مقاله در مورد بیمه

word قابل ویرایش
32 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بیمه

به‌ زبان‌ ساده‌، بیمه‌ چه‌فایده‌هایی‌ دارد ؟ بیمه‌، افزون‌ بر رفع‌ تشویش‌ خاطر، دلهره‌ ونگرانی‌ ازحوادث‌ زیانبار احتمالی‌ آینده‌، دارای‌ خصلت‌تعاون‌ و کمک‌به‌ همنوع‌ است‌.
از نظر فقهی‌، بیمه‌ چه‌ نوع‌معامله‌ای‌ است‌ ؟ طبق‌ فتوای‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌)،بیمه‌ عقدی‌ است‌مستقل‌ و تمام‌ اقسام‌ آن‌ صحیح‌.
طرفین‌قرارداد بیمه‌ چه‌ کسانی‌ هستند ؟ طرفین‌ قرارداد، عبارتند از :(۱) بیمه‌گذار که‌ خریدار بیمه‌است‌; و (۲) بیمه‌گر که ‌فروشنده‌ بیمه‌ است‌ ، یعنی‌ همان‌شرکت‌ بیمه‌.
موضوع‌بیمه‌ یا بیمه‌ شده‌ چیست‌ ؟ مورد بیمه‌، موضوع‌ بیمه‌ یا بیمه‌شده‌ هر سه‌ به‌ یک‌ مفهوم‌است‌: اموال‌، مسؤولیت‌ یاشخصی‌ است‌ که‌ تحت‌ پوشش ‌بیمه‌ای‌ قرار می‌گیرد.

چه‌کسی‌ می‌تواند خریدار بیمه‌ باشد ؟ کسانی‌ که‌ مالک‌ یااستفاده‌ کننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌باشند یا قانون مسؤولیت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث ‌را برعهده‌ داشته ‌باشند، دارای‌ نفع‌ بیمه‌پذیر هستند ومی‌توانند آن‌ را بیمه‌کنند.
با انواع‌ ریسک‌ چگونه‌ باید برخورد کرد ؟ هرشخصی‌ در زندگی‌ روزمره‌ خود، ممکن‌ است‌ باحوادث‌گوناگونی‌ مواجه‌ شود. برخی‌ از این‌ حادثه‌ها،خوشایندند که‌به‌ آنها شانس‌ می‌گویند و بعضی‌ناخوشایند که‌ ضرر وزیان‌ به‌ دنبال‌ می‌آورند و ریسک‌خوانده‌ می‌شوند. راههای‌گوناگونی‌برای‌ برخورد با ریسک‌وجود دارد. برای‌ مثال‌،برخی‌ از آنها را می‌توان‌ حذف‌ کرد یاکاهش‌ داد; از بعضی‌اجتناب‌ کرد یا خنثی‌نمود یا اینکه‌ریسک‌ را نگه‌داشت‌. ولی‌مهمترین‌ و مؤثرترین‌ روش‌ برای‌مقابله‌ با ریسک‌، انتقال‌آنها به‌ شرکتهای‌ بیمه‌ است‌. با بیمه‌کردن‌ جان‌، مال‌ ومسؤولیت‌ خویش‌ می‌توان‌ عواقب‌ زیانبارمالی‌ ریسک‌ را به‌بیمه‌گر منتقل‌ کرد.

شرکت‌ بیمه‌، چگونه‌و براساس‌ چه‌ اطلاعاتی‌،اشخاص‌ یا اموال‌ را بیمه‌ می‌کند ؟ارائه‌ اطلاعات‌ برای‌ ارزیابی‌ خطر، تعیین‌ حق‌ بیمه‌ وصدوربیمه‌ نامه‌ از وظایف‌ بیمه‌گذار است‌. در بیمه‌های‌اشخاص‌،بیمه‌ گذار باید علاوه‌ بر پیشنهاد بیمه‌، برای‌ بیمه‌شده‌ فرم‌پرسشنامه‌ پزشکی‌ را نیز تکمیل‌ کند. برای‌ بیمه‌های‌اموال‌بیمه‌گذار باید در پیشنهاد بیمه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را که‌درتصمیم‌گیری‌ بیمه‌گر مؤثر است‌ قید کند. البته‌ درصورت‌ضرورت‌، بیمه‌گر می‌تواند از بیمه‌ شده‌ معاینه‌پزشکی‌به‌عمل‌ آورد و در مورد بیمه‌ اموال‌از گزارش‌کارشناسی‌بازدید اولیه‌ استفاده‌ کند.

در صورتی‌که ‌بیمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه ‌ارائه‌ کند چگونه‌ عمل‌می‌شود ؟ طبق‌ ماده‌ ۱۲ قانون‌ بیمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات‌نادرست‌ عمدی‌باشد، بیمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت‌پرداخت‌ نمی‌شود وحق‌ بیمه‌های‌ دریافتی‌ نیز قابل‌ استردادنیست‌. در صورت‌غیرعمدی‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق‌بیمه‌ دریافتی‌ به‌حق‌ بیمه‌ واقعی‌ پرداخت‌ می‌شود.
اگربیمه‌گذار با قصد سوء و به‌ نیت‌ دریافت‌خسارت‌ بیشتر،اموال‌ خود را بیش‌ از قیمت‌ واقعی‌ آن‌بیمه‌ کند، چه‌ اتفاقی‌می‌افتد ؟ طبق‌ماده‌۱۱ ق

انون‌بیمه‌، قراردادباطل‌است‌،خسارت‌پرداخت‌نمی‌شود و حق‌ بیمه‌ دریافتی‌ نیز قابل‌استرداد نیست‌.
بیمه‌ نامه‌ از چه‌ زمانی‌ اعتبار دارد وبیمه‌گر از چه‌هنگامی‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ وارده‌،ناشی‌ ازخطربیمه‌ شده‌ است‌ ؟ اعتبار بیمه‌ نامه‌ از ساعتی‌ که‌ درقرارداد قید شده‌، آغازمی‌شود، به‌ شرط آنکه‌ بیمه‌گذار حق‌بیمه‌ تعیین‌ شده‌ راپرداخت‌کند.اگرشرکت‌بیمه‌ باپرداخت‌اقساطی‌ حق‌بیمه‌موافقت‌ نماید، اعتبار آن‌ با پرداخت‌نخستین‌ قسط حق‌ بیمه‌شروع‌ می‌شود و بیمه‌گر از زمان‌اعتبار بیمه‌ متعهد جبران‌خسارت‌ وارده‌ ناشی‌ از خطر بیمه‌شده‌ است‌.

حداکثر تعهد بیمه‌گر برای‌ پرداخت ‌خسارت‌چقدر است‌؟ حداکثر تعهد بیمه‌گر، خسارت‌ وارده‌است‌ به‌ شرط آنکه‌اموال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ ارزش‌ واقعی‌ بیمه‌شده‌ باشد و در روزحادثه‌نیز همان‌ ارزش‌ را داشته‌ باشد. به‌هرحال‌، تحت‌ هیچ‌شرایطی‌ خسارت‌ پرداختی‌ در طول‌اعتبار قرارداد از رقم‌بیمه‌شده‌ تجاوز نخواهد کرد.

گاهی‌بیمه‌گذاران‌ از این‌ شکایت‌ دارند که‌ میزان‌خسارت‌ پرداختی‌کمتر از خسارت‌ وارده‌ است‌، چرا ؟ به‌ موجب‌ ماده‌ ۱۰ قانون‌بیمه‌، هرگاه‌ بیمه‌گذار اموال‌ خود رابه‌ کمتر از قیمت‌ واقعی‌بیمه‌ کند یا بر اثر افزایش‌ قیمت‌ درروز حادثه‌ سرمایه‌ بیمه‌شده‌ کمتر از ارزش‌ واقعی‌ باشد،خسارت‌ به‌ نسبت‌ مبلغ‌ بیمه‌شده‌ به‌ ارزش‌ واقعی‌ پرداخت‌خواهد شد.

واسطه‌ بیمه‌،چه‌ کسی‌ است‌ ؟ در بازار بیمه‌ علاوه‌ بر خریداران‌ بیمه‌(بیمه‌گذاران‌) وفروشندگان‌ (شرکتهای‌ بیمه‌) گروهی‌ هستندکه‌ واسطه‌ تلقی‌می‌شوند. این‌ گروه‌ عامل‌ ارتباط بین‌ بیمه‌گرو بیمه‌گذارهستند که‌ عبارتند از : نمایندگان‌ و دلالان‌رسمی‌(کارگزاران‌). نمایندگان‌، نماینده‌ شرکت‌ بیمه‌ تلقی‌می‌شوندو به‌ حساب‌ شرکتی‌ که‌ نماینده‌ آن‌ هستند فعالیت‌می‌کنند.ولی‌ دلالان‌ می‌توانند با تمام‌ شرکتهای‌ بیمه‌همکاری‌ داشته‌باشند. تأیید صلاحیت‌ دلالان‌ رسمی‌ با بیمه‌مرکزی‌ ایران‌است‌ و پس‌ از این‌ تأیید است‌ که‌ پروانه‌ دلالی‌صادرمی‌شود. شرکتهای‌ بیمه‌ نیز پس‌ از تأیید بیمه‌ مرکزی‌ایران‌ برای‌نمایندگان‌ خود گواهینامه‌ فعالیت‌ صادر می‌کنند

قرارداد بیمه‌ چند نوع‌ شرایط دارد ؟ سه‌ نوع‌ : (۱) شرایط عمومی‌; (۲) شرایط خصوصی‌; و (۳)شرایط ویژه‌شرایط عمومی‌، شرایطی‌ است‌ که‌ برای‌ تمام‌بیمه‌گذاران‌ یک‌ رشته‌یکسان‌ است‌ و در پشت‌ بیمه‌ نامه‌چاپ‌ می‌شود (مانندشرایط عمومی‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌،شرایط عمومی‌ بیمه‌ بدنه‌اتوموبیل‌ و…); شرایط خصوصی‌، مخصوص‌ یک‌ ‌، بیمه‌گذارمعین‌ است‌ ومشخصات‌ بیمه‌گذار،موضوع‌ بیمه‌، حق‌ بیمه‌،خطرهای‌بیمه‌شده‌،مدت‌ قرارداد (شروع‌ و خاتمه‌) و میزان‌تعهدبیمه‌گر در آن‌ قید می‌شود; شرایط ویژه‌ نیز،مخصوص‌موارد خاصی‌ است‌ که‌ بین‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذارتوافق‌ می‌شود(مانند بیمه‌ بودن‌ یکی‌ از خطرهای‌ استثناشده‌).

خطرهای‌ استثنا شده‌ کدامند ؟ خطرهایی‌هستندکه‌ خسارت‌ ناشی‌ از آنها جزو تعهد بیمه‌گرنیست‌. این‌خطرهاکه‌ استثناآت‌ استاندارد نامیده‌ می‌شوند،عبارتند از : (۱)خطر جنگ‌; (۲) خطر انرژی‌ هسته‌ای‌ و موادرادیواکتیو; و(۳) خطر برخورد امواج‌ صوتی‌.
وظایف‌ بیمه‌گذارچیست‌ ؟ وظایف‌ بیمه‌گذار عبارت‌ است‌ از : (۱) دادن‌اطلاعات‌ دقیق‌در پیشنهاد بیمه‌ تا بیمه‌گر بتواند حق‌ بیمه‌صحیح‌ را تعیین‌کند; (۲) پرداخت‌ به‌ موقع‌ حق‌ بیمه‌; (۳)حفاظت‌ از موردبیمه‌ درحد متعارف‌ بدون‌ توجه‌ به‌ وجودبیمه‌; (۴) اعلام‌تشدید خطر (اگر مورد بیمه‌ براثر عمل‌بیمه‌گذار یا عمل‌شخص‌ ثالث‌ تشدید شود مراتب‌ باید به‌اطلاع‌ بیمه‌گر برسدو با صدور الحاقیه‌ تأیید شود); و (۵)اعلام‌ بهنگام‌ وقوع‌حادثه‌ای‌ که‌ منجر به‌ خسارت‌ مورد تعهدبیمه‌گر است‌.

بیمه‌گذار چقدر فرصت‌ دارد تا وقوع‌حادثه‌ منجربه‌ خسارت‌ را به‌ اطلاع‌ بیمه‌گربرساند ؟تاپنج‌روز ازتاریخ‌اطلاع‌ خود از وقوع‌حادثه‌; قبل‌از اینکه‌آثارحادثه‌ از میان‌ برود و بیمه‌گر بتواندکارشناس‌ خود رابرای‌ارزیابی‌ خسارت‌ و میزان‌ تعهد خود اعزام‌ کند.
چه‌زمانی‌ خسارت‌ برای‌ بیمه‌گر اثبات‌ شده‌ تلقی‌می‌شود و بایدخسارت‌ را بپردازد ؟ اگر چهار مورد زیر برای‌ بیمه‌گر ثابت ‌شود، خسارت‌ رامی‌پردازد : (۱) خطر بیمه‌ شده‌ اتفاق‌ بیفتد;(۲) براثر تحقق ‌خطر بیمه‌ شده‌، خسارت‌ وارد شود; (۳)خسارت‌ وارده ‌مستقیم از خطر بیمه‌ شده‌ ناشی‌ شود; و (۴)اموال‌ خسارت‌دیده‌، همان‌ اموالی‌ باشد که‌ بیمه‌ شده‌ است‌ (بیمه‌گذار درهنگام‌ اعلام‌ خسارت‌ باید فهرست‌ اموال‌خسارت‌ دیده‌ ومیزان‌ تقریبی‌ خسارت‌ وارده‌ را به‌ بیمه‌گراعلام‌ کند).

شرکت‌بیمه‌، خسارت‌را چگونه‌می‌پردازد؟شرکت‌ بیمه‌، خسارت‌ را به‌ پول‌ نقد پرداخت‌ می‌کند،مگراینکه‌ حق‌ تعمیر یا جایگزینی‌ مورد بیمه‌ در بیمه‌نامه‌پیش‌بینی‌ شده‌ باشد. در آن‌ صورت‌ بیمه‌گر باید درمدت‌متعارف‌، تعمیر یا جایگزینی‌ را انجام‌ دهد.
آیابیمه‌گر، هزینه‌ پیشگیری‌ از توسعه‌ خسارت‌ ونجات‌ اموال‌بیمه‌شده‌ را می‌پردازد؟ بله‌. حتی‌ اگر تلاش‌ بیمه‌گذار هم‌نتیجه‌ بخش‌ نبوده‌ باشد. اگراشیای‌ بیمه‌شده‌ هم‌ در حین‌نجات‌ صدمه‌ ببینند، باز جبران‌آن‌ خسارت‌ برعهده‌ بیمه‌گراست‌; البته‌ این‌ گونه‌ هزینه‌هاباید درحد متعارف‌ باشد

آیا بیمه‌گذار می‌تواند اموال‌ خود را همزمان‌ برای‌یک‌ خطربه‌ نفع‌ خود نزد چند شرکت‌ بیمه‌ به‌ قیمت‌روز بیمه‌ کند ؟ نه‌.بیمه‌ نباید موجب‌ سود و منفعت‌ بیمه‌گذار شود. البته‌بیمه‌مشترک‌ نزد چند شرکت‌ بیمه‌، به‌طوری‌ که‌ مجموع‌ارزش‌بیمه‌ شده‌ نزد همه‌ شرکتها از ارزش‌ واقعی‌ تجاوز نکندمجازاست‌. این‌ اصل‌ مخصوص‌ بیمه‌های‌ اموال‌ ومسؤولیت‌است‌ و در بیمه‌های‌ اشخاص‌ می‌توان‌ چندبیمه‌نامه‌ باسرمایه‌های‌ دلخواه‌، خریداری‌ کرد و ازمزایای‌آنها بهره‌مندشد.
شرکتهای‌ بیمه‌، در فاصله‌ بین‌ دریافت‌ حق‌بیمه‌وپرداخت‌ خسارت‌، چگونه‌ از حق‌بیمه‌هایی‌ که‌ ازمردم‌دریافت‌ می‌دارند، نگهداری‌ می‌کنند؟ مؤسسه‌های‌بیمه‌، از محل‌ جمع‌آوری‌ حق‌ بیمه‌ها، ذخایری‌را برنامه‌ریزی‌می‌کنند که‌ این‌ ذخایر، خود منبع‌ عظیم‌سرمایه‌گذاری‌ است‌.برابر قانون‌، این‌ ذخایر، در بخشهای‌مختلف‌ اقتصادی‌سرمایه‌گذاری‌ می‌شوند به‌ نحوی‌ که‌علاوه‌ بر تأمین‌ سودتضمین‌ شده‌ برای‌ بیمه‌گذاران‌ به‌سهولت‌ قابل‌ تبدیل‌ به‌ وجه‌نقد است‌ و به‌ شکوفایی‌ اقتصادنیز یاری‌ می‌رساند.

پیامدهای‌ناگوارمالی‌ناشی‌از وقوع‌ انواع‌ حوادث‌بر ثروت‌ وداراییهای‌ ملی‌ را چگونه‌ می‌توان‌ جبران‌کرد؟ از مهمترین‌ آثاراقتصادی‌ بیمه‌، حفظ توان‌ مالی‌ بیمه‌گذار درخصوص‌ اموال‌و تأسیسات‌ متعلق‌ به‌ اشخاص‌ یا دولت‌است‌ که‌ جزئی‌ ازثروت‌ ملی‌ محسوب‌ می‌شوند. سرمایه‌گذار، چگونه‌می‌تواند باخیال‌ راحت‌سرمایه‌گذاری‌ کند؟ سرمایه‌گذاری‌هادر مقابل‌ انواع‌ خطرها از طریق‌ بیمه‌تضمین‌ می‌شود ودرصورت‌بروزخسارت‌، شرکت‌بیمه‌آن‌رامی‌پردازد.
آیاقراردادبیمه‌ وتغییرات‌ آن‌ می‌تواند شفاهی‌باشد؟ خیر. بیمه‌نامه‌ که‌ سند قرارداد بیمه‌ است‌ باید کتبی‌ باشد وهرگونه‌تغییردر مفاد آن‌ به‌ درخواست‌ کتبی‌ بیمه‌گذار وموافقت‌ بیمه‌گر باصدور برگه‌ای‌ به‌ نام‌ الحاقیه‌ صورت‌می‌گیرد.
فرانشیزچیست‌ ؟ درصد یا مبلغی‌ از خسارت‌ است‌، و جبران‌ آن‌برعهده‌ خودبیمه‌گذار. وجودبیمه‌نامه‌نبایدموجب‌سهل‌انگاری‌ بیمه‌گذارشود. بیمه‌گذار، همان‌ طور که‌ از اموال‌خود مراقبت‌ می‌کندباید از اموال‌ بیمه‌ شده‌ هم‌ مراقبت‌به‌عمل‌ آورد. وجودفرانشیزموجب‌می‌شود که‌ بیمه‌گذار درحفظ و نگهداری‌موضوع‌ بیمه‌ جدی‌ باشد. فرانشیز موجب‌حذف‌ خسارتهای‌جزئی‌ می‌شود که‌ به‌ تبع‌ آن‌ هزینه‌های‌اداری‌ و عملیاتی‌بیمه‌گر کاهش‌ می‌یابد.
آیا استهلاک‌،بیمه‌ شدنی‌ است‌ ؟ استهلاک‌ و کهنگی‌ براثر استفاده‌، بیمه‌شدنی‌ نیست‌ و هنگام‌پرداخت‌ خسارت‌، استهلاک‌ کسرمی‌شود. زیرا ریسک‌بیمه‌پذیر باید اتفاقی‌ و احتمالی‌ باشددر حالی‌ که‌ استهلاک‌امری‌ حتمی‌ و اجتناب‌ناپذیر است‌.

برخی‌ از بیمه‌گذاران‌، قرارداد بیمه‌ برای‌ اموال‌خود رابراساس‌ ارزشهای‌ مندرج‌ در دفاتر مالی‌خویش‌ تنظیم‌می‌نمایند. بیشتر بیمه‌گذارانی‌ که‌ ازمیزان‌ خسارت‌ پرداختی‌رضایت‌ ندارند، از این‌ گروه‌هستند، علت‌ چیست‌ ؟ بیمه‌گذاربرای‌ دریافت‌ خسارت‌ کامل‌، باید اموال‌ خود را به‌ارزش‌ روزبیمه‌ کند. درصورتی‌ که‌ این‌ دسته‌ از بیمه‌گذاران‌،اموال‌ خودرا به‌ ارزش‌ دفتری‌ منهای‌ استهلاک‌ مالی‌ بیمه‌می‌کنند که‌معمولا کمتر از ارزش‌ واقعی‌ است‌ و طبق‌ ماده‌۱۰ قانون‌بیمه‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ارزش‌ بیمه‌شده‌به‌ارزش‌واقعی‌پرداخت‌ می‌شود.

در ایران‌، کدامین‌سازمان‌ یا دستگاه‌ از منافع‌بیمه‌گذاران‌ و بیمه‌شدگان‌ حمایت‌می‌کند؟ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌، علاوه‌ بر نظارت‌، کنترل‌ وهدایت‌ امربیمه‌ در کشور، وظیفه‌ حفظ حقوق‌ بیمه‌گذاران‌ وبیمه‌شوندگان‌ را نیز برعهده‌ دارد.
اگر شخصی‌ براثرتصادف‌ با وسیله‌ نقلیه‌ بدون‌بیمه‌ نامه‌، مصدوم‌ یا فوت‌ شودیا اینکه‌ راننده‌ بعد ازتصادف‌، صحنه‌ حادثه‌ را ترک‌ کند، آیااو یابازماندگانش‌می‌توانند هزینه‌ یا غرامتی‌ دریافت‌ کنند ؟بله‌. صندوق‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ صندوق‌ تأمین‌خسارتهای‌بدنی‌ در بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ وجود دارد که‌وظیفه‌اش‌پرداخت‌ غرامت‌ و هزینه‌ به‌ اشخاص‌ ثالثی‌ است‌که‌ به‌ علت‌بیمه‌ نبودن‌ وسیله‌ نقلیه‌ یا فرار کردن‌ یا ناشناخته‌ماندن‌مسؤول‌ حادثه‌، نمی‌توانند خسارت‌ خود را ازشرکتهای‌بیمه‌ دریافت‌ کنند.
مشکل‌ هزینه‌های‌ جراحی‌و بستری‌ شدن‌ دربیمارستان‌ را چگونه‌ می‌توان‌ با بیمه‌ حل‌کرد ؟ هزینه‌های‌ روزافزون‌ درمانی‌، به‌ویژه‌ هزینه‌های‌جراحی‌ وبستری‌ شدن‌ در بیمارستان‌، یکی‌ از مشکلات‌جدی‌خانواده‌هاست‌.این‌ هزینه‌ها را با پرداخت‌ حق‌ بیمه‌سرانه‌معینی‌ می‌توان‌ بیمه‌ کرد.
خانه‌ و اثاث‌ آن‌را درمقابل‌ چه‌ خطرهایی‌ می‌توان‌بیمه‌ کرد؟ خانه‌ و اثاث‌ آن‌ راخطرهای‌ مختلفی‌ تهدید می‌کنند که‌ همه‌این‌ خطرها قابل‌بیمه‌شدن‌ هستند، مانند : آتش‌سوزی‌،انفجار، صاعقه‌، سیل‌،طوفان‌، زلزله‌، سرقت‌، ترکیدگی‌ لوله‌آب‌، خرابیهای‌ ناشی‌ ازبرف‌ و باران‌، شکست‌ یا ترکیدگی‌شیشه‌ و غیره‌.

درمقابل‌ ادعای‌ اشخاص‌ ثالث‌ در مواردی‌ مانندترکیدگی‌لوله‌آب‌، ریزش‌ سقف‌ همسایه‌ طبقه‌ پایین‌و… چگونه‌می‌توان‌ آسوده‌خاطر شد؟ طبق‌ قانون‌ هرکس‌ مال‌ غیر راتلف‌ کند یا سبب‌ تلف‌ مال‌ غیرشود، مسؤول‌ است‌ و بایدخسارت‌ آن‌ را جبران‌ نماید. ازطریق‌ بیمه‌ مسؤولیت‌،خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌جبران‌ می‌شود.
حادثه‌چیست‌ و چه‌ خطرهایی‌ در بیمه‌ حوادث‌بیمه‌ می‌شوند ؟حادثه‌ عبارت‌ است‌ از واقعه‌ ناگهانی‌ شدید که‌ مستقیمبراثریک‌ نیروی‌ خارجی‌ و بدون‌ اراده‌ بیمه‌ شده‌ سبب‌فوت‌،نقص‌ عضو یا صدمه‌ جسمانی‌ وی‌ شود. ترس‌ ووحشت‌،صدمه‌محسوب‌نمی‌شودوصدمات‌عصبی‌تنها اگرناشی‌ ازآسیبهای‌ عضوی‌ باشند، مشمول‌ بیمه‌ می‌گردند.

امروزه‌، بیش‌ از هر زمان‌ دیگری‌، جاده‌ها پر رفت‌و آمدشده‌اند و خطرها هم‌ بیشتر در کمین‌. چگونه‌می‌توان‌باخاطری‌ آسوده‌ مسافرت‌ کرد؟
با خرید بیمه‌ حوادث‌مسافرت‌.
بیمه‌ حوادث‌ برچند نوع‌ است‌ ؟ بیمه‌ حوادث‌انواع‌ مختلفی‌ دارد که‌ برخی‌ از آنها به‌ شرح‌ زیراست‌: (۱)تمام‌ اوقات‌; (۲) ناشی‌ از کار; (۳) زندگی‌خصوصی‌; (۴)ورزشی‌; (۵) رانندگی‌; (۶) مسافرت‌باهواپیما; (۷) مسافرت‌با هرنوع‌ وسیله‌ نقلیه‌; (۸) سرنشینان‌وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌زمینی‌.
چگونه‌ می‌توان‌ با بیمه‌ سطح‌ زندگی‌ مردم‌ رابالابرد و معیشت‌ قشرهای‌ آسیب‌پذیر را که‌ بازوی‌تولیدی‌جامعه‌ محسوب‌ می‌شوند تأمین‌ کرد؟ پیشرفت‌ بیمه‌،موجب‌ رفاه‌ و افزایش‌ سطح‌ زندگی‌ مردم‌می‌شود. همچنین‌آینده‌ قشرهای‌ آسیب‌پذیر را از طریق‌ ارائه‌تأمین‌ در مقابل‌انواع‌ حوادث‌، ازکارافتادگی‌، پیری‌، هزینه‌ازدواج‌، پرداخت‌هزینه‌ تحصیلی‌ فرزندان‌ و پرداخت‌ سرمایه‌بیمه‌ عمر به‌صورت‌ یکجا یا به‌شکل‌ مستمری‌به‌ بیمه‌ شده‌یااستفاده‌کنندگان‌ تضمین‌ می‌کند.

تأمین‌ آینده‌ فرزندان‌چگونه‌ میسر است‌ ؟ انسان‌ همیشه‌ در اندیشه‌ تأمین‌ معیشت‌خانواده‌ خویش‌ پس‌از مرگ‌ است‌. کسانی‌ که‌ برای‌ بازماندگان‌خود، اندوخته‌ای‌دارند، با خاطری‌ آسوده‌ زندگی‌ می‌کنند اماآنها که‌ ثروتی‌ندارند نگران‌ آینده‌ فرزندان‌ خود هستند. بیمه‌عمر وحوادث‌، راه‌حل‌ رفع‌ این‌ نگرانی‌ است‌. با پرداخت‌ حق‌بیمه‌معینی‌ که‌ تنها درصدی‌ از درآمد انسان‌ را تشکیل‌می‌دهد،می‌توان‌ آینده‌ خانواده‌ را تأمین‌ کرد.استفاده‌کنندگانی‌ که‌ نام‌آنها را بیمه‌گذار اعلام‌ کرده‌، بی‌درنگ‌می‌توانند بعداز فوت‌بیمه‌ شده‌، بی‌آنکه‌ نیاز به‌ انحصاروراثت‌ باشد، سهم‌ خود رااز شرکت‌ بیمه‌ دریافت‌ دارند. زیراسرمایه‌ بیمه‌ عمر، ماترک‌محسوب‌ نمی‌شود و مالیات‌ برارث‌ نیز بدان‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.

تفاوت‌ پس‌انداز نمودن‌وجوه‌ اندک‌ در بانک‌ باخرید بیمه‌ عمر و حوادث‌ چیست‌ ؟براساس‌ نظام‌ بانکداری‌ اسلامی‌ به‌ پس‌اندازهای‌ مردم‌نزدبانکها، تنها کارمزد تعلق‌ می‌گیرد، در حالی‌ که‌ دربیمه‌های‌حوادث‌ و عمر، افزون‌ براینکه‌ بخش‌ عمده‌ای‌ ازحق‌ بیمه‌برای‌ بیمه‌گذار پس‌انداز می‌شود، در صورت‌ وقوع‌حادثه‌،حیات‌ یا فوت‌ بیمه‌شده‌ (هرکدام‌ که‌ بیمه‌ شده‌ باشد)کل‌سرمایه‌ بیمه‌ نامه‌ به‌ خود

بیمه‌گذار یااستفاده‌کنندگان‌پرداخت‌ می‌شود. این‌ سرمایه‌ در برخی‌موارد، چندین‌ برابرحق‌ بیمه‌های‌ پرداختی‌ است‌ و علاوه‌ برآن‌، بیمه‌گذارمی‌تواند از مزایای‌ دیگری‌ نظیر دریافت‌ وام‌ هم‌بهره‌مندشود.
بیمه‌ عمر چیست‌ و انواع‌ آن‌ کدام‌ است‌ ؟بیمه‌ عمر از رشته‌های‌ مهم‌ بیمه‌های‌ اشخاص‌ است‌.درقرارداد بیمه‌ عمر، شرکت‌ بیمه‌ در ازای‌ دریافت‌ حق‌بیمه‌متعهد می ‌شود که‌ درصورت‌ فوت‌ بیمه‌ شده‌ یا زنده‌ماندن‌او، در زمان‌ معینی‌ سرمایه‌ بیمه‌شده‌ را به‌طور یکجایابه‌صورت‌ مستمری‌ به‌ بیمه‌گذار یا شخص‌ ثالث‌ تعیین‌شده‌از طرف‌ او بپردازد. انواع‌ بیمه‌های‌ عمر هم‌ عبارتند از :(۱)بیمه‌های‌ عمر در صورت‌ حیات‌ بیمه‌ شده‌ به‌اشکال‌مختلف‌; (۲) بیمه‌های‌ عمر در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ به‌صور مختلف‌; (۳) بیمه‌های‌مختلط عمرکه‌ سرمایه‌بیمه‌شده‌، در صورت‌ حیات‌ یا فوت‌ به‌ هرحال‌ پرداخت‌می‌شود.

یکی از مشکلات‌دریافت وام و اعتبارازمؤسسه‌های‌ مالی‌، علاوه‌ بر در رهن‌ گذاشتن‌ اموال‌،معرفی‌ضامن‌ معتبر است‌. پیدا کردن‌ ضامن‌، گاهی‌امکان‌پذیرنیست‌. بیمه‌ در این‌گونه‌ موارد چه‌ نقشی‌می‌تواند ایفا کند ؟در بیمه‌های‌ اعتباری‌ و بیمه‌های‌ تضمینی‌، بیمه‌گرنقش‌ضامن‌ را ایفا می‌کند.
بیمه‌ عمر مانده‌ بدهکارچیست‌ ؟ سازمانها و بانکها در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ خرید واحداث‌مسکن‌ اموالی‌ را به‌ رهن‌ یا وثیقه‌ می‌گیرند لیکن‌ درصورت‌فوت‌ وام‌ گیرنده‌ ممکن‌ است‌، بازماندگان‌ وی‌ ازپرداخت‌وام‌، عاجز باشند. تنها راه‌ حل‌ این‌ مشکل‌ بیمه‌است‌. باتوجه‌به‌ بیمه‌ عمر مانده‌ بدهکار، هرگاه‌ وام‌گیرنده‌فوت‌ کند،بازپرداخت‌ اقساط باقیمانده‌ را شرکت‌ بیمه‌ انجام‌می‌دهد وخانواده‌ وی‌ از پرداخت‌ اقساط معاف‌ می‌شود.

چند نوع‌ بیمه‌ برای‌ اتوموبیل‌ وجود دارد؟ سه‌ نوع‌ : بیمه‌بدنه‌; بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ و بیمه‌ حوادث‌سرنشین‌.
بیمه‌بدنه‌، خسارتهای‌ ناشی‌ از کدام‌ خطرها راجبران‌ می‌کند ؟ (۱)آتش‌سوزی‌، انفجار و صاعقه‌. (۲) سرقت‌کلی‌اتوموبیل‌ وطبق‌شرایطبیمه‌نامه‌،سرقت‌لوازم‌اضافی‌ وغیره‌. (۳) واژگون‌شدن‌ و تصادف‌ وسیله‌ نقلیه‌. (۴) هزینه‌ ایاب‌ و ذهاب‌ ایامی‌که‌ اتوموبیل‌ برای‌ بازسازی‌در تعمیرگاه‌ است‌.
بیمه‌مسؤولیت‌ مدنی‌ شخص‌ ثالث‌ چیست‌ ؟ هرکسی‌ ممکن‌است‌ به‌ سبب‌ انجام‌ عملی‌ یا خودداری‌ ازانجام‌ عملی‌موجب‌ زیان‌ اشخاص‌ دیگر شود و ملزم‌ به‌جبران‌ آن‌ باشد.استفاده‌ از اتوموبیل‌ نیز ممکن‌ است‌ سبب‌بروز خسارت‌ وزیان‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود. با بیمه‌مسؤولیت‌ مدنی‌شخص‌ثالث‌بیمه‌گرجبران‌چنین‌خسارتهایی‌ را برعهده‌می‌گیرد.

بیمه‌ دیه‌ چیست‌ ؟ بیمه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ همراه‌بیمه‌ نامه‌ شخص‌ ثالث‌، صادرمی‌شود و بیمه‌ مستقلی‌نیست‌. در این‌ بیمه‌، مسؤولیت‌راننده‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد بیمه‌در مقابل‌ اشخاصی‌ که‌ براثرحوادث‌ ناشی‌ از وسیله‌ نقلیه‌مذکور دچار آسیبهای‌جسمانی‌، اعم‌ از فوت‌، نقص‌ عضو یاجرح‌ می‌شوند، به‌شرط آنکه‌ طبق‌ قانون‌ دیات‌، دیه‌ به‌ آنان‌تعلق‌ گیرد، تاحدمقرر مشمول‌ این‌ بیمه‌ می‌شود. ملاک‌تشخیص‌ مسؤول‌حادثه‌، میزان‌ دیه‌ و اشخاصی‌ که‌ دیه‌ به‌آنها تعلق‌ می‌گیرد وهمچنین‌ هزینه‌ معالجه‌، رأی‌ محاکم‌ذی‌صلاح‌ است‌.

بیمه‌ حوادث‌ سرنشین‌ چیست‌ ؟هرشخصی‌که‌ هنگام‌ حادثه‌، سرنشین‌ وسیله‌ نقلیه‌ بیمه‌شده‌،باشد اعم‌ از راننده‌ و سایر سرنشینان‌ و براثر حادثه‌وسیله‌نقلیه‌ بیمه‌شده‌ جان‌ خود را از کف‌بدهد یا مصدوم‌ ومجروح‌شود، بیمه‌گر باتوجه‌ به‌ شرایط بیمه‌ مبلغی‌ به‌عنوان‌غرامت‌به‌ بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ یا خود وی‌ پرداخت‌ خواهدکرد.
بیمه‌ شخص‌ ثالث‌، اجباری‌ است‌ یا اختیاری‌ ? ومیزان‌ خسارت‌ پرداختی‌ چقدر است‌ ؟ قانون‌ بیمه‌ اجباری‌مسؤولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌موتوری‌ زمینی‌ درایران‌، کلیه‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌موتوری‌ زمینی‌ را مسؤول‌جبران‌ خسارتهای‌ بدنی‌ و مالی‌می‌داند که‌ بر اثر حوادث‌وسایل‌ نقلیه‌ یا محصولات‌ آنها به‌اشخاص‌ ثالث‌ واردمی‌شود. بنابراین‌، دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌مزبور موظفندمسؤولیت‌ خود را بیمه‌ کنند. از آنجا که‌ میزان‌خسارت‌پرداختی‌ از بابت‌ بیمه‌ نامه‌ اج

باری‌ ممکن‌ است‌کافی‌ نباشد،مازاد بر آن‌ را شرکتهای‌ بیمه‌ به‌صورت‌ اختیاری‌بیمه‌می‌کنند. در حال‌ حاضر براساس‌ بیمه‌نامه‌اجباری‌شخص‌ثالث‌ حداکثرخسارت‌ مالی‌ قابل‌ جبران‌۲،۰۰۰،۰۰۰ریال‌ و حداکثر خسارت‌ جانی‌ قابل‌ پرداخت‌۸۰،۰۰۰،۰۰۰ریال‌ است‌; مازاد بر آن‌، به‌صورت‌ اختیاری‌بیمه‌ می‌شود.
فایده‌ بیمه‌ اتکایی‌ چیست‌ ؟ هرگاه‌تأسیسات‌ زیربنایی‌ که‌ از محل‌ ذخایر محدود ارزی‌ساخته‌شده‌ (مانند نیروگاهها، سدها و مجتمعهای‌ صنعتی‌)براثرحادثه‌ای‌ دچار خسارت‌ شود، به‌ سهولت‌ خسارت‌وارده‌تأمین‌ و نیاز ارزی‌ آن‌ از محل‌ آن‌ بخش‌ از خسارت‌ که‌ازشرکتهای‌ بیمه‌ اتکایی‌ خارجی‌ دریافت‌ می‌گردد،تأمین‌می‌شود.

کارت‌ سبز چیست‌ ؟ کارت‌ سبز، بیمه‌مسؤولیت‌ مدنی‌ آن‌ دسته‌ از دارندگان‌وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌است‌ که‌ به‌ خارج‌ از کشور مسافرت‌می‌کنند و ممکن‌ است‌در کشور مقصد یا در کشورهای‌ دربین‌ راه‌، به‌ اشخاص‌ ثالث‌،خسارت‌ مالی‌ و جانی‌ واردآورند. در این‌ صورت‌ دفتر کارت‌سبز کشور محل‌ وقوع‌حادثه‌، خسارت‌ اشخاص‌ ثالث‌ راجبران‌ می‌کند; خسارت‌پرداختی‌، از کشور صادر کننده‌ کارت‌سبز، پس‌گرفته‌ خواهدشد. به‌طور خلاصه‌ کارت‌ سبز، بیمه‌شخص‌ ثالث‌بین‌المللی‌ است‌ و مرکز دفتر بین‌المللی‌کارت‌سبز در لندن‌،قرار دارد.

تامین اجتماعی
بیمه سالمندی
در سال های اخیر، پوشش بیمه سالمندی اساسی چین به طور مستمر گسترش یافته و از موسسات دولتی و اشتراکی دستجمعی به موسسات مختلف دیگر نیز توسعه یافته و تامین حقوق و منافع کارکنان موسسات غیر دولتی نیز تضمین شده است. تا پایان سال ۲۰۰۲، ۱۱۱ میلیون و ۲۹۰ هزار کارمند و ۳۶ میلیون و۸۰ هزار کارمند بازنشسته در سراسر کشور از این بیمه بهره مند شده اند. تا پایان سال ۲۰۰۳، شمار بهره مندان بیمه مذکور به ۱۵۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسید که در مقایسه با سال ۲۰۰۲ ، ۷ میلیون و ۵۳۰ هزار نفر افزایش یافت. از این میان کارکنان ۱۱۶ میلیون و ۳۸۰ هزار و کارکنان بازنشسته ۳۸ میلیون و ۵۲۰ هزار نفر هستند.
بیمه بیماری و درمان

بیمه بیماری و درمان اساسی تمامی موسسات، ارگانهای دولتی و گروه اجتماعی چین را پوشش داده و یکی از بیمه های دارای بیشترین بیمه گذار در چین محسوب می شود.
در سال ۲۰۰۲، ارگانهای بهداشتی چین از جمله ارگانهای پزشکی و درمانی، بهداشتی و پیشگیری از بروز بیماری به ۲۹۰ هزار و شمار بستریها به ۳ میلیون و ۲۱۰ هزار و شمار کارکنان حرفه ای بهداشتی به ۴ میلیون و ۴۴۰ هزار نفر رسیده است. در شهرهای بزرگ و متوسط چین مانند بیجینگ، شانگهای، “تیان جین” و “چونگ چینگ” بیمارستان طب چینی مربوط به درمان تومور، رگهای قبلی و مغزی، چشم، دندان پزشکی و بیمارستانهای تخصصی زیاد مانند بیمارستان بیماریهای همه گیر و بیمارستانهای مرجع وجود دارد. در شهرهای متوسط استانها و مناطق

خودمختار بیمارستانهای مرجع و تخصصی مجهز و مدرن وجود دارد. اکنون شبکه بهداشت سه سطح شهرستان، بخش و روستا در روستاهای وسیع چین بنیان بنا نهاده است و اکنون سراسر چین جمعأ دارای ۲۰۰۰ بیمارستان در سطح شهرستان و ۴۸ هزار بیمارستان در سطح بخش و روستا است.

تا پایان سال ۲۰۰۳، شمار بیمه گزاران بیمه بیماری و درمان چین ۱۰۸ میلیون و ۹۵۰
هزار نفر بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۰۲ ، ۱۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تن فزونی گرفته است. از این میان ۷۹ میلیون و ۷۷۰ هزار نفر کارمند و ۲۹ میلیون و ۱۸۰ هزار نفر کارمند بازنشسته هستند.
بیمه بیکاری
به علت جمعیت زیاد، فشارهای اشتغال در چین بسیار سنگین است. به منظور کاهش تضادها در روند اشتغال زایی، دولت چین از سال ۱۹۹۳، با اجرای سیاست بازار نیروی کار، کانالهای اشتغال زایی را گسترش داده است. دولت چین همچین در قبال بیکاری کارکنان موسسات دولتی ناشی از تنظیم ساختار صنعتی در سال های اخیر، پروژه اشتغال مجدد به کار را اجرا کرده است. تا پایان سال ۲۰۰۲، شاغلان شهرهای سراسر چین به ۲۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار رسیده است. از سال ۱۹۹۸ به این طرف، بیش از ۱۸ میلیون کارکمند تعدیل شده از طریق کانالهای گوناگون دوباره مشغول کار شده اند. در پایان سال ۲۰۰۲، نرخ بیکاری در شهرهای چین ۴ در صد بود. شایان ذکر آنکه اجرای نظام بیمه بیکاری در موسسات دولتی به شکلگیری بازاری حاکی از گردش معقولانه نیروی کار و یکپارچگی نیروی کار مساعدت کرده است. تا پایان سال ۲۰۰۳، شمار بهره مندان بیمه بیکاری به ۱۰۳ میلیون و ۷۳۰ هزار تن رسید.

تأمین حد اقل معاش زندگی
اکنون تمامی شهرها و شهرستانهای چین نظام تامین حد اقل معاش زندگی را ایجاد کرده و تامین معاش زندگی تمامی خانواده هایی که درآمد آنها از پایین ترین استاندارد محلی کمتر می باشد، تضمین شده است. در سال ۲۰۰۳، جمعأ بیش از ۲۲ میلیون و ۳۵۰ هزار ساکن شهرهای چین از این نظام بهره مند شده و این نظام تمامی فقیران شهری را تحت پوشش گرفته است
استفاده غیر مجاز از دفترچه های درمانی افزایش یافته است
استفاده غیر مجاز از دفترچه های بیمه تامین اجتماعی افزایش یافته و این امر بار مالی سنگینی بر سازمان تحمیل کرده است در حالی که بر اساس فتوای مراجع عظام ، استفاده غیر قانونی از دفترچه بیمه حرام است.

داود مددی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی بازرسان نشان داده تعدادی کثیری از مردم از دفترچه بیمه تامین اجتماعی به صورت غیر قانونی استفاده می کنند و این امر بار مالی سنگینی بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است.
وی افزود: ۲۸ میلیون نفر در کشور دفترچه بیمه تامین اجتماعی در اختیار دارند در حالی که ۴۰ میلیون نفر از سازمان خدمات درمانی دریافت می کنند بنابراین در حدود ۱۲ میلیون نفر از این دفترچه ها به صورت غیر قانونی استفاده می کنند.
مددی تصریح کرد: استفاده از خدمات درمانی تامین اجتماعی فقط حق

مسلم بیمه شدگان این سازمان است و نباید افراد غیر بیمه ای از این خدمات بهره مند شوند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: اخیرا تعرفه پزشکی در بخش خصوصی به شدت افزایش یافته و این امر تقاضا برای استفاده از خدمات مراکز تامین اجتماعی را تا حد بسیاری افزایش داده است و این امر باعث شده تا افراد غیر بیمه ای از طریق دفترچه های بیمه افراد بیمه شده از خدمات رایگان مراکز تامین اجتماعی بهره مند شوند.
وی از عدم نظارت بر دفترچه های بیمه در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: پرسنل مراکز درمانی باید بر استفاده کنندگان از این دفترچه ها دقت لازم را داشته باشند و مانع استفاده افراد غیر بیمه ای از خدمات درمانی سازمان شوند.
مددی خاطر نشان کرد: بر اساس فتوای مراجع عظام ، استفاده غیر قانونی از دفترچه های بیمه حرام است و مردم نسبت به این امر باید حساس باشند.
نگاهی به رفاه اجتماعی ، تامین اجتماعی و صنعت یا تجارت بیمه ( وظایف دولت وجایگزینی بیمه های درمانی و غیر درمانیِ تجاری به جای تامین اجتماعی )
هدف : این مقاله سعی دارد تا از طریق باز شناسی صنعت بیمه و اهداف تجاری و سودآوری آن از یکسوو وظیفه ی دولت در تامین واقعی حقوق مطالبه ای یا نسل دوم حقوق بشر به بررسی این مطلب بپردازد که آیا سازمانهای بیمه ی دولتی در ایران خصوصا” در مسئله ی درمان ، بیمه ی بیکاری و ازکار افتادگی (همچون سازمان تامین اجتماعی ؛ با توجه به رقم بسیار بالای سودآوری سالانه ی آن ونارضایتی عمیق طرفهای درگیربا آن وسرباززدن سازمان فوق که داعیه ی ایجاد

امنیت اجتماعی را نیزدارد،ازبسیاری ازوظایفی که قانونا” بعهده ی اوست )، می توانند درجایگاه واقعی سازمانهای تامین کننده ی رفاه اجتماعی قرارگیرندوآیا دولت با استناد به وجود امثال این سازمانها می تواند داعیه ی تامین امنیت اجتماعی ورفاه عمومی راداشته باشد.براستی چرانهادهای حکومتی درایران همچون مجلس وهیئت دولت وقوه ی قضائیه که خود تشویق کنندگانِ ( بالاجبار، بستن قراردادبیمه وپرداخت ماهیانه ی حق بیمه برای اقشاردرحال کاراجباری است!) مردم در تن دادن به این بیمه ها هستند،خود ازانواع دیگری ازبیمه ها مانند بیمه های تکمیلی و…استفاده میکنند
این مقاله سعی دارد تا این مفهوم را عنوان کند که تامین درمان و حقوق زمان بیکاری و از کار افتادگی و … آنچه در قالب حقوق مطالبه ای می آید وظیفه ی دولتهاست و هیچ دولتی با هر درجه از قدرت نمی تواند با نمایشها و بازیهای واژه ای و ایجاد سازمانها یی چون تامین اجتماعی یا وزارت سر در گمی همچون وزارت رفاه از ادای دین و وظیفه نسبت به مردم جامعه سر باز زند . تامین رفاه عمومی خاصه در زمانهای بیکاری و از کار افتادگی و باز مخصوصا” در زمان بیماری و تامین درمان مناسب وظیفه ای است برای دولتها و نه لطف آنان به مردم .

جامعه ی بشری در روند تکوین و تکامل خود و درعبور از مراحل تاریخی ، حقوق بسیاری را برای انسانها شناسایی کرده است . آن زمان که انسان در عصر برده داری می زیست ، بی گمان تفکر برابری انسانها و حقوق مساوی برای همه ی آنها اعم از ارباب و برده به کمتر مخیله ای راه پیدا می کرد . همینطور تا پایان دوران فئودالیسم و آغاز سرمایه داری صحبت از حقوق زنان و بها دادن به تفکر آنان و برابر دانستن زنان و مردان مخالفان بسیار محکمی داشت . حتی در تاریخ فلسفه و تفکر نیز فلاسفه ی بزرگی چون افلاطون و ارسطو پیش شرط زندگی مرد آزاد را وجود برده ها می دانستند یکی برضرورت خدمت رسانی آنان تکیه می کرد دیگری اصلا” آنان را به حساب نمی آورد. وقتی سخن از دموکراسی یونان باستان به میان می آید باید دانست که در این جامعه زنان از نظر سیاسی اصلا” به حساب نمی آمدند . حق رای و دموکراسی از حقوق مسلم مردان بود اما نه

بردگان یا زنان . در بسیاری از نوشته های باقیمانده از آن زمان از متون فلسفی گرفته تا متون حقوقی انسان مترادف بود با مرد آزاد . زنان و بردگان تنها وسایلی برای رفع حوائج مردان آزاد محسوب می شدند .
اولین زمزمه های حقوق بشر در عصر انقلابها و پس از فروریختن دیوارهای بلند و ستبر باستیل به دست مردم آغاز گردید . کیلومترها آنطرفتر در قاره ی نو چندسالی از جنگهای استقلال می گذشت و زمزمه های حقوق بشر آغاز گردیده بود . و بدینسان نسل اول حقوق بشر که از جمله در اعلامیه های امریکایی حقوق بشر ، اعلامیه ی استقلال ایالات متحده ی امریکا مصوب ۱۴ ژوئیه ی ۱۷۷۶ و اعلامیه ی حقوق بشر قانون اساسی ایالت ویرجینیا مصوب ۱۲ ژوئن ۱۷۷۶ و در اعلامیه ی حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه مصوب سال ۱۷۸۹ به چشم می خورد ، پا به عرصه ی وجود نهاد . این آزادیها شامل آزادیهایی است که به موجب آن انسان قدرت انتخاب دارد و خود

اراده می کند که کاری را انجام دهد یا نه. دراین زمینه هر چه دخالت دولت محدود تر باشد آزادی بیشتر محقق خواهد شد . مهمترین این حقوق عبارتند از : امنیت ، آزادی زندگی خصوصی و احترام به آن ، آزادی جسم و اختیار در مورد آن ، آزادی رفت و آمد ، آزادی در عقیده ، دین و مذهب ، آموزش و آزادی انتخاب شامل حق رای دادن یا ندادن و حق انتخاب هر چیز یا شخص براساس خواست واراده ی شخصی . پس از به بار نشستن نسل اول حقوق بشر ، امروزه نسل دوم و سوم حقوق بشر نیز معرفی و به عنوان حقوق حقه ی انسانها در جامعه شناخته شده اند این دو نسل عبارتند از :

نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مطالبه ای یا توانایی های خواستار شدن یا : Les droites de creance که با قبول آن به عنوان حق طبیعی انسان ، باید پذیرفت که محدود کردن قدرت دولت ، الزاما” به آزادی منتهی نمی شود . از آنجا که انسان معاصر طالب امنیت مادی بیشتری است و با توجه به گستردگی جوامع و پیچیدگی های تصمیمات سیاسی و اقتصادی مسئولان اداره ی جوامع ودولتها و تبعات ناشی از آنها برای انسانهای حاضر در جوامع، حضور فعالتری از مجموعه ی نهادهای جامعه و خصوصا” دولت در ارائه ی خدمات گوناگون رفاه مادی و امنیت اجتماعی مطالبه می شود . انسان عضو جامعه ی امروز حق خود می داند که از جامعه ، حقوقی در زمینه هایی چون بهداشت ، بیمه ، کار ، آموزش و اطلاعات و … خواستار شود . بطور کلی حقوق مطالبه ای به حقوقی اطلاق می شود که شامل عواملی در جهت ایجاد امنیت مالی و جانی در جهان واقعی و ذهنی آحاد جامعه می باشد . در اینجا با تغییر نگرش نسبت به نسل اول حقوق بشر در مورد

نقش دولت در تامین آزادیها روبرو هستیم . در آنجا هر چه قدرت دولتها محدود تر شود آزادیها بیشتر تحقق خواهند یافت و در اینجا محدودیت بیش از حد دولتها و عدم توانایی آنها در کنترل تعاملات اجتماعی و ایجاد حداقل فضای معیشتی، خود عاملی برای سلب حقوق و آزادیهای فردی دانسته می شود . دولتی که در تلاش برای محقق کردن حقوق مطالبه ای است دولت رفاه نام می گیرد . آنچه در نسل دوم حقوق بشر جای گرفت و امروز حقوق مطالبه ای نام می گیرد را می توان مدیون نظامهای چپ دانست . تامین این حقوق و شکل گیری دولت رفاه از یکسو موازی با

تامین حداقل معیشت در جوامع سوسیالیستی از سوی جوامع سرمایه داری با هدف جلوگیری از مقایسه ی شرایط حداقل زندگی و پیشگیری ازانقلابات صورت گرفت وازسوی دیگرعکس العملی بود در برابر امکان رشد تفکر سوسیالیستی و احتمال انقلاب در این جوامع . نگرش انتقادآمیز مارکسیسم ارتدوکسها به دولت رفاه تا حدودی ابعاد این عکس العمل محافظه کارانه را نشان می دهد : عطف به نظریه مارکس در باره ی ارزش اضافی ، مارکسیست ارتدوکسها معتقدند که همان طور که در آغاز سرمایه داری ، سرمایه دارها با سرقت ارزش واقعی کار کارگران، تنها به دادن سهمی ناچیز و در حد معیشت بخور ونمیر به کارگران آنان را به استثمار می کشند ، دولتهای رفاه نیز با قائل شدن چنین حقی یعنی یک معیشت حداقل ، کارگران و صاحبان اصلی ثروتهای اجتماع را می فریبند و از بروز اعتراضات و انقلاب در جامعه جلو گیری می کنند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 32 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد