بخشی از مقاله

ساختار وتركيب سنگهاي آسماني


از زماني كه شهاب سنگها شكل گرفتند باطي مراحل گوناگون در بسياري از سيارات گوناگون ، اساساً آنها از نظر فيزيكي مختلف وداراي خصوصيات متفاوت شيميايي هستند . برخي از شهاب سنگها ، مخصوصاً انواع اوليه كه به طور كلي بر عكس انواع و اقسام سنگهاي يافت شده دركره زمين هستند به آساني قابل شناسايي هستند . هر چيز ، انواع ديگر شهاب سنگها ، مخصوصاً سنگ الماس برون ذرات گرد ، توليد شدند توسط همين نوع مراحل آتشين كه در سياره زمين اتفاق افتاد و شناسايي آنها خيلي مشكل است . خصوصيات گوناگون نشان با مثال روشن شد ، توضيح كوتاه انواع گوناگون شهاب سنگها در اين بخش خواهيم پرداخت .

«كندريت اوليه»


به طور كلي اين نوع از شهاب سنگها خاكستري تيره يا قشر سياه رنگ دارد و روشن خاكستري رو شن مي باشند تركيب مختلف ساختاري در سطوح شكسته شده ديده مي شود . شايد يكي از انواع برجسته اينها كندرولها هستند . در سطح شكسته شده اين بخشها با اندازه هاي كوچك اجسام كروي شكل بوجود مي آيد و شبيه تخم مرغهاي كوچكي است كه نيمي از آن درون خاك

است . «كندرولها »تركيبات دوم «كندريت هاي اوليه را مي پوشانند كه آنها دانه هاي كوچكي هستند ، اغلب نرم ، متخلخل و خاكستري رنگ مثل اسفنج مي مانند كه به آن ماترين (جاي پيدايش ) مي گويند كرندريت ها به طور معمول نمي توان به حال تعادل در آورد كه توسط «كندرولها » پوشش شده اند (بيش از 80 درصد حجم آن را پوشيده اند ) زماني كه كندريتهاي كربن دار در يك ايستا هستند (بيش از 30 درصد حجم را تحت پوشش قرار داده است ) ودر برخي موارد به طور كلي از مواد «ماتريس تشكيل شده است «كندرولها و مواد ماتريس » توسط مواد كاني زبرجد و ماده معدني بلوري و سفيد (پيروكسين ) چيره شده اند . چون اين مواد چگايشان شبيه به بيشتر كانيها در قشر سياره زمين است . “كندريتها” اوليه به طور غير معمول سنگين وزن نيستند . هر چند آنها داراي دانه هاي پراكنده كوچك مواد مذاب هستند كه پديدار خواهند شد به عنوان لكه ها و نقاط براق و روشن در روي زمين يا در بخش شكسته شده اين دانه هاي مواد مذاب مخصوصاً ديده مي شوند در برخي “كندريتهاي” مادي كه به حالت تعادل در نيامده اند . اجزاء سوم

كندريتهاي اوليه در بر داشتن جسم نسوز و سخت است . برخي از اين چيزها كوري شكل هستند ، مثل كندرولها ، اما به طور نمونه آنها فاقد شكل مشخص هستند و بنابراين آنها را آميبي شكل مي نامند در بر داشتن جسم نسوز كه شامل مواد كاني به رنگ روشن هستند مثل فلدسپار (جوهريست كه در بسياري از سنگهاي خروجي پيدا مي شود ) ، بنابراين آنها اغلب شبيه قطعات سفيد رنگ جاسازي شده در ماتريس خاكستري هست . و فور اين مواد نسوز در انواع گوناگون “ كندريتهاي ” اوليه موجود است .


اغلب آنها به طور كامل غير موجودند در حالي كه موازنه به طور معمول صورت نگيرد اما 15 درصد حجم «كندريتهاي كربن دار را در بر
مي گيرد .


كندريتهاي موازنه شده


بيشتر كندريتهاي موازنه شده مربوط به كندريتهاي معمولي اوليه هستند آنها تعداد كمي از آنها مربوط به كندريتهاي كربن دار مي شوند . اگر چه كندريتهاي اوليه معمولي معمولاً خاكستري رنگ هستند يك مرتبه آنها تغيير شكل مي دهند و حالت تعادل پيدا مي كنند ،آنها به رنگ سفيد مشخص مي شوند ، بعضي اوقات به رنگ نارنجي روشن يا زرد هستند . مرتباً ، اگر آنها صدمه ببينند توسط روشهاي تماس و ضربات در سطح سياره كوچك كه بين مريخ و مشتري هستند ، سپس آنها كاملاً تاريك مي شوند.


قشر تركيب شده كه اگر ترو تازه نباشد ، اغلب به رنگ نارنجي فرسوده است . مقداري از مواد مذاب در انواع گوناگون نمونه ها و در برخي از نمونه هايي كه در معرض شرايط گوناگون آب وهوايي قرار گرفته شده اند ، به كلي از بين مي روند . برخي از نمونه ها شبيه ماسه سنگهاي خاكي هستند . هر چند آنها تازه ، براق هستند مي توان آنها را ديد به طور پراكنده در سراسر سنگ و در برخي موارد ، در رگه هايي متمركز شده اند . اگر چه اين نوع از شهاب سنگها داراي مواد مذاب

هستند آنها چيره شده اند توسط زبر جد ، پيروكسين و فلدسپار بنابراين ، هنوز چگالي آنها قابل مقايسه با بيشتر سنگهاي زميني است مهمترين تركيبات مشخص و مجزا اين شهاب سنگها از سنگهاي زميني اين است كه تركيباتشان تيره و آلياژهاي فلز آ‎هن موجود است.

شهاب سنگهاي آهني :


بر عكس كندريتهاي اوليه كندريتهاي موازنه شده شهاب سنگهاي آهني بسيار متراكم هستند و نمونه هاي غير متخلخل ، بنابراين سنگين تر از بيشتر سنگهاي يافت شده در روي سياره زمين است شهاب سنگهاي آهني به رنگ نقره اي فلزي درونش است . اين شهاب سنگها معروفند چون اغلب فلز آهن متشكل شدند در صفحات متقاطع كه به عنوان ويدمنست هستند ؟ اين اسم يك فرد اطريش است كه براي اولين بار اين را توضيح داد هر چند ، اين طرح به طور عادي در نمونه ها مورد توجه قرار گرفته شده است مگر اين كه آنها از نظر شيميايي در آزمايشگاه سياه شوند .


تركيبات تيره در روي اين چيزها معمولاً سبب مي شود كه يك پوشش قهوه اي نازكي روي آن تشكيل دهد . اغلب مردم مرتكب اشتباه مي شوند و آن را با آهن مغناطيسي زميني اشتباه مي گيرند اين شهاب سنگهاي آهني را چون سنگيني آن مقايسه شد با بيشتر سنگهاي زميني و سطح سياه و قهوه اي مايل به ارغواني است . هر چند نمونه هاي آ‎هن مغناطيسي زمين سياه

داخلشان به رنگ قهوه اي مايل به ارغواني است و بر عكس شهاب سنگهايي كه درونشان به رنگ نقره اي فلزي است . همچنين اغلب شهاب سنگهاي آهني ذوب شده اند يا سطحشان شياري شده است كه در اثر فرساب بوجود آمده اند وقتي كه آنها به اتمسفر كره زمين نفوذ پيدا كردند .

پالاسيت:
اين انواع شهاب سنگها تركيبي از فلز و مواد سيليكات هستند كه در شرايط جوي گوناگون قرار گرفته شده اند . بنابراين سطح اين شهاب سنگها طي زماني تغيير مي كنند . وقتي تر وتازه

هستند ، اغلب آنها از قهوه اي به رنگ مشكي در مي آيند كه شبيه شهاب سنگهاي آهني يا سنگهاي الماس بدون ذرات گرد است. هر چند ، سطوح شهاب سنگهاي افتاده قديمي تر كاملاً داراي بر آمدگي هستند چون شرايط جوي متفاوت است و با رنگهاي زرد و نارنجي رگه رگه مي شوند . چون مقدار زيادي از فلز در پالاسيت ها است ،آنها سنگينتر از سنگهاي زميني هستند .

سطوح اره شده پالاسيتها به سادگي قابل شناسايي هستند . چون شبكه پرچيره شان به رنگ سبز ، زرد يا قهوه اي است كه پيوسته هاي قبلور زبرجد احاطه شده اند توسط ماتريس فلز آ‎هن كه به رنگ نقره اي روشن است . سنگهاي الماس شامل SNC نمونه هاي گوناگون بسياري هستند كه متفاوت از سنگهاي زميني مي باشند چون آنها شكل گرفته اند در تنه با همين روش كه در روي زمين اتفاق افتاده ، صورت گرفته است .
در نتيجه وجود مواد كاني ، چگايشان و بافت و شالوده شان شبيه به آن دسته از سنگهاي زميني است . تركيب كره سالم بهترين معيار است براي
تشخيص كانديدها در مطالعات بعدي .


برخي از سنگهاي الماس درونشان شامل تركيبي از مواد زاويه اي تيره و روشن هستند . به روابط ميان اين سنگهاي الماس مسوسيدريت مي گويند . كه تغيير شكل پيدا كرده اند . اين گروه شهاب سنگها اغلب جمع مي شوند منعقد مي شوند به صورت حبابهاي نقره اي رنگ بزرگ و گرنه سيليكات دروني از رنگ خاكستري به رنگ قهوه اي تبديل مي شود .

شهاب سنگها و ويژگيهايشان : منشأ شهاب سنگها:
شهاب سنگهاي مخصوصاً نمونه هاي با ارزش مربوط به زمين شناسي هستند . چون نمونه هاي نشان داده شده مربوط به اجسام سيارات است كه تا حالا چيزي دستگيرمان نشد . احتمال مي رود كه نمونه هاي اين اجسام قابل استفاده خواهند شد توسط و سايل ديگر تا اين كه اتفاقي بيفتد اقلا براي توليد بنابراين ، منابع علمي درباره شهاب سنگها براي ما فراهم كرد برخي از نگاههاي اجمالي اوليه مان درباره نظم مواد مربوط به سيارات كه پراكنده هستند خارج از منظومه شمسي .


نمونه هاي شهابي قديمي بقاياي روشهاي اوليه زمين شناسي مي باشد
كه در منظومه شمسي ما رخ داد 4.6 بيليون سال قبل (منشأ منظومه شمسي يا اصل و منشأ دنيا قاطي نشده ، كه به طور معمولي به عنوان بيگ بنگ ، معروف است كه اقلا 9 بيليون سال پيش رخ داد شايد بيش از 20 بيليون سال قبل ) منظومه شمسي ، شكل گرفت وقتي ابر واقع بين ستارگان گرد گرفت و گاز متلاشي شد . چون ابر ميان ستارگان به آرامي از بين رفت .


در نتيجه ، نزديك به حركت چرخشي زمين شد كه تا از آن به عنوان ستارگان را ه شيري خورشيدي ياد مي كنيم . بيشتر گرد و غبار و گاز در صفحه حركت مي كنند به طرف مركز ستاره راه شيري كه تغذيه مي شوند كه مربوط به رشد ستاره اي است كه سرانجام خورشيد ما شد طرح شماتيك فروپاشي مركز مولكول ابر سبب شكل گيري ستاره راه شيري شد .(a) پيكان ها مربوط به زواياي

ميان ستاره را ه شيري موادي است كه با هم به آن متصل شده اند .(b) يك مرتبه مواد در ستاره را ه شيري خورشيدي هستند كه بيشتر آنها انتقال داده شده اند(c) به سمت خورشيد اصلي . پرتوهاي و خيمي در برون بخش ستاره راه شيري در فراسو قرار دارد كه مقدار كم مواد به خارج

انتقال داده شده اند بعد از دسترسي به مواد واقع د رميان ستارگان كه كاهش يافته گرد و غبار د رستاره را ه شيري موجود است در نيمي از آن اين محدوده اي با چگالي بالاي گرد وغبار ايجاد مي كند . توالي توده اي متمايل به طرف بالاست اين گرد وغبار شكل مي گيرند به صورت ستاره كوچك و سيارات گرد وغبار و گاز باقي مانده در ستاره راه شيري بهم متصل مي شوند به مواد مربوط به سيارات اوليه در ابتدا ، گرد وغبار ستاره راه شيري بهم پيوستند شكل كوچك گرفتند .


در برخي مناطق ستاره راه شيري اين گلوله هاي گرد و غبار مواجه
مي شوند با شرايط سخت دماي بالا كه ذوب مي شوند ، سيليكات شكل گداخته مي گيرد در همچنين قطرات كوچك فلز (مثل گدازه ) هنري كيفتون زمين شناس سال 1800 و اولين كسي بود كه اين قطرات كوچك را به ميكروسكوپ بررسي كرد ، توضيح دادكه آنها در ابتدا شبيه باران آتش بودند چون دماي خيلي بالاست در مدت كوتاه ، قطرات كوچك ذوب شده بلافاصله سرد مي شوند در ستاره راه شيري شكل مي گيرند به صورت سنگهاي كروي خيلي كوچك كه به آن كندرولها مي گويند شهابها اين چيزها را در بر دارند كه به آن سنگ الماس مي گويند .


گاهي اوقات دما بالا مي رود بنابراين دماي بالا در ستاره راه شيري سبب مي شود كه گرد و غبار تبخير مي شوند ، ترك مي كنند قبل از اين كه مواد نسوز ته نشين شوند . بعد ، دما كم مي شود كه گرد وغبار جديد از گاز ستاره راه شيري متراكم مي شود .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید