـره اشـاره دارد و در پـی پایـداری زنجیـره در شرایط بحرانی است. درنهایت، مدیریت زنجیره تأمین سبز مطرح میشود که دغدغـهNOORMAGSاصـلیآن، کاهش تأثیرهای فعالیت های زیست محیطی زنجیره بر محیط زیست است (کـابرال، اسـپادیناهو-

گروز، پوگا- لیل، گریلو و کروز ماچادو، .(۲۰۱۱ همـانطورکـه مشـخص اسـت، هرکـدام از ایـن

راهبردها بعد متفاوتی از مدیریت زنجیره تأمین را درنظر دارند، درحالی که بـا اسـتفاده از رویکـرد مدیریت زنجیره تأمین لارج میتوان به طورهم زمان شیوه های موجود در هر چهار راهبرد را با هم ترکیب کرد و برای افزایش کارایی و اثربخشی و بهبود رقابت زنجیره تأمین در مـدیریت زنجیـره بهکار گرفت. براساس شرایط حاکم بر هر صنعت، برای حفظ بقا در بازارهای پویا و متغیر (تیـزرو، آذر، احمدی و رفیعی، (۱۳۹۰ ضروری است ابتدا راهبردهای مدیریت زنجیره تأمین اولویتبنـدی شوند، سپس با توجه به اولویتبندی انجامگرفته شیوههای موجود ترکیب شوند.

بنابراین، با توجه به اینکه تعیین راهبرد مناسب برای زنجیره تأمین، یک مسئله مهم راهبردی است و معمولاً ماهیتیNOORMAGSپیچیده و بدون ساختار دارد (رزمی، صیفوری و پیشوایی، ۲۰۱۱؛ کـاروالهو و همکاران، (۲۰۱۱ باید در انتخاب آنها، بسیاری از ویژگی های کمی و کیفی مانند هزینه، سرعت پاسخگویی و انعطاف پذیری و… درنظر گرفته شوند (ملکـی، اسـپاندیناهو-کـروز، والنـت و کـروز ماچادو، .(۲۰۱۱

در این پژوهش سعی شده است با توجه به شرایط حاکم بر صنعت سیمان، بهعنـوان یکـی از صنایع مهم توسعه اقتصادیـ اجتماعی کشور، ابعاد رویکرد مـدیریت زنجیـره تـأمین لارج (نـاب، چابک، تاب آوری، سبز) با استفاده از تلفیق تکنیک های تصـمیم گیـری چنـدمعیاره ۱(MCDM)،

براساس نظرهای کارشناسان و خبرگان (تمام مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان با حداقل ده سال سابقه کار) به منظور بهبود عملکرد زنجیره تأمین رتبه بندی شوند، زیرا یکی از مهم تـرین عوامل مؤثر در بهبود عملکرد زنجیره های تأمین، انتخاب راهبرد مناسب با توجه به شرایط فعلـی صنایع و شرکتهاست.

پیشینه نظری

مدیریت زنجیره تأمین فرایند برنامه ریزی، پیاده سازی و کنتـرل مـؤثر عملیـات زنجیـره تـأمین و همچنین روشی مؤثر در حفظ مزیت رقابتی و بهبود عملکرد شـرکت اسـت (میرغفـوری، مروتـی شریف آبادی و اسدیان اردکانی، (۱۳۹۱ که بهعنوان عاملی حیاتی برای رقابت پـذیری سـازمان هـا درنظر گرفتـه مـی شـود؛ بنـابراین، شـناخت زنجیـره تـأمین و اجـزای آن و همچنـین چگـونگی مدیریت کردن آن به تعالی سازمان ها و عملکرد بهتر آنها کمک می کند. ناب، چابک، تـابآوری و سبز راهبرد هایی هستند که تاکنون در مدیریت زنجیره تأمین مطرح شده انـد (آزوادو، کـاروالهو و کروزماچادو، .(۲۰۱۱ هریک از این چهار راهبرد شیوهها و اهداف متفاوتی دارند که هرکدام برای ایجاد یـک زنجیره تأمین کارا و اثربخش ضروری هستند. گاهی این اهداف و شیوه ها ممکـن اسـت بـر برخـی از

الگوها تأثیرهای منفی داشته باشد و تناقض ایجاد کند و گاهی نیز ممکن است بـر برخـی دیگـر تأثیرهای مثبت و هم پوشانی داشته باشد (کابرال، گریلو و کروزماچادو، (۲۰۱۲؛ برای مثال، یکـی از اهداف اصلی راهبرد ناب، رساندن سطح موجودی نزدیک به صفر اسـت. درحـالی کـه در یـک شرکت با مدیریت زنجیره تأمین چابک یـا تـاب آوری، بایـد موجـودی کـافی بـرای واکـنش بـه تقاضاها، اختلالات و شرایط پیش بینی نشده در زنجیره وجود داشته باشد (کاروالهو و کروز ماچادو، .(۲۰۱۱ داشتن مازاد ظرفیت نیز یکی از ویژگی های اساسی رویکردهای چابک و تاب آوری است، درحالی که رویکردهای ناب و سبز می کوشند تا مـازاد ظرفیـت را کـاهش دهنـد. درواقـع، مـازاد ظرفیت اجازه می دهد زنجیره بتوانـد بـه تغییـرات در حجـم نیازهـای مشـتریان یـا رویـدادهای غیرمنتظره پاسخ مناسبی دهد، اما به این معنی نیست که زنجیره تأمین باید مازاد ظرفیـت بسـیار بالایی داشته باشد، زیرا از نظر هزینه و کارایی غیرقابل قبول اسـت. درنتیجـه، بهتـر اسـت مـازاد ظرفیت به عنوان عاملی اساسی در زنجیـره هـای تـأمین، بـه درسـتی مـدیریت شـود (کـاروالهو و کروزماچادو، ۲۰۱۱؛ کاروالهو، دوآرت و کروزماچادو، .(۲۰۱۳ با ایـن حـال، بـا توجـه بـه برخـی از مثال های مطرح شده در تضاد راهبرد ها، گاهی تلاش هر چهـار راهبـرد در راسـتای تحقـق یـک هدف است؛ برای مثال، افزایش سطح یکپارچه سازی زنجیره و کاهش تـأخیرات تولیـد- زمـان و حمل ونقل. همچنین، تأکید بر افزایش فرکانس اطلاع رسانی در زنجیره نیـز از نقـاط مشـترک در راهبردهای مطرحشده است (کاروالهو و کروزماچادو، ۲۰۱۱؛ کاروالهو و همکاران، .(۲۰۱۳

بنابراین، علاوه بر ضرورت وجود هر چهار راهبرد در مدیریت زنجیره تأمین، اولویت بندی آنهـا براساس شرایط حاکم بر صنعت ضروری است. همچنین، مدیران بایـد بتواننـد تعـادلی نسـبی در میان راهبرد ها و شیوه های ممکن ایجاد کنند. مدیریت زنجیره تـأمین لارج رویکـردی اسـت کـه ایـن راهبردها را در فضای مدیریت زنجیره تأمین کنار هم قرار میدهد و به استفاده از مزایای تکتک آنها بـهطـور همزمان منجر میشود و کاستیهای آنها را میپوشاند (آزوادو و همکاران، ۲۰۱۱؛ کاروالهو و همکـاران، .(۲۰۱۳

پیشینه تجربی

مرور ادبیات نشان میدهد تاکنون بیشتر پژوهش ها تقرًیبا یک رویکرد را بررسی کرده اند و فقـط ترکیب دو یا سه رویکرد سنجش شده است (ملکی و کروز ماچادو، .(۲۰۱۳ آرمون (۱۳۹۰) مـدل یکپارچه ای را برای طراحی زنجیره تأمین چابک، به همراه تفـاوت هـای نـاب و چابـک ارائـه داد.

به طورکلی، در این پژوهش چگونگی ترکیب ناب و چابک به صورت کیفـی تشـریح شـده اسـت. انجامدادن یک تحقیق صرفاً کیفی بدون پشتوانه آماری از جمله نقایص ایـن پـژوهش بـهشـمار میرود.

رزمی، صیفوری و پیشوایی (۲۰۱۱) با اشاره به اینکه انتخاب راهبرد مناسب در زنجیره تأمین، یک مسئله پیچیده و بدون ساختار است، با استفاده از مدل MADM فازی، چارچوب نظاممندی را برای انتخاب بهترین راهبرد بیان کردند، اما آنها فقط ترکیب همزمان رویکردهای ناب و چابک را بررسی کردند و با استفاده از مفهوم لجایل۱ راهبـردهـای نـاب، چابـک و نـاب- چابـک را بـا بهکارگیری تجزیه و تحلیل حساسیت اولویتبندی کردند. همچنین، در این پژوهش فقط دو معیار هزینه و پاسخگویی- که هرکدام زیرمعیارهای دیگر دارند- بـا اسـتفاده از نظـر سـه متخصـص سنجیده شد. کوچکبودن حجم نمونه، تعمـیم نتـایج را بـا دشـواریهـایی روبـهرو مـیکنـد. در پژوهشی دیگر، آمور و ورییاکات (۲۰۱۲) چارچوبی از مدل ترکیبی ناب و سـبز را در پـروژه هـای ساختوساز ارائه کردند. در این پژوهش، معیارها و چـالشهـای نـاب- سـبز بـرای انـدازهگیـری عملکرد مدیریت زنجیره تأمین مشخص شد. همچنین، در این تحقیق مجموع اقـدامات زنجیـره تأمین ناب- سبز در هریک از عناصر زنجیره تأمین پیشنهاد شده است. آمور و ورییاکـات (۲۰۱۲)

به کارگیری تکنیک AHP را برای تعیین راهبردهای مناسب از میان ناب و سبز پیشـنهاد دادنـد. توجه به دو رویکرد ناب و سبز و غفلت از دو رویکرد چابکی و تاب آوری و نیز تمرکـز بـر بخـش خدمات بهجای صنایع تولیدی از جمله مواردی است که لزوم پژوهشهای دیگر را یادآور میشود. سکادی، ویای و یانگ (۲۰۱۳) براساس معادلات ساختاری، زنجیره تأمین چابک و نـاب را در صنعت پوشاک تایوان مطالعه کردند. با توجه به نتایج این پژوهش، چابکی ویژگیای است که در اولویت اول برای مدیریت زنجیره تأمین صنعت پوشاک تایوان قرار دارد. آنها اظهـار کـردهانـد راهبرد ناب به این نوع از زنجیره تأمین کمک میکند تا کاراتر و مؤثرتر عمل کنـد. شـایان ذکـر است ارائه یک مدل ساختاری به زمینه نظری قوی نیاز دارد تا مدل براساس آن بسط داده شود و آزمون شود. با توجه به کمبودن تعداد تحقیقات تجربی در زمینه زنجیره تـأمین لارج، انجـامدادن چنین تحقیقی محل تردید است.

کاروالهو، آزودو و کروزماچادو (۲۰۱۲) با بیان اینکه در گذشته هدف اصلی در طراحی زنجیره تأمین بهحداقلرساندن هزینه یا بهینهسازی خدمات بود، بر لزوم تمرکز بـر ویژگـی تـابآوری در زنجیره تأمین تأکید کردهاند. از نظر آنها با توجه به اینکـه ویژگـیهـای چـابکی و تـاب آوری بـر عملکرد زنجیره تأثیر می گذارند، از نظر زمان، کیفیت و سطح خدمات به مشتریان نیز میتوانند به زنجیره تأمین کمک کنند تا رقابتیتر عمل کند؛ بنابراین، آنها ترکیب چابک و تابآوری را بهبـود سهم بازار و تقویت توان رهبری بازار معرفی میکنند. پژوهشگران دیگر نیـز پیشـنهاد مـیکننـد حالت های تاب آوری و سبز، برای مدیریت ریسک برنامه ریزی احتمالی، رفـع اخـتلالات و بهبـود عملکرد زیست محیطی، بهمنظور رسیدن به یک زنجیره تأمین پایدار باید بـا هـم ترکیـب شـوند

(کارتر و روجرز، ۲۰۰۸؛ آزوادو، گویندا، کاروالهو و کروزماچادو، .(۲۰۱۱ لطفـی، سـدهی و هـایلمر (۲۰۱۱) چگـونگی رسـیدن بـه حالـت تـابآوری، بـا اسـتفاده از رویکردهای ناب و چابک را بررسی کردند. درواقع، آنها ویژگی تابآوری را بهعنوان عنصـر سـوم میان ناب و چابک قرار دادند و ترکیب همزمان ناب، چابک، تاب آوری را معرفـی کردنـد. از دیـد آنها سازمان ها باید ناب شوند، اما نه بـیش از حـد، زیـرا در زنجیـره تـأمین نـاب کـاهش سـطح موجودی به عنوان یک زباله، به افزایش تأثیر اختلالات محیطی بر زنجیره تأمین منجر میشـود.

درنتیجه، خطرها بهطور چشمگیری افزایش می یابند. همچنین، اگر زنجیره تـأمین دچـار اخـتلال شود، شرکت نمیتواند عملکرد رقابتی خود را حفظ کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 22 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد