مقاله حسابداری اسلامی ، ضرورتی برای جامعه اسلامی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان

چکيده
در سالهاي اخير در بين محققان اسلامي ، بحث حسابداري اسلامي به ميان آمده و مورد پژوهش قرار گرفته است ، اين محققان معتقدند که اصول و قوانين حسابداري غربي نمي تواند با فرهنگ ، اعتقادات و فعاليت هاي اقتصادي جوامع اسلامي همخواني داشته باشد و نميتوان آن را پياده کرد .
لذا به اين فکر افتادند تا بر اساس موازين و شرعيات اولا يک تعريف اسلامي از حسابدراي را بيان کرده و سپس چهارچوبي را براي گزارشگري حسابدار ي اسلامي تدوين کنند . در اين مقاله اصول حسابداري سنتي ، تعريفي از حسابدراي اسلامي و اهداف گزارشگري حسابداري اسلامي بيان شده است و هم چنين نياز به ضرورت حسابداري و گزارشگري اسلامي در جوامع اسلامي و چالشهاي آن مورد بحث قرار گرفته است .
واژه هاي کليدي
حسابداري اسلامي ، حسابداري سنتي ، جوامع اسلامي
Islamic accounting: An Essential For Islamic Society
A b s t r a c t
At recent years the subject of Islamic accounting addressed and has been researched by Islamic researchers . these researchers believe that principles
and laws of west area accounting can not match with culture, beliefs, and economic activities of Islamic Societies , and its implementation is impossible .
therefore , they thought that first , a A definitionbe made about islamic accounting according to covenants of shariat, and then a framework be setted for islamic
accounting and reporting . In this paper , we have presented the subjects such as principles of traditional accounting , a defnition of islamic accounting , and the
purposes of islamic accounting and reporting ; Also , in this paper, the needs for Islamic accounting and reporting at Islamic societies and its challenges have
been addressed.
Keywords: Islamic accounting , Traditional accounting ,Islamic societies
مقدمه
تجارت جهان امروز نشان مي دهد که حسابداري نقش برجسته اي در توسعه اقتصادي ايفا ميکند ، حسابداري نقش عمده اي در بهبود اداره شرکت ها ايفا مي کند که به سهم خود سبب ايجاد رشد در سرمايه گذاري داخلي و خارجي مي شود ، محققان حسابداري اسلامي استدلال کرده اند که از ديدگاه اسلامي افشاي کامل ضروري است و بنابراين به نظر مي رسد که يک فرصت زماني براي پژوهشگران حسابداري اسلامي جهت حرکت از تحقيقات هنجاري به تحقيقات تجربي به منظور مطالعه مسائل افشا و شفاف سازي در کشورهاي اسلامي و به کار گيري آن براي پاسخگويي پديد آمده است . پژوهشگران حسابداري اسلامي معتقدند که مفروضات زير بنايي سيستمهاي حسابداري سنتي بر پايه فلسفه غرب با اعتقادات و ارزشهاي اسلامي سازگار نيست ، لذا به دنبال چهارچوبي مشخص از گزارشکري حسابداري براي جوامع اسلامي هستند . قرآن تجارت را تحت چارچوب و قوانين الهي مشروع ميداند ، اما نبايد مشغله تجارت ، انسان را از خداوند و دستورات او غافل کند و فعاليت تجاري بايد منطبق با ارزشهاي اخلاقي قرآن باشد .
يکي از تفاوت هاي اساسي محيطي که در بين جوامع اسلامي و غربي مطرح است حضور دين در زندگي فردي و جدا کردن آن از مسائل اجتماعي است و نقش مسائل اسلامي در جامعه پر رنگ مي باشد و در قوانين و مقررات ، قرآن و مسائل اسلامي در نظر گرفته مي شود .
اسلام درباره مسائل فردي و همچنين مسائل اجتماعي در زمينه هاي سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي ، مذهبي و هر جنبه ديگر زندگي ، سيستم به هم پيوسته اي را ارائه مي کند .بنابراين جدايي علم و دانش از رهنمودهاي مذهبي براي مسلمانان ناروا است چرا که منجر به رفتار غير اسلامي مي شود . جهان بيني و ارزش هاي متفاوت ، سيستم اقتصادي متفاوت را مي طلبد و سيستم اقتصادي به نوبه خود به سيستم حسابداري خاص خود نياز دارد .
حسابداري سنتي مبتني بر اصول زير است :
• تفکيک کامل اقتصاد از مذهب
• ارجحيت رضايت فردي
• پيشينه سازي سود به عنوان معيار سنجش عملکرد
• پذيرش قاعده تنازع بقاء به عنوان بهترين راهبرد
• تاکيد بر نتيجه فرايند بدون توجه به آثار گسترده آن بر محيط در غرب انسان مالک نهايي شناخته مي شود – حداکثر سازي ، منافع شخصي و فردگرايي زير بناي حرکت هاي اقتصادي است و درآمدهايي از طريق مشروبات الکلي ، ربا و قمار کسب مي کنند اما در اسلام انسان امانت دار است و هر چيزي که دارد متعلق به خداوند است و بايد در قبال آنها به خداوند پاسخگو باشد و پايبند به ارزش هاي اسلامي و کسب سودي معقول باشد هم چنين منافع جمعي و انصاف و عدالت که زير بناي حرکت هاي اقتصادي است را در نظر داشته باشد و از طريق معاملات ممنوع و حرام درآمدي کسب نکند.
در اسلام فعاليت هاي تجاري بايد منطبق با ارزش هاي اخلاقي قرآن باشد . فعاليت هاي اقتصادي در اسلام بر دو ستون اخلاقي عدالت و احسان استوار است . اين ارزش ها ، ارزش هاي زير بنايي براي تمام امور است و فعاليت ها بايد بر پايه اين ارزش ها انجام شود .
حسابداري اسلامي :
حسابداري اسلامي مي تواند به عنوان يک فرآيند حسابداري که اطلاعات مناسب را براي ذينغعان يک واحد تجاري فراهم ميکند ، تا آنها بتوانند از اينکه واحد تجاري همواره در محدوده و قلمرو شريعت اسلامي فعاليت کرده و به هدفهاي اقتصادي – اجتماعي خود دست ميابد ، اطمينان يابد ، همچنين حسابداري اسلامي ، ابزاري است جهت قادر ساختن مسلمانان به ارزيابي ميزان پاسخگوئيهاي خود در برابر خداوند .
اين تفاوت ها باعث شد تا برخي از حسابداران مسلمان تعريف و الگو براي حسابداري اسلامي ارائه کنند از جمله:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما ) ( فعالیت و حسابداری انبارهای فنی )

word قابل ویرایش
67 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ( هما )(فعاليت و حسابداري انبارهاي فني)چكيده مطالب رشد روز افزون مبادلات بازرگاني و گسترش فعاليت‌هاي توليدي سبب پيدايش ظهور موسسات و سازمان‌هاي بزرگتر گرديده كه اين نيز ضمن تغيير شكل روابط اقتصادي - تغييرات اساسي در جهت تجزيه و تفكيك مشاغل موجود در موسسات گرديد كه اگر چه بظاهر اخ ...

دانلود مقاله اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسیدانشگاه آزاداسلامي واحد کرمانشاهموضوع مقاله :حسابداری محیط زیست وتئوری مشروعیت Environmental accounting and Legitimacy theory نگارنده:یعقوب اقدم مزرعه عضوهیات علمیدانشگاه آزاداسلامي واحد صوفیان)گروه حسابداري )چكيده : دراين مقاله به بررسي تئوري مشروعيت ورابطه آن با جايگ ...

دانلود مقاله نقش نظام تعلیم و تربیت در ایجاد ونوآوری و شکوفایی در جامعه اسلامی

word قابل ویرایش
31 صفحه
21700 تومان
نقش نظام تعلیم و تربیت در ایجاد ونوآوری و شکوفایی در جامعه اسلامیمقدمه :تعليم وتربيت ستون فقرات يک جامعه است. همانطوريکه وجود ستوان فقرات و سالم بودن آن برای بدن انسان مهم و حياتي است، وجود نظام سالم و پيشرفته ای تعليم و تربيت برای جامعه ضروری و حياتي است. پيشرفت يک جامعه بستگي مستقيم به چگونگي و وضعيت آموزش ...

( ( مقاله بررسی تفاوت های اساسی در مبانی حسابداری اسلامی و حسابداری غربی ) )

word قابل ویرایش
27 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تفاوت هاي فکري، مذهبي، سياسي و فرهنگي باعث ايجاد اختلافات اساسي بين اقتصاد غربي و اقتصاد اسلامي شده اند. اين تفاوت هاي مبنايي باعث مي شود که تکنيک هاي حسابداري غربي نتوانند قابليت اجرايي خوبي در اقتصاد و حسابداري اسلامي داشته باشند. اين مقاله سعي دارد به بررسي تفاوت هاي اساسي در مباني حسابداري اسلامي با حسابد ...

مقاله چالشهای حسابداری اسلامی در ایران

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده مباحث مربوط به حسابداري اسلامي چندي است که در بين کشورهاي اسلامي رواج يافته وعلي الخصوص ريشه هاي ان را بايد در مباحث بانکداري اسلامي وعقود اسلامي جست .علي ايحا ل اينکه رسيدن به اين مقصود توهم است يا يک واقعيت آينده بيان واقع بينانه اي است از انچه که بر سر اين مباحث خواهد امد.به هر حال کشورهاي اسلامي ب ...

مقاله تاثیر ربا و زکات بر حسابداری اسلامی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده امروزه در کشورهاي اسلامي بدليل تفاوتهاي بنيادي محيطي با غرب موضوع حسابداري اسلامي مطرح شده است .حسابداري اسلامي به صورت فرايند شناسايي ، اندازه گيري و گزارشگري مشروعيت فعاليتهاي مالي که براي تصميم گيري محاسبه زکات و محاسبه سود واقعي عمليات سرمايه گذاري اسلامي بر اساس دستورات اسلام مفيد باشد، تعريف ش ...

مقاله مبانی اولیه حسابداری اسلامی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
دکتر شاهول محمدبن ابراهيم ، استاديار و رئيس دانشکده حسابداري ، علوم اقتصادي و مديريت دانشگاه بين المللي اسلامي مالزي است . وي داراي مقالات متعددي در زمينه حسابداري اسلامي و شريعت است ، که همگي گوياي ذهن مشغول ، دلنگراني وسيع و علاقه و مطالعات وصف ناشدني وي در ارتباط با دين مقدس اسلام و شريعت اسلامي است ، او ک ...

مقاله بررسی نیاز به سیستم حسابداری متناسب با جامعه اسلامی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده حسابداري محصول محيط است ، بنابراين در محيط هاي مختلف ، نظام هاي اقتصادي و فرهنگ هاي متفاوت امکان تغيير در نحوه عمل حسابداري وجود دارد(کارمونا و ازامل ، ٢٠٠٦ ). از جمله عوامل مهم محيطي که نحوه عمل حسابداري را تحت تاثير قرار مي دهد، مذهب و اعتقادات ديني است (عسکري وجاکينگ ، ٢٠٠٤ ). هافتسد معتقد ا ...