مقاله حسابداری از نگاه اسلام

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان

چکيده اسلام داراي جهان بيني و سيستم اعتقادي خاصي است . اسلام ديني است که تنها به حوزه هاي فردي محصور نمي شود بلکه سيستم منسجمي را براي زندگي انسان در حوزه هاي مختلف فراهم مي کند. بنابراين جدايي دانش از رهنمودهاي مذهبي براي مسلمانان نارواست چرا که منجربه رفتار غير اسلامي مي گردد. بسياري از انديشمندان مسلمان معتقدند که نظام حسابداري بايد با آموزه هاي دين اسلام متصل گردد، و اين چيزي است که حسابداري اسلامي ناميده مي شود. هنگامي که هدف حسابداري بر اساس مباني اسلام مورد توجه قرار گيرد مي تواند تمام امور حسابداري من جمله چارچوب نظري ، اصول و استانداردهاي حسابداري حتي از ثبت حسابداري تا گزارشگري مالي را تحت تأثير قرار دهد، بطوري که در همه ي اين اوصاف ، انسان ، هم مي تواند جريان تمام امور را در مسير الهي ببيند و هم اينکه بهترين منافع را براي جامعه ي اسلامي به ارمغان آورد. واژگان کليدي: حسابداري مرسوم ، حسابداري اسلامي، نهادهاي مالي اسلامي Accounting from the perspective of Islam Maryam, nobakht1; younes, nobakht Abstract: Islam has a worldview and belief system is certain. Islam is not confined only to individual spheres, but also a coherent system provides for human life in various areas. Thus the separation of the religious guidance for Muslims is wrong, because it is un-Islamic behavior leads. Many Muslim scholars believe that the accounting system should be connected with the teachings of Islam, and this is what is called Islamic accounting. When the purpose of accounting based on the principles of Islam considered, Can affect all accounting matters including the theoretical framework, principles, accounting standards, accounting records and financial reporting. So that in all these attributes, human can see God in the way of all things, and brought the best interests of the Islamic society. Keywords: Conventional accounting, Islamic accounting, Islamic financial institutions مقدمه تنوع استفاده کنندگان بزرگترين مانع بر سر راه تعيين اهداف حسابداري است . حتي در درون يک گروه از استفاده کنندگان نيازها متفاوت است (وولک و تيرني ، ١٩٩٧). براي مثال اهداف حسابداري در جوامع سوسياليست با جوامع غربي که مهد رشد حسابداري سنتي هستند، متفاوت است . در يک جامعه سوسياليستي هدف حسابداري تقويت کنترل مقامات ارشد بر فعاليتهاي واحد تجاري است (بايلي ، ١٩٨٨). در صورتي که در جوامع سرمايه داري، سرمايه گذاران از چنين جايگاهي برخوردارند. بايدون و ويلت (٢٠٠٠) معتقدند فلسفه ي عقلانيت اقتصادي تأکيد بر بالاترين رضايت فردي با حداکثرسازي سود به عنوان معيار موفقيت عملکرد دارد. در مقابل ، نگرش اسلامي به موضوعات تجارت (کسب و کار) از اعتقاد ديني به يگانگي خداوند ناشي مي شود که سبب مي گردد شرکت ها در تصميم گيري و عمل بر منافع اجتماعي متمرکز شوند و به دنبال سود مشروع باشند نه سود بيش از حد که از استثمار بدست مي آيد. اسلام داراي جهان بيني و سيستم اعتقادي خاصي است ، اسلام ديني است که تنها به حوزه هاي فردي محصور نمي شود بلکه سيستم منسجمي را براي زندگي انسان در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي، و ... فراهم مي کند، بنابراين جدايي دانش از رهنمودهاي مذهبي براي مسلمانان نارواست چرا که منجربه رفتار غير اسلامي مي شود (حميد، ١٩٩٧). بسياري از انديشمندان مسلمان عقيده دارند که نظام حسابداري بايد با آموزه هاي دين اسلام متصل گردد، و اين چيزي است که حسابداري اسلامي ٥ ناميده مي شود (حميد، ١٩٩٧). تاريخچه بازرگانان ايتاليا و کشورهاي اروپايي ديگر آموزش هاي اوليه شان را در استفاده از روشهاي تجاري پيچيده از همتاهاي خود در آنسوي درياي مديترانه مي گرفتند که اغلب مسلمان بودند، گرچه در ميان آنها تعداد کمي يهودي يا مسيحي نيز به چشم مي خوردند (ليبر، ١٩٦٨). به نظر مي رسد سيستم هاي حسابداري توسعه يافته در جهان عرب ، و يا در ميان ساير مسلمانان وجود داشته است و احتمالا پيشرفت هاي بعدي سيستم هاي دفترداري و مکانيسم هاي حسابداري ديگر در نقاط مختلف ، تحت تاثير آن سيستمها واقع شده است . به اعتقاد حميد (١٩٩٥)، نيز دفتر داري و عملکردهاي کنترل حسابداري در جهان اسلام در سده هاي قرون وسطي بويژه در نيمه دوم قرن دهم از اين قاعده مستثني نمي باشد. مطالعه و بررسي بيشتر در اين زمينه ها ما را به اين نتيجه مي رساند که بيشتر محققين حوزه حسابداري، فرهنگ هاي سنتي غربي را مورد مطالعه و پژوهش قرار مي دهند و يا در تلاش اند تا بدنبال نشانه هايي از ثبت دو طرفه باشند تا شواهدي از تاثير بر حسابداري ايتاليايي را ارائه دهند. اما جاي تأسف است که نشان دهيم حسابداري اسلامي بر ظهور روشهاي حسابداري ايتاليايي اواخر قرون وسطي تاثير گذاشته ، بدين معني که در تلاش براي يافتن شباهتها، تفاوتهاي مهم ناديده گرفته شود. مشکلات اساسي ثبت معاملات و حفظ منابع ، اساسا براي کشورهاي اسلامي و تجار کشورهاي غربي يکسان بوده است ، در نتيجه جاي تعجب نيست که براي حل اين مشکلات راه حلهاي مشابهي را پيدا مي کردند. اما بجاي فرض شباهت ، مفيدتر خواهد بود به اين مسئله بينديشيم که تا چه اندازه تفاوت هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي موجب تفاوت در حسابداري شده است . همانطورکه کارنکيه و نپير (٢٠٠٢) اشاره مي کنند "مواقعي وجود دارد که آنچه بنظر مي رسد روشهاي حسابداري مشابه در سطح بالايي است ، ممکن است در تجزيه و تحليل بيشتر کاملا متفاوت باشند". ضرورت حسابداري اسلامي ضرورت توجه به حسابداري اسلامي از سوي نهادهاي مالي اسلامي از آنجا نشأت گرفته است که نهادهاي مالي اسلامي در بسياري از موارد در اجراي استانداردهاي حسابداري موجود از قبيل استانداردهاي بين المللي و استانداردهاي ملي که بر اساس نهادهاي مالي يا ساختارها و رويه هاي معمول کشورهاي غير اسلامي تدوين شده اند به دليل اينکه قوانين و شريعت اسلامي را مورد توجه قرار نداده اند به مشکل برخورد کرده اند. از ديگر سو همزمان شدن رشد نهادهاي مالي اسلامي با آغاز پروژه هاي همگرايي استانداردهاي حسابداري، اهميت و ضرورت توجه به حوزه حسابداري اسلامي را بيش از پيش کرده است . از اين رو، به لحاظ اهميت و ضرورت موضوع ، پژوهشهاي گسترده اي در اين عرصه توسط دانشگاهيان ، سازمان ها و نهادهاي کشورهاي اسلامي انجام گرفته و يا در حال انجام است . از نتايج اين پژوهش ها مي توان به تاسيس سازمان هايي که با هدف تهيه و تدوين استانداردهاي حسابداري مربوط به فعاليت نهادهاي مالي اسلامي تشکيل شده اند اشاره کرد، • سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي مالي اسلامي (١٩٩١)، • هيئت استانداردهاي حسابداري مالزي (١٩٩٧)، • هيئت خدمات مالي اسلامي (٢٠٠٢)، • گروه تدوين استاندارد آسيا -اقيانوسيه (٢٠٠٩)، • مرکز دانش ماليه اسلامي دلويت (٢٠١٠)، از جمله اين نهادها و سازمانها مي باشند. اهداف حسابداري اسلامي تنوع استفاده کنندگان بزرگترين مانع بر سر راه تعيين اهداف حسابداري است . حتي در درون يک گروه از استفاده کنندگان نيازها متفاوت است . از اين رو اهداف حسابداري اسلامي در اين پژوهش تحت عناوين : سودمندي براي تصميم گيري، مباشرت و پاسخگويي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 15 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله هنر در نخستین سالهای اسلام

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان
هنر در نخستین سالهای اسلامگرچه ظهور اسلام آغاز مرحله ای تازه و بی نهایت مهم را در تاریخ جهان به ثبت رسانده است ، ایالات فتح شده بیزانسی و شاهنشاهی فرسوده ساسانی ، میراث فرهنگی عظیم بر جای گذاشت که تاثیر آن تا چندین سده بعد در جهان اسلام دوام یافت.در واقع تا جایی که به هنر مربوط می شد ، این هر دو میراث ، میزان ...

دانلود مقاله هنر و تمدن اسلامی در هندوستان

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
هنر و تمدن اسلامی در هندوستانهنر و تمدن اسلامی در هندوستانسرزمین هند از جمله کشورهایی است که تمدن با سابقه ای داشته و وجود ادیان بودائی و هند و ... باعث شده بود انواع معابد و پرستشگاهها ساخته شده و به دلیل قرار گرفتن این کشور در مسیر جاده ابریشم، از روزگاران قدیم مورد توجه تجار و بازرگانان باشد. در این میان ا ...

دانلود مقاله آزادی بیان از دیدگاه اسلام

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان
آزادی همزاد انسان است. پس انسان فطرتاً آزاد است. خداوند او را آزاد آفريده است و هيچ كس نمي تواند اين ويژگی را از او بزدايد. آزادی يك ارزش انسانی است. به همين جهت اعتقاد داريم كه در انسان، آزادی اصالت دارد. چه آزادی عقيده و ... محدود كردن آزادی يك استثناء است كه نيازمند دليل و توجيه عقلانی و وحيانی مي‌باشد. بن ...

دانلود مقاله اهداف حکومت اسلامى

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
اهداف حكومت اسلامىحكومتها بر حسب ماهيت و مصدر مشروعيت مى خويش اهداف و مقاصدى دارند كه در جهت نيل به آن تلاش مى‏كنند.هدف مهم حكومتهاى غير دينى، تأمين نيازهاى مادى و معيشتى مردم خود است .اما حكومتهاى دينى علاوه بر غايت فوق دغدغه‏ى دين و ارزشهاى آن را نيز دارند. حكومت اسلامى هم به نوبه خود، دغدغه‏ى تأمين سعادت د ...

دانلود مقاله معاد از ارکان جهان بینی اسلامی

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
معاد از ارکان جهان بینی اسلامییکی از اصول جهان بینی اسلامی که از ارکان ایمانی و اعتقادی دین اسلام است ،اصل ایمان به زندگی جاوید و حیات اخروی است.ایمان به عالم آخرت شرط مسلمانی است،یعنی اگر کسی این ایمان را از دست بدهد و انکار کنداز زمره ی مسلمانان خارج استپیامبران الهی بدون استثناء پس از اصل توحید،مهمترین اصل ...

دانلود مقاله کار آموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بخش امور پژوهشی

word قابل ویرایش
102 صفحه
34700 تومان
کار آموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بخش امور پژوهشیفهرستمقدمه و تشکر آشنایی با مکان کار آموزی ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کار آموز اهداف و وظایف باشگاه پژوهشگران جوانآیین نامه عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان دفتر باشگاه پژوهشگران جوان واحد ابهر -آایین نامه اجرای طرح های پژوهشی اعضاء باشگاه پژوهشگران ...

دانلود مقاله اسلام

word قابل ویرایش
15 صفحه
18700 تومان
اسلاماسلام‌، به‌ عنوان‌ یكی‌ از مترقی‌ترین‌ دین‌های‌ الهی‌، از چنان‌ استحكام‌ و قوام‌ ساختاریافته‌ای‌ برخوردار است‌ كه‌ از سوی‌ نخبگان‌ و بزرگان‌ دانش‌هایی‌ مانند مردم‌شناسی‌، دین‌شناسی‌، جامعه‌شناسی‌ و سایر مظاهر فرهنگ‌ كنونی‌ بشری‌، به‌ عنوان‌ یك‌ تمدن‌ كامل‌ و مستقل‌ شناخته‌ می‌شود؛ تمدنی‌ كه‌ حتی‌ بزرگ‌تر ...

مقاله حسابداری اعمال بر اساس مبانی نظری علم حسابداری وآموزه های قرآنی

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده با توجه به تاکيد آيات متعدد بر موضوع رسيدگي به اعمال سعي محقق بر اين است که با استفاده از علم حسابداري و بهره گيري از آموزه هاي قرآني يک الگوي مناسب جهت انجام حسابداري اعمال ارائه شود.در اين تحقيق سعي شده است به گونه ي جديدي از حسابداري، تحت عنوان حسابداري اعمال اشاره نمود و با بهره گيري از مباني نظري ...