بخشی از مقاله

چکیده

توسعه منابع انسانی مستلزم آموزشهای مختلف و متنوع است و هر گونه تحول و دگرگونی در شکل و محتوای آموزش نیز موجب تحول و تغییر در وضعیت اقتصادی و فرهنگی سازمان میشود. امروزه توسعه منابع انسانی تنها با آموزشهای تخصصی و فنی حاصل نمیشود بلکه باید ازطریق نظام آموزش جامع به پرورش کارکنان سازمان پرداخت، یعنی کارکنان سازمان در ابعاد مختلف پرورش یابند. امروزه توسعه منابع انسانی به عنوان راز ماندگاری سازما نها تلقی می شود و مهمترین چالش در عرصه کسب و کار آموزش نیروهای انسانی است. رشد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در طی سالهای اخیر در توسعه و ایجاد یک رویکرد جدید آموزشی نقش بسزایی داشته است. امروزه در کنار آموزش سنتی و معمول، انواع آموزش الکترونیک در حال توسعه در سیستمهای آموزشی کشورهای مختلف است. عنصر اساسی عصر فاوا - فناوری اطلاعات و ارتباطات - ، عنصر دانایی است و این عنصر از طریق آموزش متناسب این عصر یعنی آموزش الکترونیکی قابل دستیابی است که سرانجام منجر به رشد دانش، نگرش، مهارت و رفتار افراد می-گردد که با نام توسعه منابع انسانی از آن یاد میشود.

واژههای کلیدی: توسعه منابع انسانی، نتیجه، آموزش الکترونیکی

مقدمه

در حال حاضر، دانش و فناوری با یکدیگر هم مسیر شده اند و نمیتوان یکی از این دو را بدون دیگری به راحتی به دست آورد. فضای مجازی با منابع و امکانات وسیعی که در زمینه کسب علم و دانش در اختیار کاربرانش قرار میدهد و با ویژگیهایی چون بی زمانی و بی مکانی، تعاملی بودن و قابلیتهای زیادی در زمینه آموزش در اختیار کاربران خود قرار می دهد. بیش از هر رسانه آموزشالکترونیکی، اینترنت و شبکه جهانی میتواند موانع و محدودیتهای زمان و مکان را در آموزش و یادگیری کاهش دهد. امروزه با پیشرفت علوم الکترونیک و توسعه آن در اکثر کشورها؛ سازمانها نیز به سمت توسعه آموزش الکترونیکی گام بر میدارد و سازمانهای زیادی در این مسیر گام برداشته و به موفقیتهای زیادی دست یافته اند از جمله این موفقیت ها می توان به توسعه منابع انسانی اشاره کرد.

توسعه منابع انسانی اشاره به همه ابعاد وجودی انسان ها - بعد فکری، نگرشی، رفتاری و مهارتی - دارد. در اهمیت توسعه منابع انسانی نیز باید گفت، هیچ سازمانی بدون توجه به منابع انسانی، ابعاد وجودی او و نقش سازنده آن در ارائه خدمات قادر به ادامه حیات نیست و نیز نقش هیچ عاملی در توسعه همه جانبه جامعه ای را نمی توان با عامل انسانی برابر دانست. - نجفی ، - 1391 آموزش الکترونیکی به علت حل مشکلات آموزشی، کاهش هزینه ها، پاسخ گویی به نیازهای اقشار مختلف جامعه، افزایش دانایی و دانش افزایی، رشد مهارت های فنی، انسانی و ارتباطی، و ایجاد تغییر در نگرش افراد میتواند به توسعه منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی کمک کند. - سلطانی ، - 1383

آموزش الکترونیکی

در دنیای دیجیتال، پیشرفت های حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با تحول رسانه ای، حوزه های زیادی را تحت تاثیر خود قرار داده است، ازجمله شیوه ارتباط، تفکر، کار، عمل و در یک سخن زندگی اجتماعی انسان ها را تغییر داده است، به گونه ای که امروزه، همه دستاوردهای بشری به سمت الکترونیکی شدن و دسترسی از دورگام برمی دارند. با تحول و پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، عبارات و اصطلاحات جدیدی وارد علوم تربیتی شد و به دنبال آن حوزه آموزش و پرورش نیز از این تغییرات مصون نماند و می توان گفت فناوری های نوظهور، سیمای تعلیم و تربیت را عوض کرده اند . - زندی ، - 1391

اصطلاحاتی چون کلاس بدون دیوار، مدارس هوشمند، دانشگاه مجازی و ... اشاره به انواع جدید آموزش الکترونیک دارند که در کنارآموزش سنتی و معمول، امروزه در سیستم های آموزشی کشورهای مختلف در حال گسترش است. - فالون ، 2006 آموزش الکترونیکی مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روش های آموزشی مختلف است. آموزش الکترونیکی به کمک رایانه ها، از طریق رسانه های الکترونیکی، اینترنت، شبکه های سازمان یافته مثل اکسترانت و اینترانت، پخش ماهواره ای، دیسک های فشرده ارائه می شود . - میرزایی ، - 1391آموزش الکترونیکی ، شامل: آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش مبتنی بر اینترانت، آموزش مبتنی بر وب، پارادیم های جدید و محصول فن آوری اطلاعات می باشند که بشریت را به سمت یک انقلاب بزرگ آموزشی سوق می-دهند. گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتیلزوماً یک حرکت تکاملی نیست، بلکه جهشی ساختاری است. - ویس،2001،ص - 42

در واقع، آموزش الکترونیکی، آموزش از راه دور بر مبنای فناوری است. به عبارت دیگر، محتوای دوره آموزشی با استفاده از انتقال صدا، تصویر و متن ارائه میشود که با بهره گیری از ارتباط دوسویه بین افراد فراگیر و آموزشگر یا بین فراگیران، کیفیت ارائه دوره آموزشی به بالاترین سطح خود می رسد همچنین استفاده از تجهیزات و امکانات پیشرفته تر، امکان ارائه اطلاعات و دانش را با کیفیت بهتر و بالاتر فراهم می سازد. - گریسون ، - 2004 دگرگونیهای عصر جدید و روی آوردن افراد به سمت فن آوریهای نو و کنار گذاشتن روشهای سنتی، امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به نفوذ این فن آوریها در شخصیت افراد ، می توان با روشها و آموزشهای مناسب و جهت دهی درست آن در قالب آموزشهای الکترونیکی به بهترین نحو از آن استفاده کرد. از مزایای آموزش الکترونیکی که توانسته، در رشد شخصیت افراد تأثیر گذارد، جذاب بودن، دقیق بودن و سهل الوصول بودن، انعطاف پذیر بودن و آنلاین بودن این نوع آموزش است. - فلاح ، - 1391

توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی در سازمانها نوعی تعهد متقابل و وظیفه دوجانبه بین فرد و سازمان تلقی میشود. از طرفی، افراد در ارتباط با این تعهد متقابل ضمن اینکه خود را به انجام وظایفی در راستای اهداف سازمان موظف و متعهد میدانند و ارزشها و رفتارهایی را در چارچوب نظامنامه رفتاری سازما ن خود محترم می شمارند، حقوق متقابلی را نیز برای خود تعریف میکنند که از اهم این حقوق بهره مندی آنان از فرصت توسعه مستمر دانش و مهارت کاری و تکامل جنبه های مختلف شخصیتی شان آشنا شوند، بعضی معتقدند که توسعه منابع انسانی موضعی چند رشته ای است و در رشته های علوم اجتماعی، تئور یهای یادگیری، بهبود یادگیری و تئوری سیستم ها قابل بررسی است و برخی نقش توسعه منابع انسانی را فراهم ساختن مجموعه ای از استراتژیهای

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید