مقاله حسابداری از نگاه اسلام

word قابل ویرایش
15 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
اسلام دارای جهان بینی و سیستم اعتقادی خاصی است . اسلام دینی است که تنها به حوزه های فردی محصور نمی شود بلکه سیستم منسجمی را برای زندگی انسان در حوزه های مختلف فراهم می کند. بنابراین جدایی دانش از رهنمودهای مذهبی برای مسلمانان نارواست چرا که منجربه رفتار غیر اسلامی می گردد. بسیاری از اندیشمندان مسلمان معتقدند که نظام حسابداری باید با آموزه های دین اسلام متصل گردد، و این چیزی است که حسابداری اسلامی نامیده می شود. هنگامی که هدف حسابداری بر اساس مبانی اسلام مورد توجه قرار گیرد می تواند تمام امور حسابداری من جمله چارچوب نظری ، اصول و استانداردهای حسابداری حتی از ثبت حسابداری تا گزارشگری مالی را تحت تأثیر قرار دهد، بطوری که در همه ی این اوصاف ، انسان ، هم می تواند جریان تمام امور را در مسیر الهی ببیند و هم اینکه بهترین منافع را برای جامعه ی اسلامی به ارمغان آورد.
واژگان کلیدی: حسابداری مرسوم ، حسابداری اسلامی، نهادهای مالی اسلامی
Accounting from the perspective of Islam Maryam, nobakht1; younes, nobakht
Abstract:
Islam has a worldview and belief system is certain. Islam is not confined only to
individual spheres, but also a coherent system provides for human life in various areas.
Thus the separation of the religious guidance for Muslims is wrong, because it is un-Islamic behavior leads. Many Muslim scholars believe that the accounting system should be connected with the teachings of Islam, and this is what is called Islamic accounting. When the purpose of accounting based on the principles of Islam considered, Can affect all accounting matters including the theoretical framework, principles, accounting standards, accounting records and financial reporting. So that in all these attributes, human can see God in the way of all things, and brought the best interests of the Islamic society.
Keywords: Conventional accounting, Islamic accounting, Islamic financial institutions
مقدمه
تنوع استفاده کنندگان بزرگترین مانع بر سر راه تعیین اهداف حسابداری است . حتی در درون یک گروه از استفاده کنندگان نیازها متفاوت است (وولک و تیرنی ، ١٩٩٧). برای مثال اهداف حسابداری در جوامع سوسیالیست با جوامع غربی که مهد رشد حسابداری سنتی هستند، متفاوت است . در یک جامعه سوسیالیستی هدف حسابداری تقویت کنترل مقامات ارشد بر فعالیتهای واحد تجاری است (بایلی ، ١٩٨٨). در صورتی که در جوامع سرمایه داری، سرمایه گذاران از چنین جایگاهی برخوردارند.
بایدون و ویلت (٢٠٠٠) معتقدند فلسفه ی عقلانیت اقتصادی تأکید بر بالاترین رضایت فردی با حداکثرسازی سود به عنوان معیار موفقیت عملکرد دارد. در مقابل ، نگرش اسلامی به موضوعات تجارت (کسب و کار) از اعتقاد دینی به یگانگی خداوند ناشی می شود که سبب می گردد شرکت ها در تصمیم گیری و عمل بر منافع اجتماعی متمرکز شوند و به دنبال سود مشروع باشند نه سود بیش از حد که از استثمار بدست می آید.
اسلام دارای جهان بینی و سیستم اعتقادی خاصی است ، اسلام دینی است که تنها به حوزه های فردی محصور نمی شود بلکه سیستم منسجمی را برای زندگی انسان در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و … فراهم می کند، بنابراین جدایی دانش از رهنمودهای مذهبی برای مسلمانان نارواست چرا که منجربه رفتار غیر اسلامی می شود (حمید، ١٩٩٧). بسیاری از اندیشمندان مسلمان عقیده دارند که نظام حسابداری باید با آموزه های دین اسلام متصل گردد، و این چیزی است که حسابداری اسلامی ۵ نامیده می شود (حمید، ١٩٩٧).
تاریخچه
بازرگانان ایتالیا و کشورهای اروپایی دیگر آموزش های اولیه شان را در استفاده از روشهای تجاری پیچیده از همتاهای خود در آنسوی دریای مدیترانه می گرفتند که اغلب مسلمان بودند، گرچه در میان آنها تعداد کمی یهودی یا مسیحی نیز به چشم می خوردند (لیبر، ١٩۶٨). به نظر می رسد سیستم های حسابداری توسعه یافته در جهان عرب ، و یا در میان سایر مسلمانان وجود داشته است و احتمالا پیشرفت های بعدی سیستم های دفترداری و مکانیسم های حسابداری دیگر در نقاط مختلف ، تحت تاثیر آن سیستمها واقع شده است . به اعتقاد حمید (١٩٩۵)، نیز دفتر داری و عملکردهای کنترل حسابداری در جهان اسلام در سده های قرون وسطی بویژه در نیمه دوم قرن دهم از این قاعده مستثنی نمی باشد.
مطالعه و بررسی بیشتر در این زمینه ها ما را به این نتیجه می رساند که بیشتر محققین حوزه حسابداری، فرهنگ های سنتی غربی را مورد مطالعه و پژوهش قرار می دهند و یا در تلاش اند تا بدنبال نشانه هایی از ثبت دو طرفه باشند تا شواهدی از تاثیر بر حسابداری ایتالیایی را ارائه دهند. اما جای تأسف است که نشان دهیم حسابداری اسلامی بر ظهور روشهای حسابداری ایتالیایی اواخر قرون وسطی تاثیر گذاشته ، بدین معنی که در تلاش برای یافتن شباهتها، تفاوتهای مهم نادیده گرفته شود.
مشکلات اساسی ثبت معاملات و حفظ منابع ، اساسا برای کشورهای اسلامی و تجار کشورهای غربی یکسان بوده است ، در نتیجه جای تعجب نیست که برای حل این مشکلات راه حلهای مشابهی را پیدا می کردند. اما بجای فرض شباهت ، مفیدتر خواهد بود به این مسئله بیندیشیم که تا چه اندازه تفاوت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجب تفاوت در حسابداری شده است .
همانطورکه کارنکیه و نپیر (٢٠٠٢) اشاره می کنند “مواقعی وجود دارد که آنچه بنظر می رسد روشهای حسابداری مشابه در سطح بالایی است ، ممکن است در تجزیه و تحلیل بیشتر کاملا متفاوت باشند”.
ضرورت حسابداری اسلامی
ضرورت توجه به حسابداری اسلامی از سوی نهادهای مالی اسلامی از آنجا نشأت گرفته است که نهادهای مالی اسلامی در بسیاری از موارد در اجرای استانداردهای حسابداری موجود از قبیل استانداردهای بین المللی و استانداردهای ملی که بر اساس نهادهای مالی یا ساختارها و رویه های معمول کشورهای غیر اسلامی تدوین شده اند به دلیل اینکه قوانین و شریعت اسلامی را مورد توجه قرار نداده اند به مشکل برخورد کرده اند.
از دیگر سو همزمان شدن رشد نهادهای مالی اسلامی با آغاز پروژه های همگرایی استانداردهای حسابداری، اهمیت و ضرورت توجه به حوزه حسابداری اسلامی را بیش از پیش کرده است . از این رو، به لحاظ اهمیت و ضرورت موضوع ، پژوهشهای گسترده ای در این عرصه توسط دانشگاهیان ، سازمان ها و نهادهای کشورهای اسلامی انجام گرفته و یا در حال انجام است . از نتایج این پژوهش ها می توان به تاسیس سازمان هایی که با هدف تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری مربوط به فعالیت نهادهای مالی اسلامی تشکیل شده اند اشاره کرد،
• سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (١٩٩١)،
• هیئت استانداردهای حسابداری مالزی (١٩٩٧)،
• هیئت خدمات مالی اسلامی (٢٠٠٢)،
• گروه تدوین استاندارد آسیا -اقیانوسیه (٢٠٠٩)،
• مرکز دانش مالیه اسلامی دلویت (٢٠١٠)،
از جمله این نهادها و سازمانها می باشند.
اهداف حسابداری اسلامی
تنوع استفاده کنندگان بزرگترین مانع بر سر راه تعیین اهداف حسابداری است . حتی در درون یک گروه از استفاده کنندگان نیازها متفاوت است . از این رو اهداف حسابداری اسلامی در این پژوهش تحت عناوین : سودمندی برای تصمیم گیری، مباشرت و پاسخگویی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 15 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد