مقاله در مورد خشونت ورزشی – تحلیل چند بعدی و راه های پیشگیری آن

word قابل ویرایش
41 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

خشونت ورزشی – تحلیل چند بعدی و راه های پیشگیری آن

مقدمه
امروزه ورزش و فعالیت های مربوط به آن، زمان و انرژی فراوانی از افراد هر جامعه را به خود اختصاص داده و جایگاهی مهمی در فرهنگ جوامع پیدا کرده است. رقابت های ورزشی، ورزشکاران و تماشاگران را در وضعیت هایی قرار می‌دهند که ممکن است قواعد، هنجارها و تقسیم کارهای رایج به آسانی نقض و به رویارویی های پرخاشجویانه و خشونت آمیز منجر می‌شود. بین فعالیت های ورزشی گوناگون در ورزش فوتبال بیش از سایر رشته های ورزشی رفتار خشن و پرخاشجویانه، به ویژه بین طرفداران و هواداران تیم های فوتبال مشاهده می‌شود.

اهمیت و کارکردهای ورزش

ابعاد چندگانه اهمیت و کارکردهای ورزش عبارت است از:
۱- با فعالیت های ورزشی می‌توان به توانایی خود در زمینه های گوناگون از جمله پایداری، قدرت، سرعت و تحرک پی برد.
۲- ورزش به انسان می‌آموزد که بر ناکامی های خود غلبه کند و نیروهای خود را برای دست یابی به اهداف خاص تمرکز دهد.
۳- با فعالیت های ورزشی، ارزش ها و نگرش ها درباره اندام، حرکت هماهنگ رفتار سالم بهداشتی و رفاقت و کار جمعی تقویت می‌شوند.
۴- عمل ورزشی می‌تواند سبب افزایش ظرفیت های انسانی شود و انسان را در فرار از گرفتاری‌های روزمره یاری دهد. ( سفرز، ۱۳۸۳: ۲۲۰ – ۲۱۹ )

کارکردهای جامعه شناختی ورزش
کارکرد ورزش در ابعاد فردی و گروهی موضوع، مطالعات و تحقیقات در جامعه شناسی ورزش است. کارکرد تربیت بدنی و ورزش در جامعه از دو جنبه قابل بررسی و مطالعه است:
الف ) کارکرد تربیت بدنی و ورزش در ابعاد فردی: در این نوع کارکرد تاثیر ورزش در پرورش صفات و ویژگی های فردی همچون پرورش خصوصیات اخلاقی، رشد شخصیت، اعتماد به نفس، پذیرش مسئولیت مورد بررسی قرار می‌گیرند.
ب) کارکرد تربیت بدنی و ورزش در ابعاد اجتماعی: در این نوع کارکرد تاثیر و یا رابطه این پدیده با فرآیند اجتماعی شدن، ورزش و تحولات اجتماعی، وحدت ملی، افزایش سطح بهداشت جامعه، رشد اقتصادی و غیره مورد بررسی وتحلیل قرار می‌گیرد. ( نادریان جهرمی، ۱۳۸۴: ۳۵ ).
ژاک دوفرانس ( ۱۳۸۵ ) کارکردهای اجتماعی ورزش را در دو بعد ” کارکردهای بدنی ” و ” کارکردهای نمادین ورزش ” طبقه بندی می‌نماید. در بخش اول کارکردها به کارکرد سلامتی و در بخش دوم به کارکردهایی چون هویت جمعی، چهره های حماسی و رویدادهای افسانه ای اشاره می‌نماید.

تعریف مفاهیم
۱- ورزش
ارائه یک تعریف جامع و کامل از ورزش بسیار مشکل است بخصوص اگر قصد باشد این تعریف مورد قبول همگان واقع شود. پاول ویس در تعریف ورزش می‌نویسد: ” ورزش به مجموعه فعالیت های منظم و حساب شده جسمانی اطلاق می‌شود که دارای قوانین و مقررات معین و مشخص، سازمان یافته و تشکیلاتی می‌باشد که در آن مهارت های حرکتی وتوانایی های جسمانی آشکار می‌گردد و تا حدودی انتفاعی می‌باشد. ( نادریان جهرمی، ۱۳۸۴ به نقل از: ویس، ۱۹۸۹ ) صاحب نظرانی چون نیکسون ” ورزش را هر گونه فعالیت، تجربه، فعالیت های شرکت های تجاری در جهت ایجاد تناسب اندام، تفریح، فعالیت های قهرمانی و اوقات ” می‌دانند.

۲- پرخاشگری
برخی از صاحبنظران، پرخاشگری را واکنشی غریزی به هجوم، ناکامی و رقابت برای دستابی به منابع می‌دانند که عمدتاً ز طریق برخورد بدنی تجلی می‌یابد.
کوکس( cox,1990 ) پرخاشگری را مل می‌داند که هدف مستقیم آن صدمه و آسیب رساندن به دیگری است. لاور ( lauer, 2002 ) پرخاشگری را که محصول ناکامی است عملی می‌داند که به آسیب عمدی دیگران منتهی می‌شود. البته این آسیب مکن در انواع شیوه ها پیاده شود و حتماً متضمن آزارهای روانی نظیر تحقیر، توهین و فحاشی نیز شود.
تیلور ( Taylor, 2004 ) نیز پرخاشگری را هر نوع عملی می‌داند که به قصد آسیب رساندن به دیگران انجام می‌گیرد.

انواع پرخاشگری در ورزش
پرخاشگری در عرصه فعالیت های ورزشی به شکل ابزاری و بازتابی و یا کلامی فیزیکی تجلی می‌یابد و از سوی افراد حاضر و شرکت کننده در رویدادهای ورزشی در قبال سایر بازیکنان، تماشگران، مربیان، مقامات ورزشی، عامه مردم و اموال صورت می‌گیرد.
ارونسون ( ۱۳۶۹ ) با تمایز بین دو نوع پرخاشگری، یعنی پرخاشگری ابزاری و بازتابی یا عاطفی، امکان وقوع هر دو را در عرصه ورزش متذکر می‌شود. پرخاشگری بازتابی ( reactive/ reflexive aggression ) ضرب و جرح و ایجا درد و رنج، ابزاری برای دست یابی به هدف های گوناگونی مانند پاداش مادی، پیروزی، افتخار یا تحسین باشد. این نوع پرخاشگری، خشونتی غیر احساسی و هدف آن انجام وطیفه است.
لئونارد ( Leoard, 1988 ) که به دو نوع پرخاشگری ابزاری و واکنشی توجه دارد بر این عقیده است که پرخاشگری ابزاری، غیر عاطفی و وظیفه محور است و پرخاشگری واکنشی که تحت تاثیر احساس می‌باشد که هدف آن آسیب رساندن است.
بنابراین، هرگاه طرفداران تیمی با هدف تضعیف روحیه بازکنان تیم حریف

بخواهند زمینه ای برای پیروزی تیم خود ایجادکنند، شعارهای تحقیر آمیز می‌دهند یا به اصطلاح به پرخاشگری ابزاری مبادرت می‌ورزند اما اگر طرفداران اشیایی به سوی بازیکنان تیم حریف پرتاب یا نزاع فیزیکی کنند، آنگاه گفته می‌شود، مرتکب خشونت فیزیکی شده اند. ( محسن تبریزی، ۱۳۸۳: ۲۸۱ )حال اگر طرفدارن یک تیم، اتاقی خلاف میل شان منند خطای بازیکن تیم حریف روی بازیکن تیم محبوبشانیا تصمیم گیری داور به زیان تیم مورد علاقه روی دهد و رفتار اعمال پرخاشجویانه و خشونت آمیز از خود بروز دهند، آن گاه مرکتب پرخاشگری بازیابی شده اند. این نوع پرخاشگری نیز می‌تواند کلامی با فیزیکی باشد.

 

۳- خشونت
خشونت را می‌توان اعمال یک نیروی فیزیکی بر یک شی یا یک فرد یا یک گروه اجتماعی که به قصد یا بدون قصد سبب زیان یا تخریب دیگری شود، تعریف کرد.
در این تعریف بعد روحی- روانی خشونت نادیده گرفته شده است و خشونت از لحظه شروع یک عمل فیزیکی مود توجه بوده است اما نه فقط این عمل می‌تواند نوی فشار و تهدید روانی و به همان اندازه و شاید مخرب باشد بلکه وجود پتانسیل خشونت نیز به نوبه خود می‌تواند به صورت یک فشار روحی خشونت برانگیز عمل کند.
همچنین خشونت را به معنی استفاده از زور برای آسیب رساندن، کشتن و دیگر رفتارهای سوء نیز تعریف نموده اند.
دامنه مفهومی خشونت می‌تواند از تهدید کلامی تا کشتن آدم ها را در برگیرد. ( Thomson, 2004:18 ) جان هافمن و همکاران به نقل از واینر ، زان و ساجی خشونت را چنین تعریف می‌کند:
کاربرد نیروی فیزیکی یا تهدید به کاربرد آن به نحوی که بتواند لطمات جسمی یا معنوی به شخص یا اشخاص وارد آورد. در این موارد، خواست و رضایت فرد یا افراد دیگر یا ملاک نیست و یا اینکه این عمل علیرغم میل آنان به منصه ظهور می‌رسد. ( افتخاری، ۱۳۷۹: ۴۶ به نقل از Hoffman, 1998: pp.289-290 ).
خشونت را می‌توان وارد کردن نوعی فشار و زور فیزیکی از سوی یک نهاد، یک فرد یا یک گروه به نهاد فردیا گروه دیگر دانست. از این رو خشونت همواره در برابر میل اراده و آزادی قرار می‌گیرد و به نوعی حدود آنها را تعیین می‌کند. ( Cambell, 1998 )
بعضی از صاحب نظران خشونت را هر عم متنی بر تهاجم و تجاوز فیزیکی، شفاهی و غیر کلامی نیز تعریف نموده اند. ( Bredmeier, 1993 ) و لذا می‌توان گفت، خشونت به معنی تهاجم فیزیکی خود می‌تواند برای اعمال کنترل یا در صورت از دست رفتن کنترل مورد استفاده قرار گیرد. خشونت می‌تواند علیه حیوانات و اشیاء به کار رود.

۴- خشونت ورزشی
خشونت ورزشی عبارت است از: رفتار و کنشی که خارج از قواعد و هنجارهای ورزشی روی می‌دهد و هدف آن آسیب رسانی است و این نوع رفتار رتباط مستقیمی با اهداف رقابتی ورزش ندارد. ( Tery and Jakson, 1985 )
رفتارهای دلالت بر خشونت ورزشی می‌تواند شامل تحقیر، اهانت، دشنام و توهین یا تلاش برای آسیب فیزیکی باشد. در هر مورد، هدف از رفتار آسیب رساندن به دیگری / دیگران، یعنی تحمیل درد و رنج به شکل فیزیکی یا روحی – روانی است.
مع الوصف خشونت ورزشی فرآورده ای اجتماعی تلقی می‌گردد که با الهام از عوامل مختلف اجتماعی در عرصه های گوناگون کنش اجتماعی جلوه گر می‌گردد.
انواع خشونت

خشونت دارای انواعی است. طبقه بندی خشونت بر حسب انگیزه، هدف و یا مفهوم متغیر است.
الف ) خشونت خصومت آمیز و ابزاری
خشونت خصومت آمیز، خشونتی ات آشکار و مشهود که به قصد آسیب رساندن جسمانی یا روانی به دیگران یا خود انجام می‌گیرد. وقتی که عمل خشونت آمیز فرد منجر به آسیب جسمانی یا روانی به حریف می‌شود فرد احساس رضایت خاطر می‌کند و تقویت می‌شود. و در خشونت ابزاری فرد از عمل خشونت برای رسیدن به هدف استفاده می‌کند در خشونت ابزاری با دریافت یک تقویت به ظاهر مثبت بیرونی مانند تشویق فرد یا افراد، احتمال تکرار رفتار پرخاشگرانه از جانب فاعل خشونت افزایش می‌یابد.
ب) خشونت بین شخصی و بین گروهی
در خشونت بین شخصی، خشونت بین دو یا چند فرد رخ می‌دهد و چنانچه بین گروه های شناخته شده، در جامعه و یا بین دو چند نژاد، مذهب و گروه های سایسی مختلف پدید آیاد خشونت بین گروهی گویند. ( Lauer, 2002: 182 )
ج) خشونت های بین شخصی و بین گروهی
این نوع خشونت ها که عمدتاً متوجه زنان و کودکان است به شرح زیر طبقه بندی می‌شوند:
۱- خشونت فیزیکی یا بدنی، آسیب های جسمانی نظیر ضرب و جرح با سلاح سرد و گرم، سیلی و لگد زدن و بعضآً کشتن قربانی را شامل می‌شود.
۲- خشونت روانی، که انواع تحقیرهای روانی و بدرفتاری های کلامی نظیر تمسخر و دشنام و ناسزا گفتن را شامل می‌شود.

۳- خشونت اجتماعی، شامل انواع ممنوعیت ها و محدودیت های اجتماعی نظیر ممنوع کردن ملاقات با خویشاوندان، دوستان و همکاران و قطع تلفن.
۴- خشونت اقتصادی، ایجاد محدودیت های اقتصادی نظیر ندادن خرجی، سوئظن نسبت هب زن در سوئ استفاده از منابع مالی خانواده و کنترل شدید و دائمی مخارج زن و پنهان کردن درآمد توسط شوهران.
۵- خشونت جنسی، انواع بدرفتاری در ایجاد روابط جنسی توسط شوهران، خشونت جنسی خانگی علیه زنان شناخته شده که زنان به ندرت این نوع خشونت را گزارش می‌کنند. ( احمدی، ۱۳۸۴: ۲۲۷ )

گالتونگ خشونت را به پنج دسته به شرح زیر طبقه بندی می‌نماید:
۱- خشونت هدفمند در مقبل خشونت بی هدف.
۲- خشونت آشکار در مقابل خشونت پنهان.
۳- خشونت فردی در مقابل خشونت ساختاری.
۴- خشونت فیزیکی در مقابل خشونت روانی.
۵- خشونت معطوف به قربانی در مقابل خشونت بدون قربانی.
صاحب نظران علوم جنایی، جرایم را از نظر خشونت و نحوه تحقق به دو دسته تقسیم می‌کنند: بزهکاری خشونت آمیز یا مبتنی بر ” کلسیم بزو “، و بزهکاری خدعه آمیز یا مبتنی بر ” فسفر مغز ” .
( نجفی ابرند آبادی، ۱۳۷۹: ۸-۹ و طاهری، ۱۳۸۵: ۲۹ ) . دسته اول شامل جرایم خشن و بدنی می‌شود که مرتکب در آن از نیروی جسمی خود سوء‌ استفاده می‌کند و دسته دوم جرایم مکارانه و مزورانه را در بر می‌گیرد که مرتکب در آ» مکر و حلیه و تذویر را به کار می‌برد.
در یک طبقه بندی کلی، خشونت در سطح جامعه را می‌توان به انواع زیر طبقه‌بندی نمود:
۱- خوشنت علیه زنان
۲- خشونت علیه کودکان
۳- خشونت علیه سالمندان
۴- خوشن ناشی از رسانه های گروهی و تلویزیون
۵- خشونتهای شغلی و محیط کار
۶- خشونت های آموزشی ( مدرشه ای )
۷- خشونت خیابانی
۸- خشونت های شهری
۹- خشونت های سازمانی
۱۰- خشونت های دولتی
۱۱- خشونت های سایسی ( گروهی )
۱۲- خشونت های ورزشی

چارچوب نظری پرخاشگری و خشونت در ورزش
نظریات متعددی به تحلیل پدیده خشونت، تهاجم و پرخاشگری در ام

ور ورزشی پرداخته اند. عمده ترین این نظریات عبارتند از :
۱- نظریه غرایز انسانی و خشونت
بر پایه این نظریه انسان در میان گورهی از غرایز زندگی می‌کند و یکی از آنها غریزه ستیزه جویی و خشونت است. در این دیدگاه مانند سایر غرایز، غریزه خشونت نیز می‌بایست ارضاء گردد.
زیگموند فروید از پایه گذاران نظریه غرایز ( Instinct / heory ) می‌باشد. فروید بر این عقیده است که انسان با غریزه مرگ زاده می‌شود. هنگامی که این غریزه متوجه درون شودبه صورت تنبیه و مواخذه خود ظاهر می‌‌شود و در موارد افراطی منجر به خود کشی م

ی‌شود. هنگامی که این غریزه متوجه برون گردد، به صورت خصومت، خشونت، آزار و اذیت وندالیسم، تخریب و قتل تجلی می‌کند. این نظریه شباهت تمام به یک نظریه هیدرولیک دارد اگر نیروی پرخاشگرانه به تدریج کاهش نیابد، احتمال وقوع انفجار زیاد است. فروید مصر است که جامعه ضرورتی حیاتی در کنترل و مهار غریزه خشم انسان است و او را یاری می‌دهد تا از آثار مخرب این نیرو بکاهد و آن را به رفتاری مفید و پسندیده بدل نماید . ( ارونسون، ۱۳۶۹: ۱۶۳-۱۶۲ )
۲- نظریه یادگیری اجتماعی خشونت
این نظریه بر چگونگی تاثیر گذار وضعیت اجتماعی و محیطی روی خشونت افراد تاکید دارد. به نظر ” بندورا “، ” بارون ” و ” ریچاردسون ” انسان ذاتاً پرخاشگر نیست بلکه پرخاشگری رفتار اجتماعی است که از طریق تجربه مستقیم یا مشاهده رفتار دیگران ( در قالب الگوهای اجتماعی ) آموخته می‌شود.
نظریه یادگیری مشاهده ای و الگوی ” البرت بندورا ” موید این فکر است که خشونت، خشونت به بار می‌آورد زیرا کودکی که الگوهای رفتاری پرخاشگری را مقابل خود دارد یاد می‌گیرد که بعدها رفتارهای مشابهی را نشان دهد.
باندورا ریشه رفتارهای خشونت آمیز را در محیط تعلیمی افراد می‌یابد. فراگیری معمولاً تحت شرایط مستقیم ( تنبیه و یا تشویق ) و مشاهدات فردی صورت می‌پذیرد و می‌تواند نتیجه تجارب شخصی فرد یا برگرفته از نتایج مترقب بر رفتار سایری افراد باشد. برای تبدیل مشاهده به رفتار لازم است تا آن رفتار در ذهن فرد ثبت شود. آنگاه عناصر ثبت شده ذهنی در مرحله بعدی به رفتار مشهود تبدیل می‌شود. این فرآیند با توجه به میزان مهارت و توانایی افراد تفاوت می‌کند.
نظر به اینکه رفتار افراد در زندگی روزمره متاثره از الگوهای مختلفی می‌باشد،
” باندورا ” سه الگوی مشخص تاثیرگذار بر رفتار جنایی را مورد توجه قرار داده است. خانواده، فرهنگ های فرعی و فرهنگ.
بنابراین تعلیم رفتارهای خشونت آمیز ممکن است از طریق القای الگوهای رفتاری در خانواده، در گروه هایی که افراد عضو آن هستند و یا از طریق تلویزیون و فیلم صورت پذیرد.
جزء دیگر نظریه ” باندورا ” مفهوم ” خود اتکایی ” و به تعبیری تنظیم امور توسط خود فرد تشکیل می‌دهد. افراد باورهای مختلفی درباره توانایی های خود دارند که در طول زمان، به واسطه افعال

شان تغییر می‌نماید. این باورها به نوبه خود بر این واقعیت که افراد چگونه رفتاری را به نمایش گذارند و اینکه چه رفتاری را در آینده می‌توانند به انجام برسانند، تاثیر می‌گذارد. ( هافمن، ۱۳۷۹

: ۵۰ ) به عنوان مثال افرادی که توسل به خشونت و رفتارهای خشن را منشاء غرور و افتخار می‌بینند، بدیهی است که برای کسب رضایت متوجه اینگونه می‌بینند، بدیهی است که برای کسب رضایت متوجه اینگونه رفتارها می‌شوند.
نظریه های خشونتی با ملاحظات جنسیتی تاکید دارند که مردان معمولاً با توسل به رفتارهای خشن توانایی و قدرتمندی خود را به نمایش می‌گذارند. به عبارت دیگر چون این مردان از

طرق مشروع قادر به کسب وجهه اجتماعی مورد نظر نیستند خشونت را پیشه می‌کنند.
تحقیقات لئوناردو برکووتیز نشان داده است که حتی مشاهده آلات و ابزار پرخاشگری می‌تواند در شخص مشاهده کننده حالت پرخاشگری ( خشونت ) را برانگیزد. برکووتیز پس ازانجام تحقیقات به این نتیجه دست یافت که پرخاشگری نمی تواند ذاتی باشد.( کریمی، ۱۳۷۳: ۲۷۸ – ۲۷۷ )
۳- نظرهی ناکامی و خشونت
ناکامی عبارت است از: عدم دست یای به اهداف مورد نظر توسط کسی یا چیزی. هنگامی که خود به هدف مورد نظرش نرسد، می‌گوییم خود ناکام شده است. این هدف ممکن است یک هدف ورزشی یا غیر ورزشی در زندگی اجتماعی باشد.
برخی از جامعه شناسان مثل ” دولارد ” و ” میلر ” اظهار می‌دارن که احساس ناکامی دردست یابی به هدف باعث ایجاد رفتارهای خشونت آمیز از سوی فرد می‌شود. این هدف ممکن است یک هدف ورزشی یا غیر ورزشی در زندگی اجتماعی باشد. ( نادریان جهرمی، ۱۳۸۴: ۲۹۰ )
این صاحب نظران که غالباً رفتارهای پرخاشگرانه را نتیجه ناکامی می‌دانند ناکامی را عدم دست یابی به اهداف مورد نظر توسط کسی یا چیزی می‌دانند.
برخی از مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد درجه ناکامی افراد از طریق شرکت در برخی فعالیت های ورزشی تسکین می‌یابد. پژوهشگران معتقدند افراد در صورتی که به بازی هیا ورزشی مفرح و در حد توانایی های جسمانی و یا تماشای ورزش های مورد علاقه بپردازند، رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیز کمتری از خود بروز می‌دهند.
۴- نظریه تخلیه انرژی های دورنی و خشونت
اتنولوژیست ها (محققانی که اصول بیولوژیکی رفتار حیوانات را مورد مطالعه قرار می‌دهند ) مثل آردری و لورنز عتقدند که انسان حیوانی مانند سایر حیوانات می‌باشد و دارای غرایز بیولوژیک مشابه ای است که نیاز به پرخاشگری از آن جمله می‌باشد.
براساس این دیدگاه، انرژی در انسان در طی زمان ذخیره گشته و می‌بایست برای ارضای آن از طریق فعالیت هایی چون پرخاشگری تخلیه شود. هنگامی که این انرژی مصرف گردید احتمال بروز خشونت مفرط کاسته می‌شود. ( نادریان جهرمی، ۱۳۸۴: ۲۹۵-۲۹۴ )
بر اساس این دیدگاه می‌بایست فرصت های متعددی را در اختیار افراد قرار داد تا آنها با شرکت در ( فعالیت های جسمانی به ویژه ورزش های قدرتی و رقابتی، قادر باشند رفتارهای پرخاشگرانه خود را در موقعیت های کنترل شده و از راه های قانونی، تخلیه نمایند. فرضیه تخلیه پیش بینی می‌کند که احساسات و هیجانات درونی سرکوب شده با بروز رفتارهای پرخاشگرانه می‌تواند تخلیه شود.

۵- نظریه کارکرد گرایی
از دیدگاه کارکرد گرائی () ورزش ابزاری است که زمینه را برای شکوفائی استعداد های افراد شایسته فراهم می‌سازد. کارکرد گرایان با توجه به ارتباط متقابل ورزش، به عنوان یک نهاد اجتماعی، با سایر نهاد های اجتماعی دیگر مانند خانواده، مذهب، آموزش و پرورش نهادهای اقتصادی و سیاسی، رسانه های گروهی، سعی در تحلیل ابعاد اجتماعی ورزش در سطوح مختلف دارند. ( نادریان جهرمی، ۱۳۸۴: ۱۱۵ )
بطور کلی، نظریه پردازان دیدگاه کارکردگرایی، موارد ذیل ر به عنوان کارکردهای ورزش در نظام اجتماعی بر می‌شمارند:
• کسب مهارت های اجتماعی
• دسترسی به فرصت های تحصیلی، حرفه ای و … .
• شکل گیری هویت فردی و اجتماعی .
• کنترل اجتماعی
• رهایی از تنش
• تندرستی و سلامت جسمانی و تقویت قوای جسمانی
• کاهش تضادها و تنش ها
• ترویج وفاداری ملی و حس وطن دوستی و میهن پرستی
• تعمیم حمایت های اقتصادی و سیاسی

تبیین خشونت
از علل بنیادین خشونت، ناکامی است. دولارد بر این عقیده است که فرد ناکام به هر شی یا انسانی که در نظر او علت ناکامی اش باشد، خشونت میک ند و در وراقع خشونت از محرومیت و ناکامی نشات می‌گیرد.
لورنز منشاء بروز خشونت انسانی را غریزه جنگ طلبانه انسان می‌داند. بعضی از صاحب نظران ( Lauer, 2002: 189 -200 ) . عوامل خشونت را به دو دسته بزرگ طبقه بندی می‌کند:
الف )‌ عوامل ساختار اجتماعی
شامل:
۱- هنجارها
۲- آرایش سیاسی
۳- سیاست های کنترل اسلحه
۴- نظام قشربندی

ب ) عوامل روانشناسی اجتماعی
شامل:
۱- گرایشان – نگرش ها

۲- ارزش ها
۳- نقش وسایل ارتباط جمعی

همچنین وسایل ارتباط جمعی از فبیل تلویزیون، فی

لم های ویدئویی، فیلم های جنایی تلویزیونی و ماهواره از عوامل اساسی خشونت به شمار می‌آیند. به طوری که تماشای فیلم های خشونتی، رفتارهای پرخاشگرانه را نزد بینندگان فیلم افزایش می‌دهد. ( Taylor, 2002:473 and Tulloch, 1993: 15-18 )
اعضای طبقه پایین تمایلات خود تخریبی و انهدامی جرایم علیه مالکیت و جرایم

علیه اشخاص را تقویت می‌کنند. ( Mclaughlim, Muncie,Hughes, 2004: 223 )
” جف هرن ” بر ارتباط با دوستان خشونت گرا، مصرف مشروبات الکلی، نوع بازی ورزشی و تماشای بازی های ورزشی خاص در شکل گیری رفتار خشونت آمیز تاکید دارد. ( Hearn, 1999: 20-26 )
در تبین علی رفتار خشونت آمیز خانگی علیه خانگی علیه زنان و زنان به عنوان قربانینان، این نوع جرم را به وسیله عوامل خاصی نظیر ساختار خاص فیزیولوژیک، هورمونی و ژنتیکی مردان تعین می‌کنند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 41 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد