مقاله در مورد تکنولوژی های نوین ارتباطات

word قابل ویرایش
26 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تکنولوژی های نوین ارتباطات

ارزیابی اثرات اجتماعی رسانه های متحرک وغنی
خلاصه:
ما دراین جا طرح اولیه یک تحقیق برای بررسی وبرآوردکردن اثر اجتماعی رسانه های متحرک غنی ( ویدئو، فاصله های رسانه ای، مجازی، مخلوط، واقعیت افزایش یافته متحرک وغیره) رادنبال می کنیم. هدف کشف شیوه ای است که رسانه های متحرک و غنی در زمینه های اجتماعی شکل داده می شوند، اثرات تقریبا متساوی واشکال به دور از همکاری در محیط های کاری، دگرگونی رفتار در فضاهای عمومی وموضوعات شهروندی ومشارکت.

این تحقیق بوسیله کار میدانی قوم شناسی ، پیمایش های ملی دسترسی واستفاده

و آزمایش های در مقیاس کوچک دخالت/ ارزیابی بدست آمده است. در این شیوه چیزی که انتظار می رود توجه ویژه به اثر رسانه های غنی ومتحرک روی تعامل وهمکاری به منظور مشخص کردن پیشنهادات خط مشی برای بهترین شیوه برای مستقر کردن وبهبود این رسانه ها است.

اهداف تحقیق:
تکنولوژی های جدید اطلاعات وارتباطات یک بخش بزرگتر از زندگی اجتماعی ما را نسبت به گذشته تشکیل می دهند. بنابراین دلالت های اجتماعی رسانه های جدید نظیر فاصله های رسانه ای، محیط های مجازی، تکنولوژی های همه جا حاضر و سکوهای محاسبگر متحرک جدید نیازمند تحقیق است.
«تکنولوژی شکل دهنده اجتماعی» یک چشم انداز است که حاکی از آن است که این تکنولوژی یک عامل مستقل برای ایجاد تغییرات اجتماعی است این تکنولوژی بهتر است بعنوان منعکس کننده و شکل دهنده روابط اجتماعی در نظر گرفته شود. بنابراین استفاده کنندگان تکنولوژی تا حدی در اثر استفاده توصیه شده ای که دراین رسانه ها قرار داده شده است از مرحله طراحی وتولیدشان پیکربندی می شوند. به عبارت دیگر استفاده کنندگان فعالند و به طور اجتماعی رمز گشاهای این تکنولوژی هستند و آنهارا به نیازهایشان اختصاص می دهند. از این رو آنها استفاده های جدید را خلق می کنند.

در این زمینه موارد ذیل تعدادی از مهم ترین اهداف تحقیق
درباره اثر اجتماعی رسانه های غنی ومتحرک است:
• تمرکز روی فرایند شکل دهی اجتماعی ،شامل توسعه شان، انتشار، قبول، از خودسازی وتخصیص در زمینه های اجتماعی، کار و خانه است.
• کشف ابعاد اجتماعی این رسانه ها از طریق روشهای گوناگون
• طراحی و ارزیابی یک تعداد از مداخله های تکنولوژی های در مقیاس کوچک در زمینه های مختلف
• بحث درباره موضوعات سیاسی که در مخاطره هستند موقعی که این رسانه ها خانگی شده اند ودر فضای عمومی تخصیص داده شده اند.

این که چگونه رسانه های غنی ومتحرک عملا استفاده شده اند
نسبت به چیزی که می تواند پیش داوری بشود بوسیله مدل های نظری، یک پرسش تجربی است.
بنابراین به منظور فهم وارزیابی این رسانه ها باید یک تعدادی از حوزه های مطالعه درباره مستقر کردن، قبول واستفاده را مورد بررسی قرار داد.

در یک مورد باید بررسی کرد چطور رسانه های غنی و متحرک می توانند به طوری موثر به افراد پیر وجوان که از نظر توانایی متفاوتند و نیز افراد ثروتمند وفقیر نخبگان علمی و محرومین از آموزش تخصیص داده شوند.
بنابراین مطالعات حوزه قوم شناسی باید یک پایه برای چنین کاری را شکل دهد. مزایای این شیوه عبارتند از:
(i) تعامل با کاربران از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته و بدون ترتیب یک تفسیر هوشمندانه دو طرفه وعمیق وغنی از فرایندهای مشاهده شده فراهم می کند.
(ii) بوسیله دیدن محل زندگی کاربران ، قوم شناسان قادر است زمینه های واقعی محلی را مشاهده کند در جایی که تکنولوژی های مطالعه شده به کار رفته است
(iii) مشارکت قوم شناسی در زمینه های محلی کاربران ، آشکارسازی شرایط واقعی را در جایی که تکنولوژی مطالعه شده تخصیص داده شده است را ممکن می سازد که ممکن است از اصل ثبت شده اش در مراحل طراحی وتوسعه متفاوت باشد
با این وجود یک شیوه کیفی نظیر قوم شناسی نمی تواند اطلاعات کافی رابرای بررسی همه انواع ای که در ارتباط با رسانه های متحرک و غنی هستند فراهم می کند تکنیک های مختلف دیگر باید مستقر شوند که شامل تحلیل تعامل حمایت شده بوسیله داده های ویدئویی همانطور که توسعه یافته است در مطالعات شیوه کار(luff ,2001) و همچنین چیزهایی نظیر دفتر چه یادداشت دیجیتال (sellen 2001) رسانه های متحرک وغنی فرصت های دیگری برای جمع آوری اطلاعات نظیر پیام دهی راه دور، یادداشت رسانی و دستیابی به اطلاعات از طریق کامپیو

تر وفراهم کردن مقیاس های کیفی بیشتر است.(Taylor 2001)
روش های ارزیابی دیگر استفاده شده در تحلیل کار وحوزه های تعامل کامپیوتر باید همچنین به طور مناسب به کار گرفته شوند.
این ها شامل پیمایش های رسانه های غنی ومتحرک مصاحبه های وب محور درباره مهارت ها وگرایش ها مطالعات سودمند بعلاوه فرایندهای تصور سازی متمرکزاند روی چنین چیزهایی نظیر خانه های هوشمند وشیوه های جدید کار.
مطالعات مشخص مداخله ای، باید به منظور فراهم کردن داده های تجربی درباره انواع پدیدارشوند در جوامع دیجیتالی طراحی شوند و به اجازه می دهد که فقط حدس بزنیم و از تکنیک های پیش بینی نظیر دلفای استفاده نماییم.
این مطالعات باید با تحقیقات تطبیقی درباره فرهنگ اقتصاد و تفاوت های سیاسی در سرتاسر اروپا ترکیب شوند.
بنابراین ، چیزی که مورد نیاز است هدایت یک تعدادی از مطالعات موردی در سرتاسر اروپااست در جایی که ویژگی های زنجیره پیچیده مصرف –تولید رسانه های غنی ومتحرک کشف میشوند.
خروجی این مطالعات موردی باید چهار حوزه ذیل را تعریف کند:
• شکل دهی اجتماعی والگوهای قبول رسانه های غنی ومتحرک در زمینه های خانگی. در خانه هایشان افراد نه فقط شیوه های متفاوت شخصی شان از زندگی را تعریف می کنند بلکه مذاکره می کنند و معانی واهمیت تکنولوژی هایی که در دسترس شان قرار میگیرد را تشکیل می دهند.
خود تکنولوژی محدود می کند و فرصت هایی را از طریق کیفیت عمومی طراحی شان ممکن می سازد که رسانه های غنی متحرک را مناسب کاربر دوست و یا تماما مقاوم در برابر استقرار عملی وسودمند می سازد.
بنابراین ، هدف مجموعه مطالعات موردی درباره از آن خودسازی رابطه میان این عناصر را کشف خواهد کرد. تکامل از نظر اجتماعی در گزینش رسانه های غنی ومتحرک در محیط های کاری میانجیگری می کند. این مجموعه از مطالعات موردی چندین زمینه کاری متفاوت را کشف خواهند کرد در جایی که انواع مختلف تکنولوژی های غنی و متحرک مختلف، فرایندهای کاری واشکال همکاری از راه دور ومشترک را حمایت وظاهر می کنند.

نکته مهم این مطالعات فقط مرتب کردن فاکتورهای شکل بندی اجتماعی از تولید به مصرف ومشخص کردن فاکتورهای همراه موفقیت، بلکه کشف مزایای اضافی است که رسانه های متحرک وغنی پدید میآورند.
یک شیوه در اشکال موسسات جدید ممکن است از طریق بررسی ابزار رسانه های متحرک هر چند دریک مقیاس کوچک بررسی شود.
• تبدیل ها وتکامل تکنولوژیکی رفتار در محیط های عمومی متعادل می کند. محیط ه

ای عمومی در کنار ترتیبات محل کار و خانگی وجود دارند. اینجا جایی است که نیازهای افراد به عنوان اعضای خانواده موسسات و به عنوان شهروندان ویژه جامعه در هم آمیخته می شود.
هنوز از نظر تاریخی تعداد کمی از مطالعات به نحوه ای که رسانه های غنی ومتحرک می توانند در شکل دادن به این زمینه ها استفاده شوند، پرداخته اند. تلاش های کمی برای تعریف کردن تفاوت های تحلیلی مناسبی که نیازمند دارابودن نظم های مختلف علایق در فضای عمومی وتکنولوژی استفاده شده در آنجا شده است.
آیا آن معماری جغرافیای شهری وبرنامه ریزی یا نظم های اجتماعی نظیر مردم شناسی ،جامعه شناسی وروان شناسی است.
برطبق این مجموعه موارد اندیشه فضای عمومی پیش از به عهده گیری تحقیقات در یک سری از حوزه های دیگر نظیر پایانه حمل ونقل بازارهای خرید وفروشگاه ها وموزه ها و سایر ترتیبات کارهای فرهنگی.
• اقتصاد سیاسی-اجتماعی رسانه های غنی ومتحرک در ارتباط با شهروندان. برای فراهم کردن یک محاسبه جامع از انواع سیاسی رسانه های غنی ومتحرک در ارتباط با شکاف دیجیتالی.
ضریب اجتماعی و محروم سازی اجتماعی باید مورد بررسی قرار گیرند. از دخالت رسانه های غنی ومتحرک در فضای خصوصی افراد یک تعداد موضوعات قانونی واخلاقی نظیر خطرات ضریب، کلاهبرداری، سوء استفاده ،غیرمعتبر رفتار ناهماهنگ، کپی رایت، حقوق فکری، تهدیدات ممکن به فردیت و افزایش کنترل اجتماعی از طریق نظارت بوجود آمده است.
از نقطه نظر شهروندی، این ضروری است که بفهمیم چطور رسانه های غنی ومتحرک ممکن است روی دموکراسی تاثیر بگذارند و آیا انفجار رسانه های جهانی ممکن است سبب انفجار زندگی خصوصی شوند.بنابراین یکسری از مطالعات باید در ارتباط با مطالعات موردی برای فراهم کردن یک ارزیابی جامع از این انواع سیاسی در رابطه با یافته های تجربی وفرموله کردن پیشنهادات برای سیاستهای عمومی بهترین عمل در ارتباط با رسانه های غنی ومتحرک باشد
همه مطالعات موردی بالا درباره فعالیت های اجتماعی که به طور طبیعی رخ می دهند در زمینه های مختلف نیازمند اتکا کردن به روشهای وتکنیک هایی مناسب هستند و مجموعه اطلاعات جدید را کشف می کنند و ابزارهای تحلیلی به واسطه استفاده از رسانه های غنی و متحرک در دسترسی قرار می گیرند. ضرورتا این روشها نیازمند ترکیب ابزارهای کیفی وکمی می باشند.

شرح هنر تحقیقات مناسب
رسانه غنی:
ارتباط با واسطه ویدئو (VMC) یا ویدئو کنفرانس یک سیستم ارتباطی که همزمان صوت و تصویر را منتقل می کند. (Falk 1973) از چشم اندازهای مختلف(شامل قوم شناسی) VMC مطالعه شده است بوسیله (heath 1991 دیگران).
یک محیط مجازی تعاملی (CVE) یک فضای مصنوعی است که چندین نفر با هم از طریق شبکه های کامپیوتری تعامل دارند و سیستم های واقعا مجازی تجسم کاربران رادستکاری می ک

نند.( Benford و همکاران ۱۹۹۳)
دیالتیک فضا /مکان (گیدنز ۱۹۸۴) بوسیله هاریسون و همکارش مطرح شده است. کاراکتر اجتماعی محیط های مجازی بوسیله Jeffery و همکارانش (۱۹۹۸) وبکرومارک (۱۹۹۸* از طریق

تئوری های گیدنز (۱۹۹۰) و هابرماس (۱۹۸۷) مطالعه شده است و بوسیله فیتز پاتریک وهمکاران (۱۹۹۵) از طریق تئوری جهان اجتماعی مطالعه شده است.
رسانه های متحرک:
موبایل و ارتباطات کامپیوتری به عنوان سریعترین بخش در حال رشد IcTS در نظر گرفته می شوند.
اولین نسل سیستم های آنالوگ (بعنوان NMT,TACS,AMPS ) از اوایل دهه ۸۰میلادی معرفی شده اند و سیستم های دیجیتالی نسل دوم (بعنوان GSM, PDC,IS-B69,IS-95) در اواخر دهه۸۰ میلادی معرفی شدند. در حال حاضر ما در حال واردشدن به نسل سوم (۳۶,GRRS) سیستم ها با سرویس های پهن باند مولتی مو و با بیت وسرعت بالا هستیم.
پیشرفت در IcTS های جدید، عرصه های گوناگون کاربرد و سرویس هایی چون سیستم های صفحه بندی تلفن های بی سیم، سیستم ها، موبایل همراه سیستم های داده بدون سیسم در مناطق گسترده و LANS بدون سیم.
• مطالعات قوم شناسی: در قلب قوم شناسی چرخش انعکاسی درانسان شناسی وجامعه شناسی رویه های انسانی در مفهوم فرهنگ (GreetZ,1993) براساس میدان کاری مشاهدات مشارکتی و چشم انداز مقایسه ای تلاش برای بازسازی رویدادهای کلیدی در گفتمان اجتماعی، وآشکارسازی نمونه های فرهنگی است.
اگر چه باید اشاره شد مطالعات قوم شناسی ناهمگن دو نمونه معرف:skonick 1969,Goffwan 1959) قوم شناسی کرده اند برای ظاهر کردن یکی از آن لغات هزاربیشه که معنی شان بی نهایت عمومی ومبهم است.
در واقع شیوه های دو گانه( ترکیب قوم شناسی، تحقیق مخاطب،تحلیل گفتمان، تحلیل متن ،اتوبیوگرافی وغیره) برای تحلیل ICTS به کار برده شده اند( ببنید cooper1995) )
• شکل دهی اجتماعی: بر طبق تئوری شکل دهی اجتماعی تکنولوژی ،تکنولوژی از نظر اجتماعی شکل داده شده است. ترجیحا یک فرایند توسعه دهنده مستقل که سبب تغییرات اجتماعی میشود. به عبارت دیگر نوآوری های تکنولوژیکی به نظر می رسد که ترتیبات اجتماعی را شکل می دهند و بنابراین آنها فرایندهای اجتماعی پیچیده را از طریق هر قسمت در زنجیره مصرف تولید نوآوری های اجتماعی از) طراحی،توسعه،قبول و مصرف) برقرار می کنند.
و به طور قاطع بوسیله فاکتورهای اجتماعی شکل یافته ات ((William 1996 به خصوص در مرحله توسعه محصول به یک فرایند ارتباطی نامربوط (Hymes 1972) دیده شده است.
فرایند قبول به نظر میرسد که به وسیله شبکه دینامیک اجتماعی رایج می شود (valente1

۹۹۵) مرحله استفاده یا مصرف بوسیله الگوبرداری توصیف شده است
( Callon 1986) بازنمایی (Akrich 1995)
ترتیب (woolgar 1991) و آن از نظر اجتماعی در ترتیبات خانگی یا درمحل کار قرار گرفته است(Sorensen 1991) چنین محدوده کاملی از تنظیمات تکنولوژیکی از وضع کاربر وتخ

صیص به مقاومت و مجدد تشکیل دادن، چیزی را که Andervitel وهمکارانش socio-politique desasages نامیده اند تشکیل دهد. برایان فانبرگ این فرایند را درام تکنولوژیکی نامیده است (۱۹۹۲,b) و اندروفیبرک این فرایند را عقلانیت دموکرایت تکنولوژی نامیده است.
• اهلی سازی: بوسیله این مفهوم ما متمرکز می شویم اطلاعاتی سازی زندگی هر روزمره در فضای فرهنگی ویژه و حوزه اجتماعی زندگی خانگی (Hadden 1988)
سیلوراستون وهمکارانش(۱۹۹۲) چهارمرحله را در پویایی اقتصاد اخلاقی خانگی تشخیص داده اند تخصیص مخالفت تشکیل وتبدیل.
اطلاعات غنی در مورد ارتباط خانگی بوسیله یک مطالعه اخیر NSF بازبینی شده است (۲۰۰۱ Bikson) اما تن در بافت آمریکا محدود شده است در آن مطالعه ۵ طبقه اثر مشخص شده است و آدرس دهی شده است.
۱)زمان تغییر مکان مطالعات
۲)کار از راه دور ارتباط از راه دور
۳)از نظرروانی سالم بودن
۴)انفورماتیک و مراقبت سلامتی
۵)بازیهای ویدئویی و بچه ها
تحقیقات دیگر در این سطح شامل:
مطالعات خانه آینده در آمریکا بوسیله venkatesh , venkatesh (1987) و همکاران ۲۰۰۰ و استفاده از اینترنت در کانادا بوسیله smith وهمکارانش ۲۰۰۱ استفاده از اینرنت در پنج کشور اروپایی (هادون ۱۹۹۹) زندگی خانوادگی در خانه دیجیتالی انگلیسی بوسیله اندرسون وهمکارانش ۱۹۹۹ و جوانان ورسانه در انگلیس بوسیله لیوینگستون ۱۹۹۲ و لیوینگستون وهمکارانش ۲۰۰۰
• کار وزمینه های متغیر: تحرک آشکار می کند گرایش رسانه های نوین (ICT) به این که قابل حمل تر بشوند وهمچنین خری تر در مصرف شان بشوند (kehr 2000)
تحرک درکار همکاری ،هر زمان و هر جا به میزان خیلی زیادی مطالعه شده است(whittaker 1994) اثرات اجتماعی تحرک بوسیله Dryerاز نقطه نظر پیشرفت یا نمایش روابط مطالعه شده است و kim2001 در ارتباط با مصارف اینترنت. در ارتباط با تلفن های موبایل، palen وهمکارانش ۲۰۰۰ نتایج کاربردها را گزارش داده است Taylor وهمکارش ۲۰۰۱ رفتار جوانان را از طریق تئوری فعالیت مطالعه کرده اند Ling وهمکارانش ۲۰۰۰ پرسش آغاز مناسب استفاده را بوسیله نوجوانان را تحقیق کرده اند.
Townsend2000 متابولیسم سیستم های شهری در حال وقوع را کشف کرد وwei وهمکارش استفاده وسوء استفاده ها را در هنگ کنگ تحلیل کرد. مراجع عمومی به زمینه های محل کار رسانه های غنی عبارتند از luff , luff2000 وهمکارانش ۲۰۰۰).
• شکاف دیجیتال وسیاست اجتماعی : یکی از داغترین موضوعات در بحث درباره جامعه اطلاعاتی شکاف دیجیتالی است بین داراهای اطلاعاتی و فقرای اطلاعاتی.
برای برخی این موضوع آشکار است که گرایش غالب در اروپا انحصاری است sarlkis 200
مشابها رابرت مک چنسی منتقد رسانه ای ۱۹۹۹ بحث می کند که رسانه های غنی ممکن است دموکراسی را فقیرتر کند به این معنا که انفجار شرکت های رسانه ای می تواند سبب انفجار در زندگی اجتماعی شود.

در زمینه خانگی،مارش و همکارش ۱۹۹۸ یک تحقیق مفید در مورد محرومیت اجتماعی انجام دادندوآنها خاطر نشان کردندکه منابع محرومیت اجتماعی باید در محرومیت های فامیلی و در ارتباط با مشارکت اجتماعی وپیوستگی اجتماعی جستجو شود.
Samerville 1998 توضیحاتی درباره ساختار محرومیت اجتماعی داده است ودرباره اهمیت تحرک اجتماعی بحث کرده است.
Ratcliffe1998 مقیاس های نژاد و نابرابری ملی را در زمینه در هم آمیخته است.
طبق Haddon 2000 مکانیسم های محرومیت اجتماعی درباره ICT باید روی فرا
(ii) اشکال دسترس ها
کیفیت تجربهICT ها متمرکز شود.
در این چشم اندازها ، Haddon 2000 یک تحقیق کیفی پرجزئیات را درباره فرایندهای دربرگیری-محرومیت برای والدین تک و سرپرست های خانواده جوان هدایت کرده است. Leang 1999 همکارش درباره داراها و نوارهای تلفن موبایل وفاکتورها در کار تحقیق کرده است.
بعلاوه رسانه غنی مشکلات اخلاقی و قانونی مربوط به فردیت ومشکلاتی برای انواع حقوق فکری و کپی راست پدید می آورد.

پیشرفت های تحقیق مورد نظر:
در زمینه های خانگی: واضح است که رسانه های متحرک غنی یک نقش مبهم در زمینه های خانگی پیدا می کنند اما بیشتر مطالعات پیشین در این زمینه زمینه های نظری زیادی برای هدایت طراحی تکنولوژی یا برای فهم شکل دهی اجتماعی واثرات تکنولوژیهای تعاملی دارند (Herper2000b) هیچکدام از تحقیقات پیشین تطبیقی نبوده اند (Brown ,2000)
بنابراین یک هدف باید پرکردن این شکاف بوسیله شرکت کردن در یک نوآوری مرکب از قوم شناسی، ابزارهای کمی ومداخله های تکنولوژیک سبک وزن که رسانه های متحرک وغنی را در خانه های هوشمند در بر می گیرد است.
یک تحقیق باید فاکتورهای اجتماعی-دموگرافیک وتفاوت ها را کشف کند و مشخص کند چطور خیلی از خانه دارها خرید می کنند یا چطور به رسانه های متحرک غنی دسترسی می یابند و چه کسانی درون خانه ها این تکنولوژی ها را به کار می گیرند(بوسیله سن،جنس،تحصیلات،اشتغال وغیره)
یک تحقیق باید از روشهای قوم شناسی برای تحلیل وابستگی های متقابل بین استفاده از رسانه های غنی و هویت فردی تفاوت های فرهنگی وکاربرد عملی را کشف نماید.
سرانجام یک تحقیق باید اشکال مداخله رسانه های غنی ومتحرک آینده را که از طریق سناریوها و ابزارهای مختلف تکنولوژی سبک وزن ممکن است صورت گیرد و محیط های خانگی کشف نماید.
• در محیط های کاری: توسعه های قابل توجه تکنولوژی ها برای حمایت از فعالیت های در محیط کاری، یک موضوع مهم برای مطالعه درباره چگونگی ابزارهای جدید سیمای تکنولوژیها در هدایت موسسات امروزه می باشد. برای این هدف یک به شمار رو به رشد مطالعات محل کار که بوسیله کشف جزئیات فعالیت هایی که به طور طبیعی در زمینه های مختلف حمایت شده بوسیله پیکره بندی های مختلف رسانه های غنی ومتحرک رخ داده اند ارزانی شود.
این تحقیقات باید روی جزئیات دقیق هدایت انسانی و هماهنگی متمرکز شود وباید کشف نماید چطور رویه های کاری واستدلال های عملی اعضا زمینه های ویژه وموسسات منابع دیده شده اما متوجه نشده از طریق فعالیت های سازمانی انجام شده از طریق ابزار و تکنولوژی متکی اند.
این مطالعات باید روی حوزه های ویژه جایی که توسعه های خاص در تکنولوژی های رسانه های غنی ومتحرک به نظر مناسبترین می رسد متمرکز شود.
محیط های کار به طورمثال باید شامل زمینه های کاری مشابه و توزیع شده در انواع مختلف شامل فعالیت های مدیریتی موسسات توسعه محصول جدید،انبارداری، محیط های خدمات حمایتی و اضطراری به همان نسبت اشکال مختلف فعالیت های اداری د

انش محور. بنابراین چیزی که مورد نیاز است ترکیب پهنانگی وعمیق در ارتباط با هر دو زمینه هایی که باید تحقیق شوند (محیط کاری،خانه، فضای عمومی، متحرک ) و یک سری روشهای تحقیقی متفاوت باید به کار گرفته نشوند( مشاهدات مشارکتی، مصاحبه ها، پیمایش ها،داده پردازی، گروهها، متمرکز، ارزیابی های پیش نمونه، تحلیل های ذهن وغیره)
در فضاهای عمومی: اینجا یک تحقیق باید متوجه استفاده از یسک های ساکن، ایستگاه ها و دیگر مراکز حمل ونقل وموسسات آموزشی، همچنین حوزه ها وگالری ها. چیزی که علاقه ویژه است نحوه ای است که رسانه های غنی ومتحرک می توانند نمایش های عمومی را با کاربرد وسایل پوشیدنی ومتحرک به منظور حمایت از یک دامنه از اشکال تعامل های اجتماعی، پیوستگی، تجارت الکترونیک یا سرویس های اطلاعات مکان محور ترکیب نمایند.
از منظر ویژه باید چگونگی شکل دهی رفتار اجتماعی در فضاهای عمومی بسیار حضور مشترک با دیگران باید نشان داده شود و باید اثر گذاشته شده واصلاح شده بوسیله معرفی تکنولوژی های جدید که تعاملات اجتماعی را تسهیل می نمایند و اجازه می دهند به رفتارهای اشخاصی که حتی در زمانی ومکانی اثر داشته باشد.
همچنین نقش مصنوعات موجود وچگونگی نقش اصلاح شده شان از طریق رسانه های غنی ومتحرک باید مطالعه شود.
سرانجام سناریوها باید برای افزایش تجربه کاربران از رسانه های غنی در هر دو سطح فردی و اجتماعی باید افزایش یابد. با کمبود چنین مطالعات در حال حاضر یک مطالعه باید تحلیل های شدیدا مورد نیاز که خیلی مناسب موسسات تجاری اند را با کشف خدمات جدید برای جمعیت فراهم کند.
• ارزیابی ها /دخالت های تکنولوژی نوآورانه:
تحقیقات شکل دهی اجتماعی رسانه های غنی وتحرک نباید فقط یک تمرین منفعل باشد بلکه باید شامل چندین ارزیابی ها مقیاس های کوچک تکنولوژی مختلف

باشد شرکت در موازی با مطالعه اثر اجتماعی و ارزیابی این رسانه شود.
اینها باید شامل جایگیر کردن و ارزیابی پیش نمونه، استدلالگر وابزارها وتکنولوژی ها که ممکن است به بالابردن فعالیت ها ویژه در فضاهای کاری زمینه های خانگی ومحیط های عمومی خدمت نماید. آنها باید شامل آزمایشات مرسومتر که برای مثال افراد نیازمند شرکت در یک سری از وظایف در وضعیت ها آزمایش با یک سیستم اجتماعی یا یک وسیله اند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 26 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد