بخشی از مقاله

تكنولوژي هاي نوين ارتباطات

ارزيابي اثرات اجتماعي رسانه هاي متحرك وغني
خلاصه:
ما دراين جا طرح اوليه يك تحقيق براي بررسي وبرآوردكردن اثر اجتماعي رسانه هاي متحرك غني ( ويدئو، فاصله هاي رسانه اي، مجازي، مخلوط، واقعيت افزايش يافته متحرك وغيره) رادنبال مي كنيم. هدف كشف شيوه اي است كه رسانه هاي متحرك و غني در زمينه هاي اجتماعي شكل داده مي شوند، اثرات تقريبا متساوي واشكال به دور از همكاري در محيط هاي كاري، دگرگوني رفتار در فضاهاي عمومي وموضوعات شهروندي ومشاركت.

اين تحقيق بوسيله كار ميداني قوم شناسي ، پيمايش هاي ملي دسترسي واستفاده

و آزمايش هاي در مقياس كوچك دخالت/ ارزيابي بدست آمده است. در اين شيوه چيزي كه انتظار مي رود توجه ويژه به اثر رسانه هاي غني ومتحرك روي تعامل وهمكاري به منظور مشخص كردن پيشنهادات خط مشي براي بهترين شيوه براي مستقر كردن وبهبود اين رسانه ها است.

اهداف تحقيق:
تكنولوژي هاي جديد اطلاعات وارتباطات يك بخش بزرگتر از زندگي اجتماعي ما را نسبت به گذشته تشكيل مي دهند. بنابراين دلالت هاي اجتماعي رسانه هاي جديد نظير فاصله هاي رسانه اي، محيط هاي مجازي، تكنولوژي هاي همه جا حاضر و سكوهاي محاسبگر متحرك جديد نيازمند تحقيق است.
«تكنولوژي شكل دهنده اجتماعي» يك چشم انداز است كه حاكي از آن است كه اين تكنولوژي يك عامل مستقل براي ايجاد تغييرات اجتماعي است اين تكنولوژي بهتر است بعنوان منعكس كننده و شكل دهنده روابط اجتماعي در نظر گرفته شود. بنابراين استفاده كنندگان تكنولوژي تا حدي در اثر استفاده توصيه شده اي كه دراين رسانه ها قرار داده شده است از مرحله طراحي وتوليدشان پيكربندي مي شوند. به عبارت ديگر استفاده كنندگان فعالند و به طور اجتماعي رمز گشاهاي اين تكنولوژي هستند و آنهارا به نيازهايشان اختصاص مي دهند. از اين رو آنها استفاده هاي جديد را خلق مي كنند.


در اين زمينه موارد ذيل تعدادي از مهم ترين اهداف تحقيق
درباره اثر اجتماعي رسانه هاي غني ومتحرك است:
• تمركز روي فرايند شكل دهي اجتماعي ،شامل توسعه شان، انتشار، قبول، از خودسازي وتخصيص در زمينه هاي اجتماعي، كار و خانه است.
• كشف ابعاد اجتماعي اين رسانه ها از طريق روشهاي گوناگون
• طراحي و ارزيابي يك تعداد از مداخله هاي تكنولوژي هاي در مقياس كوچك در زمينه هاي مختلف
• بحث درباره موضوعات سياسي كه در مخاطره هستند موقعي كه اين رسانه ها خانگي شده اند ودر فضاي عمومي تخصيص داده شده اند.

اين كه چگونه رسانه هاي غني ومتحرك عملا استفاده شده اند
نسبت به چيزي كه مي تواند پيش داوري بشود بوسيله مدل هاي نظري، يك پرسش تجربي است.
بنابراين به منظور فهم وارزيابي اين رسانه ها بايد يك تعدادي از حوزه هاي مطالعه درباره مستقر كردن، قبول واستفاده را مورد بررسي قرار داد.

در يك مورد بايد بررسي كرد چطور رسانه هاي غني و متحرك مي توانند به طوري موثر به افراد پير وجوان كه از نظر توانايي متفاوتند و نيز افراد ثروتمند وفقير نخبگان علمي و محرومين از آموزش تخصيص داده شوند.
بنابراين مطالعات حوزه قوم شناسي بايد يك پايه براي چنين كاري را شكل دهد. مزاياي اين شيوه عبارتند از:
(i) تعامل با كاربران از طريق مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته و بدون ترتيب يك تفسير هوشمندانه دو طرفه وعميق وغني از فرايندهاي مشاهده شده فراهم مي كند.
(ii) بوسيله ديدن محل زندگي كاربران ، قوم شناسان قادر است زمينه هاي واقعي محلي را مشاهده كند در جايي كه تكنولوژي هاي مطالعه شده به كار رفته است
(iii) مشاركت قوم شناسي در زمينه هاي محلي كاربران ، آشكارسازي شرايط واقعي را در جايي كه تكنولوژي مطالعه شده تخصيص داده شده است را ممكن مي سازد كه ممكن است از اصل ثبت شده اش در مراحل طراحي وتوسعه متفاوت باشد
با اين وجود يك شيوه كيفي نظير قوم شناسي نمي تواند اطلاعات كافي رابراي بررسي همه انواع اي كه در ارتباط با رسانه هاي متحرك و غني هستند فراهم مي كند تكنيك هاي مختلف ديگر بايد مستقر شوند كه شامل تحليل تعامل حمايت شده بوسيله داده هاي ويدئويي همانطور كه توسعه يافته است در مطالعات شيوه كار(luff ,2001) و همچنين چيزهايي نظير دفتر چه يادداشت ديجيتال (sellen 2001) رسانه هاي متحرك وغني فرصت هاي ديگري براي جمع آوري اطلاعات نظير پيام دهي راه دور، يادداشت رساني و دستيابي به اطلاعات از طريق كامپيو

تر وفراهم كردن مقياس هاي كيفي بيشتر است.(Taylor 2001)
روش هاي ارزيابي ديگر استفاده شده در تحليل كار وحوزه هاي تعامل كامپيوتر بايد همچنين به طور مناسب به كار گرفته شوند.
اين ها شامل پيمايش هاي رسانه هاي غني ومتحرك مصاحبه هاي وب محور درباره مهارت ها وگرايش ها مطالعات سودمند بعلاوه فرايندهاي تصور سازي متمركزاند روي چنين چيزهايي نظير خانه هاي هوشمند وشيوه هاي جديد كار.
مطالعات مشخص مداخله اي، بايد به منظور فراهم كردن داده هاي تجربي درباره انواع پديدارشوند در جوامع ديجيتالي طراحي شوند و به اجازه مي دهد كه فقط حدس بزنيم و از تكنيك هاي پيش بيني نظير دلفاي استفاده نماييم.
اين مطالعات بايد با تحقيقات تطبيقي درباره فرهنگ اقتصاد و تفاوت هاي سياسي در سرتاسر اروپا تركيب شوند.
بنابراين ، چيزي كه مورد نياز است هدايت يك تعدادي از مطالعات موردي در سرتاسر اروپااست در جايي كه ويژگي هاي زنجيره پيچيده مصرف –توليد رسانه هاي غني ومتحرك كشف ميشوند.
خروجي اين مطالعات موردي بايد چهار حوزه ذيل را تعريف كند:
• شكل دهي اجتماعي والگوهاي قبول رسانه هاي غني ومتحرك در زمينه هاي خانگي. در خانه هايشان افراد نه فقط شيوه هاي متفاوت شخصي شان از زندگي را تعريف مي كنند بلكه مذاكره مي كنند و معاني واهميت تكنولوژي هايي كه در دسترس شان قرار ميگيرد را تشكيل مي دهند.
خود تكنولوژي محدود مي كند و فرصت هايي را از طريق كيفيت عمومي طراحي شان ممكن مي سازد كه رسانه هاي غني متحرك را مناسب كاربر دوست و يا تماما مقاوم در برابر استقرار عملي وسودمند مي سازد.
بنابراين ، هدف مجموعه مطالعات موردي درباره از آن خودسازي رابطه ميان اين عناصر را كشف خواهد كرد. تكامل از نظر اجتماعي در گزينش رسانه هاي غني ومتحرك در محيط هاي كاري ميانجيگري مي كند. اين مجموعه از مطالعات موردي چندين زمينه كاري متفاوت را كشف خواهند كرد در جايي كه انواع مختلف تكنولوژي هاي غني و متحرك مختلف، فرايندهاي كاري واشكال همكاري از راه دور ومشترك را حمايت وظاهر مي كنند.


نكته مهم اين مطالعات فقط مرتب كردن فاكتورهاي شكل بندي اجتماعي از توليد به مصرف ومشخص كردن فاكتورهاي همراه موفقيت، بلكه كشف مزاياي اضافي است كه رسانه هاي متحرك وغني پديد ميآورند.
يك شيوه در اشكال موسسات جديد ممكن است از طريق بررسي ابزار رسانه هاي متحرك هر چند دريك مقياس كوچك بررسي شود.
• تبديل ها وتكامل تكنولوژيكي رفتار در محيط هاي عمومي متعادل مي كند. محيط ه

اي عمومي در كنار ترتيبات محل كار و خانگي وجود دارند. اينجا جايي است كه نيازهاي افراد به عنوان اعضاي خانواده موسسات و به عنوان شهروندان ويژه جامعه در هم آميخته مي شود.
هنوز از نظر تاريخي تعداد كمي از مطالعات به نحوه اي كه رسانه هاي غني ومتحرك مي توانند در شكل دادن به اين زمينه ها استفاده شوند، پرداخته اند. تلاش هاي كمي براي تعريف كردن تفاوت هاي تحليلي مناسبي كه نيازمند دارابودن نظم هاي مختلف علايق در فضاي عمومي وتكنولوژي استفاده شده در آنجا شده است.
آيا آن معماري جغرافياي شهري وبرنامه ريزي يا نظم هاي اجتماعي نظير مردم شناسي ،جامعه شناسي وروان شناسي است.
برطبق اين مجموعه موارد انديشه فضاي عمومي پيش از به عهده گيري تحقيقات در يك سري از حوزه هاي ديگر نظير پايانه حمل ونقل بازارهاي خريد وفروشگاه ها وموزه ها و ساير ترتيبات كارهاي فرهنگي.
• اقتصاد سياسي-اجتماعي رسانه هاي غني ومتحرك در ارتباط با شهروندان. براي فراهم كردن يك محاسبه جامع از انواع سياسي رسانه هاي غني ومتحرك در ارتباط با شكاف ديجيتالي.
ضريب اجتماعي و محروم سازي اجتماعي بايد مورد بررسي قرار گيرند. از دخالت رسانه هاي غني ومتحرك در فضاي خصوصي افراد يك تعداد موضوعات قانوني واخلاقي نظير خطرات ضريب، كلاهبرداري، سوء استفاده ،غيرمعتبر رفتار ناهماهنگ، كپي رايت، حقوق فكري، تهديدات ممكن به فرديت و افزايش كنترل اجتماعي از طريق نظارت بوجود آمده است.
از نقطه نظر شهروندي، اين ضروري است كه بفهميم چطور رسانه هاي غني ومتحرك ممكن است روي دموكراسي تاثير بگذارند و آيا انفجار رسانه هاي جهاني ممكن است سبب انفجار زندگي خصوصي شوند.بنابراين يكسري از مطالعات بايد در ارتباط با مطالعات موردي براي فراهم كردن يك ارزيابي جامع از اين انواع سياسي در رابطه با يافته هاي تجربي وفرموله كردن پيشنهادات براي سياستهاي عمومي بهترين عمل در ارتباط با رسانه هاي غني ومتحرك باشد
همه مطالعات موردي بالا درباره فعاليت هاي اجتماعي كه به طور طبيعي رخ مي دهند در زمينه هاي مختلف نيازمند اتكا كردن به روشهاي وتكنيك هايي مناسب هستند و مجموعه اطلاعات جديد را كشف مي كنند و ابزارهاي تحليلي به واسطه استفاده از رسانه هاي غني و متحرك در دسترسي قرار مي گيرند. ضرورتا اين روشها نيازمند تركيب ابزارهاي كيفي وكمي مي باشند.

شرح هنر تحقيقات مناسب
رسانه غني:
ارتباط با واسطه ويدئو (VMC) يا ويدئو كنفرانس يك سيستم ارتباطي كه همزمان صوت و تصوير را منتقل مي كند. (Falk 1973) از چشم اندازهاي مختلف(شامل قوم شناسي) VMC مطالعه شده است بوسيله (heath 1991 ديگران).
يك محيط مجازي تعاملي (CVE) يك فضاي مصنوعي است كه چندين نفر با هم از طريق شبكه هاي كامپيوتري تعامل دارند و سيستم هاي واقعا مجازي تجسم كاربران رادستكاري مي ك

نند.( Benford و همكاران 1993)
ديالتيك فضا /مكان (گيدنز 1984) بوسيله هاريسون و همكارش مطرح شده است. كاراكتر اجتماعي محيط هاي مجازي بوسيله Jeffery و همكارانش (1998) وبكرومارك (1998* از طريق

تئوري هاي گيدنز (1990) و هابرماس (1987) مطالعه شده است و بوسيله فيتز پاتريك وهمكاران (1995) از طريق تئوري جهان اجتماعي مطالعه شده است.
رسانه هاي متحرك:
موبايل و ارتباطات كامپيوتري به عنوان سريعترين بخش در حال رشد IcTS در نظر گرفته مي شوند.
اولين نسل سيستم هاي آنالوگ (بعنوان NMT,TACS,AMPS ) از اوايل دهه 80ميلادي معرفي شده اند و سيستم هاي ديجيتالي نسل دوم (بعنوان GSM, PDC,IS-B69,IS-95) در اواخر دهه80 ميلادي معرفي شدند. در حال حاضر ما در حال واردشدن به نسل سوم (36,GRRS) سيستم ها با سرويس هاي پهن باند مولتي مو و با بيت وسرعت بالا هستيم.
پيشرفت در IcTS هاي جديد، عرصه هاي گوناگون كاربرد و سرويس هايي چون سيستم هاي صفحه بندي تلفن هاي بي سيم، سيستم ها، موبايل همراه سيستم هاي داده بدون سيسم در مناطق گسترده و LANS بدون سيم.
• مطالعات قوم شناسي: در قلب قوم شناسي چرخش انعكاسي درانسان شناسي وجامعه شناسي رويه هاي انساني در مفهوم فرهنگ (GreetZ,1993) براساس ميدان كاري مشاهدات مشاركتي و چشم انداز مقايسه اي تلاش براي بازسازي رويدادهاي كليدي در گفتمان اجتماعي، وآشكارسازي نمونه هاي فرهنگي است.
اگر چه بايد اشاره شد مطالعات قوم شناسي ناهمگن دو نمونه معرف:skonick 1969,Goffwan 1959) قوم شناسي كرده اند براي ظاهر كردن يكي از آن لغات هزاربيشه كه معني شان بي نهايت عمومي ومبهم است.
در واقع شيوه هاي دو گانه( تركيب قوم شناسي، تحقيق مخاطب،تحليل گفتمان، تحليل متن ،اتوبيوگرافي وغيره) براي تحليل ICTS به كار برده شده اند( ببنيد cooper1995) )
• شكل دهي اجتماعي: بر طبق تئوري شكل دهي اجتماعي تكنولوژي ،تكنولوژي از نظر اجتماعي شكل داده شده است. ترجيحا يك فرايند توسعه دهنده مستقل كه سبب تغييرات اجتماعي ميشود. به عبارت ديگر نوآوري هاي تكنولوژيكي به نظر مي رسد كه ترتيبات اجتماعي را شكل مي دهند و بنابراين آنها فرايندهاي اجتماعي پيچيده را از طريق هر قسمت در زنجيره مصرف توليد نوآوري هاي اجتماعي از) طراحي،توسعه،قبول و مصرف) برقرار مي كنند.
و به طور قاطع بوسيله فاكتورهاي اجتماعي شكل يافته ات ((William 1996 به خصوص در مرحله توسعه محصول به يك فرايند ارتباطي نامربوط (Hymes 1972) ديده شده است.
فرايند قبول به نظر ميرسد كه به وسيله شبكه ديناميك اجتماعي رايج مي شود (valente1

995) مرحله استفاده يا مصرف بوسيله الگوبرداري توصيف شده است
( Callon 1986) بازنمايي (Akrich 1995)
ترتيب (woolgar 1991) و آن از نظر اجتماعي در ترتيبات خانگي يا درمحل كار قرار گرفته است(Sorensen 1991) چنين محدوده كاملي از تنظيمات تكنولوژيكي از وضع كاربر وتخ

صيص به مقاومت و مجدد تشكيل دادن، چيزي را كه Andervitel وهمكارانش socio-politique desasages ناميده اند تشكيل دهد. برايان فانبرگ اين فرايند را درام تكنولوژيكي ناميده است (1992,b) و اندروفيبرك اين فرايند را عقلانيت دموكرايت تكنولوژي ناميده است.
• اهلي سازي: بوسيله اين مفهوم ما متمركز مي شويم اطلاعاتي سازي زندگي هر روزمره در فضاي فرهنگي ويژه و حوزه اجتماعي زندگي خانگي (Hadden 1988)
سيلوراستون وهمكارانش(1992) چهارمرحله را در پويايي اقتصاد اخلاقي خانگي تشخيص داده اند تخصيص مخالفت تشكيل وتبديل.
اطلاعات غني در مورد ارتباط خانگي بوسيله يك مطالعه اخير NSF بازبيني شده است (2001 Bikson) اما تن در بافت آمريكا محدود شده است در آن مطالعه 5 طبقه اثر مشخص شده است و آدرس دهي شده است.
1)زمان تغيير مكان مطالعات
2)كار از راه دور ارتباط از راه دور
3)از نظررواني سالم بودن
4)انفورماتيك و مراقبت سلامتي
5)بازيهاي ويدئويي و بچه ها
تحقيقات ديگر در اين سطح شامل:
مطالعات خانه آينده در آمريكا بوسيله venkatesh , venkatesh (1987) و همكاران 2000 و استفاده از اينترنت در كانادا بوسيله smith وهمكارانش 2001 استفاده از اينرنت در پنج كشور اروپايي (هادون 1999) زندگي خانوادگي در خانه ديجيتالي انگليسي بوسيله اندرسون وهمكارانش 1999 و جوانان ورسانه در انگليس بوسيله ليوينگستون 1992 و ليوينگستون وهمكارانش 2000
• كار وزمينه هاي متغير: تحرك آشكار مي كند گرايش رسانه هاي نوين (ICT) به اين كه قابل حمل تر بشوند وهمچنين خري تر در مصرف شان بشوند (kehr 2000)
تحرك دركار همكاري ،هر زمان و هر جا به ميزان خيلي زيادي مطالعه شده است(whittaker 1994) اثرات اجتماعي تحرك بوسيله Dryerاز نقطه نظر پيشرفت يا نمايش روابط مطالعه شده است و kim2001 در ارتباط با مصارف اينترنت. در ارتباط با تلفن هاي موبايل، palen وهمكارانش 2000 نتايج كاربردها را گزارش داده است Taylor وهمكارش 2001 رفتار جوانان را از طريق تئوري فعاليت مطالعه كرده اند Ling وهمكارانش 2000 پرسش آغاز مناسب استفاده را بوسيله نوجوانان را تحقيق كرده اند.
Townsend2000 متابوليسم سيستم هاي شهري در حال وقوع را كشف كرد وwei وهمكارش استفاده وسوء استفاده ها را در هنگ كنگ تحليل كرد. مراجع عمومي به زمينه هاي محل كار رسانه هاي غني عبارتند از luff , luff2000 وهمكارانش 2000).
• شكاف ديجيتال وسياست اجتماعي : يكي از داغترين موضوعات در بحث درباره جامعه اطلاعاتي شكاف ديجيتالي است بين داراهاي اطلاعاتي و فقراي اطلاعاتي.
براي برخي اين موضوع آشكار است كه گرايش غالب در اروپا انحصاري است sarlkis 200
مشابها رابرت مك چنسي منتقد رسانه اي 1999 بحث مي كند كه رسانه هاي غني ممكن است دموكراسي را فقيرتر كند به اين معنا كه انفجار شركت هاي رسانه اي مي تواند سبب انفجار در زندگي اجتماعي شود.


در زمينه خانگي،مارش و همكارش 1998 يك تحقيق مفيد در مورد محروميت اجتماعي انجام دادندوآنها خاطر نشان كردندكه منابع محروميت اجتماعي بايد در محروميت هاي فاميلي و در ارتباط با مشاركت اجتماعي وپيوستگي اجتماعي جستجو شود.
Samerville 1998 توضيحاتي درباره ساختار محروميت اجتماعي داده است ودرباره اهميت تحرك اجتماعي بحث كرده است.
Ratcliffe1998 مقياس هاي نژاد و نابرابري ملي را در زمينه در هم آميخته است.
طبق Haddon 2000 مكانيسم هاي محروميت اجتماعي درباره ICT بايد روي فرا
(ii) اشكال دسترس ها
كيفيت تجربهICT ها متمركز شود.
در اين چشم اندازها ، Haddon 2000 يك تحقيق كيفي پرجزئيات را درباره فرايندهاي دربرگيري-محروميت براي والدين تك و سرپرست هاي خانواده جوان هدايت كرده است. Leang 1999 همكارش درباره داراها و نوارهاي تلفن موبايل وفاكتورها در كار تحقيق كرده است.
بعلاوه رسانه غني مشكلات اخلاقي و قانوني مربوط به فرديت ومشكلاتي براي انواع حقوق فكري و كپي راست پديد مي آورد.

پيشرفت هاي تحقيق مورد نظر:
در زمينه هاي خانگي: واضح است كه رسانه هاي متحرك غني يك نقش مبهم در زمينه هاي خانگي پيدا مي كنند اما بيشتر مطالعات پيشين در اين زمينه زمينه هاي نظري زيادي براي هدايت طراحي تكنولوژي يا براي فهم شكل دهي اجتماعي واثرات تكنولوژيهاي تعاملي دارند (Herper2000b) هيچكدام از تحقيقات پيشين تطبيقي نبوده اند (Brown ,2000)
بنابراين يك هدف بايد پركردن اين شكاف بوسيله شركت كردن در يك نوآوري مركب از قوم شناسي، ابزارهاي كمي ومداخله هاي تكنولوژيك سبك وزن كه رسانه هاي متحرك وغني را در خانه هاي هوشمند در بر مي گيرد است.
يك تحقيق بايد فاكتورهاي اجتماعي-دموگرافيك وتفاوت ها را كشف كند و مشخص كند چطور خيلي از خانه دارها خريد مي كنند يا چطور به رسانه هاي متحرك غني دسترسي مي يابند و چه كساني درون خانه ها اين تكنولوژي ها را به كار مي گيرند(بوسيله سن،جنس،تحصيلات،اشتغال وغيره)
يك تحقيق بايد از روشهاي قوم شناسي براي تحليل وابستگي هاي متقابل بين استفاده از رسانه هاي غني و هويت فردي تفاوت هاي فرهنگي وكاربرد عملي را كشف نمايد.
سرانجام يك تحقيق بايد اشكال مداخله رسانه هاي غني ومتحرك آينده را كه از طريق سناريوها و ابزارهاي مختلف تكنولوژي سبك وزن ممكن است صورت گيرد و محيط هاي خانگي كشف نمايد.
• در محيط هاي كاري: توسعه هاي قابل توجه تكنولوژي ها براي حمايت از فعاليت هاي در محيط كاري، يك موضوع مهم براي مطالعه درباره چگونگي ابزارهاي جديد سيماي تكنولوژيها در هدايت موسسات امروزه مي باشد. براي اين هدف يك به شمار رو به رشد مطالعات محل كار كه بوسيله كشف جزئيات فعاليت هايي كه به طور طبيعي در زمينه هاي مختلف حمايت شده بوسيله پيكره بندي هاي مختلف رسانه هاي غني ومتحرك رخ داده اند ارزاني شود.
اين تحقيقات بايد روي جزئيات دقيق هدايت انساني و هماهنگي متمركز شود وبايد كشف نمايد چطور رويه هاي كاري واستدلال هاي عملي اعضا زمينه هاي ويژه وموسسات منابع ديده شده اما متوجه نشده از طريق فعاليت هاي سازماني انجام شده از طريق ابزار و تكنولوژي متكي اند.
اين مطالعات بايد روي حوزه هاي ويژه جايي كه توسعه هاي خاص در تكنولوژي هاي رسانه هاي غني ومتحرك به نظر مناسبترين مي رسد متمركز شود.
محيط هاي كار به طورمثال بايد شامل زمينه هاي كاري مشابه و توزيع شده در انواع مختلف شامل فعاليت هاي مديريتي موسسات توسعه محصول جديد،انبارداري، محيط هاي خدمات حمايتي و اضطراري به همان نسبت اشكال مختلف فعاليت هاي اداري د

انش محور. بنابراين چيزي كه مورد نياز است تركيب پهنانگي وعميق در ارتباط با هر دو زمينه هايي كه بايد تحقيق شوند (محيط كاري،خانه، فضاي عمومي، متحرك ) و يك سري روشهاي تحقيقي متفاوت بايد به كار گرفته نشوند( مشاهدات مشاركتي، مصاحبه ها، پيمايش ها،داده پردازي، گروهها، متمركز، ارزيابي هاي پيش نمونه، تحليل هاي ذهن وغيره)
در فضاهاي عمومي: اينجا يك تحقيق بايد متوجه استفاده از يسك هاي ساكن، ايستگاه ها و ديگر مراكز حمل ونقل وموسسات آموزشي، همچنين حوزه ها وگالري ها. چيزي كه علاقه ويژه است نحوه اي است كه رسانه هاي غني ومتحرك مي توانند نمايش هاي عمومي را با كاربرد وسايل پوشيدني ومتحرك به منظور حمايت از يك دامنه از اشكال تعامل هاي اجتماعي، پيوستگي، تجارت الكترونيك يا سرويس هاي اطلاعات مكان محور تركيب نمايند.
از منظر ويژه بايد چگونگي شكل دهي رفتار اجتماعي در فضاهاي عمومي بسيار حضور مشترك با ديگران بايد نشان داده شود و بايد اثر گذاشته شده واصلاح شده بوسيله معرفي تكنولوژي هاي جديد كه تعاملات اجتماعي را تسهيل مي نمايند و اجازه مي دهند به رفتارهاي اشخاصي كه حتي در زماني ومكاني اثر داشته باشد.
همچنين نقش مصنوعات موجود وچگونگي نقش اصلاح شده شان از طريق رسانه هاي غني ومتحرك بايد مطالعه شود.
سرانجام سناريوها بايد براي افزايش تجربه كاربران از رسانه هاي غني در هر دو سطح فردي و اجتماعي بايد افزايش يابد. با كمبود چنين مطالعات در حال حاضر يك مطالعه بايد تحليل هاي شديدا مورد نياز كه خيلي مناسب موسسات تجاري اند را با كشف خدمات جديد براي جمعيت فراهم كند.
• ارزيابي ها /دخالت هاي تكنولوژي نوآورانه:
تحقيقات شكل دهي اجتماعي رسانه هاي غني وتحرك نبايد فقط يك تمرين منفعل باشد بلكه بايد شامل چندين ارزيابي ها مقياس هاي كوچك تكنولوژي مختلف

باشد شركت در موازي با مطالعه اثر اجتماعي و ارزيابي اين رسانه شود.
اينها بايد شامل جايگير كردن و ارزيابي پيش نمونه، استدلالگر وابزارها وتكنولوژي ها كه ممكن است به بالابردن فعاليت ها ويژه در فضاهاي كاري زمينه هاي خانگي ومحيط هاي عمومي خدمت نمايد. آنها بايد شامل آزمايشات مرسومتر كه براي مثال افراد نيازمند شركت در يك سري از وظايف در وضعيت ها آزمايش با يك سيستم اجتماعي يا يك وسيله اند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید