مقاله در مورد زایمان سزارین

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان

زایمان سزارین

تعریف زایمان سزارین
زایمان سزارین به تولد جنین از طریق برش دیواره شکم (لاپاروتومی) و برش دیواره رحم(هیستروتومی) گفته می شود. این تعریف خارج کردن جنین از حفره شکم در موارد پارگی رحم یا موارد حاملگی شکمی را در بر نمی گیرد.
در برخی موارد، و غالباً به علت عوارض اورژانس مانند خونریزی غیرقابل کنترل، هیستروکتومی شکمی، به دنبال زایمان ضرورت می یابد. در صورتی که هیستروکتومی در زمان سزارین انجام شود، به آن سزارین هیسترکتومی و چنان چه طی مدت کوتاهی پس از زایمان واژینال انجام شود، هیستروکتومی بعد از زایمان خوانده می شود.


روش زایمان سزارین
روش جراحی سزارین در تمام جهان با تغییرات جزئی مشابه هم است.
برش های شکمی
معمولا برش عمودی خط وسط یا برش افقی سوپراپوبیک انجام می شود. تنها در موارد خاص برش پارامدیان یا عرضی میانی انجام می شود.

برش عمودی
ایجاد برش عمودی خط وسط در پایین ناف از همه سریع تر امکان پذیر است. این برش باید طول کافی داشته باشد تا وضع حمل جنین را بدون مشکل امکان پذیر کند. بنابراین طول برش باید مطابق با جثه تخمینی جنین باشد.
دیسکسیون تیز تا سطح غلاف رکتوس قدامی ادامه می یابد و باید آن را از چربی زیر جلد آزاد کرد تا نواری از فاسیای خط وسط به عرض 2 سانتی متر قابل مشاهده شود.


بعضی جراحان ترجیحمی دهند غلاف رکتوس را با اسکالپل در سراسر طول برش ایجاد شده باز کنند.
برخی دیگر ترجیح می دهند منفذ کوچکی ایجاد کنند و بعد لایه فاسیا را با قیچی ببرند. عضلات رکتوس و پیرامیدال ار در خط وسط با دیسکسیون و تیز و کند جدا می شوند تا فاسیای عرضی و پریتوئن در معرض مشاهده قرار گیرند.
فاسیای عرضی و چربی جلوی پریتوئن به دقت دیسکسیون می شوند تا به پریتوئن زیر آن برسند. پریتوئن نزدیک انتهای فوقانی خط برش به دقت باز می شود. بعضی جراحان، پریتوئن را با دو هموستاز با فاصله 2 سانتی متر از هم بالا می آورند. سپس لایه چین پریتوئن بین کلامپ ها را مشاهده و لمس می کنند تا مطمئن شوند اُمنتوم، روده یا مثانه مجاور ان نباشند.
در زنانی که قبلاً جراحی داخل شکم( از جمله سزارین) داشته اند، ممکن است اُمنتوم یا حتی روده به سطح زیر پریتوئن چسبیده باشد. در این صورت پریتوئن از بالا تا قطب فوقانی محل برش و از پایین کاملا تا بالای برگشت پریتوئن به روی مثانه، بریده می شود.
برش های عرضی
در برش تعدیل یافته فانن اشتایل، در پوست و بافت زیرجلد یک برش عرضی پایین با قوس مختصر ایجاد می شود. این برش در سطح خط رویش موی پوبیس داده می شود و مقداری بیشتر از لبه های جانبی عضلات رکتوس امتداد می یابد. پس از جدا کردن بافت زیرجلد از فاسیای زیر آن به اندازه حدود 1 سانتی متر در هر طرف، فاسیا به طور عرضی در تمامی طول برش، قطع می شود. لبه های فوقانی و تحتانی فاسیا با کلامپ های مناسب گرفته می شود و دستیار آنها را

بالا می آورد تا جراح غلاف فاسیا را با دیسکسیون کند یا تیز از عضلات رکتوس زیر آن جدا کند.
عروق خونی بین عضلات و فاسیا کلامپ، بریده و لیگاتور و یابا الکتروکوتری تخریب می شوند. رعایت دقیق هموستاز الزامی است. برش در حد کافی به سمت ناف امتداد می یابد تا برش طولی خط وسط پریتوئن در حد کافی امکان پذیر باشد.
عضلات رکتوس در خط وسط جدا می شوند تا پریتوئن زیر آنها قابل مشاهده شود. پریتوئن به نحوی که شرح داده شد باز می شود.


مزیت برش عرضی پوست از لحاظ زیبایی، واضح است. در حالی که اکثراً معتقدند این انسیزیون قوی تر، و احتمال باز شدن آن کمتر است، اخیراً شواهدی ارائه شده که این ادعا را رد می کند.
ایراداتی نیز در استفاده از آن وجود دارند. در بعضی از زنان، رحم باردار و ضمایم آن به اندازه برش عمودی به خوبی در معرض دید قرار نمی گیرد. هرگاه به ویژه در زنان چاق، نیاز به فضای بیشتری

باشد برش عمودی را می توان به سرعت امتداد داد، اما این کار در برش فانن اشتیل امکان ندارد.
هنگام تکرار سزارین، ورود مجدد به برش فانن اشتیل به علت اسکار آن خیلی وقت گیر خواهد بود.
اگر برش عرضی را مورد نظر باشد و فضای بیشتری لازم باشد، برش میلارد انتخاب مطمئنی است. در این برش، عضلات رکتوس به صورت تیز و یا با الکتروکوتر جدا می شوند. این برش به ویژه در زنان دچار اسکار شدید ناشی از برش فانن اشتیل قبلی نیز مفید است.

برش های رحم
در غالب موارد برش عرضی در سگمان تحتانی رحم همان گونه که به وسیله Kerr در سال 1926 شرح داده شد، ایجاد می شود. گاهی برش عمودی سگمان تحتانی رحم (کرونیگ) به کار می رود. برش کلاسیک به برش عمودی تنه رحم در قسمت بالاتر از سگمان تحتانی گفته می شود که به فوندوس نیز می رسد. امروزه این برش به ندرت به کار می رود. در اکثر موارد زایمان سزارین، برش عرضی روش انتخابی است.


فواید این برش شامل موارد زیر است :
1) ترمیم آسان تر
2) قرار داشتن در ناحیه ای که احتمال پارگی طی بارداری بعدی حداقل است.
3) عدم چسبندگی روده یا امنتوم به محل برش.
در صورتی که نمایش جنین ورتکس نباشد، در چندقلویی و در مواردی که نوزاد بسیار نارس است و مادر لیبر نیست، برش عمودی سگمان تحتانی یا برش کلاسیک می توانند سودمند واقع شوند.

روش برش عرضی در سزارین
اغلب مشاهده می شود رحم چرخش به راست (دکستروروتاسیون) دارد به طوری که لیگامان گرد سمت چپ نسبت به سمت راست، در موقعیت قدامی تر و نزدیک تر به خط وسط قرار می گیرد. بعضی جراحان در موارد دفع مکونیوم غلیظ یا عفونت مایع آمنیون تجیح می دهند یک پک لاپاراتومی مرطوب را در هر ناودان پریتونئال جانبی قرار دهند تا مایعات و خون خارج شده از رحم باز شده را به خود جذب کند. معمولا لایه نسبتاً سست بازگشت پریتوئن بر روی حاشیه فوقانی مثانه و روی بخش قدامی سگمان تحتانی رحم – مثانه در خط وسط با فورسپس گرفته و به وسیله اسکالپل یا قیچی برش عرض داده می شود.

 


قیچی بین سروز مثانه ای رحمی و میومتر سگمان تحتانی رحم داخل، و از خط وسط به سمت خارج رانده می شود و همزمان تیغه ها به طور متناوب باز می شوند تا زانو به عرض 2 سانتی متر از سروز جدا (که بعداً بریده می شود) جدا شود.
پس از نزدیک شدن به حاشیه جانبی هر سمت قیچی کمی به سمت کمری متوجه می شود.
فلاپ پایینی پریتوئن را بالا می برند و مثانه را با دیسکسیون کند یا تیز از میومتر زیر ان به آرامی جدا می کنند.


به طور کلی جدا کردن مثانه نباید عمق بیش از 5 سانتی متر داشته باشد و معمولا باید از این هم کمتر باشد. به ویژه در سرویکس های متسع و افاسمان این احتمال وجود دارد که دیسکسیون به پایین عمیق شود و اشتباهاً به جای سگمان تحتانی رحم، واژن را باز کنند و وارد ان شود.
رحم را حدود 1 سانتی متر زیر حاشیه تحتانی باز می شود. یک نکته مهم این است که در زنانی که سرویکس آنها کاملا دیلاته است و یا دیلاتاسیون کامل دارد، برش رحمی نسبتا بالاتر انجام شود، تا خطر گسترش برش به دو طرف و صدمه به شریان های رحمی و ورود اشتباهی به داخل واژن به حداقل برسد. محل برگشت سروز مثانه ای رحمی به عنوان راهنما به کار می رود.
برش رحم را می توان با تکنیک های گوناگون انجام داد. همه این تکنیک ها با برش عرضی سگمان تحتانی رحم به وسیله اسکالپل، به طول حدود 2-1 سانتی متر در قسمت وسط انجام می شوند، این عمل را باید به دقت انجام داد تا جنین زیر آن آسیب نبیند.


در مطالعه چند مرکزی گروهی از محققان در سال 2005، شایع ترین آسیب جنینی گزارش شده در 37110 مود زایمان سزاری، پارگی های پوستی بوده است. استفاده از هموستات یا انگشتان برای ورود دقیق به طور کند (بلانت) و برای جدا کردن عضلات، می تواند مفید باشد. وقتی رحم باز شد، برش را می توان با امتداد در طرفین و سپس مختصری به بالا به وسیله قیچی بانداژ گسترش داد.
اگر سگمان تحتانی رحم نازک باشد می توان برش را با فقط کشیدن محل شکاف از طریق فشار به خارج و بالا به وسیله هر یک از انگشتان اشاره گسترش داد.


محققان نشان داده اند که امتداد دادن برش رحمی اولیه به طریقه کند یا تیز از لحاظ ایمنی و عوارض پس از عمل با هم مشابه اند.
محققان دیگر گزارش کردند که روش تیز احتمال خونریزی و نیاز به انتقال خون را افزایش می دهد.
* نکته بسیار مهم، ایجاد برش رحم برای زایمان سر و تنه جنین است بدون آنکه شریان ها و وریدهای رحمی واقع در حاشیه های جانبی رحم بریده یا پاره شوند.


اگر جفت در مسیر برش قرار داشته باشد باید آن را جدا کرد یا برش داد. وقتی جفت برش داده می شود، خونریزی از جنین مکن است شدید باشد؛ بنابراین در چنین مواردی باید بند ناف را هرچه سریع تر کلامپ کرد.
روش برش کلاسیک سزارین
گاهی استفاده از برش کلاسیک لازم می شود. بعضی از اندیکاسیون های برش مزبور عبارت اند از :
1) وجود مشکل در باز کردن یا ورود بی خطر به سگمان تحتانی رحم به دلیل چسبندگی محکم مثانه ناشی از جراحی قبلی یا وجود میوم در سگمان تحتانی رحم یا کارسینوم مهاجم سرویکس.
2) قرار عرضی جنین بزرگ به ویژه در صورتی که پرده های جنینی پاره شده باشند و شانه در کانال ازیمان گیر کرده بلشد. مخصوصاً ممکن است وضع حمل جنین با نمایش عرضی پشت – پایین از میان برش عرضی مشکل باشد.


3) در بعضی موارد جفت سرراهی توأم با لانه گزینی قدامی به ویژه در موادری که جفت در محل برش قبلی لانه گزینی کرده است (پلاسنتا پرکرتا).
4) در بعضی جنین های بسیار کوچک (به خصوص با نمایش بریچ) که سگمان تحتانی رحم نازک نشده است.
5) در برخی از موارد چاقی مفرط مادر که تنها قسمت فوقانی رحم به سهولت در دسترس است.
بستن شکــم
همه پک ها خارج می شوند، خون و مایع آمنیون موجود در ناودان ها و کولدوساک با ساکشن ملایم تخلیه می شوند. برخی جراحان ناودان ها و کولدوساک را مخصوصاً در صورت وجود عفونت یا مکونیوم شستشو می دهند. مطالعه تصادفی کوچکی که در سال 2003 انجام شد نشان می دهد که این مرحله در زنان گروه کم خطر که مبتلا به آمنیونیت نیستند، ضروری نیست. پس از شمارش صحیح ابزار و گازهای استفاده شده، لایه های بریده شده شکم بخیه می شوند.
همان طور که ذکر شد جراحان از بستن پریتوئن جداری صرف نظر می کنند در صورت وجود روده های متسع، بستن پریتوئن مانع آسیب روده ها در زمان بستن فاسیا می شود. هنگام بستن هر

یک از لایه ها، نواحی خونریزی پیدا، کلامپ و لیگاتور می شوند، اجازه داده می شود که عضلات رکتوس در جای خود قرار بگیرند و فضای زیر فاسیا را به دقت از نظر هموستاز کنترل می کنند. در صورت وجود دیاستاز قابل توجهريال عضلات رکتوس را با نخ کرومیک صفر یا 1 با یک یا دو بخیه به شکل & به هم نزدیک می کنند. فاسیای روی رکتوس را با نخ غیرقابل جذب و منقطع شماره صفر در خارج لبه های بریده فاسیا و با حداکثر فاصله 1 سانتی متر از هم، یا با بخیه پیوسته بدون

لاکینگ از نخ دائمی یا دارای جذب طولانی بخیه می کنند.
اگر ضخامت بافت زیر جلد 2 سانتی متر یا کمتر باشد، معمولا نیازی به بخیه جداگانه آن نیست، و پوست با بخیه های مترس عمودی و نخ سیلک سه صفر یا چهارصفر (یا مشابه) و یا گیره های مخصوص (کلیپس) بسته می شود.


اگر مقدار بافت چربی حداقل 2 سانتی متر باشد، باید بافت زیر جلد بسته شود.
در یک تحققی آینده نگر تصادفی شده که بر بیش از 1400 زنی که زایمان سزارین شده بودند، مشاهده شد که اگر لایه زیر جلد را بخیه می کردند، باز شدن سطحی زخم خیلی کمتر روی می داد. بر طبق مطالعه مروری که بر روی 6 تحقیق صورت گرفت، زدن بخیه زیر جلد در حین سزارین، در مواردی که ضخامت چربی بیش از 2 سانتی متر است، سبب کاهش خطر باز شدن رحم به میزان 34 درصد می شود.

زایمان سزارین پس از مرگ
گاهی زایمان سزارین در زنی انجام می شود که به تازگی فوت شده یا به زودی خواهد مرد. درباره زایمان سزارین برای کمک به احیاء قلب و ریه در فصل 42 بیشتر توضیح داده شده است.
اندیکاسیون ها
اکثر موارد برای متوقف ساختن خونریزی ناشی از آتونی مقاوم به درمان، خونریزی سگمان تحتانی در ارتباط با انسیزیون رحم یا لانه گزینی جفت، پارگی عوق بزرگ رحم، انجام می شوند.
پلاسنتا اکرتا، اغلب در ارتباط با زایمان سزارین تکراری و آتونی رحم، در حال حاضر شایع ترین اندیکاسیون های سزارین هیسترکتومی یا هیسترکتومی پس از زایمان هستند.
این وضعیت ها، در فصل 53 شرح داده شده اند.


میوم های بزرگ ممکن است مانع بستن مناسب هیستروتومی شوند و درنتیجه هیسترکتومی را اجتناب ناپذیر سازند. اندیکاسیون های هیسترکتومی پری پارتوم انتخابی شامل میوم های بزرگ یا علامت دار و دیس پلازی شدید سرویکس یا کارسینوم درجا هستند.
عوارض اصلی سزارین هیسترکتومی افزایش خونریزی و احتمال آسیب دستگاه ادراری هستند.
یکی از عوامل اصلی در میزان بروز عوارض این است که هیسترکتومی به صورت انتخابی انجام شود یا اورژانس. همان گونه که در جدول 3- 25 دیده می شود، موربیدیته ناشی از هیسترکتومی اورژانس افزایش قابل توجهی یافته است.
کنترل حوالی زمان زایمان
مراقبت های قبل از عمل
در صورت برنامه ریزی برای سزارین، یک داروی آرامبخش مثل 100 میلی گرم سکوباربیتال شب قبل از عمل تجویز می شود. به طور کلی هیچ داروی آرام بخش، نارکوتیک یا مسکنی را تا پس از تولد نوزاد مصرف نمی شود.
مصرف خوراکی حداقل 8 ساعت قبل از جراحی متوقف می شود به طور معمول، زنانی که قرار است مورد سزارین تکراری قرار گیرند، روز جراحی پذیرش و به وسیله متخصصان زنان و مامایی و بیهوشی ویزیت می شوند.


آزمایش هماتوکریت و تست کومبس غیرمستقیم انجام می شود. در صورتی که که کومبس غیر مستقیم مثبت باشد، باید از دسترس بودن خون سازگار مطمئن شد. مصرف آنتی اسید (مثلا 30 میلی ایتر بی سیترا) به مدت کوتاهی قبل از القاء هوشبری عمومی یا هدایتی خطر آسیب ریه ناشی از اسید معده (اگر آسپیراسیون روی دهد) را کاهش می دهد. یک کاتتر ادراری قرار داده می شود. در صورتی که موها محل عمل را بپوشانند باید در همان روز جراحی با گیرنده گرفته یا تراشیده شوند. در صورتی که موهای محل، شب قبل از عمل تراشیده شود، خطر عفونت رحم افزایش می یابد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 24 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله زایمان

word قابل ویرایش
15 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
چكيده مقالهسزارين به عنوان يك پديده اجتماعي حال حاضر موجب ايجاد مشكلات زيادي براي جامعه پزشكي ، مادران و اقتصاد جامعه شده است . در اين مقاله ضمن تعريف و بررسي علل و انديكاسيونهاي واقعي سزارين به مقايسه سزارين و زايمان طبيعي پرداخته وتاريخچه و عوارض و مزاياي هر روش عنوان گرديده است و با توجه به انگيزه اصلي تما ...

دانلود مقاله بارداری و زایمان

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
بارداري و زایمان حاملگي با ترکيب سلول جنسي فرد وزن شروع مي شود . عموم مردم مدت حاملگي را به ماه حساب کرده وآن را 9ماه مي دانند ولي پزشکان،ماماها و سايرکارکنان بهداشتي اين مدت را به هفته بيان مي کنند.مدت يک بارداري طبيعي حدود 38 هفته از زمان شروع حاملگي تا تولد نوزاد است. ازآنجايي که اغلب خانم ها اززمان عمل لق ...

دانلود مقاله زایمان طبیعی

word قابل ویرایش
32 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
فرايند زايمان معمولاً به سه مرحله تقسيم مي شود:مرحله ي اوّل: از زمان شروع دردهاي زايماني تا بازشدن كامل دهانه ي رحم مي باشد. مرحله ي دوم: لز باز شدن كامل دهانه ي رحم تا خروج نوزاد مي باشد. مرحله ي سوم : از خروج نوزاد تا خروج جفت مي باشد. مرحله اوّل زايمانمرحله اول نيز سه قسمت دارد: دردهاي ابتدايي، دردهاي فعا ...

دانلود مقاله بررسی تأثیر کلاس‌های آمادگی بارداری برکاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساکن تهران در سال 85 - 84

word قابل ویرایش
200 صفحه
44700 تومان
بررسي تأثير كلاس‌هاي آمادگي بارداري بركاهش افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران در سال 85-84مقدمهدر طی قرن حاضر یکی از زمینه های مطالعاتی که توجه روز افزون بسیاری از متخصصان رشته‌های مختلف را به خود جلب نموده است ، بررسی نقش جنسیت و تفاوت های مربوط به آن در زمینه های گوناگون علمی است . یکی از مباحث جالب در حر ...

مقاله در مورد بی حسی و بیهوشی در زایمان

word قابل ویرایش
33 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
- شكل درد زايماني در طي فاز مخفي مرحلة اول زايمان درد به شكل درد خفيف يا كرامپ متوسط محدود به درماتومهاي 11‎T و ¬122‎T مي‎باشد. با پيشرفت زايمان در فاز فعال مرحلة اول زماني كه انقباضات رحم شدت مي‎يابد،‌ احساس و درك درد در درماتومهاي ‎11¬‎T و 12‎T شدت يافته به شكل تيزوكرامپي با انتشار به دو درماتوم مجاور يعني ...

دانلود مقاله گریز از سزارین و زایمان

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
گريز از سزارينو زايمان بي‌دردفهرست مطالب :عنوان : صفحه :چكيده مقاله 1مقدمه 2تعريف و تاريخچه سزارين 2علل افزايش آمار سزارين 3عوارض سزارين 4چه بايد كرد 5تاريخچه زايمان بي درد 6روشهاي مختلف زايمان بي درد ( داروئي ) 7روشهاي غير داروئي 9هيبنوتيزم ، TENS و طب سوزني 10روش سايكو پروفيلاكتيك 11زايمان در آب 11ممنوعيتها ...

دانلود مقاله تأثیر تزریق داخل نسجی بوپیواکائین در کاهش درد ، تهوع و استفراغ بعد ازعمل سزارین در بیماران تحت بی حسی نخاعی

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
نتایج : میانگین نمره درد تنها در اندازه گیري ساعت 4 پس از عمل در گروه مداخلـه بطـور معنـی دار کمتـر از گـروه دارونمـا بود(2/7±1/9 در برابر %24 .( p=0/042 4±2/5 از گروه مداخله و%12 از گروه دارونما نیاز بـه مـسکن نداشـتند در مقابـل بـه ترتیب %20 و %52 از بیماران گروه مداخله و دارونما حـداکثر دوبـار طـی 24 سـاعت ...

دانلود فایل پاورپوینت دفترچه فعالیتهای عملی در دوره کارورزی زنان و زایمان Log book

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : کارورز گرامي  دفترچه حاضر تحت عنوان Logbook (LB ) دوره کارورزی زنان و زایمان , به منظور ثبت کليه فعاليتهاي  آموزشي - باليني  شما در طول  دوره  طراحي شده است . در پايان دوره اطلاعات  موجود در LB  جهت  تعيين  نمرات  بخشهاي ارزشيابي عملي و حضور و غياب مورد استفا ...