whatsapp call admin

مقاله در مورد رابطه بین خود پنداره و آرایش دختران

word قابل ویرایش
83 صفحه
13700 تومان
137,000 ریال – خرید و دانلود

رابطه بین خود پنداره و آرایش دختران

چکیده:
پژوهش انجام شده در مورد مسئله رابطه بین خود پنداره و آرایش است. فرضیه این پژوهش عبارت بود از اینکه بین خودپنداره دختران با آرایش و دختران بدون آرایش تفاوت معنی داری وجود دارد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. نمونه مورد نظر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد (واحد قزوین) می باشد. این نمونه شامل ۱۰۰ نفر که ۵۰ نفر دختران با آرایش و ۵۰ نفر دختران بدون آرایش هستند. لازم به ذکر است که به دلیل

محدودیت‌هایی از نمونه ۵۰ نفری دختران بدون آرایش کاسته شد و این نمونه به ۹۳ نفر رسید.
در تجزیه و تحلیل داده ها از ارزش آماری T برای گروههای مستقل استفاده شده است که ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه خودپنداره کارل راجرز است.

در بررسی به عمل آمده نتایج حاکی از این است که بین خودپنداره دختران با آرایش و بدون آرایش تفاوت معنی داری وجود دارد. بطوری که افراد با آرایش از خودپنداره مثبت بالاتری برخوردار هستند یعنی به خود واقعی شان نزدیک تر هستند. آنچه را که می توان در آخر ذکر کرد این است که بیشتر افراد این پژوهش از خودپنداره پایینی برخوردار هستند بطوری که از ۹۳ نفر فقط ۲۸ نفر دارای خودپنداره نرمال بودند.

پایان نامه جهت اخذ درجه:

کارشناسی مشاوره
موضوع تحقیق :
مقایسه خویشتن پنداری دانشجویان دختر با آرایش و بدون آرایش
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
استاد راهنما :
دکتر علی رضا جعفری
گردآورنده :
شیما عرفانی

سال تحصیلی :
۸۹-۱۳۸۸

تقدیم :

این پژوهش را تدیم می کنم به تمام کسانی که مرا در
این چند سال تحصیلی یاری کردند .

تقدیر و تشکر :

 

سپاس یگانه هستی را سزاست که جان را به گوهر اندیشه مزین گردانید ، سپاس ایزد مهر آفرین را سزاست که فرجام شیرین در انتهای حرکت ها مقرر نمود شایسته است مراتب امتنان و سپاس خود را از پدر و مادر عزیزم وهمچنین استاد گرانقدر که با ارائه رهنمود های علمی و ارزنده خویش کلیه مراحل انجام پژوهش را پیگیری و توفیق انجام آن مسیر نمودند ، ابراز نمایم و آرزوی توفیق بیش از پیش را برای ایشان و خانواده محترمشان دارم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- مقدمه پژوهش
چکیده
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ۳
بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………. ۶
اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………….۷
هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………………….۹
فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………………………. ۱۰
تعاریف نظری …………………………………………………………………………………………………… ۱۱
تعارف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………۱۱
فصل دوم- ادبیات و پیشینه پژوهش

بررسی تاریخی نظریه های خود ……………………………………………………………………………. ۱۴
مفهوم خود ………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
مفهوم بخشیدن به خود …………………………………………………………………………………………۱۶
چگونگی تشکیل خود ………………………………………………………………………………………….. ۱۷
رشد مفهوم خود …………………………………………………………………………………………………… ۱۸
تعریف خود از دیدگاه های تجربی و پژوهشی …………………………………………………………….. ۲۰
تعریف خود از دیدگاه های روان تحلیل گری…………………………………………………………………. ۲۱
خود در دیدگاه مختلف روان شناختی …………………………………………………………………………….. ۲۲
مفهوم خود از دیدگاه راجرز …………………………………………………………………………………………۲۳
ثبات و هماهنگی خویشتن …………………………………………………………………………………………….۲۴
مفهوم خود از نظر

سالیوان……………………………………………………………………………………………..۲۶
خود از نظر اریکسون …………………………………………………………………………………………………۲۶
خود از نظر یونگ ………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
خود از نظرنوامبر…………………………………………………………………………………………………………۲۹
خود در نظریه

هارتر……………………………………………………………………………………………………..۳۰
تغییر در محتوای مفهوم خود ………………………………………………………………………………………….۳۱
تغییر در ساختار خود یا تغییرات ساختاری …………………………………………………………………………۳۲
خود پنداره ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
خود انگاره در نظریه هورنای …………………………………………………………………………………… ۳۴
خود پنداره و خوش بینی ………………………………………………………………………………………….. ۳۶
ویژگی های انسان کامل یا خود شکوفا در نظریه راجرز ……………………………………………… ۳۸
پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
فصل سوم – روش پژوهش
جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………. ۵۱
نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………… ۵۱
ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
روش نمره گذاری ………………………………………………………………………………………………… ۵۳
اعتبار آزمون …………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………….. ۵۴
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………….۵۹
تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………….۶۳

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………….۶۵
مشکلات پژوهش …………………………………………………………………………………………………….۶۶
پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………….۶۶
فهرست منابع. ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
ضمائم
نمونه تست راجرز ………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

مقدمه:
«خودت را بشناس » سخنی است که از روزگاران قدیم خردمندان به آن اهمیت بسیاری داده اند ولی قدر و اهمیتش در این زمانه از همیشه بیشتر است. خودشناسی فقط از راه اندیشیدن توأم با ملامت خویش و تأمل در حال دیگران و درباره روابط ما با افراد دیگر حاصل می شود. فکر و اندیشه در کار خویش، خواه و ناخواه همراه با کار درون بینی است. انسان باید در ضمن این عمل، حالات

ذهنی، ضربان قلب، کنش، وجدان، انگیزه، امیال و بیزاری های خود را نیز مورد توجه کامل قرار دهد. باید این حالات را نه فقط به همان گونه که وجود دارد بشناسیم بلکه آنکه را ارزیابی نموده راجع به هر کدام نظر خوب یا بد یا بی اثر بدهیم و روشن سازیم که آیا ریشه‌های دراز و صورت دائمی دارند یا موقت و گذران هستند(مک و گال ۱۳۶۲).
بی شک خودشناسی بزرگترین خدمت انسان به خودش است لازم است احکامی که انسان را ب

ه رستگاری می برد از عقاید و ایدئولوژی های دیگر تفکیک گردد. در این راستا اول باید انسان را شناخت و بعد کمبودها و دردهایش را یافت و واقعیت ها را که لازم است بررسی نمود و به گفتۀ «کامیل فلاماریون» هأهت شناس فرانسوی «ما چیزی را که می فهمیم حق انکار آن را نداریم» برای بررسی مسائل پیچیده خودشناسی نه تنها از دانش و علوم تجربی بلکه از تفکر، تعقل، الهام،

علوم باطنی و بالاخره از وی هادیان بشر نیز باید استفاده کرد.
برای تغییر زندگی یک فرد یا یک ملت اول باید محور افکار او را تغییر داد در این راستا تقابل بین مادیت، معنویت، فعالیت و فضیلت را نباید از نظر دور داشت. و تکامل عالیترین هدف آفرینش است جزء در سایه این مطلب میسر نمی شود. برای رسیدن به کمال جز اینکه انسان ها ویژگی های خویش را بدانند و توفیقی در شناسایی خود داشته باشند راهی نیست. برای رسیدن به سعادت، شناخت خویشتن و پرورش جان و تن هر دو لازم است در غیر این صورت از آمال و مقاصد انسانی دور می شود و به هدف زندگی نمی رسد و حفظ این تعادل را که برای فائق آمدن به مشکلات و ناخواستنی های زندگی است از دست می دهد (بهاری، ۱۳۶۶). خودپنداره مجموعه‌ای است درونی و نسبتأ پایدار. شامل همه آنچه که اشخاص متعلق به خود می دانند از جمله جنبه های جسمی، اجتماعی، هیجانی، اعمال اختصاصی، شایستگی ها همراه با عناصر مادی با اهمیت (صدر السادات و شمس اسفند آباد، ۱۳۸۰).
خودپنداره تصوری است که از خودداریم و همواره با ما همراه است و ما آن را برای خود و طبقه بندی رفتارمان به کار می بریم. غالباً نقش اولیه خودپنداره این است که باعث ایجاد ثبات در رفتار شود. این امر به افراد کمک می کند که بتواند رفتار خود و کسانی را که با آنها در تعامل هستند به سادگی پیش بینی نماید.
آرایش خانم ها در دانشگاه یکی از موضاعاتی است که نظرات موافق و مخالف را نسبت به خود جلب کرده است. از آنجایی که انسان دوستدار زیبایی است برای زیبا جلوه خود (چه زن و چه مرد) به ظاهر خویش توجه می کند. اما گاهی تفاوت افراد در این توجه به ظاهر که به شکل های مختلف خود را نشان می دهد، مثلاً شیوه لباس پوشیدن، اصلاح مو و آرایش غلیظ و… بسیار زیاد است.
انسان در جریان زندگی دچار خلأها و کمبودهایی می شود که برای جبران آنها دست به اعمالی می زند. آرایش غیر معمول هم می تواند یکی از این اعمال باشد که ممکن است از خودپنداره پایین نشأت گرفته باشد. از آنجایی که رفتارهای ما تحت تأثیر خودپنداره پایین نشأت گرفته باشد. از آنجایی که رفتارهای ما تحت تأثیر خودپنداره است آرایش هم یکی از واکنش هایی است که می تواند تحت تأثیر خود پنداره قرار گیرد.

بیان مسئله :

مسئله مورد نظر در این پژوهش این است که :
آیا خودپنداره خانم های با آرایش بیشتر از خود پنداره خانم های بدون آرایش است ؟

اهمیت و ضرورت پژوهش:
آنچه را که باید در برخی از نظریه ها به آن توجه کرد این است که واقعیت هر پدیده صرفاً همان چیزی است که فرد خودش برداشت می کند. واقعیت برای هر فرد آن چیزی است که در قالب مرجع قیاس درونی و جهانی ذهنش در لحظه خاصی از زمان قرار دارد به عبارت دیگر، واقعیت مؤثر واقعیتی است که بوسیله فرد ادراک می شود و ضرورت آن به این نحوۀ می توان اشاره کرد که درک رفتار هر فرد فقط از دیدگاه خود ولی امکان پذیر است و رفتار هر فردی باید در قالب قیاس درونی کل سازمان یافته مورد بررسی قرار گیرد. آنچه باعث رشد شخصیت فردی می شود کلیه

رفتارهایی است که به وسیله تمایل ذاتی او به تحقیق «خود» بر انگیخه و هدایت می شود و این تمایل ذاتی در درجه اول به حفظ و تعالی اورگانیسم از راه ارضای نیازهای جسمانی توجه دارد. اما مهم آن که تمایل به تحقیق خود معیاری است که بوسیلۀ آن تمام جنبه های فرد مورد ارزیابی قرار می گیرند و فرد به این طریق کلیه تجاربی که در جهت تعالی و بقای خود هست به طور مثبت ارزشگذاری می کند. (طالشی، ۱۳۷۶)
خودپنداره در ساخت روانی افراد از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا پنداره از شخصیت خود، تا اندازه ای تصور را راجع به محدویت هایش تعیین می کند و این عامل رفتارهای خود را طرح ریزی می کنند اگر تصویر از خود مثبت باشد. شخص دارای سلامت روان و اگر منفی باشد، فرد از لحا

ظ روانی ناسالم شناخته می شود. این موضوع بویژه برای کسانی که مسئول پرورش افراد، در زندگی هستند حائز اهمیت است. (شاملو، ۱۳۷۴).
رشد و تحول خودپنداره از بدو تولد آغاز و تا آخرین سال های بزرگسالی ادامه می یابد. خودپنداره تحت تأثیر یادگیری است و ابتدا به صورت آگاهی از عوامل خارجی و رفتار قابل مشاهده تجلی می کند، سپس دامنه وسیعتری را شامل می شود. و به قلمرو مسائل دیگری چون ساختار فیزیولوژیکی، ارزشهای درونی و رشد فلسفه فردی هر شخصی از زندگی گسترش می‌یابد. بسیاری از رفتارهای ما براساس تصوری است که ما از خود داریم و طبق آن رفتارهایی از خود نشان می دهیم. این رفتارها گاهی مخالف با هنجارهای جامعه است. آرایش در دانشگاه هم یکی از مسائلی است که نظرت مخالف را به خود جلب کرده است. طبعاً این رفتار می تواند به نحوی با خودپندارۀ افراد در ارتباط باشد با انجام این تحقیق می توان به رابطۀ بین آرایش و خودپنداره پی برد. اینکه آرایش از خودپنداره پایین نشأت می گیرد و یا بالعکس.

هدف پژوهش:
آنچه که در این پژوهش مد نظر است بررسی خودپنداره دختران دانشجوی با آرایش و بدون آرایش و یافتن راه حلی مبنی بر اینکه چگونه می توان خودپنداره مثبت را در افراد بوجود آورد و یا اینکه تقویت کرد در حقیقت بررسی فرضیه مورد نظر با طرح کامل و جامع نظریه های شخصیت و خودپنداره و رعایت بیطرفی در نقد و بررسی هر یکی از دیدگاهها بوده تا اینکه بتوان اولاً تصویری درست و منطقی از همه نظریه ها و یا حداقل عمده ترین آنها بدست آورد مبنی بر اینکه آیا خودپنداره در افراد با آرایش و بدون آرایش متفاوت است و ثانیاً با قرار گرفتن در جریانات پژوهش های مربوط به

شخصیت و خودپنداره و نقش آنها در پیدایی و تکامل این نظریه‌ها و فرضیات خود به صورت محققی در آیند که درجه به کارگیری این نظریه ها در موقعیت عملی از توان لازم برای این کار برخودار باشند و هدف دیگر از پژوهش بررسی فرد در مورد خود در شرایط اجتماعی و فرهنگی خود آنها است و از این رو هر یک از آنها نقاط ضعف و قوت و حتی اغراق های خاص خود را دارند که گاه به نظر می رسد بعضی از افراد بیشتر به دنبال شناخت بهترین هستند و یا دیدی ارزشی و دستوری برای آنها دارند در حالی که هدف این است هر فرد با توجه به شرایط خاص خود و محیطی که پرورش یافته خود را ارزیابی کند تا از هر خدشه ای بر خود واقعی خود مبرا باشد.

در حقیقت آنچه مهم است درست بودن یا نبودن فرضیه پژوهش نبوده بلکه مفید بودن فرضیه و توانایی آن در تبیین رویدادها است که به آن اعتباری بخشیده و اهمیت آن را بالا می برد هدف دیگر از این پژوهش این است که در برابر پژوهش های تجربی و آزمایشگاهی که فقط گوشه ها یا جنبه های محدودی از شخصیت را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند. درباره ارتباط این گوشه ها یا جنبه های دیگر و در نتیجه درباره خودپنداره مفهوم خود و تحول شخصیت بحث و تحقیق نموده چگونه می توان خودپندارۀ مثبت را در افراد بوجود آورد و یا اینکه تقویت کرد و اینکه چگونه افکار تازه ای به میان آورد و حس کنجکاوی را برانگیخته و برای تحقیقات دیگر آماده ساخت و بدین طریق به پیش بردن علم کمک کرد.

فرضیه پژوهش :
خود پندارنده خانم های با آرایش از خودپنداره خانم های بدون آرایش است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 13700 تومان در 83 صفحه
137,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد