مقاله در مورد زمین شناسی

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان

زمین شناسی

خلاصه:
استان Shanxi، در مركز چين واقع شده است و يكي از بزرگترين منبع ذغال سنگ مي‌باشد. پنج دورة شكل گيري- ذعال سنگ در استان Shanix وجود دارد:
كربرونيفر اخير(تشكيل Taiyuan)، پرميان اوليه، (تشكيل Shanxi)، ژوراسيك مياني (تشكيل Datony)، دوره سوم Tertiary(تشكيل Taxigon و Quaternary كوارتزي. صدها و يا دهها نمونة ذعال سنگ و نمونة ذعال كك(ذغال نارس) از استان Shanxi، جمع آوري شده بودند و محتوي

(PHTES)20 عناصر رديابي(نشان) خطرناك بالقوه مي باشند (...,CI,Cd,Ba,B,AB) اين نمونه ها، توسط تجزية فعال سازي نوترون ابزاري (سودمند)، طيف سنجي جذب اتمي، طيف بندي جذب اتمي بخار، سرد، طيف سنجي كروماتوگرافي يون و تجزية شيميايي مرطوب، تعيين و مشخص شده بودند. نتايج حاكي از آن است كه ذغال سنگ هاي قهوه اي، در zn, F,cu,Cr,CD غني شده و با

ذغال سنگ هاي قيردار و آنتراسيت، مقايسه شده اند، در صورتيكه ذغال سنگ هاي قيردار، در B و Czو Hg غني شده اند و آنتراسيت در CI، Hg، u و V.A غني شده و با ميانگين فراواني قشري (پوسته اي)، مقايسه شده و اينطور مشخص شده كه ذغال كك(نارس) كوارتزي در AS و MO بطور زيادي غني شده.


ذغال سنگ هاي قهوه اي دورة سوم، در Cd غني شده اند و ذعال سنگ هاي ژوراسيك ميانه، ذعال سنگ هاي بوميان اوليه و ذغال سنگ هاي كربونيفر اخير در Hg، عني شده اند. طبق درجات ذعال سنگ ها. ذغال سنگ هاي قيردار(قيري)، در Hg بطور زيادي غني شده اند. در صورتيكه cd، F و Th. درصد كمي از، غني شدن را نشان ميدهند و آنتراسيت همچنين در Hg بطور زياد غني شده و آنتراسيت كم در Th. تراكم هاي (غلظت) Th, Hg, F,Cd در ذعال سنگ هاي Shanix بيشتر از ميانگين تراكم آنتراسيت در دنيا مي باشد، جهت تطبيق كردن عناصر.


مقايسه كردن ذغال سنگ هاي ايالت متحده و ذغال سنگ هاي Shanix، نشان از تراكم‌هاي بالا از h, Se, pb, Hg, cd داردو بيشتر ذغال سنگ هاي فاصله دامداري 20-11 كيلومتر از مركز شهر شد 5% به مبلغ پيشنهادي اضافه ميگردد Shanix شامل تراكم هاي كمتري از PHTES. مي باشند.
1-معرفي آشناسازي
با افزايش يافتن مصرف ذغال سنگ، تأثير رشد كردن بروي محيط (PHTES) عناصر نشانه هاي خطرناك بالقوه، يك نگراني زيادي را ايجاد مي كنند، با اطلاعاتي دربارة تراكم، توزيع و موجوديت مربوط به PHTES در ذغال سنگ. ذغال سنگ شامل شده از عناصري در جدول ]1[ دوره اي و داده هايي(اطلاعاتي) از PHTES كه خيلي ضروري مي باشند و در بهره برداري ذعال سنگ و ارزيابي محيط، مورد نياز مي باشند.


PECH(2)، عناصر نشانه ها در ذغال سنگ و بقاياي توليد شده از رشد منبع ذغال سنگ در پنج گروه، قرار داده شده اند:(a) مربوط به بزرگترين ها (Se, pb, Mo, Hg, Cd, B, As ، b مربوط به ميانه (متوسط) (Zn, v,Ni, F, cu,Cr)، (c) مربوط به كوچكتر (Sr, Mn, Li, Ge, Co, Ci, Br,Ba) (d) عناصر راديواكتيو (U,Th,Ru,Rq,Po) و (e) مربوط به تراكم هاي نامحسوس در زغال سنگ و بقاياي ذغال سنگ (Ti, Sn, Be, Ag) [2]


Goodazig Swaine (3) پيشنهاد كردند كه، عناصر، نشانه (رديابي عناصر) در چهار گروه، در وابستگي محيطي در ذغال سنگ، متمركز شده است. عناصر در گروه (Se, Hg, Cr, Cd, As هستند كه براي خطرناك بودن در بعضي وضعيتها، شناخته شده مي باشند. گروه (Pb, Ni, Mo, Mn, F, Ci,B)1IA و گروه (Zn,V,U,Th,P,Cu, Be)I1B شامل شده اند از Mo, Mn, B كه بايد براي مايعات شستشو دهنده، در نظر گرفته شوند از ضايعات و براي احياء بعد از استخراج از معدن با

ساختارهاي مدوله شده (تغيير داده شده). تصوير 1. (SAED) ديفراكسيون (انكسار) الكترون محيط انتخاب شده را نشان مي دهد، الگوها و تصاوير HRTEM از، ساختارهاي مدوله شدة دو بعدي مربوط به [100] منطقه اي در رويتل نقاط (لكه هاي) ديفراكسيون در امتداد مسير b و نقاط ماهواره اي كشيده شده اند و با يك مربع مستطيل متمركز شده در اطراف نقاط ماتريس، تركيب شده اند. زمان و يا دورة طولاني از رويتل در امتداد مسير <011>، يك زمان اعداد صحيح (1,2,...,n) و دورة اساسي آن، يعني چگالي (غلظت) مربوط به نقاط ماهواره اي سه ساعت است و مربوط به نقاط

ماتريس مي باشد و همچنين بردارهاي موجي كه به ترتيب مدوله شده اند، عبارتند از همچنين رتيل (اكسيد تيتان) ساختارهاي مدوله شدة برابر و يا مشترك و يا ساختارهاي عالي در امتداد مسير <011> را با دورة تكراري ( ، تصوير 2)، نشان مي دهد. در تصاوير HRTEM از منطقة قشري (پوسته اي) [100]، (تصوير 1) از سه واحد (قسمت) اساسي در امتداد [011] و مسيرهاي تغيير يافته [011]، تركيب شده است و هر واحد تغيير يافته يك تغيير (نوسان) تغيير يافته مربوط به صفحات اتمي منظم را [011] نشان مي دهند.


تغييرات موقعيتهاي لاية مدوله شده و نواقص پشته سازي Stacjing. در بعضي از ناحيه ها، اتفاق مي افتاد. [011]، يك صفحة انباشته شده بطور متراكم از اتمها در روتيل است و راديوس (شعاع) يوني از ، مشابه است براي و ، بنابراين يك محدودة پيچيده از استخلافهاي جانشيني يوني، موجود مي باشد. ما نتيجه مي‌گيريم كه جايگزيني جزيي (مختصر) از توسط و ، مهمترين عامل است كه موجب تشكيل و يا شكل گيري ساختارهاي مدوله شدة مشترك (برابر) دو بعدي مي شود و انواع جابجا شدگي و چگالي ها و تغييرات در مكان اشغال شده و درجة مرتب سازي (ترتيب) اتمهاي اكسيژن ، متفاوت هستند .


ايزومورفيسم (همريختي) خيلي پيچيده مي باشد و گرايش به تشكيل يك رديف (سري) بزرگ از مواد معدني تيتانيوم (Ti) و يا (گونه هايي) مانند بروكيت ، اكتاهدرايت ، اكسيد آهن و تيتانيوم ، ، و چيزهاي ديگر ، دارد . ساختار پوسته اي رتيل و چهار زاويه اي مي باشد ، ، اتمهاي اكسيژن ، بطور نزديكي با اتمهاي تيتانيوم قرار گرفته (انباشته شده اند و فضاي هشت وجه بين آنها و همچنين مركز آنها از صفحات هشت وجهي شكل گرفته و توسط اتمهاي تيتانيوم ، اشغال شده ، ساختار

پوسته اي بر اساس هشت وجهي ، افزايش يافته است . اين هشت وجهي هاي در امتداد دو لبه (حاشيه)، ارتباط و اتصال دارند و براي فرم (شكل) زنجيره اي در امتداد مسير C ، در راس هاي اشتراكي مربوط به هشت وجهي در زنجيره هاي متصل كننده ، با يكديگر ، تماس دارند جهت ساختن يك ساختار پوسته اي ثابت (خيلي با ثبات) .
پژوهش هاي زيادي

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 16 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بازدید زمین شناسی

word قابل ویرایش
37 صفحه
18700 تومان
بازديد زمين شناسيچشمه طبيعي آبگرم محلات محور گردشگري در استان مركزي در ميان ديدني هاي استان مركزي چشمه آبگرم محلات از شهرتي ديرينه برخوردار است و سالانه گردشگران زيادي را به ويژه در ايام تعطيل و نوروز باستاني رهسپار اين شهر مي كند. به گزارش خبرنگار مهر در اراك، چشمه آبگرم جوشان محلات با خاصيت درماني و تفريحي ...

دانلود مقاله زمین شناسی مختاران

word قابل ویرایش
57 صفحه
23700 تومان
زمين شناسي مختاران7- بررسي و ارزيابي كيفي بنام قرضه بنام قرضه مورد نظر در طراحي آبخيزداري عمدتا شامل منابع سنگي و خاكي است كه در اجراي انواع سازه هاي خاكي و سنگي بكار مي روند. در حوزه مورد مطالعه به لحاظ منابع فوق محدوديتي وجود ندارد زيرا هم به لحاظ حوزه و هم به لحاظ تنوع واحدهاي زمين شناسي به اندازه كافي منا ...

دانلود مقاله بررسی زمین شیمی وکانی شناسی خاک آجرپزی وآجرتولیدی ، دشت کوارومرودشت ، استان فارس

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهآجریکی از قدیمی ترین مصالح سـاختمانی اسـت. قـدمت سـاخت آجـر در ایـران بـه پـیش از دوران کوروش هخامنشی می رسد. کاخهـاي شـوش، تیسـفون،طاق کسـرا، آتشـکده آذر بـرزین، بـرج گنبـد کاووس، پلها و کاروانسراها نشانه هایی از وجود این صـنعت در دوران قـدیم ایـران هسـتند.در دوران ساسانیان و سلجوقیان استفاده از آجرهاي ...

دانلود مقاله ایرانشناسی انگلیسی؛ زمینه ها و رویکردها

word قابل ویرایش
41 صفحه
21700 تومان
مقدمهشرقشناسی، از موضوعاتی است که در دهههای اخیر مورد توجه و بحث جـدی قـرار گرفته است. در خصوص اهداف، انگیزهها و شـیوه پـژوهشهـای شـرقشناسـی، نظـرات متفاوتی بیان شده استکه این مطالعات را از ابزار استعمار تا صِرف مطالعاتِ علمیدانستن در برمیگیرد؛ با این حال، گروه سومی هم وجود دارند که بدون چشـم پوشـی نسـبت بـه ...

دانلود فایل پاورپوینت داده های ساختمان زمین شناسی

PowerPoint قابل ویرایش
89 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ژئومور فلوژی به معنا ی پیکر شناسی و یا ریخت شنا سی می باشد که هدف ا ز این علم مطالعه ی اجزای اصلی تشکیل دهنده ی ناهمواریها ست . دامنه عبا رتند از: سطوح کم وبیش وسیعی که نا همواریها را به یکدیگر پیوند می دهد . که ویژگی مهم این عارضه در درجه ی اول شیب آ ن است ...

دانلود فایل پاورپوینت زمین شناسی

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1-وجود هواکره یا اتمسفر 2-وجود  لایه ازون 3-وجود آب 4-وجود خاک اسلاید 2 : علت آسیب  دیدن لایه ازون تولید حجم زیادی  از گازهای مضر از سوی صنایع برخی از کشورهای پیشرفته نتیجه آسیب دیدن لایه ازون خطرناک شدن برخی مناطق کره زمین برای زندگی نشانه های بی تو ...

مقاله پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران تاثیرخشکسالی و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی دشت های شمال همدان بر سطح آب زیرزمینی وتشکیل فروچاله ها

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران تاثیرخشکسالی و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی دشت هاي شمال همدان بر سطح آب زیرزمینی وتشکیل فروچاله ها چکیده: دشت هاي رزن، بهار، کبودرآهنگ درشمال استان همدان واقع شده و ضخامت رسوبات سفره آبدار آن ها به حدود 70-100 متر می رسد که بهره برداري از آنها بیش از ظرفیت سفر ...

مقاله تأثیر نقشه ی مفهومی بر پیشرفت تحصیلی در درس زمین شناسی و لزوم ایجاد تغییر در برنامه درسی زمین شناسی

word قابل ویرایش
3 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تأثیر نقشه ی مفهومی بر پیشرفت تحصیلی در درس زمین شناسی و لزوم ایجاد تغییر در برنامه درسی زمین شناسی   کلید واژه ها: نقشه مفهومی، پیشرفت تحصیلی، تغییر برنامه درسی مقدمه آموزش علوم تجربی بخش مهمی از برنامه های آموزشی است. با این وصف پژوهش ها نشان می دهند که فراگیران فاقد فهم منسجم و بلند مدت از محتوای علم ه ...