بخشی از مقاله

چکیده :

هر نسلی اقتضا میکند تاریخ گذشته خود را در پرتو افکار و تجربیات تازهاش یک بار دیگر بنویسد و میراثهاي فرهنگی گذشته نیز یک بار تجزیه و تحلیل شوند و از صافی شعور زمانه بگذرند. هدف این مقاله بررسی مفاهیمی چون ساخت سیاسی آرمانی، ویژگیهاي رهبري سیاسی و تصویر دولت در شاهنامه است. در پژوهش حاضر به شیوه تحلیل محتوا به بازنمایی و استخراج ساخت سیاسی آرمانی، دولت، کنش سیاسی مردم از مفاهیم جامعه شناسی سیاسی پرداخته شده است.

در جامعهي آرمانی فردوسی، عدالت و خردورزي بسیار اهمیت دارد و رهبري سیاسی در جامعه به تصویر کشیده شده فردوسی اغلب داراي قدرتی از نوع کاریزماتیک است. شاهی باید از خصیصه هایی چون فره ایزدي ، خرد، داد و دینداري بهره مند باشد. اگر شاه بمثابه مرکز نهاد سیاست واجد چنین خصیصه هایی باشد یکی از استوارترین راهها و پایدارترین روشها براي حفظ هویت ایرانی می داند. در شاهنامه ویژگی هاي مختلف دولت همچون نحوه حکومت - داري ، تعامل شاهان با مردم، ساخت اداري دولت به تصویر کشیدهشده است.

.1مقدمه

تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي در آفرینش شاهکارهاي ادبی تأثیر گذارند. ذهن بیدار شاعر تاب و توان خود را از جامعه میگیرد و سرودههایش بازتاب اوضاع سیاسی، اقتصادي و فرهنگی روزگار اوست.کتاب شاهنامه در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.

.3شیوهي تأثیرگذاري نیروهاي اجتماعی بر زندگی سیاسی و بحث از مقولاتی چون سلطهياجتماعیو نفوذوتأثیر ونقش آنهادر سیاست. 

فردوسی مسائل مربوط به کشور داريرا ازدید خودبه عنوان یک شاعرحماسه - سرا بیان کرده نه از دید یک سیاستمدار ضمناًو آنچه بیان شده مربوط به حدود ده قرن قبل میباشد، اینکه این مطالب در جوامع امروزي هم قابل استفاده است خود مسئلهاي است، اما چون بیشتر مسایل مورد نظر وي مربوط به تأمین بهبود وضع اجتماعی و اجراي عدالت و انصاف در بین تودهي ملت و رفع تبعیض نژادي و طبقاتی است، بدون تردید در هر دوره-اي از ادوار تاریخ میتواند قابل توجیه و آینده ساز باشد، پس اگر فردوسی در زمینه عدالت اجتماعی داد سخن میدهد مسألهاي است جهانی و انسانی که در هر دورهاي از زمان و در هر کشوري از جهان موجب پیشرفت و فراهم آورندهي راحتی و آسایش مردم آنکشوراست. 

در این تحقیق تلاش میشود که طبق نظریات جامعه شناسی سیاسی مفاهیم ساخت سیاسی آرمانی، رهبري سیاسی، دولت در اشعار فردوسی که در کتاب شاهنامه سروده شده است با توجه به عصر و زمان زندگی فردوسی تحلیل شود. هدف اصلی در این تحقیق بررسی مفاهیم جامعه شناسی سیاسی در شاهنامه است. اهداف فرعی عبارتند از : بررسی ساخت سیاسی آرمانی از دیدگاه فردوسی. بررسی ویژگیهاي رهبري سیاسی. بررسی تصویر دولت در شاهنامه و کنش سیاسی مردم این تحقیق در پی آن است که به بررسی مفاهیم جامعه شناسی سیاسی در شاهنامه فردوسی بپردازد .

.2مبانی نظري و چارچوب مفهومی

در این تحقیق از نظریات جامعه شناختی 2 وبر در خصوص سنخ آرمانی بهره گرفته شده است. سنخ آرمانی میتواند محقق را در تبیینهاي تاریخی و جامعهشناختی یاري نماید. یک سنخ آرمانی قالب و کلیتی است شامل مجموع مفاهیمی که یک محقق علوم فرهنگی آنها را تنها به منظور دسته بندي واقعیات پراکنده تنظیم میکند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید