مقاله در مورد زمین شناسی ایران

word قابل ویرایش
94 صفحه
16700 تومان

زمین شناسی ایران

واحدهای زمین ساختی ایران
واحدهای زمین ساختی عبارتند از نواحی که دارای سرگذشت زمین شناسی وتاریخی مشابهی می باشند. د رتعیین یک واحد تکنونیکی شش عامل رخساره های سنگی، فعالیت های ماگمائی، دگرگونی، فازهای کوه زایی، شیوه ی چین خوردگی وبالاخره روندها، اهمیت داشته ونقش اساسی را به عهده دارند. واحدهای زمین ساختی ایران اجمالا به صورت زیر می باشد.
۱-جنبه های پایدار

ایران زمین بین دو سپر عربستان در جنوب غربی و ورق توران در شمال شرق قرار گرفته است. پلاتفرم عربستان به طرف شمال شرقی ادامه یافته و به وسیله رسوبات آبرفتی دشت خوزستان پوشیده میشود. ورق توران نیز در ترکمنستان قرار دارد. دنباله این ورق در نواحی سرخس با رسوبات جوان پوشیده شده است. لبه جنوبی این ورق کوهستان های کپه داغ می باشد.
۲-کوهستان زاگرس

کوهستان های زاگرس، باامتداد شمال غرب- جنوب شرق دنباله رشته کوه های جنوبی آلپ می باشد.
زاگرس به طور عرضی به نواحی مختلفی تقسیم بندی شده است که عبارتنداز:
الف-کمربند چین خورده زاگرس
ب-زاگرس مرتفع
ج-ناحیه سنندج سیرجان
د-ناحیه ارومیه بزمان

 

الف-کمربند چین خورده زاگرس
سپر عربستان با شیب کمی به طرف شمال شرقی ادامه یافته و رسوبات دوران اول تا نئوژن بدون دگرشیبی زاویه ای در روی آن گسترش یافته اند. حوزه زاگرس از ابتدای دوران دوم از سایر قسمت های ایران باوجود یک نشست دایمی تمیز داده می شود. وجود رسوبات تبخیری سازند هر مز موجب عدم هماهنگی در چین خوردگی این ناحیه گردیه است.

همچنین گنبدهای نمکی متعلق به سازند هرمز در این کمربند چین خورده مشاهده می شود. به طوری که قبلا اشاره شد روند کلی کمربند چین خوردنه زاگرس شمال غربی-جنوب شرقی است ومحور چین ها نیز همین روند را نشان می دهد. اما نوعی موجسانی در چین ها مشاهده می گردد که جهت شمال-جنوب را نشان می دهد و با روند بسیار کهن شمال جنوب سپر عربستان

موازی است. این حرکات رابطه نزدیک بین کمربند چین خورده زاگرس با سپر عربستان را نشان می دهد.رسوبات زاگرس با ضخامت چندین هزارمتر در کوهزایی آلپی پایانی چین خوردی یافته اند.
ب-زاگرس مرتفع
این ناحیه را به عنوان روراندگی زاگرس یا زون خرد شده زاگرس نامیده اند. کمربند چین خورده زاگرس بدون سر حدی تند به ناحیه باریکی از روراندگی متعدد که به خط راندگی اصلی در طرف شمال شرقی ختم می شود منتهی می گردد. در این ناحیه رسوبات دوران اول و دوم در چندین

رواندگی فلس مانند به روی طبقات جوانتر دوران دوم وسوم رانده شده اند. روند این ناحیه مانندکمربند چین خورده زاگرس است. زاگرس مرتفع عمیق ترین بخش حوضه زاگرس را با سنگ هایی چون مارن،رادیولاریت وافیولیت متعلق به دوران دوم نشان می دهد.
اختلافات عمده زاگرس مرتفع با کمربند چین خورده زاگرس در وجود افیولیت ها ورادیولاریت فاز کوهزایی لارامی و به طور کلی نوع رسوبات عمیق تر دریایی است.
ج-ناحیه سنندج-سیرجان
در مورد این ناحیه دو موضوع بحث است. اول آنکه برخی از محققین ناحیه سنندج- سیرجان را جزیی از زاگرس می دانند و دوم آن که به علل شباهت های متعددی که این ناحیه با مرکز ایران دارد آن را از ناحیه زاگرس جدا می نمایند. شباهت این ناحیه با زاگرس به علت روند عمومی شمال غربی-جنوب شرقی آن است. این ناحیه پس از راندگی اصلی زاگرس قرار گرفته و از نظر سرگذشت ساختمانی با مرکز ایران والبرز نزدیک است. وضعیت رسوبگذاری ساختمانی و

ناپیوستگی های متعدد این ناحیه به شمال و مرکز ایران شبیه است.آن چه که موجب تشخیص این ناحیه از مرکز و شمال ایران است نبودن ولکانیک های دوران سوم در آن و وجود روند عمومی زاگرس و بالاخره توسعه فوق العاده ناقص رسوبات دوران سوم در این ناحیه است. توده های نفوذی اواخر ژوراسیک دوران سوم از نوع گرانیت ودیوریت در این ناحیه فراوانند. سنگهای دگرگونی با رخساره آمفیبولیت که به پرکامبرین نسبت داده می شود در نواحی اسفندقه ، حاجی آباد، اقلید، گلپایگان و مریوان مشاهده می شود سنگ های دگرگونی ضعیف از نوع رخساره شیست سبز در سراسر این ناحیه پراکنده اند.

د-ناحیه ارومیه بزمان
این ناحیه را زمانی در ایران مرکزی وزمانی دیگر به عنوان کمربند ولکانیکی زاگرس منظور نموده اند. ناحیه دارای امتداد شمال غرب-جنوب شرق است واز کوه صهند در شمال غرب تا نواحی سیرجان در جنوب شرق کشیده شده است.مجموعه سنگ های این ناحیه غالبا گدازه های آندزیتی وداسیتی است که حاصل فعالیت آتشفشان های دوران سوم است. در برخی از نقاط ناحیه سنگ های آذرین خروجی شدیدا فرسایش یافته وتوده های نفوذی عمیق ظاهر شده است. در این ناحیه بعد از فار کوه زایی لارامی فعالیت ماگمایی شدیدی به صورت خروجی ونفوذی صورت گرفته که بعد از ائوسن نیز در برخی نقاط به تدریج کاهش یافته است.تراس های وسیع تراورتن در نواحی مختلف به آخرین مرحله فعالیت ولکانیکی این ناحیه تعلق دارد.

ایران مرکزی
محدوده ی ایران مرکزی از نظرمحققین متفاوت است. این واحد به شکل یک مثلث در مرکز ایران قرارگرفته است وقسمتی از ایران خاوری(شمال بلوک لوت) را در بر می گیرد. مرز شمالی آن ناحیه بینالود وگسل میامی می باشد که در سمت باختر به احتمال زیادبه گسل عطای می پیوندد. مرز ایران مرکزی و آذربایجان به هر حال چندان مشخص نیست وبیشتر جاها پوشیده است(نبوی،۱۳۵۵)

اشتوکلین در مورد ایران مرکزی چنین می نویسد: این ناحیه ساختمانی معادل یک مثلث تقریبی است که در شرق بوسیله بلوک لوت و در شمال بوسیله کوهستان های البرز در جنوب غرب توسط ناحیه سنندج- سیرجان محدود می گردد. آذربایجان در شمال غرب وسبزوار در شمال شرق گرچه از نظر جغرافیایی متعلق به ایران مرکزی نیستند اما دو زائده باریک از ناحیه ساختمانی ایران مرکزی می باشند.

ایشان معتقد است که ناحیه ایران مرکزی از ناحیه سنندج سیرجان توسط فرورفتگی های دریاچه ارومیه، توزلوگل وگاوخونی جدا می شود. وی ناحیه ارومیه بزمان را جز ایران مرکزی محسوب می کند. در اینجا محدوده ایران مرکزی در طرف شمال گسل سمنان وگسل میامی از طرف جنوب غربی ناحیه ارومیه بزمان و در شرق گسل نهبدان منظور شده است.

واحد البرز
واحد البرز رشته کوه های کاملا مشخصی است هر چند که طرف غرب آن درآذربایجان چندان مشخصی نیست.رشته کوه های بینالود از نقطه نظر جغرافیایی دنباله البرز است ولی از نظر رسوبات شباهت بیشتری به مرکز ایران دارد(نبوی، ۱۳۵۵) اشتوکلین البرز را براساس وضعیت ساختمانی بزرگ تاقدیس حاشیه ایران مرکزی می داند. این شباهت در دامنه جنوبی البرز بسیار

بیشتر از شمال آن است. در البرز فعالیت های ماگمایی به صورت خروجی ونفوذی دیده میشود. این رشته کوه در دوران اول، فعالیت های آتشفشانی بسیار محدود ومحلی داشته است. فعالیت آتشفشانی شدید درائوسن صورت گرفته و به تدریج تقلیل یافته و آتشفشان دماوند و در پلیوسن و پلیستوسن فعال بوده است. توده های نفوذی گرانیتی در ژوراسیک، ائوسن، الیگوسن و پلیوسن( گرانیت علم کوه) در البرز مشاهده می گردد.

فاز کوه زایی شدید در البرز کوه زایی لارامی می باشد که موجب تشکیل دگرشیبی در قاعده رسوبات ائوسن گردیده است و فازهای کوه زایی آلپ پسین موجب چین خوردگی رسوبات ترسیری در واحد البرز می باشد.
واحد شرق ایران ومکران
این واحد را می توان به دو بخش نهبندان- خاش وکوه های مکران تقسیم کرد.اختلاف عمده این دو ناحیه روندها می باشدکه در ناحیه نهبندان- خاش به صورت شمالی-جنوبی و در کوه های مکران شرقی-غربی است. این واحد در غرب توسط گسل نهبندان در شرق بوسیله بلوک سیستان ودر جنوب توسط خلیج عمان محدود می گردد. محدوده غربی کوه های مکران گسیل میناب است. در این واحد سنگ های قدیمی تر از ژوراسیک مشاهده نمی شود. چین خوردگی شدید در اواخر ژوراسیک و سنگ های دگرگونی نیز در این واحد مشاهده می گردد. در مکران رسوب گذاری در پالئوژن ادامه یافته و نوع رسوبات از نوع فلیش به مولاس تبدیل می گردد. قسمت هایی بالایی مولاس مکران بیشتر از کنگلومرا وماسه سنگ تشکیل شده است.
در خاتمه فاز کوه زایی آلپ پسین در ناحیه تاثیر نموده ورسوبات چین

خوردی یافته اند و در مراحل انتهایی این مرحله کوه زایی مناظر فعلی بوجود آمده است. فعالیت های ماگمایی به صورت نفوذی و خروجی نیز در این واحد مشاهده می شود.

بازاریابی
در بازاریابی نوین آمیزه بازاریابی به عنوان یک موضوع بسیار مهم به حساب می آید.مقصود از آمیزه بازاریابی مجموعه ای از ابزار و وسایل بازاریابی است که بر روی هم بر بازار اثر می گذارند. آمیزه بازاریابی به صورت زیر تعریف می شود:
مجموعه ای از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی که شرکت آنها را در هم می آمیزد تا پاسخگوی بازار مورد هدف باشد.

به عبارتی دیگر آمیزه بازاریابی در برگیرنده همه کارهایی است که شرکت می تواند انجام دهد تا بر میزان تقاضا برای محصولاتش اثر بگذرد. این کارها را میتوان به ۴ متغیر شناخته شده به عنوان ۴p طبقه بندی کرد آنها عبارتند از:
محصول، قیمت ،توزیع و ترویج در انگلیسی این چهار کلمه با حرف p شروع می شوند.

محصول(Product)
ترکیبی از کالاها و خدماتی است که شرکت به بازار مورد نظر ارائه می کند و عبارتند از:
تنوع، کیفیت، طراحی،ویژگیها،نام تجاری،بسته بندی وخدمات.

قیمت (Price)
مقدار پولی است که مشتری باید برای یک محصول بپردازد که می تواند شامل فهرست قیمت، تخفیفات، مدت پرداخت، شرایط اعتباری وجوایز خرید باشد.

توزیع(Place)
فعالیتهایی است که شرک انجام می دهد تا محصول را در دسترس مصرف کنندگان مورد نظر قرار دهدکه شامل محلها وکانالها توزیع، مناطق تحت پوشش، موجودی انبار و پشتیبانی می شود.

ترویج(Promotion)

مقصود از ترویج فعالیتهایی است که شرکت انجام می دهد تا بتواند در مورد ارزش محصول اطلاعاتی خوب به خریدار بدهد و مشتریان را تشویق کند که محصول مزبور را بخرند و آن شامل تبلیغات فروش شخصی، ارتقای فروش وروابط عمومی می شود.
یک برنامه بازاریابی اثر بخش تمام ارکان این آمیزه بازاریابی را به گونه ای هماهنگ درهم می آمیزد تا شرکت بتواند باعرضه ارزش به مشتریان به هدفهای بازاریابی خود دست یابد.
آمیزه بازاریابی دربرگیرنده مجموعه ابزارهای تاکتیکی شرکت برای تعیین وحفظ یک پایگاه قوی در بازار مورد نظر است.

آمیزه بازاریابی برای سنگ
۱٫محصول
در ارتباط با مفهوم محصول تعاریف متعددی آمده است. مثلا محصول را یک واحد مجزا می دانند که آن را از طریق اندازه قیمت، ظاهر و یا دیگر خصوصیات از بقیه تشخیص داد.
بنابراین می توان گفت که سنگ تزیینی نوعی از سنگهای طبیعی است که در ابعاد خاصی بریده شده و در بخشهای مختلفی از ساختمان به عنوانت روکش مورد استفاده قرار می گیرد.
معمولا این سنگ ها را میتوان به دو صورت دسته بندی نمود:
الف :محصول مصرفی
منظور از محصول مصرفی آن است که سنگ مستقیما در بازار مصرف کننده می رسد و مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد و هیچ عملیات اضافی دیگری روی آن صورت نمی پذیرد. از این دسته می توان سنگهای بریده شده وصیقل خورده ای کهب ه صروت پلاک در آمده اندو آماده به کارگیری هستند. نام برد. سنگ پلاک که به صفحاتی از سنگ تزیینی که در کارخانجات سنگبری از سنگهای کوپ یا قواره تهی شده وپس از صیقل خوردن به قطعات مورد نظر تقسیم می گردد اطلاق می شود.البته ذکر این نکته الزامی است که ممکن است از نگاه بازاریابی این سنگ را دقیقا نتوان در این گروه قرار داد اما این سنگ در مقابل سنگهای خام در این گروه قرار می گیرد.
به هر حال منظور از سنگ کار شده پلاک است که به گونه های مختلف در تجارت وارد می شود که در زیر به آن اشاره می شود:

پلاک نیمه تمام
نوعی پلاک است که یا فقط به صورت بریده شده به فروش می رسد و یا همراه با صیقل است.
دادوستد روی این نوع محصول را نیز در تجارت جهانی انجام می دهند. بسیاری از صادرکنندگان ایرانی این نوع سنگها را به مشتریان خارجی خود عرضه می کنند. وعلت این امر هم به دلیل آن است که تکنولوژی تولید ونیروی متخصص در کشور خریدار به مراتب پیشرفته تر وبهتر از ایران وجود دارد و کیفیت تولید ایران از نظر آنها قابل قبول نیست. در سالهای اخیر با ورود دانش فنی و ماشین

آلات پیشرفته توجه به تولید بهتر وکیفی تر تا حدودی سبب گشته که خریداران خارجی پلاکهای تولیدی کارخانجات سنگبری ایرانی را مورد پذیرش قرار دهند.
-پلاک کار شده
منظور از پلاک کارشده نوعی محصول از پلاک است که دقیقا آماده مصرف است یعنی بریده شده به ابعاد مورد نظر و صیقل خورده هستند که در این رابطه ۳ ویژگی حائز اهمیت است که عبارتنداز:
برش،اندازه و صیقل

ب:محصول صنعتی
به سنگهای خام که به صورت کوپ یا قواره شده هستندگفته می شود که بعدا در کارخانجات سنگبری می بایست به پلاکهای قابل مصرف تبدیل گردند. سنگ کوپ قطعه از اسنگ است که بتوان جهت تهیه پلاک از آن در سنگبری استفاده کرد. معمولا وزن سنگ کوپ حداقل ۵٫۶ تن بوده ودر بعضی مواقع به ۲۷-۲۶ تن نیز می رسد که گاهی شکل آن مکعب مستطیل است وگاهی نیز بی شکل است. به سنگهایی که به شکل مکعب مستطیل بوده و یا شبیه آن هستند سنگ قواره گفته می شودکه بیشتر از سنگهای کوپ مدنظر خریداران خارجی هستند.

۲-قیمت
انواع مختلف سنگ طرحهای متنوع محلهای استخراج، نحوه استخراج، ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی و همچنین بعضی عوامل دیگر قیمتهای مختلفی را برای سنگ تزیینی ایجاد می نمایند که این قیمتها تقریبا همان قیمتهای جهانی هستند. ارائه تخفیفات ویژه و امتیازات برای افزایش انگیزه خرید مشتری نیز میتواند به صورت تخفیف در متراژ یا وزن سنگهای مورد معامله انجام پذیرد. با توجه به قیمتهای مختلف برای صادرات عوامل اصلی وتعیین کننده قیمت سنگهای صادراتی عبارتنداز:
۱٫سلیقه مصرف کننده در بازارهای مقصد
۲٫یکنواختی طرح،برش بدون نقص، رعایت استاندارد تولید وصیقل مناسب
۳٫فاصله بازار مقصد تا کشور تولید کننده

۳٫توزیع حمل ونقل
آنچه در تجارت جهانی وحتی در تجارت داخلی نقش موثر واساسی را بازی می کند مسئله حمل و نقل وتوزیع سنگهای تزیینی است که معمولا به دو صورت انجام می شود:
الف:کامیون
برای جابجاییها وانتقال سنگ در داخل کشور وهمچنین برای انتقال آن به خریداری خارجی در کشوری که مرز خشکی با کشور صادر کننده دارد یا مسیر خشکی نزدیکتر و یا مقرون به صرفه تر است. از کامیون استفاده می شود.

کامیونهای مورد استفاده برای سنگهای خام معمولا از کانتینرهای سرباز (open –top) استفاده می نمایند تا به آسانی بتوانند سنگهای قواره شده با وزن بالا را بارگیری وحمل نمایند.
کامیونهای مورد استفاده برای حمل سنگهای بریده شده که اغلب بسته بندی شده در جعبه های مخصوص (pallet)هستند نیازی به کانتینرهای سرباز ندارند.
ب:کشتی
با توجه به راههای ومرزهای آبی بین کشورها کشتی

های باری یک از بهترین وسایل حمل و نقل محمولات سنگ صادراتی هستند. بسیاری از صادرکنندگان ایرانی برای حمل محصولات مشتریان خارجی خود از طریق بندر عباس و کشتیهای خارجی خود از طریق بندرعباس وکشتیهای باری اقدام می نمایند. استفاده از لنجهای سنتی نیز در پاره ای مواردبرای حمل سنگهای تزیینی خریداری شده مشتریان کشورهای حوزه خلیج فارس دیده می شود.

۴-ترویج
در طی چند سال شاهد سیاستهای تشویقی خوبی از طرف دولت در این زمینه بوده ایم که می توان به صورت زیر از آنها یاد نمود:
کاهش مقررات دست و پاگیر مربوط به صادرات سنگهای تزیینی حذف تعهدنامه و پیمانهای ارزی، برگزاری نمایشگاه بین المللی سنگ تزیینی در ایران در سال ۱۳۷۰ برای اولین بار وقول تشکیل آن به طور مداوم برای حمایت از صادرکنندگان سنگهای تزیینی ایران.
از طرف دیگر شرکتهای تولید کننده صادرکننده نیز با انتشار کاتالوگهای تبلیغاتی متنوع وقابل توجه از سنگهای قابل عرضه خود وهمچنین اقدام به ایجاد سایت اینترنت وشکرت در نمایشگاههای بین المللی اقدام نمایش محصولات خود می نمایند وخود را آماده ورود و حضوری بهتر و مفیدتر از گذشته در بازارهای جهانی می کنند.
توانایی یک شرکت یا به طور کلی تر یک بخش یا صنعت در بهبود وگسترش دقیقا به تصمیمات وروشهایی مربوط می شود که اتخاذ می نمایند و از طریق برنامه های قابل اجرای خود عوامل کلیدی یا به عبارتی آمیخته بازاریابی را که در مورد آن صحبت شد تقویت می نمایند.

عواملی نیز وجود دارند که مکمل عوامل فوق هستند ودرجهت رشد یک شرکت یا یک صنعت می توانند تاثیرگذار باشند که مهمترین آنها عبارتند از داشتن یک سیستم مالی قوی وکارا و همچنین ارتباطات خوب ونزدیک با اتحادیه ها ونهادهای تصمیم گیری اقتصادی و سیاسی.
پرواضح است که بدون داشتن امکانات کافی بهره برداری بهینه از سرمایه گذاریهای انجام شده امکان پذیر نخوهد بود.
به همین دلیل سیاستهای سرمایه گذاری حائز اهمیت هستند و در صورت وجود امتیازات و

انگیزه های لازم می تواند بازدهی خوبی داشته باشد. این مسئله در کشورهایی که صنعت سنگ درآنها به خوبی رشد یافته منجر به این شده است که در قیمت وکیفیت حرف اول را بزنند.
قیمت همیشه قابل توجه بوده وهست. در واقع قیمتها در رابطه با عرضه وتقاضا همواره اثبات هستند ودر تصمیمات خرید حد بالا و پایین در رابطه با قیمت وجود ندارد و آن میزانی است که عرضه وتقاضای بازار تعیین می نماید.
در رابطه با محصولات سنگ های تزیینی میتوان گفت که تقاضای کنونی در بازار سنگ مبتنی بر ویژگیهای تکنولوژیکی است و در سطح بالایی قرار دارد.همچنین میتوان عنوان کرد که محصولاتی که کیفیت تولیدی بالایی ندارند در بازار نیز تقاضایی برایشان وجودندارد.

از نظر مقوله های توزیع و ترویج صنعت سنگ تزیینی از شرایط نسبتا خوبی برخوردار هستند هر چند که بهبود این دو عامل نیز قابل انتظار است.
با نگاهی به آمارها توجه می شویم که ۵۰درصد محصولات تولید شده توس کشورهای صاحب معادن سنگهای تزیینی در کشورهای صاحب معادن سنگهای تزیینی در سایرکشورهای جهان مصرف می شود.
همچنین آمارها نشان می دهد که تولید محصولات خام و فرآوری شده وهمچنین کاربردآن از ۳۰سال گذشته به این طرف همواره در حال رشد بوده است و با توجه به اینکه مصرف کنندگان اغلب در کشورهای دیگری حضور دارند اهمیت توزیع وحمل و نقل بیش از پیش نمود پیدا می کنند.
بنابراین امکانات توزیع در صنعت سنگ می بایست روز به روز بهتر وپیشرفته تر بشود تا سنگهای مورد درخواست مشتریان در زمان کمتری در اختیار آنان قرار گیرد صرفنظر از اینکه چه در همان منطقه باشند یا در یک کشور و یا قاره ای دیگر حضور داشته باشند.
پدیده ترویج یا به عبارتی پیشبرد فروش به طور مستقیم مربوط می شود به ایجاد تصویری درست از شرکت وفعالیتهایشان و همچنین بهبود این تصویر و ذهنیت و در نهایت ارتقای شرکت ومحصولاتش که می بایست از جنبه های مختلف صورت پذیرد.صنعت سنگ زمانی می ت

اند رشد و پیشرفت نماید که به سرمایه گذاری در ترویج اعتقاد داشته باشد.
از طریق تولید محصولات کیفی با قیمتهای مناسب میتوان با درنظر گرفتن عامل ترویج ب وسیله اجرای برنامه های پویا در راه رشد صنعت سنگ قدم برداشت.
با ترکیبهای عوامل مطرح شده از طریق سرمایه گذاری های مناسب صنعت سنگ کشور میتواند به سوی موفقیت پیش رود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 16700 تومان در 94 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد