بخشی از مقاله

مقدمه

قرن بیستم در حالی به پایان رسید که مناطق روستایی با چال شهای متعددی مثل فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی و مسائل زیست - محیطی مواجهاند. این مساله باعث شده تا بار دیگر متخصصان وکارشناسان مسائل توسعه، توسعه روستایی را مورد توجه قرار دهند و به دنبال راهبردهایی برای تقلیل مسائل و مشکلات روستاها باشند - برزو، 1388 . - دراین میان گرد شگری و بویژه گرد شگری روستایی و توسعه آن که درسطح جهانی یکی از بزرگترین پدید ه های اقتصادی و اجتماعی است، میتواند به شکل دهی جوامع روستایی کمک نماید. بخش گردشگری از نظر اقتصادی درسرتاسر جهان به سرعت درحال رشد است و به عنوان ابزار اصلی مبادلات و جنبش های تجاری مطرح شده است - فروشانی و رضایی مقدم، 1388 - ، به گونه ای که صنعت گرد شگری به عنوان یکی از بزرگترین بخشهای تجاری و نخستین صنعت پردرآمد دنیای اقتصادی است که 200 میلیون نفر را درگیر کرده است - جهرمی وتوحیدیان فر، . - 1388

از سوی دیگر با توجه به این که صنایع سنتی روستایی اکثرا درحال زوال و نابودی هستند، گرد شگری می تواند به عنوان یک ابزار پیشرفت برای بسیاری از روستاها و مکمل صنایع سنتی روستاها عمل کند - حفاری و حیاتی، - 1388 این درحالی است که کشور ما، با توجه به بافت فرهنگی، تمدن چندهزار ساله و داشتن آثار باستانی متعدد، طبیعت رنگارنگ و زیبا، یکی از کشورهای مهم به لحاظ جاذبه های جهانگردی - گرد شگری است، که از این حیث جزو 10 کشور برتر دنیا است؛ اما متاسفانه سهم کشور ما %5 درصد می باشد - برزو، . - 1388 این بدان معناست که مسوولان توجه ویژ ه ای به صنعت گرد شگری ندارند.

گردشگری روستایی راه حل کلی برای همه مشکلات نواحی روستایی نیست اما گسترش آن به عنوان صنعتی که با حوزه های مختلف نظیر اقتصاد، کشاورزی، فرهنگ، محیط زیست و خدمات در تعامل است، دارای اهمیت فراوانی است و تجربیات سایر مناطق جهان نشان داده است که توسعه آن در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی - اجتماعی آن ناحیه گردیده است. گرد شگری روستایی، به ویژه گرد شگری پایدار روستایی می تواند سهم بسزایی در متنوع سازی اقتصاد و توسعه پایدار داشته باشد و با ایجاد اشتغال و درآمد موجب توسعه مناطق توسعه نیافته گردد. همچنین گرد شگری روستایی می تواند نقش بسیار مهمی را به عنوان تولیدکننده یا فراهم کننده مشاغل ومنابع جدید درآمدی برای کارآفرینان ایفا کند.

از این رو می توان افراد روستایی را برای بهتر نمودن شرایط اقتصادی- اجتماعی در صنعت گردشگری روستایی درگیر نمود. در نتیجه دولت بایستی سرمایه گذاران را برای پیشرفت صنعت گردشگری درنواحی روستایی تشویق نماید - فروشانی و رضایی مقدم، . - 1388 براین اساس ضروری به نظر میرسد که مسوولان با برنامه ریزی دلسوزانه و فکورانه ضمن فراهم نمودن زمینه های رشد و توسعه گردشگری درکشور، درجهت رفع مسائل روستایی گام های اساسی بردارند. بنابراین هدف مقاله حاضر بررسی نقش گرد شگری پایدار روستایی، به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار می باشد.

گردشگری و گردشگری روستایی ؛

تعاریف و مفاهیم

گرد شگری یا توریسماصطلاحاً به کلیه فعالیتهایی گفته می شود که یک بازدیدکننده از موقعی که تصمیم به سفر می گیرد تا زمانی که سفرش خاتمه می یابد انجام می شود. در دنیای کنونی، گرد شگری، یکی از مهمترین بخش های فعالیت اقتصادی است که در این میان گرد شگری روستایی به لحاظ وجود مسائل ومشکلات متعدد در مناطق روستایی نظیر مهاجر تهای بی رویه، میزان بالای بیکاری، فقدان امکانات رفاهی و خدماتی، درآمد پایین روستاییان و... از اهمیت دوچندانی برخوردار است. - برزو، . - 1388گرد شگری روستایی بخشی از بازار گرد شگری و منبعی برای اشتغال و درآمد بوده و می توان آن را ابزار مهمی برای توسعه اقتصادی- اجتماعی و اکولوژیکی جوامع روستایی قلمداد کرد.

در کشورهای بسیاری این امر با خط مشی های کشاورزی در ارتباط است و غالبا به عنوان راهبردی برای حفظ محیط زیست و فرهنگ سنتی روستایی ایفای نقش می کند. اداره امور آمریکا در زمینه گرد شگری روستایی تعریف زیر را ارائه کرده است:"بازدید از مکانی غیر از مکان معمول کار و زندگی خود که خارج از محدوده استاندارد آماری شهری است، در زمانی که فعالیتی غیر از فعالیت کاری در منطقه مورد نظر انجام شود که هدف چنین بازدیدی ممکن است تحقیق، . درمان، مذهب و... باشد - پیری و حسن پورکاشانی، . - 1388

انواع گرد شگری انواع گرد شگری به شرح زیر می باشند:

*گرد شگری طبیعی :عمدتاً جنبه تفریحی دارد و دارای کمترین تاثیر اکولوژی منفی است.

*گرد شگری فرهنگی: با معماری بناها، فرهنگ وتاریخ مردم بومی سروکار دارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید