بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • توسعه يافته با گذر از موقعيت کنوني متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي
 • متکي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي، انقلابي، مردمسالاري ديني، عدالت اجتماعي همراه با پاسداري از آزاديهاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي
 • مبتني بر دانايي، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي
 • فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن، رضايتمند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به شکوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن

((گزيده ای از بيانات مقام معظم رهبري((

اسلاید 2 :

نظرسنجي از مراجعه كنندگان به دستگاه هاي اجرائي :

تعداد 1024 مراجعه كننده

به دستگاههاي دولتي مستقر در شهر

 نظير :

بيمارستانها، دادگستري، شهرداري، ادارات امور اقتصادي و دارايي، راهنمايي و رانندگي، ثبت اسناد، املاك و ثبت احوال

اسلاید 3 :

نظرسنجي از مراجعه كنندگان به دستگاه هاي اجرائي (ادامه)

«متوسط مراجعه 5/2 بار جهت انجام كار

«39% مراجعه به بيش از يك دستگاه

«عدم اطلاع 50% مراجعه كنندگان از مراحل انجام كار و مدارك و مستندات موردنياز

«نارضايتي 6/31% مراجعه كنندگان از چگونگي انجام كار

«8/9% موارد پرداخت اضافه علاوه بر تعرفه هاي مقرر

«شكايت قانونی 1/8% مراجعه كنندگان از روند انجام كار

«عدم رسيدگی به5/89% شكايات مراجعه كنندگان

اسلاید 4 :

نظرسنجي از مراجعه كنندگان به دستگاه هاي اجرائي (ادامه)

علت تأخير در انجام كار از نظر مراجعه كنندگان:

«عدم انگيزش كاركنان،

«تراكم ارباب رجوع،

«عدم نظارت و كنترل،

«نارسائي در قوانين و مقررات،

«عدم انطباق تعداد كاركنان با حجم كار

اسلاید 5 :

“ بخشي نگر و دورن گرا

“ روزمره مدار و نزديك بين

“ تحول گريز و محافظه كار

“ مشاركت ناپذير،خودمحور و افزون طلب

“تجربه گرا، سنتي و دانش گريز

“بي نظم و ناهماهنگ

“ مداخله گر، مجري، رقابت ناپذير و دولت مدار

“ تعهدپذير و اخلاق گرا

“ بالقوه توانمند و مستعد تحول

اسلاید 6 :

 • برخورداري نسبي از نيروي انساني با تجربه و دانش آموخته
 • تمايل جامعه و نهادهاي مردمی به مشاركت در تصميم سازي
 • دسترسي فزاينده به منابع اطلاعاتي، دانش مديريت و فناوريهاي نوين اداري
 • خواست و استقبال جامعه از انجام اصلاحات اداري
 • برخورداري از رشد نسبي دانش، بينش وتوانايي مديران
 • حساسيت و توجه ويژه مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهور و مجلس شوراي اسلامي به انجام اصلاحات اداري

اسلاید 7 :

 • جهاني شدن و الزامات و انتظارات ناشي از آن
 • بحران روبه افزايش ناكارآمدي نظام اداري
 • مواجه بودن با نارضايتي عمومي و كاهش اعتماد جامعه
 • تمايل به حفظ وضع موجود و مقاومت کارکنان در قبال تحول
 • عدم تمايل به مشاركت پذيري و شفاف شدن عملكردها
 • فقدان يكپارچگي و انسجام دروني
 • گرايش رو به تزايد سياسي شدن نظام اداري كشور
 • عدم توجه به شايسته سالاري
 • عدم توجه به شهروندمداري و پاسخ به خواستهاي جامعه

اسلاید 8 :

ويژگيها و خصوصيات نظام اداري مطلوب:

 • نظام گرا و همه سونگر
 • بهره ور و ارزش افزا
 • پاسخگو و شفاف
 • اثربخش، نتيجه گرا
 • مشاركت جو
 • شايسته سالار
 • دانش گرا
 • خدمتگزار و مردم سالار
 • عاري از فساد و تبعيض
 • قانونمدار، ضابطه مند
 • مدير و راهبر
 • توسعه گرا و نوانديش
 • آينده نگر و هدفمند

اسلاید 9 :

مقاومت زيانبران اصلاحات و ذينفعان وضع موجود

سنجش هزينه-فايده سياسي از نتايج تحول اداري

اختلاف نظر در هدفها، چشم انداز و آينده مطلوب

اختلاف نظر در خط مشي ها و راهكارها

محيط سياسي ناپايدار

ارتباط و پيوند اندك با محيط بين الملل

اسلاید 10 :

مقاومت زيانبران اصلاحات و ذينفعان وضع موجود

سنجش هزينه-فايده سياسي از نتايج تحول اداري

اختلاف نظر در هدفها، چشم انداز و آينده مطلوب

اختلاف نظر در خط مشي ها و راهكارها

محيط سياسي ناپايدار

ارتباط و پيوند اندك با محيط بين الملل

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید