بخشی از مقاله

چکیده

3 نقض مهم در مجموعه حقوق بشر دوستانه ی بین المللی در ارتباط با حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه وجود دارد.اولا،تعریف ناروا از آسیب های زیست محیطی بسیار مضیق و مبهم است،دوما ،ابهامات قانونی در مورد حفاظت از عناصر زیست محیطی بعنوان موضوعات غیر نظامی،سوما استفاده از اصل تناسب که در آن صدمه به محیط زیست بمنزله خسارات جانبی است که می تواند مشکل ساز باشد.

ازماده 22 کنوانسیون چهارم لاهه - - 1907 می توان به عنوان زیر بنای حقوق مخاصمات مسلحانه نام برد که حق متخاصمین را در بکارگیری ابزارهای آسیب زننده به دشمن نامحدود نمی داند. در تفسیری دقیق از ماده 22 بیان شده است که باید چهار اصل عرفی رعایت شود:اصول تشخیص،تناسب،ضرورت وانسانیت. امروزه سوال ما این نیست که چگونه محافظ محیط زیست در زمان درگیری های مسلحانه باشیم؟ بلکه سوال این است : به گفته ی ماری جاکوبسن : همیشه گفته شده که ما باید از محیط زیست حمایت کنیم تا افراد غیر نظامی در امان باشند و زندگی دلچسبی را تجربه کنند ، اما باید گفت خود طبیعت احتیاج به حفاظت دارد فقط بخاطر خودش.

مقدمه

با توجه به ماهیت عمومی حقوق محیط زیست می توان قائل به این نظر شد که هر گونه مقرراتی که در خصوص حمایت از محیط زیست وتنظیم روابط عناصر آن یعنی انسان با حیوانات ،گیاهان وخاک وهوا و غیره،وضع شود جنبه آمره دارد. - غریبه،241، - 1390برخی از حقوقدانان معتقدند که حقوق محیط زیست ونظم عمومی بین المللی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند وارزش های زیست محیطی در پاره ای موارد واجد ویژگی قاعده آمره و تعهدات عام شمول می باشند - نژندی منش وخیاطان،201، - 1388حق به محیط زیست سالم به طور کلی مستقل از حقوق محیط زیست قلمداد می گردد،طرفداران حقوق بشر حق به محیط زیست را به عنوان یک حق مستقل حقوق بشری برای داشتن محیط زیست با کیفیت به رسمیت می شناسند.

- مولایی،273، - 1386رابطه بین حقوق بشر وحق به محیط زیست سالم توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب نموده است، از نظر آقای فیتز موریس سه مکتب بزرگ در این مورد وجود دارد:یک دیدگاه از این امر حمایت می کند که بدون حق به محیط زیست،حقوق بشر وجود ندارد.در دیدگاه دیگر وجود این حق یا ظهور آن بشدت سوال بر انگیز است.وبالاخره دیدگاه سوم بر این باور است که حق بر محیط زیست سالم از بخش های حقوق بشر همچون حق به زندگی،حق به سلامتی،حق به اطلاعات قابل استخراج وشناسایی است.

- مولایی،276، - 1386قانون بین المللی بر این موضوع تأکید دارد که هرگاه یکی از قوانین بین المللی نادیده گرفته شد، عامل یا عاملان باید غرامت ناشی از خسارت های به وجود آمده را پرداخت کنند. - حسینی اکبرنژاد،1388، - 209ضرورت اجرای حقوق بشر به صورت کامل، در کنار حقوق بشردوستانه در شرایط مخاصمات مسلحانه، حقیقتی است که ازسوی حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

- حسینی اکبرنژاد،1388، - 210تدوین قوانین بازدارنده در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست از سوی جامعه بین المللی جهت حفظ ارزشها وهنجارهای زیست محیطی به همراه تأسیس یک دادگاه بین المللی محیط زیست با پی ش بینی راه کارهای اجرایی وضمانت اجرایی مؤثر یعنی پی ش بینی مجازات های کیفری و مدنی بازدارنده مناسب، منجر به صیانت از میراث مشترک بشریت و تحقق حمایت کیفری و اجرای مؤثر حقوق بین الملل محیط زیست خواهد شد. - حسینی اکبرنژاد، 1388 ، - 210-211امروزه ، سوال واقعی ما این است که چگونه از محیط زیست در زمان درگیری های مسلحانه حمایت کنیم و چگونه تاثیر و لزوم قوانین مثبت در این زمینه را ارزیابی کنیم.

درگیری های مسلحانه ومحیط زیست:تاریخچه مختصری از قانونگذاری در اوایل 1970 دو تحول رخ داده است جامعه بین المللی یه حفاظت از محیط زیست بطور کلی پرداخت و نیز تلاش جدی برای جبران کمبود حمایت قانونی از قربانیان در گیری های مسلحانه کرد.هردو تحولات تحت تاثیر افکار عمومی توسط تعدادی از وقایع مهم پیشرفت یافت. و این فجایع زیست محیطی بعنوان مثال نشت نفتی بزرگ ونیز حرکت گسترده شهروندان در حوزه محیط زیست بین المللی قرار دارد.

همانطور که به حقوق مخاصمات مسلحانه،این تحولات در جنگ ویتنام،حمایت از حقوق بشر در سرزمین های اشغالی - وبطور خاص در فلسطین - و در گیری های مسلحانه که در مبارزه با استعمار رخ داده است.این دو نقطه کانونی در افکار عمومی در یک رویداد واحد گرد هم می آیند:اثرات زیست محیطی 571Michael Both - ، - 2010و بهداشت عمومی در ارتباط با استفاده از علف کش ها - بخصوص عامل نارنجی - در طول جنگ ویتنام در بی برگ کردن درختان بکار رفت.

در حالیکه قانونگذاری در زمینه های محیط زیست بین المللی این مشکلات را در حاشیه قرار داد،این موضوع بطور مستقیم توسط کنفرانس های بین المللی در ارتباط با مخاصمات مسلحانه که ترس بزرگی از دفاع منافع نظامی داشت رسیدگی شد.این کنفرانس شامل کمیته خلع سلاح سازمان ملل متحد - - CCD و کنفرانس دیپلماتیک در تثبیت مجدد وتوسعه حقوق بشر دوستانه بین المللی است - CDDH ژنو. - 1977-1974

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید