مقاله در مورد تشکیل هسته تحول ساختار نظام اداری ایران

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان

تشكيل هسته تحول ساختار نظام اداري ايران

تشكيل هسته تحول نظام اداري در حوزه مديريت امور اداري با مسئوليت امور بررسي طرحها ، مقررات و روشهاي اداري انجام شده است.
هسته تحول نظام اداري پيرو هماهنگي هاي بعمل آمده و بر اساس مصوبه كميسيون بهره وري و با دستور مديريت محترم امور اداري و با مسووليت امور بررسي طرحها، مقررات و روشهاي اداري و در راستاي اجراي برنامه هاي هفتگانه تحول نظام اداري و مصوبات هيات محترم وزيران و همچنين در جهت برقراري انسجام در اين برنامه ها، بررسي اثر گذاري آنها بريكديگر و جمع بندي و انعكاس پيشرفت عملكرد تحول نظام اداري در قالب گزارشهاي منسجم از تاريخ 11 آذر 1382 با انتخاب اعضاي كميته، به صورت منظم تشكيل و تداوم يافته است.


در اين نشست ها پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مباحث تحول نظام اداري و بررسي هاي كارشناسي در چگونگي نحوه پياده سازي و اجراي تحول نظام اداري كه اجراي آن بر مبناي بخشنامه ها و مصوبات ارسالي به وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي تكليف گرديده است تداوم يافته نهايتا طرح پيشنهادي زير مورد تاييد و تاكيد اعضاء هسته قرار گرفته است.
نظر به اينكه اجراي اثر بخش پياده سازي برنامه هاي مصوب تحول نظام اداري در شركت ملي گاز ايران نيازمند انجام مطالعات راهبردي و استراتژيك و طراحي مدل جامع قابل اجرا تحول در شركت ملي گاز ايران مي باشد، اين طرح جهت انجام مراحل تصويبخواهي به مديريت امور اداري جهت طرح در كميسيون بهره وري ارايه شده است.

 

اعضاء هسته ي تحول نظام اداري
متاسفانه اطلاعاتي براي اين بخش در حال حاضر موجود نمي باشد.

طرح مطالعات و طراحي مدل قابل اجرا تحول نظام اداري (راهبري)
- مقدمه
بطوري كه استحضار داريد وزارتخانه ها، دستگاه ها و شركت هاي دولتي براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و مصوبه جلسه مورخ 18 فروردين 1381 هيأت محترم وزيران ناظر بر تصويب هفت برنامه تحول نظام اداري كشور كه براساس موضوع نامه شماره 20065 /105 مورخ 29 بهمن 1380 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مورد تصويب قرار داده و مراتب براساس نامه شماره 4509 /26075 مورخ هشتم ارديبهشت 1381 به جهت نظرخواهي به دستگاه هاي دولتي ابلاغ گرديده است و همچنيين ابلاغ مراتب از سوي وزارت محترم نفت به شركت هاي اصلي تحت پوشش به منظور پياده سازي و اجراي برنامه هاي مصوب تحول نظام اداري با مفهوم راهبري شركت هاي اصلي، فرعي و مديريت هاي تحت پوشش در شركت ملي گاز ايران نيز در راستاي پياده سازي و اجراي تحول نظام اداري فعاليت هاي ارزنده اي متناسب با برنامه هاي مصوب انجام گرديده است. از آنجايي كه يكي از مهمترين خواستگاه هاي طراحي و تصويب تحول نظام اداري و هفت برنامه مصوب آن در جهت توسعه و اصلاحات زمينه هاي راهبري نظام دولت محترم، دستگاه ها و شركت هاي دولتي از جمله شركت ملي گاز ايران مي باشد، به همين منظور و به جهت تدوين و تنظيم مدل جامع، منسجم و يكپارچه تحول نظام راهبري در حوزه هاي فعاليت عمده شركت در بخش هاي عمليات، انتقال و پالايش، گازرساني، فني مهندسي و پشتيباني در ستاد و صف و مداومت آن با امكان ارزيابي اثربخشي مراحل مختلف هفت برنامه امري الزامي و اجتناب ناپذير و نيازمند طراحي مدل جامع، منسجم و يكپارچه مي باشد.

 

ا لف- طراحي مطالعات و مدل جامع تحول نظام اداري (راهبري ) :
همانطوري كه درمقدمه توضيح داده شد در راستاي پياده سازي و اجراي اثربخش تحول نظام اداري و هفت برنامه مصوب آن متناسب با استراتژي ها، اهداف كلان، سياست ها و خط مشي هاي راهبردي بخش انرژي حوزه گاز طبيعي با امكان ارزيابي و سنجش فعاليت ها و اقدامات پياده سازي و اجراي تحول نظام اداري انجام بررسي ها و مطالعات تطبيقي و مقايسه اي با متدولوژي مطالعات استراتژيك و راهبردي و همچنيين اصول و مباني مدل سازي زمينه اجراي اثربخش تحول نظام اداري شركت را فراهم نمايد.

ب- اهداف طرح
*محوري ترين اهداف تحول نظام اداري طراحي مدل مطلوب براي حصول انطباق قابليت ها، ظرفيت ها و توانمندي هاي نظام راهبري (اداري) شركت ملي گاز ايران در راستاي ايفاي نقش و وظايف شركت ملي گاز ايران درحوزه هاي عمليات، پالايش و انتقال، گازرساني، فني و مهندسي و پشتيباني در ستاد و صف در جهت ارايه خدمات و سرويس هاي گازرساني به مشتركين و توسعه شركت از يك سو و تقويت توانمندي هاي نظام اداري (راهبري) درجهت ايفاي اثربخش مأموريت ها و وظايف شركت ملي گاز از سوي ديگر مي باشد.

ج- اهداف اجرايي طرح
اهداف اجرايي طرح كه متضمن مقاصد و خواستگاه هايي مي باشد كه اهداف محوري تحول نظام اداريي (راهبري) شركت در جهت حصول آن مي باشد و اجراي طرح و دست يابي به مدل جامع را فراهم خواهد ساخت عبارتند از:
** كمك به پياده سازي و تحقق قانون توسعه، اصلاحات و تحول نظام اداري (راهبري) شركت در قالب مدل جامع تحول
** كمك به پايداري فعاليت هاي حمايتي و پوششي در زمينه ي اجراي مأموريت ها و وظايف شركت مادر تخصصي در حوزه فعاليت هاي عمده در ستاد و صف
** كمك به شناسايي و تدوين استراتژي ها و اهداف توسعه ي بخش ها و ميان بخش هاي حوزه هاي فعاليت عمده شركت در محدوده ستاد و صف
** كمك به شفاف سازي قلمرو و محدوده فعاليت ها و وظايف حوزه هاي مختلف شركت
** كمك به ارتقاء سطح كارايي و بهره وري محدوده ي فعاليت هاي متصور و مصوب شركت
** كمك به توسعه و گسترش كاربرد فن آوري اطلاعات در محدوده ي فعاليت ها و وظايف اداري (راهبري) شركت
** كمك به شناسايي و تعيين الگوهاي ارزيابي و سنجش اثربخشي و كارايي محدوده عملكردي واحدهاي ستادي و صف


** كمك به ارتقاء ارايه خدمات گازرساني به بالاترين سطح براساس استانداردهاي پذيرفته شده جهاني و افزايش ميزان رضايتمندي مشتريان، ارباب رجوع و كاركنان شركت در كليه واحدها
** كمك به ارتقاء سطح پژوهش و فن آوري هاي گاز

د- اهم ضرورت هاي اجراي طرح
باعنايت به مشكلات و نارسايي هاي اداري و اجراي جامع، منسجم، يكپارچه و فقدان مدل هاي مطلوب پياده سازي و اجراء تحول نظام اداري (راهبري)، كندي حركت و عدم امكان افزايش جريان سينرژيكي عمليات اجرايي و مداومت آن در جهت تحقق كامل اهداف مربوطه و با توجه به اهم الزامات بشرح زير:
** عدم انطباق ساختاري، سازماني و فرآيند هاي راهبري شركت

و نظام مندي هاي ساختاري، سازماني و فرآيندي با ساير دستگاه ها و شركت هاي دولتي
** عدم طراحي و پياده سازي تحول براساس مدل مطلوب و قابل اجراء متناسب با نظام اداري (راهبري) شركت ملي گاز ايران و واحدهاي تحت پوشش (ستاد و صف)
** كمك در تعريف و تعيين مناسبات و محدوده عملكردي اعمال حاكميت دولتي درسطوح بالادست، همتراز و پائين دست در شرايط اعمال پياده سازي و مداومت مأموريت ها، وظايف، مسئوليت ها و اختيارات شركت ملي گاز ايران درحوزه انرژي
** كمك در شناسايي و تعيين اقدامات حاكميتي و تصدي گري درسه سطح بالادست، همتراز و پائين دست در مجموعه وزارت نفت و شركت هاي مادر تخصصي (اصلي) و شركت هاي فرعي و واحدهاي اجرايي مستقل تحت پوشش شركت هاي اصلي از جمله شركت ملي گاز ايران و تعيين و حذف اقدامات موازي دراين راستا در سه سطح مورداشاره
** تسريع در انجام مطالعات راهبردي در راستاي انتخاب استراتژي ها و اهداف كلان تحول نظام اداري (راهبري) در شركت ملي گاز ايران

ه‌‍ - توضيح وضعيت موجود
در ارتباط با چگونگي راهبري وضعيت موجود تحول نظام اداري در شركت ملي گاز ايران موارد زير قابل طرح مي باشد:
- ساختاراجرايي پياده سازي تحول نظام اداري
* كميسيون بهره وري شركت:
اين كميسيون متشكل از مديران محترم برنامه ريزي تلفيقي، اداري، گازرساني، عمليات ، مالي و رئيس محترم امورسازمان و بهبود روشها بعنوان عضو تشكيل گرديده است.
* هسته تحول نظام اداري شركت:


اين هسته كه براساس تصويب كميسيون بهره وري شركت جايگاه آن در مديريت امور اداري تعيين و از سوي مديريت محترم امور اداري دستور تشكيل آن به رئيس امور بررسي طرح ها، مقررات و روشهاي اداري بعنوان مسئول و عضو هسته صادر گرديده است متشكل از نمايندگان مديريت هاي محترم برنامه ريزي تلفيقي، گازرساني، عمليات، امورسازمان و بهبود روشها و روابط عمومي تشكيل گرديده است. ضمنا نظر به اهميت موضوع نمايندگان مديريت هاي محترم بازرگاني و مهندسي و اجراي طرح ها نيز دعوت بعمل آمده است كه درهسته شركت نمايند.


* كميته كارشناسي راهبردي طرح تكريم مردم و جلب رضايتمندي ارباب رجوع:
اين كميته كه براساس دستورات مشترك مديريت هاي محترم اداري و گازرساني مسئوليت تشكيل و معرفي اعضاء آن صادر گرديده است با مسئوليت امور بررسي طرح ها، مقررات و روشهاي اداري و نمايندگان مديريت محترم گازرساني تشكيل گرديده است.
درحال حاضر در پي اقدامات بسيار مؤثر انجام شده از سوي نهادهاي فوق زمينه هاي گسترش سريع برنامه هاي مصوب تحول نظام اداري درشركت در دست اقدام و مداومت قرار دارد البته شايان ذكر است بواسطه پاره اي از مشكلات ساختاري و عدم شفافيت مأموريت ها، نقش ها، وظايف،

مسئوليت ها و اختيارات هر يك از اين نهادها تداوم فعاليت هاي مورد انتظار از تشكيل اين نهادها با ابهامات و پيچيدگي مواجه مي باشد، علاوه بر موارد فوق از آنجايي كه تاكنون مدل جامع تحول نظام اداري شركت نيزطراحي و ابلاغ نگرديده است خود عامل كندي حركت و ناهمگرايي و عدم جريان سينرژيكي مورد انتظار در اقدامات متحولانه و پياده سازي آن در شركت مي باشد كه يكي از اساسي ترين الزامات اجراي طرح مورد اشاره در شركت مي باشد و تأخير در اجراي آن مي تواند باعث بروز ابهامات و پيچيدگي هاي زيادتري در مداومت پياده سازي و اجراي برنامه هاي تحول نظام اداري (راهبري) در شركت ملي گاز ايران قرار گيرد.

و- اهم موارد تسهيل كننده درمداومت فعاليت نهادهاي تحول درشركت


از آنجايي كه براساس موارد مطروحه در فوق پياده سازي و اجراء تحول نظام اداري از پيچيدگي ها و حساسيت هاي متفاوت و زيادي برخوردار مي باشد لهذا در راستاي اعمال و انجام اقدامات مؤثر اين نهادها در پياده سازي و اجراي برنامه هاي مصوب تحول نظام اداري پيشنهادات زير تقديم مي گردد.
** ايجاد رسميت مشروعيت اعضاء اين نهادها از سوي بالاترين مقام اجرايي شركت براساس صدور احكام عضويت اعضاء


** تعيين محدوده مأموريت ها، وظايف، مسئوليت ها و اختيارات نهادهاي اجرايي فوق
** تعيين محدوده تعاملي اقدامات نهادهاي فوق در پياده سازي و اجراي برنامه هاي مصوب تحول نظام اداري (راهبري)
** تخصيص و تصويب بودجه پيشنهادي پياده سازي و اجراي تحول نظام اداري
** تصويب اجراي طرح مطالعات مدل سازي جامع تحول نظام اداري (راهبري) شركت
** تعيين مجري طرح و صدور مجوزهاي مالي انجام هزينه هاي طرح

ز- برنامه هاي مصوب تحول نظام اداري
همانطوري كه در مقدمه گزارش تقديم گرديده است برنامه هاي هفتگانه تحول نظام اداري كه درجلسه مورخ 18 فروردين 1381 به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده است و اجراء آن از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي نامه شماره 4509 /26075 مورخ 8 ارديبهشت 1381 به دستگاه هاي دولتي ابلاغ گرديده و همچنيين درخواست گرديده تا چنانچه دستگاه ها در خصوص طرح ها و پروژه هاي آن نظري دارند حداكثر در مدت دو هفته مراتب را به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارايه نمايند تا در شوراي عالي اداري مطرح گردد عبارتند از:
**- الف) برنامه منطقي نمودن اندازه دولت كه اجراي آن درشركت ملي گازايران منطقي نمودن اندازه شركت خواهد بود
**- ب) برنامه تحول در ساختارهاي تشكيلاتي دولت كه اجراي آن در شركت ملي گاز ايران تحول در ساختارهاي تشكيلاتي شركت ملي گاز ايران خواهد بود
**- ج) برنامه تحول در نظام هاي مديريتي شركت ملي گاز ايران
**- د) برنامه تحول در نظام هاي استخدامي شركت ملي گاز ايران
**- ه) برنامه آموزش و بهسازي نيروي انساني دولت كه اجراي آن در شركت ملي گاز ايران برنامه بهسازي نيروي انساني شركت ملي گاز ايران خواهد بود
**- و) برنامه اصلاح فرآيندها، روش هاي انجام كار و توسعه فن آوري اداري كه اجراي آن در شركت ملي گازايران برنامه اصلاح فرآيندها، روش هاي انجام كار و توسعه فن آوري اداري شركت ملي گاز ايران خواهد بود
**- ز) برنامه ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري كه اجراي آن در شركت ملي گاز ايران برنامه ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري شركت ملي گاز ايران خواهد بود
تشكيل گرديده است در جهت اجراي اين هفت برنامه سازمان مديريت و برنام

ه ريزي كشور حدود 40 طرح مطالعاتي و اجرايي تعريف نموده است كه مي بايست از سوي اين سازمان و وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي در جهت پياده سازي و اجراي تحول نظام اداري وزارتخانه و دستگاه دولتي ذيربط به اجراء در آيد كه عناوين طرح ها به پيوست اين گزارش ارايه مي گردد. البته روش هاي پيشنهادي براي اجراي طرح در دستگاه هاي دولتي كه داراي اساسنامه خاص و خارج از ضوابط نظام هماهنگ مي باشند نيازمند انجام مطالعات تطبيقي در راستاي سازگ

كه مي بايست مورد امعان نظر قرار گيرد از اين رو براساس گزارشات قبلي ارايه شده تنگناها و مشكلات پياده سازي و اجراي اين طرح ها قبلا ارايه گرديده است، در حال حاضر از آنجايي كه اعمال تحول در شركت ملي گاز ايران ضرورتي انكارناپذير مي باشد و مجموعه برنامه هاي هفتگانه تحول نيز هريك در شرايطي درحال پياده سازي و اجراء مي باشد لهذا در راستاي ارتقاء اثربخشي فعاليت هاي در دست اقدام در اين خصوص ضرورت طراحي و مدل سازي جامع تحول بيش از پيش احساس مي گردد همين امر هسته تحول نظام اداري شركت را بر آن داشت تا باعنايت به سوابق و مستندات و همچنين نحوه پيشرفت پياده سازي و اجراي برنامه هاي هفتگانه تحول نظام اداري در شركت و بررسي تنگناها و موارد عدم سينرژيكي اقدامات در دست اجراء پيشنهاد انجام مطالعات

راهبردي و طراحي مدل جامع تحول و همچنين تعيين و تصويب موارد مطروحه در پيشنهادات چگونگي ايجاد تسهيل در راستاي ارتقاء سطح اثربخشي اقدامات پياده سازي و اجراي تحول نظام اداري درشركت ملي گازايران را ازسوي نهادهاي موجود بيش از پيش فراهم نماييم.

ح- اجراي مطالعات و پژوهش هاي مدل سازي
همانطوري كه در قبل توضيح داده شد ضرورت ها، اهداف و وضعيت موجود روند پيشرفت اجراي تحول نظام اداري در شركت ملي گاز ايران نيازمند انجام مطالعات راهبردي و استراتژيك و همچنين مدل سازي در راستاي ارتقاء سطح اثربخشي اقدامات مربوط به پياده سازي و اجراي تحول نظام اداري را دارد به همين منظور هسته تحول اداري پيشنهاد مي نمايد كه اجراي مطالعات باعنايت به مراتب فوق و استفاده از امكانات و توانمندي هاي داخل و خارج از شركت در قالب طرح مطالعاتي بشرح بند هاي (الف و ب) طراحي مدل جامع تحول نظام اداري (راهبري) شركت ملي گاز ايران در حوزه هاي عمليات، پالايش، انتقال، گازرساني، فني و مهندسي و پشتيباني ستاد و صف اجرا گردد.
زمان اجراي طرح: 12 ماه پس از تصويب اجرا و تعيين مجري طرح
مجري طرح: مراجع تصويب كننده طرح با عنايت به ابعاد محتوايي و اجرايي طرح و برنامه هاي مصوب نسبت به تعيين مجري و ابلاغ آن دستورات لازم راصادرخواهند نمود.
نظارت: هسته تحول پيشنهاد مي نمايد نظارت بر اجراي طرح از سوي هسته تحول نظام اداري شركت انجام گيرد.
تخصص مورد نياز: نظر به اين كه محدوده اجراي طرح مطالعات راهبردي و طراحي مدل جامع تحول نظام اداري بسيار متنوع و گسترده مي باشد لهذا تخصص هاي مورد نياز در رشته هاي (مديريت در گرايش هاي مختلف، اقتصاد در گرايش كلان و خرد، آمار، الكترونيك، شيمي، مكانيك، جامعه شناسي، علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري / آسيب شناسي، صنعتي، رايانه در گرايش

نرم افزار، برنامه ريزي، سازماندهي، منابع انساني، مالي، بهره وري و ... مي باشد.
مدارك دكتري و فوق ليسانس با سابقه مفيد و مرتبط
مدارك ليسانس با حداقل 15 سال سابقه كاري مفيد و مرتبط
منابع موردنياز: علاوه بر منابع انساني مورد لزوم در جهت اجرا، اين طرح مطالعاتي نيازمند منابع مالي بجهت انجام هزينه هاي مطالعات راهبردي و مدل سازي جامع با برآورد اوليه حداقل ( 1000000000 يك ميليارد) ريال مي باشد كه اجازه پرداخت و انجام هزينه هاي مربوطه پس از تأييد هسته تحول نظام اداري كه بعنوان ناظر بر پيشرفت فعاليت هاي اجرايي طرح داراي مسئوليت مي باشد اعطا ء مي گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

تحقیق در مورد ریشه‌های تحول‌گریزی‌ در نظام اداری ایران‌

word قابل ویرایش
6 صفحه
18700 تومان
سرمقاله‌ريشه‌هاي تحول‌گريزي‌ در نظام اداري ايران‌ اكثريت قريب به اتفاق 122دولتي كه از صدر مشروطيت تاكنون زمام قوه مجريه ايران را در دست گرفته‌اند، تغييراتي در نظام اداري ايجاد كرده‌‌اند. تغييراتي كه از گسترش و توزيع جغرافيايي اداره‌هاي جديد دولتي آغاز و در سطح گسترده‌تر خود، به ادغام يا تفكيك وزارتخانه‌ها ان ...

مقاله در مورد فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

word قابل ویرایش
63 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
سخني با خواننده محترم :در اين وجيزه سعي گرديده است مباحثي پيرامون ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن و همچنين لايحه اخير ديوان عدالت اداري كه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اينكه توضيح و شرح كامل ساختار ديوان عدالت اداري امري پيچيده و تخصصي است كه نيازمند صرف وقت بسياري نيز مي باشد سع ...

دانلود پاورپوینت تحول در نظام اداری - مدیریتی

PowerPoint قابل ویرایش
57 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : جامعه ايراني در افق چشم اندازتوسعه يافته با گذر از موقعيت کنوني متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخيمتکي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي، انقلابي، مردمسالاري ديني، عدالت اجتماعي همراه با پاسداري از آزاديهاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضاييمبتني ب ...

دانلود پاورپوینت کلیات تحول درنظام های اداری

PowerPoint قابل ویرایش
50 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : üتغییر و تحول قانون ثابت ولایتغیر جهان هستی است.üامروزه ثابت ماندن، تغییر نکردن و بهبود نیافتن مساوی مرگ است.üتنها دو گروه نمیتوانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان و مردگانانسان می تواند با تغییر ذهنیت خود زندگی خود را تغییر دهد.üتغییر آن گاه شروع می شود که فردی پله بعدی را ببیند.üعادت های که ...

دانلود مقاله ثبات مدیریت در نظام اداری ایران

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
چکیده:این نکته در همه ی قوانین اداری سازمان های جهان مسجل گشته است، که برای رسیدن به اهداف موجود در هر ارگان نیاز به وجود یک عنصر رهبری و مدیریتی قوی می باشد، بنابراین لازم است که ما برای استحکام بخشی به پایه های هدایت یک سازمان راهکارهایی را بسنجیم که سبب ثبات این هدایت و افزایش میزان بهره وری در نظام اداری ...

دانلود پاورپوینت تحولات الکترونیکی نظام اداری در بازار سرمایه

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : *مقدمه: چشم انداز، اهداف بنیادین و رویکردهای توسعه فناوری اطلاعات در بازار سرمایه *مروری برخی از سامانه های فعال سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) سامانه تبادل اطلاعات نهادهای مالی (ستان) معاملات برخط هوشمندسازی سامانه های نظارتی سایر سامانه ...

دانلود فایل پاورپوینت تحول در نظام اداری - مدیریتی

PowerPoint قابل ویرایش
57 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : جامعه ايراني در افق چشم انداز توسعه يافته با گذر از موقعيت کنوني متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي متکي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي، انقلابي، مردمسالاري ديني، عدالت اجتماعي همراه با پاسداري از آزاديهاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها ...

دانلود فایل پاورپوینت تحول در نظام اداری - مدیریتی

PowerPoint قابل ویرایش
57 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : توسعه يافته با گذر از موقعيت کنوني متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي متکي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي، انقلابي، مردمسالاري ديني، عدالت اجتماعي همراه با پاسداري از آزاديهاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنيت اجتماعي و ...