مقاله در مورد سیستم های اطلاعاتی مدیریت

word قابل ویرایش
41 صفحه
18700 تومان


The ethics environment for e_Business

سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

محيط كردارشناسي براي نظام شغلي
نكات مهم آمورشي
بعد ازتمام كردن اين فصل شما خواهيد فهميد
نظام اخلاقي يعني چه
نگرش ها وشيوه هاي اخلاقي ويژه
مباحث اخلاقي كه براي شغل متمايز هستند
نياز شاغلان براي تنظيم استاندارد هاي اخلاقي وهماهنگ
فهرست منظم اززيرمجموعه هاي موضوع
مفهوم نظام اخلاقي شغلي
تعريف
ايا مبحث اخلاقي مشخصي درنظام شغلي وجود دارد
كامپيوتر ها درمحل كار
مزايا وتغييرات
مضرات
ارتباطات كامپيوتري
تغيير ماهيت ارتباط بشر
ضعف ومالكيت داده هاي الكترونيكي
استفاده ، استفاده دوگانه وسوء استفاده
كنترل وامورشخصي
نظام اخلاقي درفضاي فرمان
تقسيم ديجيتالي
رفتار شغلي
مفهوم نظام اخلاقي شغل


نظام اخلاقي ،درك درست وغلط بودن عملي است . نظام اخلاقي شغل ، بخش افزايش اذعان شده ي زندگي شغلي مي باشد وآن براي نظام اخلاقي شغل خيلي درست نمي باشد . اين فصل ، مفهوم نظام اخلاقي شغل را معرفي مي كند وبه طور ويژه چگونگي ارتباط آنها با نظام

شغلي را بررسي مي كند . آن ميزان مباحث ازنظام شغلي واخلاقي كه متمايز هستند را مورد بحث قرارمي دهد . واين كه چگونه آنها با معضل ها بدليل نياز به كامپيوتر وتحول مباحث درباره نظام اخلاقي مقابله مي كنند . بخش نهايي اين فصل شامل بحثي ازچگونگي مهارت درمقابل شاغلان مي باشد كه استاندارد هايي بالايي ازاستحكام را مورد تشويق قرارمي دهد .
تعريف
درديد گاههاي نظري درمورد اتخاذ تصميم درمورد شغل ، بحث بارز روي افزاي سود سهامداران شركت متمركز شده است . اين ديدگاه به طورافزايش ناكافلي است . درعمل به حداكثر رساني بهره توسط اتخاذ تصميم هاي پاپا بدست مي آيد كه طبق اين توالي سهامداران به آن اعتماد مي كنند . ( شامل كارمندان ، رقابت كنندگان ، تامين كننده ها ، مشتريان ، جوامع محلي وسرمايه گذاران ).
اين امر ، خويش كامي روشني ناميده مي شوند كه مديران به دليل تاثيرمثبت روي اصول ، تصميمات اخلاقي مي گيرند . اين امر، دور ازدليل تنها دليل افزايشي نظام اخلاقي شغلي مي باشد . بعضي از مردم شامل ، نقش اساسي شغل را به عنوان شبيه سازي سود درنظر مي گيرند .
براي مثال ، صاحبان ومديران كارخانه هاي كوچك ، درباره رفاه شخصي ومالي كارمندانشان نگران هستند . مشاغل ومديران ، به عنوان نتيجه اي ازفعاليتهايشان ، توانايي افزايش دارند . هنگاميكه درك عمومي ازاشتباه يا درست بودن درزندگي شغلي وجود داشت باشد كه ان را هرروز ودرعناوين روزنامه ها مي بينيم . درك جزئي ازاصول اخلاقي درشغل به وضعيت سطحي تكيه نمي كند . لازم مي باشد تا تئوري هاي را نظام اخلاقي را نتيجه بگيريم . دراينجا خلاصه اي ازديدگاههاي اخلاقي مهم ذكر مي شود .


خواندن بيشتر درمورد نظامي اخلاقي پيشنهاد مي شود . تئوري اخلاقي ، ساختارهاي را پيشنهاد مي كنندكه اشخاص درمورد قابل قبول بودن فعاليتهاي منعكس مي كنند وقضاوت را ارزيابي مي كنند . اين تئوري ها ، وابسته به معيار مي باشند وراهكارهاي ارزيابي عمل خوب وبد براساس تمرين ها دراره اعمال اخلاقي نايل مي شود . هدف كاربرد تئوري اخلاقي ، قضاوت كلي درباره صحت يا نادرستي اعمال مشاهده شده نمي باشد . اين تئوري ، تحليل سيستمي را با استفاده ازساختارهاي براي رفتار تحليلي ازديدگاه فلسفي اخلاقي ، ميسر مي سازد . دراين فصل ، تئوري هاي به اين ترتيب خواهند بود :


خود كامگي اخلاقي ، سودمند گرايي ، تئوري اخلاقي گفتاري وتئوري ستودگي وتئوري ايجاد شده توسط كنت خود كامگي اخلاقي وسود مند گرايي . تئوري هاي استناجي هستند . به اين معنا كه هنگاميكه كه درنظر داريم آيا عمل صيحيح يا غلط است ، انجام دهنده ، نتيجه ي عمل را درنظر مي گيرد . هردو تئوري ازحقيقتي ، دستخوش تغيير شده كه پيش بيني نتايج درمورد آنها مشكل مي باشد وانها همچنين حقوق شخصي ديگران را ناديده مي گيرند . خود كامگي اخلاقي به اين شيوه عمل مي كند ونفع شخصي انسان را تحقق مي بخشد .


براي مثال روبه رو شدن با احتمال ازكپي كردن طرح صفحه ي وب رقيب ، خود كامگي ،نتايج وپيامد عمل اورا تحت تاثير قرار مي دهد .
اگربا يك عنوان بد توسط كارمند ، رده بندي مي شود ، مردم اين خود كامگي را ازيكديگر ، تقليد نخواهد كرد . اگر درزماني كه الزامات عمل انجام مي شود .
خود كامگي پيدا نشود تا زمان ومشكل او را نجات دهد ، پيامد براي خودكامگي مثبت مي باشد وشخص به جهت تحقق بخشيدن به نفع شخصي اش عمل مي كند .


مشكل تئوري ، ناهمسازي مي باشد ، زيرا به طور همزمان هنگاميكه خود كامگي انتظار مي رود ، اشخاص ديگر ، نفع شخصي خود را نيز تحقق مي بخشد كه با پيشبرد خود شخص مغايرت دارد . استفاده گرايي ، معيار دستيابي به حداكثر شادماني براي جامعه را گسترش مي دهد برطبق دقيق تحت تاثير قرار مي گيرد وعملش ، نتايج مثبتي را نتيجه خواهد داد .


براي مثال هنگام تصميم گيري براي كاهش قيمت هاي فروشندگان كتاب خيا بان بالا يك شغل برپايه اينترنت نظام اخلاقي را روي استفاده گرايي مبنا قرارمي دهد وهمه تاثيرات منفي ومثبت روي شخص درنظر گرفته مي شود تا كتابهايش را ازارزانتر نفروشد درچنين مثالي ، اگر چه كاهش قيمت ازدست دادن شغل را نتيجه مي دهد ، نتيجه ي مزايا براي بسياري ازفروشندگان را گسترده مي سازد وبا توجه به استفاده گرايي ، كاهش قيمت روي شبكه اينترنتي ديده مي شود . تئوري كنت ، نيز تئوري اخلاقي مهمي مي باشد . كنت بحث كرد كه هرشخصي بايد وظيفه اش را جستجو كند . او وظيفه را به عنوان اطاعت ازامر قطعي تعريف كرد كه شخص عمل اخلاقي كلي وعقلاني را درنظر مي گيرد اين عمل توجه به نظام اخلاقي كنت مي باشد وبرامر قطعي دلالت دارد :


o اگرحقوق درهرموقعيتي براي هرشخص وجود داشته باشد ، آن جهاني شدن مي باشد.
o به مردم ديگر احترام مي گذارد وهرگز ازآنها به عنوان هدف عامل استفاده نمي كند .
اين نگرش ازديدگهاي استنباطي كاملا متفاوت است . براي كنت توالي عمل مطرح نيست . اگر ازآن پيروي مي كنيم ، آن وظيفه ي اخلاقي ماست تا دروغ نگويم ، دزد نكنيم وفريب ندهيم به عده خود وفا كنيم وازديگران استفاده نكنيم . تئوري نظام اخلاقي روي فرآيند كه تصميم گرفته مي شود ، تاكيد دارد . فعاليتهاي اخلاقي توسط بحث آزاد وكلي درنظر گرفته مي شود . براي يك شعاع آن به معناي اتخاذ تصميم براي سهامداران مي باشد .دربعضي ازموارد آن انجام ناپذير است وبه آساني تحقق پذير نيست زيرا بعضي گروهها ، خواهان توافق با ديگران هستند . براي مثال دولت چنين مي خواهد تا دستيابي شهروويزانش را به سايت هاي اينترتني كه مخالف حزب كمونيست چنين مي

باشد را متوقف سازد . آنها هنچنين ازدستيابي به ابزارهاي تحقيقي كاليفرنيا ، گوگل وAItarsta را درمقابل تهيه كنندگان خدمات اينترنتي چنين ، جلوگيري مي كنند . آنها فرصتي براي مذاكره وبحث درمورد اني مباحث را ندارند . قدرت توسط يك حزب نگه داشته مي شود به جزهنگاميكه شخصي ، تواناي تكنيكي براي غلبه برمصدويت ها دارد براي مثل استفاده ازآدرس ها ، تئوري ستودگي ،

خصوصيات شخصي عامل را درنظر مي گيرد . چنين شخصي خصوصيات قضاوت ، عقل ، شجاعت واعتدال را دارد . فضليت هاي مدرن امروزي شامل همكاري ، وفاداري ، دوستي واعتماد مي باشد .
به هرحال ، ليست مشخصي ازستودگي وجود ندارد وآنها ممكن است متمايز باشند . تئوري هاي اخلاق درجدول 1-6 خلاصه شده اند . فعاليتهاي غيرقانوني اخلاقي هستند وفعاليتهاي غيراخلاقي ،قانوني درقلمرو نظام شغلي ، بسياري ازمباحث روال قانوني را پيدا مي كنند . بيشتر تئوري هاي اخلاقي با توجه به ديدگاههاي قانوني فعاليت مي كند براي مثال تئوري كنت ، ازقانون پيروي مي كند زيرا براي انجام آن ، نفع شخصي را درنظر دارد . درمحتواي كلي ، قانون راهنمايي كافي وكلي درمورد چگونگي رفتار مديران نظام شغلي را ايجاد نمي كند . نظام اخلاقي مي تواند اين فاصله را پركند .
جدول 1-6 خلاصه اي ازتئوري هاي اخلاقي
تئوري اساسي
خودكامگي اخلاقي
استفاده گرايي
تئوري كنت
تئوري نظام اخلاقي گف

تاري
تئوري ستودگي
فكركنيد .
مايكروسافت درگذشته درمورد فعاليتهاي رقابتي غيرقانوني وغيراخلاقي انتقاد كرده ولي شما درمورد خصوصيات BiII Getes چه فكر مي كنيد ؟ اوبدليل پول زيادي كه دارد براي دلايلي ، مشهوراست . درنظرداشته باشيد شما تلاش مي كنيد تا مشخص سازيد كي آيا شخصي كه مجموعه اي ازمثال هاي خوب را جستجو مي كند وبه اوج مي رساند ، مشخص خوبي است .
آيا مباحث اخلاقي مشخص درنظام شغلي وجود دارد ؟


مشتاقان نظام شغلي ازفوايد مالي وشغلي نظام بازرگاني آگاه هستند . همچنين فوايد اخلاقي آن را مي دانند . براي ازبين بردن موانع وتعصبات ،آنها بالقوه هستند . كمبود نياز براي حضور فيزيكي يكي درمكان خاص ودستيابي كامپيوتر ، همه نوع ازاحتمالات را گسترده مي سازد تا دگرگوني پذيري را آزاد سازد ونيازهاي فيزيكي را درمحيط اداره مشكل سازد . فعاليتهاي شغلي برپايه ي اينترنت فروش را گسترده مي سازد واطلاعات درمورد محصولات مختلف را اصلاح مي كند . اينترنت ، مشتريان را ميسر مي سازد تا دستيابي بيشتري به اطلاعات داشته باشد ، فروش راگسترده

وامتيازات انحصاري آسيب برسانند . چنين تاثيراتي برطبق ديدگاههاي استفاده گراي ، اخلاقي هستند . آزادي بيان ، حق اساسي هرشخصي مي باشد ولي اين هنوز توسط همه ي افراد استفاده نمي شود . اينترنت وسيله ي براي افزايش آزاد بيا ن مي باشد . تكنولوژي وقانون ، عنوان راهي ازكنترل آنچه روي صفحه ي وب وجود دارد ، ناموفق بوده اند . به عبارت ديگر ،‌دريك سو ،

هرزمگاري تنفر آور ، قابل دستيابي است ودررابطه با محصولات نظام شغلي يا خدمات ادعا مي شود كه كنترل آن مشكل مي باشد . ما به طوركلي ازطريق دورراهي ها ، جنگ ها ، ناآرامي ها ، رفتارها واعمال با مباحث اخلاقي آشنا مي شويم بقيه ي فصل روي جنبه هاي چالشي نظام شغلي توجه دارد بويژه كاربردهايي براي تكهي روي IcTs.
كامپيوترها درمحل كار


گستردگي نظام شغلي با تكيه بركامپيوتر درمحل كار مي باشد . سازمانها درعملشان به تكنولوژي اطلاعات تمايل دارند وبراي كارمندانشان ، كاربردهاي مهمي دارد .
مزايا وتغييرات
هركس كه دراداره كار مي كند بعضي ازمزاياي استفاده ازكامپيوتر درمحيط كار را مي داند . درميان مزاياي ديگر وسيله اي ارتباطي جديد ، تقسيم اطلاعات را آسان مي كند . براي مثال ، مشتريان انگليسي سايت www .Axazon .uk درمي يابند كه آنها براي سايت اينترنتي آلماني شناخته شده هستند .نيازي براي ثبت مجدد وجود ندارد حتي اگرچه يك سايت جديد دسترسي داشته باشند . اسناد مشتري ، اطلاعات الكترونيكي را نگه مي دارد كه اشخاص بيشتر وبيشتر اين اطلاعات را جمع آوري مي كنند . استفاده از كامپيوتر دربسياري ازفعاليتها ، حداقل كاهش فايل هاي كاغذ وپروند هاي بايگاني شده را نتيجه مي دهد .
درحقيقت ، اداره بدون كاغذ ، تخيلي مي باشد . دربعضي ازاستفاده ازكامپيوتر افزايش توليد كاغذ را نتيجه مي دهد . واشخاص ، اعتماد كافي ندارند كه يك فايل الكترونيكي ،با همان امنيت به عنوان يك كاغذ استفاده مي شوند . با وجود مزاياي مشخصي ازكامپيوتر فرصت هاي مشخصي به اصلاح كارايي وسرعت فعاليت هاي مي دهند . نرم افزار براي ذخيره وسيستم هاي مديريت داده

ها ، براي اشخاص كه به ميزان كافي درمورد استفاده ازكامپيوتر مي دانند ، اعمالي را مشخص مي كنند . اين عمل ، هزينه هاي حقوق اشخاص را كاهش مي دهد وكارمندان كمتري ، همان شغل را انجام مي دهند . ازطرف ديگر ، نيازبيشتري براي متخصصان كامپيوتر وجود دارد تا استفاده ازكامپيوتر را حفظ ، حمايت وتولدي كنند . متخصصان سيستم هاي اطلاعات ، دربسياري ازشيوها براساس سازمانها هستند ونيازهاي تخصصي گرايي آنها را حفظ سيستم ها با هماهنگ سازي وجود دارد . اين گستردگي دوباره درمورد حرفه ،نتايجي ازافزايش استفاده ازكامپيوتر درمحل كار مي باشد .


فكر كنيد
مانند بسياري ازنجيره هاي خرده فروشي ، Tesco كارت مجموعه ازBoots كارت مزيت ازكارت هاي استفاده مي كنند تا براي بازديد دوباره مشتريان راتشويق كنيد واطلاعات جزئي درباره عادت هاي فروش را جمع كنند . آن باعث مي شود تا فروشگاه به فروش مورد هدف كه نيازهاي اشخاص رااسناد فروش قبلي را مي داند ، بپردازد پيشنهادات جديد و ومحصولات ويژه به طورمستقيم براي انها ارسال مي شود . فروشندگان بحث مي كنند كه آماده اسزي مشتري با اطلاعاتي كه آنها نياز دارند ، اخلاقي است . بعضي ازمشتريان ، مجموعه اي ازاطلاعاتي را ازطريق كارت هاي وفاداري درنظر مي گيرند وازآن پي درپي استفاده مي كنند تا فروش را با ايجاد كنند . درهنگام نشان دادن كارت وفاداري مشتريان نمي گونيد كه شركت هاازآنها جمع اوري اطلاعات استفاده مي كنند . شما درباره نظام اخلاقي كارت هاي وفاداري چه فكر مي كنيد ؟
مضرات
استفاده طولاني ازكامپيوتر ها بدون استراحت ، مشكلات جدي ودرد چشم براي مثال ، استفاده مداوم ازهمان ماهيچه دراجراي موس . كمردرد ، درچنين مكانهايي كه ازكامپيوتر استفاده مي شود براثر نشستن پشت كامپيوتر ، شايع است . راه حل هاي وابسته به كارپوهي براي اين مشكلات

دردسترس هستند ولي استفاده نمي شوند آسيب به محيط زيست بواسطه استفاده ازكامپيوتر ها ، ناشناخته است ولي سرعت نتايج به ورد آورد تكنولوژيكي دردوره كوتاهي اززندگي به عنوان ماشين هاي دو يا سه ساله ، داده هاي منسوخ را كنار مي گذارد . همچنين كامپيوتر ها به اطلاعات الكتريكي نياز دارند .بعضي كارهاي ازراه دور را پيشنهاد مي كنند نيازهاي ارتباطي رو دررو كه تاثيرات روانشانسي منفي دارد را كاهش داده اند . ديگران استفاده ازكامپيوتر را اينگونه بيان كرده اند كه آزاد اجتماعي خجالتي بودن وازبين بردن تعصب بالقوه درمورد نژاد ، سن وناتوانايي مي باشد . اين مباحث دربخش بعدي به صورت جزئي بحث مي شود .
ارتباطات بواسطه ي كامپيوتر


يكي ازمباحث مهم توسط نظام شغلي اين است كه آيا ارتباط به واسطه ي كامپيوتر به الزامات مختلفي اخلاقي به قبل نياز دارد . اشخاص بحث كردند كه تفاوت هاي براي اين استدالال وجود دارد : رابطه تغيير كرده بين انسانها ناتوانايي ومالكيت داده هاي الكترونيكي استفاده ازامكانات داده هاي الكترونيكي استفاده ازامكانات محل كاروكنترل وامورشخصي وقتي هيچ يك ازاين عوامل ، ويژه نباشد ، تركيبي ازديدگاهها جديد وسرعت تكنولوژي هاي جديد درمحل كار مانند معيارهاي عمل مي كنند . دراينجا توجه روي پست الكترونيكي واستفاده ازتكنولوژي اينترنتي مي باشد .


تغيير ماهيت روابط انسانها
يك خصوصيت مهم محل كاركامپيوتر ، تغيير هيت روباط بين انسانها ست كه ICTS توانمند مي شوند . درجهاني كه ازكامپيوتر استفاده ازتكنولوژي اينترنتي مي باشد .
تغيير ماهيت روابط انسانها
يك خصوصيت مهم محل كاركامپيوتر تغيير ماهيت هيت روابط بين انسانها ست كه ICTS توانمند مي شوند . درجهاني كه ازكامپيوتر استفاده مي شود كمبود روباط اجتماعي ومكالمه معمول وجود دارد .
فكركنيد
رئيس MataIan،Aagus Monro ، پست هاي كامپيوتر ي را با MataIan ممنوع كرد . او آنها را تلاشگر تلقي كرد وگفت :مردم بايد با ديگر صحبت كنند :
ميزان پست هاي كامپيوتري ازتكنولوژي هاي قبلي مانند ماشين فاكس يا تلفن متفاوت مي باشد . يك تفاوت وجود دارد . درپست كامپيوتر چيزهاي بيان مي كنيم كه هرگز دركپي يا صحبت كردن استفاده نمي كنيم قوانين گرامري بيان صادقانه ونقظه گرامري براي كاربرد درانها متفاوت است . روابط شخصي درمديريت مشاغل وسازمانها پيوند مهمي مي باشد .
هنگاميكه تكنولوژي هاي ارتباطي فاصله ي بين اشخاص را افزايش مي دهد ، آن تحقق مي يابد . تنها درشغل مكالمه ي تلفني با مكالمه ي اجتماعي شروع مي شود ويك پست كامپيوتري ،

مشاغل ساختاري واجتماعي را با هم تركيب مي كنند ارتباط الكترونيكي مردم خجالتي را قادر مي سازد تا بدون فشار روانشاسانه وتماس رو درور با هم درروابط اجتماعي شركت كنند . ازبين بردن نزديكي فرستنده ودريافت كننده ي پيام ها فرصت هاي كاربردي برابرايجاد مي كند . تلفن ازبعضي قضاوت ها متعصبانه مانند رنگ پوست ، سن ظاهر گويش وطرز صحبت جلوگير مي كند :
شيوه ي نگارش يك پيام كامپيوتر ي براي هرشخصي فرصتي را ازوضعيت شغلي پيشنهاد مي كند .
بعضي ازنشانه هاي براي انتقال احساسات مانند شادماني ( ) استفاده مي كنند تا ازاين طريق احساس خود را بيان كنند CMC همچنين پيام ها را براي پاسخگو ها مي كند وامتياز اشخاص درمورد تلف كردن زمان جلوگيري مي كند .


دستگاههاي جواب وخصوصي تلفن ، به همين شويه عمل مي كنند ولي يك پست كامپيوتري ،پيام نسبتا پيچيده اي را ارسال مي كند . اين به كارگيري سفطه آن را ازناديده گرفتن پيغام ها جلوگيري نمي كند .
وقتي فاصله ي زماني بين پيام هاي برپايه ي متن وجوابهاي دريافتي وجود دارد ، CMC، بحث را ميسر مي سازد . سرانجام يك نكتع ي اصلي بايد تركيب وسايل ارتباطي باشد . پيام دهنده ممكن است ارتباط تلفني اي ارتباط رودررو را انتخاب كند .زيرا جواب به عنوان پيغام تحويل داده شده

خوانده مي شود . درحقيقت باديگر وسايل ارتباطي نيازي براي مهارت هاي بين شخص درانتخاب وسيله شيوه هاي رسانش وجود دارد . CMC يك وسيله ي براي ارتباط مي باشد وبراي اشخاص كه با روش هاي ارتباطي ديگر راحت نيستند ، را توانا مي سازد . هنگاميكه تصور جايگزيني آن را با وسايل ارتباط ديگر اشتباه باشد ، آن به عنوان تكميل كنند ، عمل مي كند وارتباط را ممكن سازد .
ضعف ومالكيت دادهايي الكترونيكي
ناتواناي واضح داده هاي الكترونيكي ، نمي تواند مسير را تغيير دهد وتنها اطلاعات الكترونيكي را منتقل مي كند . مباحث مسئوليت جهت حفظ وتصحيح اطلاعات مهم مي باشد . ومتمايز ترين خصوصيت ارتباط الكترونيكي مي باشد . زيرا سيستم ها محفاظتي اعمال منطقي براي محصولات قابل ملاحظه طراحي شده اند . همانطوركه درفصل 7 اين كتاب اشاره خواهيم كرد ، هيچ

محافظتي براي داده هاي الكترونيكي ومحدوديت مالكيت ومسئوليت صحت آن وجود ندارد .
چنين مباحثي براي اشاعه ي اطلاعات ازطريق اينترنت وپست الكترونيكي ميسر مي شود . ارائه ي نادرستي تصادفي توسط مجريان ، صفحه كليد با تجربه ، درهر 100 ضربه به كليد 1 ضربه ي نادرست رخ مي دهد . مالكيت داده هاي الكتريكي روشن نيست وبراي استفاده كننده ، كاربردهاي اساسي دادر . حتي اگر كارمندان كه داده ها دارند ، به سيستم هاي فرستاده شوند ،درك داده هاي به طورغلط توسط آنها برداشت مي شود ، زيرا پيام هاي كامپيوتري به صورت كوتاه ، نوشته شده است .
استفاده ، استفاده دوگانه وسوء استفاده
افزايش وظهور ارتباط كامپيوتر درمحل كار ، ذهن ميزان را روي استفاده ازتجهيز سازمان يافته متمركز كرده است . آن يك پديده ي جديد نيست . خطوط نا مشخص بين كار وزندگي شخصي ، دراستفاده ازكارهاي شخصي واستفاده ازتلفن ها براي استفاده دركاروبه طور شخصي خواندن روزنامه درزمان كار ، وقت اضافه بي مزد مشخص مي شود . اين مباحث مربوط به محيط هاي اداري مي شود .بعضي مشاغل مانند كار توليدي دركارخانه وعاملين مكالمه درزمان فعاليتشان كنترل مي شوند هيچ خطوط واضحي دراين موارد وجود ندارد . معرفي LCTS دردسترس گسترهي احتمالات را توسط پيشنهاد ابزارتوانمندي براي دستيابي به اطلاعات گسترده كرده است . يك تمايز بين

استفاده استفاده دوگانه وسوء استفاده از Lets درمحل كارايجاد شده است . برون 1996 بين قلمرو لزوم شغل وشخصي فرق گذاشته وپيشنهاد كرده وكه تقاطع آنها ، خلوت محل كار را حفاظت ميك ند . درشكل 1-6 رابطه بين معيارهاي لزوم شغل ، خلوت محل كار ، شخص وبكارگيري Lcts براي استفاده دوگانه وسوئ استافده بوجود آمده است . روباطه درنمودار دقيق نيست ولي ساختار كارايي را براي دردرك مباحث درمورد استفاده ازCMc محل كار ايجاد مي كند . مانند پيام

كامپيورت ي ودستيابي به اينترنت با استفاده ازمنابع cmc قابل دسترس براي لزوم شغل ، اسان تشخيص داده مي شود . وقتي پيام كامپيوتر يا اينترنت براي هدفهاي مربوط به نقش ساختاري شخصي درسازمان استفاده مي شود ، مشكل صريحي وجود ندارد . هنگاميكه پيام كامپيوتري براي هدف هاي استفاده مي شود ، وشخص دربهوبد كارهايش ازآن استفاده ي شخصي مي كند . سوء استفاده ازدستيابي به توانايي هاي CMc وجود دارد .
سو ء استفاده ازمنابع كارخانه براي مثال استفاده ازپيام كامپيوتري توسط كاركناني به منظور استفاده شخصي پيش از هدف هاي سازمان مي باشد . آن شامل فعاليتهاي غيرقانوني مي باشد مانند دودي اطلاعات امنيتي ولي اين استفاده براي آنها محدود نمي شود . مثال هاي مي توانند ناخوشايند باشند وشغل خصوصي را روي تجيهزات كاريا دستيابي بي سايت هاي اينترنتي را تنظين كنند . با انتظارات كم ازمنابع سازماني سوء استفاده مي شود . مشكلترين بخش تشخيص جدا سازي بين استفاده وسوء استفاده مي باشد . دراينجا شخصي ازمحيط كاراستفاده مي كند . اينترنت براي سرگرمي مهارت IT كارمندان را بكار مي گيرد .


توانايي كارمندان براي حل مباحث شخصي مانند تمديد بيمه ماشين به انها اجازه مي دهد روي كارهايشان تمركز كنند . به علاوه طبيعي است كه كارمندان ميزان با همكارانش روابط دوستانه داشته باشند وبحث هاي كارواحتمال را پيام كامپيوتري تلفيق كنند كه مثالي ازاستفاده دوگانه مي باشد . اشخاصي كاملا كه زندگيشان را رهانمي سازد كارفرما ازآنها رابطه ي دوطرفه مي باشد . پذيرش كارمندان با همه فوايد وكاستي ها براي همه ما مفيد مي باشد . هيچ تفاوتي بين استفاده ازمحل كار CMC وزمان كاروجود ندارد . اين بحث مشكلي است ازطرف ديگر استفاده از نرم افزار وسخت افزار توسط كارفرمايان ، مشكلي درنظر گرفته نمي شود . تجيهيزاتي كه براي كارهزينه مي شود .


هزينه هاي افزايشي آن نايده گرفته مي شود . به هرحال زمان كار كه كارمندان استفاده شخصي ازوسايل كارمي كنند يك مبحثي مي باشد . فعاليت هاي اينترنتي وقت گير وجواب به پيام

كامپيوتري شخصي ممكن است شخصي را ازكارش منحرف كند . زمان تلف شده به نوع كارانجام شده بستگي دارد . هنگاميكه اشخاص كارهايي درساعتهاي خاصي انجام مي دهند ، زمان تلف شده درزمان كا رمشخص مي شود . ازطرف ديگر براي شاغلان كارآنها نسبت به حضور هشت ساعته آنها سنجيده مي شود ، زمان تلف شده تنها اختصاص دوباره ازاستفاده زمان مي باشد . مديريت موضوعات خانه درزمان كاردرمحيط اجتماعي اجتناب ناپذيراست درك استفاده وسوء استفاده اززمان مهم مي باشد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 41 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

word قابل ویرایش
66 صفحه
27700 تومان
سیستمهای اطلاعاتی مدیریتمقدمه سازمانها سیستمهای پیچیده ای هستند که دارای زیر سیستمهای به هم وابسته و متعاملند.از آنجاییکه تغییرات در یک بخش از آنها باعث ایجاد تغییرات قابل پیش بینی وغیر قابل پیش بینی در سایر بخشهای آن می شود لذا تجزیه و تحلیل سیستم آنها می تواند عامل مهمی در پیشرفت و ارتقاء آنها بیانجامد. تجز ...

مقاله در مورد مدیریت توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس

word قابل ویرایش
22 صفحه
18700 تومان
مديريت توسعه داخلي يك سيستم اطلاعاتي كمپسهدف:نشان دادن اينكه چطور تركيب يك پروژه نرم و سخت و مديريت تغييرروش شناسيها بر خوبي توسعه داخلي يك سيستم اطلاعاتي كمپس را هدايت مي كند.طراحي-روش شناسي-راه حل: بررسي يك نمونه از روش شناسيها و مديريت ساختارهايي كه توسعه را هدايت كرده است نشان داده شده است .يافته‌ها:بكارب ...

تحقیق در مورد سیستم حفاظتی مدیریتی خانه های هوشمند BMS

word قابل ویرایش
6 صفحه
18700 تومان
سیستم حفاظتی مدیریتی خانه های هوشمند BMSخانه هوشمند چیست؟ خانه‌های هوشمند امروزه به عنوان یکی از بخش‌های مهم سیستم‌های مدیریت جامع ساختمان یا همان BMS مورد توجه واقع شده‌اند. خانه‌های هوشمند با هدف ایجاد آسایش و امنیت برای کاربران به سرعت در حال توسعه می باشند.امروزه تکنیک‌های مختلفی برای اتوماسیون ساختمان‌ها ...

دانلود مقاله حسابداری مدیریت و سیستم های اطلاعاتی : برنامه ریزی منابع سازمانی در برابر

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
حسابداری مدیریت و سیستم های اطلاعاتی : برنامه ريزي منابع سازمانی در برابربهترين نوع توليد ( ERP در برابر BOB)چکیدههدف اين مطالعه مقايسه استفاده از برنامه ريزي منابع سازمانی (ERP) و بهترين نوع توليدي (BOB) سیستم های مستقل کامپیوتری در عمل است . داده های مطالعه از طریق پرسشنامه پستی در 300 واحد بزرگ و متوسط صنع ...

دانلود مقاله مدیریت سیستماتیک پروژه ها توسط شاخص های کنترلی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
چکیدهحجم عظیم داده ها و دشواری تفکیک داده های مفید و مورد نیاز در سازمان های بزرگ پروژه محور از مشکلات فعلی سازمان ها می باشد. به این منظور نیاز به طبقه بندی، اولویت بندی و تفکیک داده ها احساس می شود. کمک گرفتن از شاخص های ارزیابی در جنبه های مختلف هر پروژه، می تواند پشتیبانی قوی برای مدیریت سازمان های بزرگ پ ...

دانلود فایل پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : -امروزه مدیریت اطلاعاتی جزءلاینفک هر سازمان به شمار می رود وبه صورت یک نیاز ضروری محسوب می گردد. -دردانشگاه ها بعنوان یکی از نیازهای دانشجویات در نظر گرفته شده است وبعنوان مرجع تدریس می شود. -بعلت کاربرد آن درکلیه رشته های مدیریت بعنوان درس اصلی توسط شورای ...

دانلود فایل پاورپوینت تئوری سیستم های اطلاعاتی مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : Key Elements: People: Managers, knowledge workers, data workers, production or service workers Structure: Organization chart , groups of specialists, products, geography اسلاید 2 : Operating procedures: Standard operating procedures (SOP, rules for actio ...

دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم سیستم های اطلاعاتی مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فاز 1: طرح ریزی (برنامه ریزی اولیه) و انتخاب در سيستم (SYSTEM PLANNING AND SELECTION) فاز 2:تحليل سيستم (SYSTEM ANALYSIS) فاز سوم: طراحي سيستم (SYSTEM DESIGN) فازچهارم: فاز عملياتي و پياده سازي سيستم (SYSTEM IMPLEMENTATION AND OPARATION) اسلاید 2 : ...