مقاله در مورد استاندارد آرد کنجاله بادام زمینی

word قابل ویرایش
30 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

استاندارد آرد کنجاله بادام زمینی

تهیه کننده
کمیسیون استاندارد آرد
رئیس
سعادت لاجوردی – ناصر دکتر علوم کشاورزی استاد دانشکده کشاورزی
اعضاء
پایان – رسول فوق لیسانس بخش صنایع غذائی مدیر گروه علوم و صنایع غذائی انستیتو تغذیه ایران
توکلی – منصور دکتر کشاورزی دانشیار دانشگاه تهران ـ دانشکده کشاورزی
دبیر
همایونی – همایون مهندس کشاورزی کارشناس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

فهرست مطالب

استاندارد آرد کنجاله بادام زمینی
هدف
دامنه کاربرد
ویژگیها

بسته بندی و علامتگذاری
نمونه‏برداری
روشهای آزمون

بسمه تعالی
پیشگفتار
استاندارد ویژگیها و روشهای آزمون آرد بادام زمینی که بوسیله کمیسیون فنی مواد غذائی تهیه و تدوین شده و در کمیسیون نهائی مادر مورد تائید قرار گرفته و در سی و یکمین جلسه کمیته ملی مواد غذائی مورخ ۶۱/۳/۳۰ تصویب گردید .
پس از تأیید شورایعالی استاندارد و به استناد ماده یک ( قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۴۹) به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می‏گردد .
برای حفظ همگامی و همآهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی صنایع و علوم استانداردهای ایران در مواقع لزوم و یا در فواصل معین مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .
بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود .
در تهیه این استاندارد سعی بر آن بوده است که با توجه نیازمندیهای خاص ایران حتی‏المقدور میان روشهای معمول در این کشور و استاندارد و روشهای متداول در کشورهای دیگر همآهنگی ایجاد شود .
لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم استاندارد حاضر با استفاده از منابع زیر تهیه گردید .
۱- ۱- Specification for edible
Groundnut flour (expeller pressed) 1975.

۲ ـ کتاب دانه‏های روغنی تألیف دکتر ناصر سعادت لاجوردی صفحه ۴۷-۵۸ انتشارات دانشگاه تهران سال ۱۳۵۹

استاندارد آرد کنجاله بادام زمینی
۱ ـ هدف
هدف از تدوین استاندارد تعیین ویژگیها و روشهای آزمون و بسته‏بندی و علامت‏گذاری بادام زمینی خوراکی است که روغن آن توسط ادوات مکانیکی مناسب استخراج شده است .
۲ ـ دامنه کاربرد
این استاندارد شامل ویژگیهای آرد بادام زمینی ۱ روغن گرفته است که جهت استفاده در غنی کردن انواع آرد بکار می‏رود .

۳ ـ ویژگیها
۳ ـ ۱ ـ ماده اولیه باید از مغز دانه‏های درسته و کامل رسیده , تازه و سالم و عاری از هر گونه آلودگی قابل رویت قارچی و شیمیائی تهیه شده و در دستگاههای تمیز به نحو بهداشتی روغن آن استخراج شود .
برای انتخاب دانه‏های سالم می‏توان از بازرسی عینی و یا دستگاههای الکترونیکی استفاده نمود .
۳ ـ ۲ ـ آرد حاصله از عمل استخراج مکانیکی باید به رنگ سفید و یا متمایل به قهوه‏ای روشن باشد و از لحاظ ترکیب یکنواخت و عاری از آفات و امراض و بو و طعم نامطبوع بوده و هیچ نوع رنگ و ماده معطر و مواد افزودنی نامناسب دیگر به آن اضافه نشده باشد .
۳ ـ ۳ ـ قطر ذرات ـ قطر ذرات آرد بادام زمینی باید به ترتیبی باشد که حداقل ۹۵ درصد آر

د ازالک به قطر چشمه‏های ۷۱۰ میکرون رد شود و ۸۰ درصد وزنی ازالک با چشمه‏های به قطر ۵۰۰ میکرون عبور می‏کند .
۳ ـ ۴ ـ در تولید , بسته‏بندی و نگهداری محصول باید اصول بهداشتی کارگاه و وسائل مورد استفاده در مدنظر باشد ( باستاندارد مقررات بهداشتی کارگاه ایران شماره ۱۸۳۶ مراجعه شود .)
۳ ـ ۵ ـ آرد بادام زمینی روغن گرفته باید با جدول ویژگیهای زیر مطابقت داشته باشد

۳ ـ ۶ ـ ویژگیهای باکتریوژیکی : آرد بادام زمینی روغن گرفته خوراکی باید متناوبأ از لحاظ میزان باکتری آزمون شده و مقدار آن با جدول شماره ۲ مطابقت داشته باشد .

۴ ـ بسته بندی و علامتگذاری
۴-۱- بسته‏بندی : آرد بادام زمینی روغن گرفته باید در کیسه‏های پلی‏اتیلن و یا کیسه‏های کنفی که دارای لایه پلی‏اتیلن باشد و یا در ظروف فلزی مناسب بسته‏بندی گردد .
چنانچه آرد در کیسه بسته‏بندی شود درب کیسه باید بوسیله دست و یا ماشین دوخته شود . چنانچه این عمل با دست انجام می‏گیرد دهانه کیسه پس از دوبار تا کردن و یا دوبار رویهم برگرداندن دوخته شود . عمل دوخت بایستی دو ردیفه باشد و تا حد امکان از کوکهای ریز استفاده شود .
۴ ـ ۲ ـ علامتگذاری : روی هر بسته بایستی اطلاعات زیر نوشته و یا برچسب شود .
۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ نام فرآورده
۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ نام و آدرس سازنده و یا تولیدکننده
۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ شماره ساخت
۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ وزن خالص
۴ ـ ۲ ـ ۵ ـ تاریخ تولید
۴ ـ ۲ ـ ۶ ـ پروانه ساخت از وزارت بهداری

۵ ـ نمونه‏برداری
برای انتخاب نمونه‏هائیکه معرف کل محصول باشد از روشهای پیشنهادی در استاندارد تدوین شده آرد گندم ایران شماره ۱۰۳ استفاده گردد .
۶ ـ روشهای آزمون
برای آزمون ویژگیهای مندرج در بند ۳-۴ و ۳-۳ و جداول شماره ۱ و ۲ به بندهای مربوطه این 
مواد شیمیائی مورد مصرف در آزمونها باید از نوع خالص باشد .
۶ ـ ۱ ـ اندازه‏گیری قطر ذرات
۶ ـ ۱ ـ ۱ ـ اندازه‏گیری با الک
دو الک را رویهم سوار کنید به نحوی که قطر چشمه‏های الک روئی ۷۱۰ میکرون و قطر چشمه‏های زیرین ۵۰۰ میکرون باشد . این مجموعه مجهز به در پوشی است که بعد از افزایش بار الک روی آن گذاشته می‏شود و در زیر آن نیز قابی قرار می‏گیرد که رد شده از الکها درون آن جمع‏آوری می‏شود .
یادآوری ۱ ـ در صورت عدم دسترسی به الکهای فوق می‏توان از الکهای مشابه به ترتیب زیر استفاده کرد بجای الک به قطر چشمه‏های ۷۱۰ میکرون از الک ۲۲ مش S.B و یا از ۲۵ مش ASTM و یا از الک ۲۴ مش استفاده نمود .
بجای الک با قطر چشمه‏های ۵۰۰ میکرون از الک ۳۰ مش S.B و یا ۳۵ مش ASTM و یا ۳۲ مش استفاده کرد .
۶ ـ ۱ ـ ۲ ـ روش کار : ۱۰۰ گرم از نمونه آزمودنی را به دقت توزین نمائید و روی الک فوقانی مجموعه دو الک فوق‏الذکر بند الف ۱-۱ ریخته و ردپوش آنرا گذاشته و روی دستگاه تکان دهنده برقی مربوطه قرار داده و به مدت ۵ دقیقه دستگاه را بکار اندازید و سپس دستگاه را خاموش کرده و باقیمانده روی هر یک از الکها را با یک برس روی پتری ریخته و به دقت وزن کنید .
۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ روش محاسبه
۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ درصد مواد باقیمانده روی الک ۷۱۰ میکرونی که در آن
M1 = وزن ( جرم ) برحسب گرم ماده باقیمانده روی الک ۷۱۰ میکرون
M = وزن ( جرم ) اولیه بار الکها ( نمونه آزمودنی )
۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ محاسبه مانده روی الک ۵۰۰ میکرون = درصد جرم برحسب گرم که در آن :
M2 = وزن ( جرم ) برحسب گرم مانده روی الک ۵۰۰ میکرون
M = وزن ( جرم ) اولیه بار الکها ( نمونه آزمودنی )
۶ ـ ۲ ـ اندازه‏گیری مقدار رطوبت
۶ ـ ۲ ـ ۱ ـ روش کار
ده گرم از ماده آزمودنی را به دقت وزن کرده و روی یک پتری چینی , شیشه‏ای و یا پلاتین که قبلا در یک اتو بطور کامل خشک شده و توزین گردیده است بریزید و در یک اتو معمولی در حرارت ۱۰۵±۲ درجه سانتیگراد ثابت نگاهداشته به مدت ۵ ساعت قرار دهید . سپس نمونه را در داخل یک دسیکاتور سرد کرده و توزین نمائید و مجددا در اتو و با مشخصات فوق‏الذکر به مدت ۳۰ دقیقه قرار داده به دسیکاتور منتقل نموده و پس از سرد شدن توزین نمائید و این عمل را در فواصل نیم ساعت ادامه داده تا اختلاف وزن بین دو توزین به کمتر از یک میلی‏گرم برسد کمترین وزن را یادداشت کرده و مبنای محاسبه قرار دهید .
یادآوری ۲ ـ نمونه خشک شده فوق را برای آزمایش اندازه‏گیری خاکستر تام نگهدارید .
۶ ـ ۲ ـ ۲ ـ نحوه محاسبه

محاسبه مقدار رطوبت را به ترتیب زیر انجام دهید .

۶ ـ ۳ ـ اندازه‏گیری مقدار پروتئین
برای اندازه‏گیری این مواد از روش کلدال بشرح زیر استفاده می‏نمایند .

۶ ـ ۳ ـ ۱ ـ روش کار : ۰/۲۵ گرم از ماده مورد آزمایش را به دقت توزین کرده در یک بالن هضم کلدال به ظرفیت نیم لیتر بریزید دقت نمائید که ذرات به دهانه بالن نچسبد ( برای این منظور بهتر است مقدار نمونه را در یک کاغذ بدون ازت توزین پیچیده و داخل بالن بیندازید ) حدود ۱۰ گرم سولفات سدیم یا پتاسیم بدون آب و ۰/۲ تا ۰/۳ گرم سولفات مس از کاتالیزر مناسب استفاده شود و حدود ۲۰ میلی‏لیتر اسید سولفوریک غلیظ به بالن هضم اضافه کنید سپس بالن را به صورت مورب روی اجاق قرار داده بآرامی در کمتر از درجه حرارت نقطه جوش اسید سولفوریک حرارت دهید تا کف کردن متوقف شود . سپس حرارت را بالا برده تا اسید سولفوریک بشدت بجوشد و عمل هضم کردن را به مدت ۳۰ دقیقه پس از شفاف شدن محلول ادامه دهید . پس از سرد شدن محتوی بالن ۲۰۰ میلی‏لیتر آب مقطر بآن اضافه کرده و به خوبی مخلوط نموده چند دانه گلوله شیشه یا قطعات ریز کاشی شکسته که با اسید شسته شده باشد درون آن بیندازید و ۵۰ میلی‏لیتر سود ۵ درصد را به آرامی به نحوی که نوک روی جدار دهانه بالن ریخته شده و بتدریج به محلول اضافه گردیده و ته بالن قرار گیرد سپس به آرامی مخلوط کرده و بالن را به دستگاه تقطیر وصل نمائید و عمل تقطیر را تا جمع شدن تمامی گاز آمونیاک در بشر محتوی اسید سولفوریک با عیار مشخص ( نرمال ) و دو یا سه قطره معرف قرمز متیل ادامه دهید انتهای دستگاه تقطیر را در داخل بشر با آب مقطر به خوبی بشوئید و با محلول ئیدروکسید سدیم ( ) عیار سنجی نمائید .
یادآوری ۳ ـ آزمایش مشابهی بدون افزودن نمونه آزمودنی به عنوان آزمایش شاهد انجام دهید .
۶ ـ ۳ ـ ۲ ـ روش محاسبه : مقدار پروتئین را با روش زیر محاسبه نمائید .

که در آن :
B = حجم محلول هیدروکسید سدیم استاندارد به میلی‏لیتر که برای خنثی کردن اسید در آزمایش شاهد بکار برده شده است .
A = حجم محلول هیدروکسید سدیم استاندارد به میلی‏لیتر که برای خنثی کردن اسید در آزمایش نمونه بکار برده می‏شود .
N = نرمالیته محلول هیدروکسی سدیم استاندارد بکار برده شده .
M = مقدار نمونه بکار رفته به گرم
m = درصد وزنی رطوبت نمونه
۶ ـ ۴ ـ اندازه‏گیری خاکستر تام
۶ ـ ۴ ـ ۱ ـ روش کار : نمونه بدست آمده از اندازه‏گیری رطوبت ( پیوست ب ) را در یک بوته آزمایش با یک شعله مناسب آتش زده و حدود یک ساعت آنرا بسوزانید . سپس عمل آتش زدن را با قرار

دادن نمونه در داخل یک کوره با درجه حرارت ۵۵۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد ادامه دهید تا اینکه خاکستر سفید رنگ شده اثری از ذرات کربن سیاه رنگ دیده نشود . سپس نمونه را در داخل دسیکاتور سرد کرده و وزن نمائید . عمل قرار دادن در کوره را نیم ساعت به نیم ساعت تکرار کنید تا اینکه اختلاف وزن بین دو توزین متوالی کمتر از یک میلی‏گرم بشود و در اینحالت کمترین وزن را یادداشت کرده و مبنای محاسبه قرار دهید .
یادآوری ۴ ـ نمونه خاکستر را برای اندازه‏گیری خاکستر غیر محلول در اسید ( بند ۶-۵) نگهدارید .

۶ ـ ۴ ـ ۲ ـ روش محاسبه
مقدار خاکستر تام را با روش زیر محاسبه کنید .
خاکستر تام ( بر مبنای , ماده خشک ) برحسب درصد وزنی = که در آن :
M2 = وزن برحسب گرم بوته آزمایش با خاکستر
M = وزن برحسب گرم بوته آزمایش خالی
M1 = وزن برحسب گرم بوته با نمونه خشک مورد آزمایش ( نمونه‏ایکه از آزمایش اندازه‏گیری بدست آمده ).
۶ ـ ۵ ـ خاکستر غیر محلول در اسید
معرفها :
محلول اسیدکلریدریک تقریبأ ۵ نرمال
۶ ـ ۵ ـ ۱ ـ روش کار
۲۵ میلی‏لیتر محلول اسیدکلریدریک را به بوته محتوی خاکستر ( بند ۶-۴) بیفزائید و با یک شیشه ساعتی در ظرف را بپوشانید و روی کاغذ و اتمن شماره ۴۲ بدون خاکستر یا مشابه آن صاف نمائید . سپس کاغذ صافی را با آب بشوئید تا اینکه آب شستشو خنثی باشد . سپس کاغذ صافی و باقیمانده را به بوته برگردانید و آنرا در داخل اتو معمولی با حرارت ۱۳۵±۲ سانتیگراد به مدت ۳ ساعت قرار دهید و سپس در داخل کوره ۵۵۰ تا ۶۰۰ درجه حرارت به مدت یک ساعت بسوزانید مورد آزمایش را در دسیکاتور سرد کنید و توزین نمائید عمل قرار دادن در کوره را در فواصل نیم ساعت به نیم ساعت تکرار کنید تا اینکه اختلاف بین دو توزین متوالی کمتر از یک میلی گرم شود . کمترین وزن را یادداشت کرده و مبنای محاسبه قرار دهید .
۶ ـ ۵ ـ ۲ ـ روش محاسبه
مقدار خاکستر غیر محلول در اسید را با روش محاسبه کنید .
مقدار خاکستر غیر محلول در اسید ( برمبنای ماده خشک ) برحسب درصد وزنی = که در اینجا
M2 = وزن برحسب گرم بوته آزمایش با محتوی
M = وزن برحسب گرم بوته خالی
M1 = وزن برحسب گرم بوته با خاکستر تام ( بند ۶-۴)
۶ ـ ۶ ـ اندازه‏گیری چربی خام
وسائل مورد نیاز :
دستگاه سوکسله
حلال :
اتراتیلیک یا اتر دوپترل با نقطه جوش زیر ۶۵ درجه سانتیگراد
۶ ـ ۶ ـ ۱ ـ روش کار
حدود ۱۰ گرم از ماده مورد نظر را روی یک کاغذ صافی بدون چربی ( و یا تیمبل ) وزن کرده آنرا پیچیده و دور آن نخ پیچی کرده و مجددا به دقت توزین نمائید و درون دستگاه سوکسله بیندازید بالن دستگاه را قبل از شروع آزمایش به دقت توزین کنید و با حلال مورد نظر چربی آنرا به مدت ۱۶ ساعت استخراج نموده و سپس نمونه را با پنس از دستگاه خارج کرده و درون اتو ۴۵ الی ۵۵ درجه بمدت ۲ ساعت قرار دهید و توزین کنید کاهش وزن حاصله نشان دهنده مقدار روغن موجود در نمونه است که توسط اتر استخراج شده است ( چربی استخراج شده را برای آزمایش اسیدیت

ه نگهدارید )
۶ ـ ۶ ـ ۲ ـ نحوه محاسبه چربی خام
مقدار چربی با روش زیر محاسبه می‏شود
مقدار چربی برحسب درصد وزنی = که در آن

M2 = وزن نمونه خارج شده از دسیکاتور همراه با کاغذ و نخ
M1 = وزن نمونه اولیه همراه با کاغذ و نخ
۶ ـ ۷ ـ اسیدیته روغن استخراج شده
اسیدیته روغن ـ مواد چرب حاوی مقدار معین و جزئی اسید آزاد می‏باشند ولی ممکن است در اثر عوامل فساد و هیدرولیز شدن از حد معین تجاوز کند .
اسیدیته روغن را غالبأ برحسب اولئیک بیان می‏کنند .
محلولها و مواد شیمیائی لازم :
کلروفرم خالص
الکل ۹۵ درصد
محلول سود یکدهم نرمال ( )
معرف فنل فتالئین (۱ درصد در الکل ۹۵ درصد )
۶ ـ ۷ ـ ۱ ـ روش آزمون : در یک ارلن مایر ۲۵۰ میلی‏لیتری، ۲۰ میلی لیترالکل , ۲۰ میلی‏لیتر کلروفرم ریخته و در حضور فنل فتالئین با سود آنرا خنثی نمائید . در ارلن مایر ۲۵۰ میلی‏لیتری دیگری در حدود ۱۰ گرم روغن یا چربی مورد آزمایش را دقیقأ وزن کنید .
مخلوط الکل و کلروفرم را به ارلن دومی اضافه کرده و تکان دهید تا روغن حل شود .
سپس در حضور معرف فنل فتالئین با سود آن را تیتره کنید . هر میلی‏لیتر سود نرمال معادل ۰/۰۲۸۲ گرم اسیداولئیک است .
محاسبه : اگر n مقدار میلی‏لیتر سود مصرف شده برای تولید رنگ صورتی که مدت ۵ الی ۱۰ ثانیه دوام داشته باشد فرض شود اسیدیته برحسب اسید اولئیک برای ۱۰۰ گرم ماده چرب عبارت خواهد بود از :

ارزش اسیدی ( اندیس اسیدی ) یک ماده چرب عبارت از مقدار میلی‏گرم پتاسی است که برای خنثی کردن اسیدهای چرب آزاد یک گرم ماده چرب بکار می‏رود . برای تعیین اندیس اسیدی طبق روش فوق‏الذکر عمل می‏شود و میزان آن از رابطه زیر بدست می‏آید :

در عمل هر گاه مقدار درصد اسیدهای چرب آزاد را در عدد ۲ ضرب نمائید اندیس اسیدی محاسبه می‏شود . بدین معنی که مقدار ضریب اسیدی ( اندیس اسیدی ) تقریبأ دو برابر مقدار درصد اسید آزاد است .
۶ ـ ۸ ـ اندازه‏گیری فیبر خام

معرفها :
اسید سولفوریک رقیق ۱/۲۵% را که به دقت تهیه شده باشد
محلول هیدروکسید سدیم ۱/۲۵% را که به دقت تهیه شده باشد
الکل اتیلیک ـ ۹۵% درصد حجمی
اتردوپترل ـ نقطه جوش پائین‏تر از ۶۵ درجه سانتیگراد
۶ ـ ۸ ـ ۱ ـ نحوه عمل

۲/۵ گرم نمونه چربی گرفته شده مورد آزمایش در بند ۶-۶ را در بشر محتوی ۲۰۰ میلی‏لیتر محلول اسید سولفوریک ریخته و تا نقطه جوش حرارت دهید .
سپس تمامی اسید جوشان را به بالن اضافه نمائید و بلافاصله بالن را به دستگاه تقطیر برگردان ۲ وصل کرده و حرارت دهید تا اینکه محتوی بالن در عرض یک دقیقه بجوش آید . محتوی بالن را گاهگاهی تکان دهید ومراقبت نمائید که ماده مورد آزمایش به جدار بالن نچسبد چون در اینصورت از قرار گرفتن در معرض اسید جلوگیری می‏شود . عمل جوشاندن را به مدت ۳۰ دقیقه ادامه دهید . سپس بالن را از دستگاه خارج کرده و محتویات آنرا با استفاده از صافی نایلونی که در هر سانتیمتر آن ۱۸ لیف که روی قیفی قرار گرفته صاف نمائید و با آب جوش شستشو دهید تا آب شستشو عاری از اسید گردد ( با استفاده از کاغذ لیتموس ) سپس ۲۰۰ میلی‏لیتر از محلول هیدروکسید سدیم را تا نقطه جوش در دستگاه تقطیر برگردان حرارت دهید و باقیمانده روی صافی نایلونی را با محلول هیدروکسید سدیم جوشان بشوئید به نحوی که در بالن جمع آوری شود سپس بالن را بلافاصله به مبرد وصل کرده و نیم ساعت حرارت دهید . سپس بالن را از دستگاه خارج کرده و محتوی آنرا از صافی نایلونی رد نمائید باقیمانده روی صافی را با آب جوشان کاملا بشوئید و آنرا به بوته گوچ که در کف آن یک لایه نازک و فشرده از پنبه نسوز که قبلا با اسید شسته شده و حدود ۲ ساعت در کوره ۶۰۰ درجه سانتیگراد قرار گرفته منتقل نمائید . باقیمانده را اول با آب جوش و سپس با حدود ۱۵ میلی‏لیتر الکل اتیلیک شستشو دهید . بوته گوچ محتوی آنرا در حرارت ۱۰۵±۲ در یک گرمخانه معمولی تا وزن ثابت خشک نمائید بگذارید سرد شود و وزن نمائید . محتوی بوته گوچ را در یک کوره ۶۰۰±۲ درجه سانتیگراد بسوزانید تا اینکه تمام مواد کربنه بسوزد و سپس بوته گوچ را که محتوی خاکستر می‏باشد در یک دسیکاتور سرد کرده و وزن نمائید .
ح ـ ۳ ـ روش محاسبه
ح ـ ۳ ـ ۱ ـ مقدار فیبر خام را به روش زیر محاسبه نمائید

که در آن:
M1 = وزن برحسب گرم بوته گوچ و محتوی آن قبل از خاکستر کردن
M2 = وزن برحسب گرم بوته گوچ و محتوی آن بعد از خاکستر کردن
M = وزن برحسب گرم ماده خشک شده نمونه
۶ ـ ۹ ـ اندازه‏گیری مقدار آفلاتکسین
۶ ـ ۹ ـ ۱ ـ اساس کار :
روش اندازه‏گیری آفلاتکسین بر مبنای استخراج نمونه مرطوب شده با آب بوسیله کلروفرم و با استفاده از ستون سیلیکاژل برای عاری نمودن از چربی و تمیز کردن ستون برای استخراج آفلاتکسین از ۵۰ گرم نمونه است که بوسیله کروماتوگرافی بر روی لایه‏های نازک انجام می‏گیرد با استفاده از این روش می‏توان مقادیر تا حدود یک میلی‏گرم آفلاتکسین را اندازه‏گیری نمود .

وسائل مورد نیاز :
آسیاب صفحه‏ای
تکان دهنده با ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ نوسان در دقیقه
ستون کروماتوگرافی سیلیکاژل ف بوخنر با قطر دهانه ۳۲۰ میلی‏متر که روی کاغذ و اتمن شماره ۱ و یا معادل آن قرار گرفته باشد .
تبخیر کننده دوار
وسائل دستگاه کروماتوگرافی لایه نازک
معرفها :
سیلیکاژل برای کروماتوگرافی با لایه ۰/۱۵ تا ۰/۲ میلی‏متر
کلروفرم

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 30 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد