مقاله در مورد فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها

word قابل ویرایش
105 صفحه
17700 تومان
177,000 ریال – خرید و دانلود

پیشگفتار
فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها ـ شبکه های محلی و شهری ـ مشخصات مشترک ـ بخش چهارم : پروتکل بارگذاری سیستم که پیش نویس ان توسط موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده که در پانزدهمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد در رایانه و فرآوری داده ها مورخ ۱۰/۱۲/۸۲ مورد تایید قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ بعنوان استاندارد ملی منتشر میشود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهایملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .
بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده کرد . تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .
منابع و مآخذ که برای تهیه این استاندارد بکار رفته است به شرح زیر است :
IS /IEC 15802-4,1994 :Information Technology – Telecommunication
and information exchange between systems – Local and metroplitan area networks – common specification – Part 4:System load protocol

فن آوری اطلاعات – ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستم ها -شبکه های محلی و شهری – مشخصات مشترک – بخش چهارم : پروتکل بارگذاری سیستم
۱ هدف و دامنه کاربرد
هدف از تدوین این استاندارد تعریف یک پروتکل بنام پروتکل بارگذاری سیستم است که بتواندحافظه پردازش داده در تجهیزات شبکه های نصب شده مطابق با استاندارد IEEE802 را
بارگذاری نماید . علاوه براین تعاریف زیر نیز در دامنه کاربرد این استاندارد آمده است :
الف ) تعریف الگوی واحد داده پروتکل (PDU) برای بارگذاری یک سیستم انتهایی
ب ) تعریف پروتکل برای بارگذاری یک سیستم انتهایی
پ ) توصیف خدمات مورد انتظاراز سیستم انتهایی بارگذاری شده (دستگاه بارپذیرLD ) بمنظور تکمیل موفق عملیات بارگذاری
ت) توصیف خدمات موردانتظاراز سیستم انتهایی بارگذاری تامین کننده بار( سرویس گر بار یا LS) بمنظور تکمیل موفق عملیات بارگذاری
ث ) تعریف قواعد دستوری اشیاء مدیریت شونده LSوLD که دستکاری پارامترهای عملیاتی ماشین های حالت LDو LS ، اعلان سرویس گرهای بارگذاری، و مقداردهی اولیه بارگذاری طرف سوم را میسر می سازد.

ج)تعریف قواعد نگارشی مورد استفاده در هنگام اجرای عملیات مدیریت از طریق پروتکل مدیریت LAN/MAN استاندارد ISO/IEC802.1B
چ ) تعریف قواعد نگارشی مورد استفاده در هنگام اجرای عملیات مدیریت از طریق پروتکل مدیریت سیستم CMIP (استاندارد ISO/IEC 9596-1 ).
مشخصات این پروتکل در مورد LS به اندازه ای وارد جزئیات می ش

ود که مورد نیاز پروتکل
بارگذاری است .تصمیمهای LS و مدیریت (از قبیل آنهایی که بایستی به عنوان نتیجه رویداد های LD یا LS انجام شوند یا وقتی که LS یا مدیر خراب می شود)موارد مربوط به پیاده سازی LS و مدیر بوده که خارج از حوزه و دامنه کاربرد این استاندارد می باشد.
این پروتکل چگونگی حمل تصاویری را مشخص می کند که شامل داده های ( در بلوک ها ) با قالب نا معین است. محتویات و قالب بلوک های داده از جمله موارد مختص کاربردهستند. این استاندارد هیچ قیدی بر موارد زیر اعمال نمی کند :
الف ) شکل ، محتویات یا مفهوم تصاویری که ممکن است بوسیله پروتکل حمل شود.
ب ) روشی که در آن بلوک های داده بعد از دریافت توسط یک دستگاه بارپذیر پردازش می شوند .
این استاندارد ملی پروفورمای PICS را برای تطابق پروتکل بارگذاری سیستم منطبق با نیازمندیهاوراهنمایی های مناسب ارائه شده در استاندارد ISO/IEC9646-2 فراهم می کند.
۲ کلیات
ایستگاهها در یک شبکه در هر زمان ممکن است به بخشی از فضای حافظه قابل آدرس
دهی خود نیاز داشته باشند تا اطلاعات ایستگاههای راه دور را درون آن بارگذاری و نگهداری
نمایند. در یک شبکه ای که در ایجاد آن چندین شرکت یا گروه مشارکت دارند پیش بینی
ساز وکارهای استاندارد به منظور دستیابی به این کارکرد لازم است .
بمنظور بارگذاری کارآمد و بطور همزمان ایستگاههای چندگانه دارای اطلاعات یکسان با راندمان بالا ، بهتر آن است تسهیلاتی برای اجرای فرآیندبارگذاری بر مبنای چند بخشی و نقطه به نقطه فراهم شود . پروتکل بارگذاری سیستم هر دو قابلیت را فراهم می کند.پروتکل فرض می کند در هر عملیات بارگذاری دو نوع دستگاه بارگذاری وجود دارد :
الف – دستگاه بارپذیر۱ (LD ) که توانایی قبول یک بار را از سرویس گر بارگذاری دارد
ب – سرویس گربارگذاری LS) 2 ) که توانایی تامین باری را برای دستگاه بارپذیردارد.
عملیات بارگذاری می تواند بصورت های زیر آغاز شود .
الف ) درخواست اطلاعات از LS توسط LD .
ب ) درخواست قبول اطلاعات از طرف شخص سومی از LD واز طریق درخواست مدیریت ، با استفاده از عملیات بارگذاری مشخص شده در بند ۹ ، و بطور خاص در بند ۹-۲-۱-۳ و در شرح عملیات بارگذاری . هنگامیکه یک LD چنین درخواستی را قبول کند . اطلاعات از LS بروش معمولی درخواست می شود .
به داده بارپذیر به اصطلاح تصویر گفته می شود.یک تصویر به گروه هایی که خود شامل بلوک های پشت سر همی هستند ، شکسته می شود . پروتکل قابلیت انعطاف در انتخاب تصویرو اندازه بلوک را ممکن می سازد . تعداد گروه ها در یک تصویر یا تعداد هشته ها در یک بلوک توسط پروتکل بیان نمی شود .
پروتکل بارگذاری سیستم ، برمبنای کنترل لینک منطقی (LLC استاندارد ( IEEE802.2 سرویس های نوع۱( استاندارد ISO8802 –۲ را بینید ) ۱قرار دارد که روی هر لایه ی فیزیکی و MAC سازگارکار می کند.
پروتکل بارگذاری سیستم استفاده ازاستاندارد IEEE802 .1B مدیریت شبکه های LAN/MAN( استاندارد ( ISO/IEC DIS 15802-2 را به منظور مدیریت عملیاتی ممکن می سازد .این نوع کاربری در بند ۹-۳ توصیف شده است . بعلاوه اشیاء ، مدیریت شونده بطریقی تعریف شده اند که استفاده از CMIP ( استانداردISO/IEC9596 ) را بعنوان پروتکل م

دیریت و بر طبق شرح ارائه شده در بند ۹-۴ ممکن می سازد .
پروتکل بارگذاری سیستم می تواند با سایرپروتکل های مدیریت بصورت ترکیبی استفاده شود.این پروتکل یک توانمندی بارگذاری را فراهم می کند که بوسیله پروتکل های مدیریت همه منظوره تامین نشده است .پروتکل های مدیریت همه منظوره توانمندیهای دستکاری پارامترها، گزارش رخداد و فراخوانی کنشی را فراهم می کنند که تسهیلات

بارگذاری را پشتیبانی نموده و بهبود می دهد. بطور مثال بارگذاری یک سیستم ممکن است بوسیله سیستم دیگری و از طریق دخالت مدیریت فراخوانده شده باشد.
بندهای زیر شرح داده خواهند شد.
الف ) معماری بارگذاری سیستم
ب ) خدماتی که بوسیله بارگذاری سیستم فراهم می شود.
پ ) قواعد دستوری و نگارشی پروتکل بارگذاری سیستم شامل ماشین های حالت که عملیات ماشین پروتکل بارگذاری سیستم را توصیف می کند.
ت ) قواعد دستوری اشیاء مدیریت شونده مرتبط با بارگذاری
پیوست پ اطلاعات بیشتری در مورد کاربرد پروتکل ارائه می دهد .
بمنظور ارزیابی مطابقت یک پیاده سازی با استاندارد خاص ، لازم است که اظهار نامه ای از توانمندیها واختیارات برای یک پروتکل پیاده شده معین وجودداشته باشد.چنین اظهار نامه ای ، بنام اظهار نامه مطابقت پیاده سازی پروتکل ( PICS ) نامیده می شود . پیوست الف برای این استاندارد ملی حاوی پرفورمای PICS برای پروتکل بارگذاری سیستم می باشد.
۳ مراجع الزامی
مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنهاارجاع شده است .بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می شود . درموردمراجع دارای تاریخ چاپ و / یا تجدید نظر ، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست . معهذا بهتر است کاربران ذی نفع این استاندارد ،امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و / یا تجدید نظر ،آخرین چاپ و /یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است .
استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:
IEEE Std 802-1990 ,IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks Overview and Architecture (ASNI).

IEEE Std 802.1F-1993,IEEE Standards for Local and Metropolitan Area Networks Common Definitions and Procedures for IEEE 802 Management Information.

ISO 7498-4:1989 , Information technology-Open Systems Interconnection –Basic Reference Model-Part4:Management framework.

ISO 8802-2 :1989 [ASNI/IEEE Std 802.2-1989

],Information processing systems-Local area networks-Part2 :Logical link control.

ISO/ IEC 8824:1990 ,Information technology-Open Systems Interconnection –Specification of Abstract Syntax Notation One (ASN.1) .

ISO/IEC 8825:1990 ,Information technolo

gy-Open Systems Interconnection –Specification of Basic Encoding Rules for Abstract Syntax Notation One (ASN.1).

ISO/ IEC 9595:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection- Common management information service definition.

ISO/IEC 9596-1:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection- Common management information protocol-Part1: Specification.

ISO/ IEC 9646-1:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection-
Conformance testing methodology and framework-Part1 :General concepts.

ISO /IEC 9646-2:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection-
Conformance testing methodology and framework-Part2 :Abstract test suite specification.
ISO /IEC10165-4:1992 ,Information technology-Open Systems Interconnection-
Management information services –Structure of managment information –Part4:Guidelines for the definition of managed objects.

ISO/ IEC TR 10178 ,Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-The structure and coding of Logical Link Control addresses in Local Area Networks.

ISO/ IEC TR 10735 ,Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-Standard Group MAC Addresses.

ISO/ IEC 15802-2 :1994,Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and metropolitan area networks- Common specification – Part 4: Lan /Man Management.
استاندارد ملی ایران ۲-۶۴۱۸ چاپ اول : ۱۳۸۱،فن آوری اطلاعات – ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها – شبکه های محلی و شهری بخش ۲ : مدیریت LAN/MAN

۴ اصطلاحات و تعاریف
اصطلاحات زیر بعنوان اصطلاحات تخصصی این استاندارد بکار می روند.
۴-۱ تصویر (Image) : ساختار داده موجود در سرویس گر بارگذاری که دستگاه بارپذیر تمایل به بارگذاری آن دارد.
۴-۲ دستگاه بارپذیر ( LD) :ایستگاهی در شبکه که توانایی پذیرش یک بار را از سرویس گر بار دارد .
۴-۳ سرویس گربار (LS) :ایستگاهی در دستگاه بارپذیر دارد.

همچنین این استاندارد اصطلاحات زیر را که در استانداردISO/IEC 9694-1 تعریف شده اند بکار می برد.
الف – پرفورمای PICS
ب – اظهار نامه تطابق پیاده سازی پروتکل ( PICS )
پ – بازنگری تطابق پایا
سایراصطلاحات مختص مدیریت در استاندارد های مدیریت شبکه های LAN/MAN (استانداردهای ملی ۲-۶۴۱۸، IEEE802-1B ) آمده اند .
۵ منبع موثق
در مواردیکه بین توصیف متنی، دیاگرام های حالت و جداول حالت اختلاف وجود دارد، جداول حالت بعنوان منبع موثق شناخته می شوند .
۶ معماری
این بند حاوی کلیات معماری بارگذاری سیستم است ، شکل ۱ مولفه های معماری و واسطه ها
را نشان می دهد . سه مولفه اصلی معماری درگیردر بارگذاری سیستم وجود دارند:
الف ) کاربر بارگذاری سیستم ( SLU )،
ب ) هستار بارگذاری سیستم ( SLE ) ،
پ ) هستار مدیریت لایه بارگذاری سیستم ( SL-LME )،
در زیر بطور خلاصه این سه مولفه شرح داده می شوند
SLU یک کاربر سرویس های بارگذاری سیستم است .کاربر این سرویس ها می تواند فراهم کننده تصاویر بار ( LS ) یا درخواست کننده تصاویر بار ( LD ) یا هردو باشد.
SLU ممکن است بمنظور اجرای کارکردهایش لازم باشد یا SLU در یک ایستگاه دیگرارتباط برقرار کند . ار تبا طات SLU ها با یکدیگر بروش همتا –به- همتا با استفاده از سرویس های ار تباطی فراهم شده توسط SLE انجام می شود .
ارتباط مذکور بر حسب نقشهایی که یک SLU و SLE های مرتبط در یک نمونه ارتباط خاص بازی می کنند (نقش یک LD یا یک LS ) توصیف شده است .این اصطلاحات تنها برای منظورهای توصیفی بکار می روند وتوانمندیهای سیستم درهرزمینه را شامل نمی شوند. یک LD درخواست بارگذاری با یک تصویر را می نماید . یک LS به نمایندگی از طرف LD درخواست کننده ، تصویر را فراهم می کند .
سرویس بارگذاری سیستم بوسیله پروتکل بارگذاری سیستم فراهم می شود . دو مؤلفه معماری با عملیات پروتکل مرتبط هستند . که عبارتند از : SL-MIB , SLE .
SLE به نمایندگی از طرف SLU کارکرد ارتباطی بارگذاری سیستم را اجرا می کند.
SL-MIB مجموعه ای از اشیاء مدیریت شونده مرتبط با SLE است که کارکردهای مدیریت واطلاعات مدیریت مختص مدیریت SLE را فراهم می کند و این امکان را می دهد که SLE به طریقی مشابه با یک لایه مدیریت شود . تعاریف کلاس شی مدیریت شونده SL-MIB در بند ۹ آمده اند.
استانداردهای ملی ۲-۶۴۱۸،IEEE802.1B چگونگی امکان دسترسی کارکرد این اشیاء مدیریت شونده را از طریق پروتکل مدیریت شرح می دهد .
SLE استفاده از سرویس های لایه پایین نوع۱ ،LLC استاندارد های IEEE802 ،ISO8802-2) را بمنظور حمل SL- PDU ها میسر می سازد. استفاده از سرویس های دیگر مانعی ندارد، اگر چه این استاندارد هیچ نوع جنبه مرتبط با تطابق را درخصوص استفاده از سرویس های دیگر مشخص نمی کند.
سرویس های مختص بارگذاری SLE در بند ۷ توصیف می شوند.
SLU SLU

LLC LLC

شکل۱- معماری بارگذاری سیستم
۷ تعریف سرویس
این بند سرویس هایی را تعریف می کند که برای کاربر بارگذاری سیستم (SLU )توسط هستار بارگذاری سیستم (SLE)در محدوده سرویس بارگذاری سیستم فراهم می شود.
نخستینه های زیر برای SLU تعریف شده است تا سرویس را از SLE درخواست کند :
الف) SYSTEM–LOAD.request ، که ازطریق آن SLE درخواست اجرای یک عملیات
بارگذاری را می نماید.

ب ) .confirm SYSTEM – LOAD ، که از طریق آن SLE ، موفق یا ناموفق بودن یک درخواست متناظر را تائید می کند.
پ ) SYSTEM-LOAD.indication ، که از طریق آن SLE ،به SLU خبر می دهد که یک تصویر برای اجرای عملیات بارگذاری درخواست شده مورد نیاز است .
ت ) .response SYSTEM – LOAD ،که از طریق آن SLU تصویردرخواست شده یا دلیل فراهم نشدن تصویر را باز می گرداند .
توالی زمانی این نخستینه های سرویس در شکل ۲ نشان داده شده است .
بعلاوه ، سرویسهای مدیریت همه منظوره فراهم شده بوسیله استاندارد مدیریت شبکه های (ISO / IEC D1S 15802-2 , IEEE802.1B) LAN/MAN واستانداردهایCIMS/CMIP ISO/IEC9595,9596) )، قابلیت بارگذاری را پشتیبانی می کنند.
LD LS

شکل ۲- توالی زمانی نخستینه های SYSTEM-LOAD
یاد آوری : تعریف سرویس بارگذاری سیستم بر طبق این نخستینه ها و پارامترهای وابسته به آن تنها برای روشن شدن مطلب است و نباید بعنوان قیودی در پیاده سازی حقیقی تفسیر شود .
۷-۱ SYSTEM – LOAD.request
این نخستینه ، نخستینه درخواست سرویس برای سرویس بارگذاری سیستم است .
۷-۱-۱ قواعد دستوری نخستینه سرویس
SYSTEM-LOAD.request (
Load_info ,
Load_reason
(
Load_info ، اطلاعاتی را مشخص می کند که ممکن است برای تعیین تصویر بارگذاری شده مورد استفاده قراربگیرد
Load _reason دلیل لزوم بارگذاری را مشخص می کند . پارامتر ً دلیل بارگذاری ً باید یکی از مقادیرزیررا داشته باشد.
Unspecified : هیچ دلیلی مشخص نشده است .
PowerUp : سیستم یا بخشی از آن تعمیرات تغذیه داشته است.
Forced Load : بارگذاری از طریق عمل مدیریت سیستم ها از دوردست تحمیل شده

است.
Operational Failure :یک خرابی عملیاتی روی داده است که نتیجه آن ضرورت یک عمل بارگذاری است.
LOAD Failure : اقدام برای بارگذاری قبلی ناموفق بوده است .
Reconfiguration : تغییر آرایشی با نیاز به بارگذاری روی داده است.
Private Reason : یک دلیل مختص پیاده سازی .
۷-۱-۲ زمان تولید
این نخستینه بوسیله SLU درزمان نیاز به بخشی یا همه سیستم بارگذاری شده بکار می رود.
۷-۱-۳ اثر دریافت
اثر این نخستینه اینست که SLE باید درخواست بارگذاری را از یک یا چند سرویس گر بار بنماید.
۷-۲ SYSTEM- LOAD.indication
این نخستینه ،یک نخستینه نشانگر سرویس برای سرویس بارگذاری سیستم است.
۷-۲-۱ قواعد دستوری نخستینه سرویس

SYSTEM-LOAD.indication (
load_info,
load_reason
(
load-info ، اطلاعاتی را مشخص می کند که ممکن است برای تعیین تصویر بارگذاری شده مورد استفاده قرار بگیرد.
پارامتر load -info ،باید مقدار متناظر با نخستینه درخواست SYSTEM-LOAD.request را بگیرد.
پارامتر load-reason ، دلیل بارگذاری را مشخص می کند .
پارامتر load_reason ،باید مقدار متناظر با نخستینه SYSTEM-LOAD.request را بگیرد.
۷-۲-۲ زمان تولید
این نخستینه به هنگام دریافت یک LOAD- request بوسیله SLE تولید می شود.
۷-۲-۳ اثر دریافت
اثر این نخستینه اینست که SLU باید تصویر مورد نیاز یا دلیل بازنگرداندن تصویر ، در یک نخستینه SYSTEM-LOAD.response را بازگرداند.
۷-۳ SYSTEM-LOAD.response
این نخستینه ، نخستینه پاسخ سرویس برای سرویس بارگذاری سیستم است.

۷-۳-۱ قواعد دستوری نخستینه سرویس

response(، SYSTEM-LOAD
status ,
image
(
status ، موفق یا نا موفق بودن درخواست بارگذاری را مشخص می کند ، پارامتر status باید یکی از مقادیر زیر را بگیرد.
success : تصویر موجود بوده و تامین شده است .
not_available : تصویر برای بار مشخص شده موجود نیست.
Image- : تصویر فراهم شده توسط بار است. اگر status ناموفق باشد این تصویر فراهم نخواهد شد.
۷-۳-۲ زمان تولید
این نخستینه بوسیله SLU برای باز گرداندن تصویر نشان داده شده در نخستینه نشانگر SYSTEM-LOAD متناظر بکار می رود.
۷-۳-۳ اثر دریافت
اثر این نخستینه اینست که SLE باید اقدام به اجرای بارگذاری نماید.
۷-۴ SYSTEM-LOAD.confirm
این نخستینه ، نخستینه تائید سرویس برای سرویس بارگذاری سیستم است.
۷-۴-۱ قواعد دستوری نخستینه ، سرویس
SYSTEM-LOAD.confirm (
status ,
image
)
status : موفق یا ناموفق بودن درخواست بارگذاری را مشخص می کند. پارامترstatus باید یکی از مقادیر زیر را بگیرد.
success : بارگذاری بطور صحیح انجام شد.
no_response : هیچ سرویس گری به درخواست پاسخ نداد.
incomplete : یک اقدام بارگذاری صورت گرفت اما بطور موفق کامل نشد.
invalid_response : پاسخ (های) بارگذاری نامعتبر با پارامتر های متناقض با درخواست بارگذاری دریافت شد(ند).
– Image : تصویر فراهم شده بوسیله بارگذاری است. در صورتی که Status ناموفق باشد
این تصویر فراهم نخواهد شد.
۷-۴-۲ زمان تولید
این نخستینه باید بوسیله SLE بمحض تکمیل اجرا یا اقدام به اجرای بارگذاری درخواست شده تولید شود. این نخستینه موفق یا ناموفق بودن درخواست و تصویر درخواست شده را ( در صورت موفق بودن ) باز می گرداند.
۷-۴-۳ اثر دریافت
نامشخص

۸ مشخصات پروتکل

۸-۱ خلاصه ای از واحدهای داده پروتکل ( PDU ها )
پروتکل بر حسب PDU های بارگذاری مبادله شده بین یک LD و یک LS توصیف شده است.
– یک LOADRequestPDU از یک LD به LS یا یک آدرس گروهی LS برای درخواست تصویر بار فرستاده می شود.
– یک LoadResponse PDU از یک LS به یک LD یا یک آدرس گروهی LD بمنظوربا خبر کردن LD (ها) از تمایل LS به ارسال یک تصویربار، فرستاده می ش

ود.
– یک GroupStatusPDU از یک LD به یک LS و به منظور درخواست ، بخشهایی از یک تصویر بار فرستاده می شود .
– یک GroupStatusRequest PDU از یک LS به یک LD یا یک آدرس گروهی LD بمنظور درخواست از یک LD یا LD ها در صورتی که بخشی از تصویربار مورد نیاز باشد ، فرستاده می شود .
– یکLoad Data PDU از یک LS به یک LD یا یک آدرس گروهی LD فرستاده میشود. این PDUحاوی بخشی از تصویر بار است.
فرآیند بارگذاری یک تصویر با ارسال تصویر به صورت شماری از بلوک ها انجام می شود. که هر یک از بلوک ها ،اندازه ثابتی برای یک عملیات بارگذاری معین می باشند. به استثنای ‌آخرین بلوک بار . هر مجموعه ۲۵۶ بلوکی پی در پی بصورت یک گروه تعریف می شود . تعداد بلوکهای آخرین گروه تصویر می تواند کمتر از ۲۵۶ بلوک باشد و آخرین بلوک تصویر می تواند بطور جزیی پر باشد .بنابراین تعداد گروه ها و بلوک ها در یک تصویر معین برای آن بطریق زیر محاسبه می شود:

تعداد بلوک ها=

تعدادگروه ها=

یاد آوری : معادلات برای تعداد بلوک ها و تعداد گروها با فرض عدد صحیح نوشته شده و باقی مانده تقسیم صحیح حذف می شود.
زیر بندهای زیر محتوی و قواعد دستوری مرتبط با هر PDU را توصیف می کند.
۸-۲ LoadRequestPDU
8-2-1 کارکرد
کارکرد LoadReqestPDU عبارتست از درخواست یک بارگذاری سیستم از یک LSیا مجموعه از LS ها . این درخواست بوسیله LD صادر می شود..
۸-۲-۲ دستورها
در زیر میدان های LoadRequestPDU و قواعد دستوری مرتبط با آن توضیح داده میشود:

Exchange ID :
این میدان یک شناساننده است که LD می تواند آن را منحصراً برای مشخص کردن یک درخواست بار بکار ببرد.مقدار آن بوسیلهLD تعیین می شود. این میدان اختیاری است وتنهادرصورتی لازم می شود که LD درخواست انجام نشده همزمان داشته باشد .
LoadAddress :
این میدان آدرس MAC ی را مشخص می کند که LD را مکلف می کند که داده بار را بفرستد . اگر این آدرس وجود داشته باشد ، باید آدرس MAC اختصاصی خودایستگاه باشد یا یک آدرس MAC گروهی . در غیر اینصورت LS باید یا آدرس MAC اختصاصیLD یا یک آدرس MAC گروهی را انتخاب نماید.
یاد آوری :LD با توجه به انتخاب آدرسی که منجر به قبول PDU ها از LS می شود، اختیارات زیر را پیش رو دارد . این اختیارات عبارتند از :
الف ) اگر LoadAddress یک آدرس MAC بخصوص را مشخص می کند ، بنابراین LD آماده قبول PDU ها روی این آدرس می باشد .ب ) اگر LoadAddress یک آدرس MAC گروهی را مشخص کند ، LD هیچ آدرس MAC گروهی دیگری را نخواهد شناخت ، اگر چه LS می تواند آدرس MAC اختصاصیLD یا آدرس MAC گروهی مشخص شده را براساس صلاحدید خود انتخاب نماید.
پ ) اگر LoadAdress حاضر نباشد ، LD آماده قبول PDU هایی است که به آدرس MAC اختصاصی شان یا هر آدرس گروهی از انتخابهای LS، آدرس دهی شده اند .
اگر LS بپذیرد که از آدرس اختصاصی MAC یک LD استفاده کند ، این امر از اطلاعات آدرس دهی فراهم شده توسط سرویس راه اندازی می شود.
BlockSize :
این میدان حداکثر اندازه بلوک داده را بر مبنای هشتایی مشخص می کند که ایستگاه می تواند برای بارگذاری قبول کند. این تعداد هشته ها در میدان PDU LoadDataدر محدوده بین ۱ تا ۳۲۷۶۷ قرار می گیرد.
MinBlockDelay :
حداقل تاخیر لازم بین ارسال بلوک های داده را بر حسب میلی ثانیه بمنظور به حداقل رساندن خطاناشی ازتخلیه منابع در LD مشخص می کند . محدوده آن بین ۰ تا ۳۲۷۶۷ است . اگر بلوک های داده دریافتی باتاخیر کمترازMinBlockDelay دریافت شده باشند ، نتایج آنها نامشخص خواهند بود.
MaxBLockDelay :
این میدان اختیاری ،بیشترین مقدار تاخیر بین ارسال بلوک های داده اختصاصی را که LS می تواند تحمل نماید ،‌بر حسب میلی ثانیه مشخص می کند این مقدار باید بزرگتر ازMinBlockDelay و کوچکتر یا برابر ۳۲۷۶۷ باشد ، در صورتی که میدان مقدار نداشته باشد ، مقدار حداکثر باید فرض شود . به منظور حصول بیشترین قابلیت انعطاف LS در ترکیب درخواستهای بار ، این مقدار معمولاً بایستی تا حد ممکن بزرگ باشد.اگر MaxBlockDelay از این مقدار تجاوز کند نتایج نامشخص خواهند بود.
LoadReason:
این میدان اختیاری حاوی دلیل برای ارسال LoadRequestpdu است. مقدار این میدان باید با آنچه که در پارامترreason load_ مرتبط با نخستینه SYSTEM-LOAD.request است یکسان باشد. در غیر این صورت بایستی یک Unspecified فرض شود.
LoadInfo :
یک میدان اختیاری LoadRequestPDU است . این میدان ممکن است برای توصیف تجهیزاتی بکار رود که درخواست بار و تصویر درخواست شده را دارند .
LoadInfo به PrivateID ، StationID و Image ID تقسیم می شود. همه این میدان ها اختیاری هستند .
PrivateID :
تشکیلاتی نیست و برای کاربری خاص پیاده سازی ، قابل دسترس است.
StationID :
یک میدان زیر بنایی حاوی اطلاعات توصیف کننده دستگاهی است که درخواست بار کرده است . این میدان حاوی یک میدان تشکیلاتی ManufactureID و دو میدان غیر تشکیلاتی ، DeviceTypeID و Revision Number است. هر کدام از سه میدان اختیاری هستند .
Manufacturer ID بطور سازمانی یک شناساننده یکتا( OUI )است که به وسیله استانداردIEEE (آنچنان که در بند۵-۲ استانداردIEEE Std 802-1990 آمده است )اداره می شود. در صورت حضور، manufacturerID محتوایی را فراهم می کند که در آن میدان های غیر تشکیلاتی Load Info می توانند تفسیر می شوند.
ImageID یک میدان غیر تشکیلاتی است که حاوی اطلاعات توصیف کننده یک درخواست تصویر بار است. Image ID می تواند یک نام تصویر صریح ،یک مرجع نمادی به یک یا چند تصویر یا بصورت دیگر خاص پیاده سازی باشد.LS می تواند اطلاعاتی را

در LoadInfo بمنظور تعیین تصویر ارسالی به دستگاه درخواست کننده فراهم کند. LS می تواند برخی یا همه میدان های Load Info را بمنظور تعیین LD درخواستی همچنین اطلاعات تکمیلیمختص پیاده سازی را باز گرداند.
۸-۲-۲-۱ زمان تولید
LoadRequestPDU بوسیله یک LD با تعیین اینکه LD به یک بار نیاز دارد،تولید می شود. یک LD می تواند این تعیین را خودش بسازد (با منظورهای نامشخص) یا دستور انجام آن به وسیله یک مدیر شبکه عمومی (از طریق سرویس کنش تسهیل سیستم های همه منظوره) داده شود.
۸-۲-۲-۲ اثر دریافت
به محض دریافت یک LoadRequestPDU ، یک LS تعیین می کند که آیا می تواند بار درخواستیLD را فراهم کند یا نه . اگر چنین بود، LS یک LoadResponsePDU می فرستد، سپس منتظر LD می ماند تا یک GroupStatusPDU بفرستد. اگر LS نتواند، LD درخواست کننده را بارگذاری کند، دراین صورت LoadResponsePDU را نمی فرستد.
۸-۳ LoadResponsePDU
8-3-1 کارکرد
کارکرد LoadResponsePDU دادن پاسخ مثبت به یک یا چند LoadRequestPDU است .
۸-۳-۲ دستورها
در زیر میدان های Response PDU Load و دستورات مربوط به آن شرح داده می شود.
ExchangeID
این میدان به وسیله LD به کار می رود تا درخواست متناظر را مشخص کند. اگر Load RequestPDU حاوی یک ExchangeID باشد، LoadResponsePDU بایدحاوی یک ExchangeID با مقدار یکسان با آنچه در LoadRequestpdu است، باشد.
LoadAddress
این میدان آدرس MAC ای را مشخص می کند که LS ، Load PDU های بعدی بار درخواست شده را به آن می فرستد.اگر این میدان در Request PDU Load نباشد.LS باید آدرس MAC مورد استفاده را مشخص کند. همچنین Load Address را دربند۸-۲-۲ ببینید.
BlockSize
این میدان اندازه بلوک های داده ای را مشخص می کند LS می فرستد . این میزان تعداد هشته ها درمیدان LoadData یLoadDataPDU بوده و محدوده آن از ۱ تا ۳۲۷۶۸ است.
MinBlockDelay
این میدان حداقل زمان انتظارLD را بین ارسال بلوک های داده پیاپی به میلی ثانیه مشخص می کند.
MaxBlockDelay
این میدان حداکثر میزان تاخیر LD را بین ارسال بلوک های داده اختصاصی به ثانیه مشخص می کند. این مقدار بایستی از Min Block Delay بزرگتر باشد. این مقدار نه تنها باید شامل حداکثر تاخیری باشد که LS می تواند ایجاد نماید، بلکه باید حداکثر تاخیر مورد معرفی شده به وسیله شبکه را نیز شامل شود.
حداقل مقدار ممکن MaxBlockDelay در بیشترین آشکارسازی سریع خطاها منتج خواهد شد. مقدارآن باید مجموع PoorCase “, MinBlockDelay “ در تاخیر پیاده سازی
“Poor Case” , LS در تاخیر شبکه مورد انتظار باشد که در پارامتر LSNetDelay قابل دسترسی است (تعریف پارامتر LS را ببینید) .
یادآوری : ارسال بلوک های داده پیاپی باید با [Min Block Delay+LS Net Delay] از هم جدا شود. چون اگر یک PDU حداکثر تاخیر داشته باشد، و بعدی بدون تاخیر باشد.از این رو آنها می توانند با هم ، زودتر از مقدار MinBlockDelay برسند. به

عبارت روشن تر مقدار بازگشتی MaxBlockDelay باید بزرگتر یا برابر مقدار بازگشتی MinBlockDelay باشد.
ReferenceID

این میدان یک شناساننده فراهم شده توسط LS را مشخص می کند که برای تعیین تمام PDU های بعدی وابسته به این عملیات بارگذاری به کار رفته است . مقدارآن می تواند ۱۶ بیتی باشد.
یادآوری: این شناساننده بطور یکتا یک بار ویژه را در محتوای یک LS معین مشخص می کند.
NumberBlocks
این میدان تعداد کل بلوک های داده مرتبط با عملیات بارگذاری را مشخص می کند. محدوده آن بین ۱ تا ۶۵۵۳۵ است.
LoadSelector
LoadSelector یک میدان اختیاری است که به وسیله LD استفاده می شود تا از میان ً پیشنهادات ً ۱ واجد شرایط بارگذاری LS یکی را انتخاب نماید.
ImageInfo
ImageInfo یک میدان اختیاری است که تصویر باری را توصیف می کند که LS می فرستد. این میدان حاوی یک یا همه میدان های LoadInfo فرستاده شده درLoadRequestPDU و اطلاعات تکمیلیدیگر است.
۸-۳-۲-۱ زمان تولید
LoadResponse PDU زمانی توسط LS تولید می شود که مشخص شود LS آماده فراهم نمودن بار برای یک LD است که LoadRequest PDU آنرا دریافت نموده باشد .اگر LS قبلاً یک بار از تصویر درخواست شده را فراهم نکند ، بعد از ارسال LoadRequestPDU ،LS قبل از پرداختن به بارگذاری منتظر یک GroupStatuePDU می ماند.
۸-۳-۲-۲ اثر دریافت
LD می تواند بیشتر ازیک LoadResponse PDU را دریافت کند در صورتی که بیش از یک LS آماده بارگذاری آن باشند .
LD با فرستادن یک GroupStatusPDUبه LS فراهم کننده بار ،‌یک LS را از میان آنهایی که یک LoadResponse PDU انتخاب می کند . پس از آن LD منتظر PDU های بعدی مرتبط با بار، از LS منتخب می شود.
LD مقدار NumberBlock را برای محاسبه شماره گروه ها در یک بار (بند ۸-۱ را ببنید) به کار می برد، تصویر از LS در گروهها فرستاده می شود. این گروه ها می تواند تا ۲۵۶ گروه (شماره گروه ۰ تا ۲۵۵) باشد به استثنای آخرین گروه، ۲۵۶ بلوک در داخل هر گروه (شماره بلوک ۰ تا۲۵۵) است. اندازه گروه بلوک ۲۵۶ تایی سازگار با اندازه الگوی بیت توصیف شده در ۸-۴-۲ است.
۸-۳-۳ توضیحات اضافی
هنگامی که بیش از یک LS برای تامین بار با پارامترهای به طور یکسان قابل قبول (بطور مثال MACBlockID و ImagInfo ) ارائه می شود، LD می تواند LS ای را انتخاب کند که بزرگترین مقدار Load Selector را فرستاده است. LD بطور تصادفی یکی از LS های واجد شرایط را انتخاب می کند. مکانیسمی که LS به موجب آن با توجه به مقدار LoadSelector تصمیم می گیرد خارج از تعاریف این استاندارد است.
این میدان می تواند بمنظور تسهیل بارگذاری اشتراکی و همچنین بازداشتن نمونه های همزمان و مشابهه استفاده شود . به پیوست پ رجوع شود.
۸-۴ Group Status PDU

۸-۴-۱ کارکرد
یک GroupStatusPDU بوسیله LD به LS بمنظور درخواست بارگذاری بلوکهای مشخص فرستاده می شود. به منظور تامین بار ،LD یک GroupStatusPDU را به یک آدرس MAC اختصاصی یک LS می فرستد . پس از آن LD بمنظور درخواست ارسال بلوک ها GroupStatusPDU را می فرستد.
۸-۴-۲ دستورها
در زیر میدان ها و دستورها مرتبط با GroupStatusPDU شرح داده می شود.
ReferenceID
این میدان شناساننده است که به وسیله LS در LoadResponsePDU تامین شده است.
GroupNumber
این میدان اختیاری نشان می دهد بلوکهای درخواست شده متعلق به کدام شماره گروه است. محدوده آن از ۰ تا ۲۵۵ است. اگر این میدان نباشد مقدار پیش فرض “all groups” بوسیله LS منظور خواهد شد.
Required Blocks
این میدان مشخص می کند کدام یک از بلوک های یک شماره گروه مشخص شده مورد نیاز این LD است. دو شکل ممکن وجود دارد.
– RequiredBlocks می تواند یک الگوی ۲۵۶ بیتی (BitMap) باشد که در آن هربیت ًSet ً با یک بلوک مورد نیاز از GroupNumberمشخص شده متناظر است . این حالت فقط زمانی رخ می دهد که GroupNumber موجود باشد .الگوی بیتی با باارزشترین بیت به صورت بیت صفر متناظر با شماره بلوک صفر در یک میدان ۸ بیتی کد گذاری می شود.
– این میدان ممکن است بیان نماید که برای سوار کردن مجدد RequiredBlocksCode همه بلوکهای تصویر بار یا گروه نیاز است یا به هیچ کدام از آنها نیاز نیست .
۸-۴-۲-۱ زمان تولید
LD یک GroupStatus PDU به آدرس MAC اختصاصی LS ای که بار را تامین کرده است
می فرستد.
اگر LD همه بلوک ها یاتصویر بار را نیاز داشته باشد، دراین صورت یک GroupstatusPDU بدون میدان GroupNumber و با یک میدان RequiredBlocks می فرستدکه نشان می دهد تمام بلوک ها مورد نیاز است.
اگر LD تنها به بخشی از بار نیاز داشته باشد ،یک GroupStatus PDU برای هر گروه تصویر یک بارمی فرستد که بلوک های آن درخواست شده است . پس از آن LD ، GroupStatusPDU را به LS می فرستد تا ارسال بلوک ها را درخواست کند.
درصورتیکه تعویق بلوک ها الزامی باشد یک GroupStatusPDU درانتهای هر گروه در طول بارگذاری تولید می شود.
اگر تعویق بلوک ها الزامی باشد، حداقل یک GroupStatusPDU در پاسخ به یک GroupStatusRequestPDU فرستاده می شود .
LD میتواند در صورت الزام چندین GroupStatusPDU بدون تاخیر بین ارسال بفرستد.
۸-۴-۲-۲ اثر دریافت
اگر LS قبلاً یک بارگذاری تصویر درخواست شده را انجام نداده باشد ،پس از فرستادن یک LoadResponse PDU ، LS منتظر GroupStatusPDU خواهد ماند.
اگر هیچ GroupStatusPDU ای دریافت

نشده باشد LS بارگذاری را به پیش نخواهد برد. اگر یک GroupStatusPDU دریافت شده باشد، LS بلوک های مورد نیاز برای بارگذاری را ثبت نموده و آنها را ارسال خواهد کرد.
اگرLS یک GroupStatusPDU برای ID معرف بارگذاری درحال انجام دریافت کند، دراینصورت بلوک های تصویر بار مشخص شده در GroupStatusPDU را با بلوک هایی که هنگام ارسال جا انداخته بود ترکیب می کند.
۸-۵ GroupStatusRequestPDU
8-5-1 کارکرد
یک GroupStatusRequestPDU به وسیله LS صادر می شود تا تعیین کند که آیا LDهای درگیر در بارگذاری ، بلوک های تصویر بار را نیاز دارند. GroupStatusRequest PDU ممکن است به آدرس MAC اختصاصی یک LD یا به تعدادی از LD ها با استفاده از یک آدرس MAC گروهی فرستاده شده باشد.
۸-۵-۲ دستورات
در زیر میدان های GroupStatusRequestPDU و دستورات مرتبط با آن شرح داده می شود.
ReferenceID
این میدان یک شناساننده است که توسط LS درLoadResponsePDU فراهم می شود.

زمان تولید
LS باید در انتهای هر تصویر عبوری ،PDU GroupStatusRequest را تولید کند.
۸-۵-۲-۱ اثر دریافت
اگر به هنگام دریافت Group Status Request PDU ، LD بلوک هایی از هر گروه بار را نیاز داشته باشد، این میدان برای هر گروهی که بلوک های آن مورد نیاز باشد یک PDU GroupStatus را باز می گرداند. اگر LD به بلوک ها نیاز نداشته باشد، نباید بهStatusRequest PDU Graup پاسخ دهد.
۸-۶ Load Data PDU
8-6-1 کارکرد
کارکرد LoadDataPDU ارسال یک بلوک داده از LS به LD (های) درگیر در بارگذاری است.
۸-۶-۲ دستورها
در زیر میدان های LoadDataPDU و دستورات وابسته به آن شرح داده می شود.
Reference ID
این میدان یک شناساننده است که توسط LS در LoadResponsePDU فراهم می شود.
GroupNumber
این میدان مشخص می کند که بلوک داده به کدام شماره گروه متعلق است. محدوده آن از مقدار ۰ تا ۲۵۵ است.
Block
این میدان حاوی شماره بلوک داده درگروه در حال ارسال است. محدوده آن از مقدار ۰ تا ۲۵۵ است.
Load Data
این میدان حاوی داده های بارگذاری شده است، یادآوری می گردد که هر LoadDataPDU باید واحد اطلاعاتی مستقل باشد چون پروتکل ، ترتیب در تحویل LoadDataPDU ها را تضمین نمی کند.
۸-۶-۲-۱ زمان تولید
LoadDataPDU به وسیله LS با بازه هایی تولید می شود که هر بازه برابر یا بزرگتر از مقدار MinBlockDelay در Lo

adResponsePDU است LoadDataPDU ها تاهنگامی تولید می شوند که همه بلوک های مورد نیاز ارسال شوند .
یادآوری: بازه بین ارسال LoadDataPDU ها از LS نباید کمتر از مقدار MinBlockDelay فرستاده شده در LoadResponsePDU باشد. مادامیکه نتیجه در یک بازه میانگین بین LoadDataPDU ها در LD کمتر از MinBlockDelay باشد، هیچ تضمینی نخواهد بود مبنی بر اینکه LoadDataPDU ها خیلی نزدیک به هم نرسند که پی آمد آن اثرات خوشه ای در شبکه است. این درجایی ممکن است که LD با توانمندی کافی بافرکردن طراحی شده باشد تا دریافت هجومی نزدیک به هم LoadDataPDU ها مجاز باشد.
۸-۶-۲ اثر دریافت
به محض دریافت LoadDataPDU ،LD داده های موجود در LoadDataPDU را بارگذاری می کند. مفهوم و یا مکانیسمی که به موجب آن این امر حاصل می شود خارج از حوزه و دامنه کاربرد این پروتکل است.
۸-۷ عناصر عملیات
این زیر بند فهرستی از متغیرهای حالت، توصیف لفظی فرآیند بارگذاری، دیاگرام های حالت و جداول حالت برای هر دوی LS و LD رافراهم می کند.
یادآوری: برای مقاصد این توصیف، فرض می شود که زمان سنج ها و شمارنده ها با یک مقدار مثبت آغاز به کار می کنند. بنابراین زمان سنج یا شمارنده به سمت صفر بسته به روی دادن رخدادهای مناسب تنزل پیدا می کنند و با رسیدن به صفر در نقطه ای که شمارش معکوس پایان می یابد می گوید مدت منقضی شده است. این توصیف عملیات زمان سنج و شمارنده، هیچ روشی برای پیاده سازی حقیقی شمارنده هایا زمان سنج ها تحمیل نمی کند.
۸-۷-۱ عملیات دستگاه بارپذیر (LD)
عملیات بارگذاری به وسیله کاربر بارگذاری سیستم در LD هنگامی آغاز می شود که تعیین کند که یک بار مورد نیاز است توسط SLU با صدور دریک نخستینه SYSTEM-LOAD.request با مقادیر پارامتر مناسب مقدار دهی اولیه می شود. این مسئله یک تصمیم داخلی است که به وسیله سیستم اتخاذ می شود. این می تواند نتیجه یک شرایط محلی، یا پی آمد بعضی فرمانهای خارجی یا درخواست های صادره به وسیله پروتکل مدیریت سیستم باشد.مشخصات مکانیسم برای تعیین نیاز برای بارگذاری، خارج از حوزه و دامنه کاربرد این استاندارد است.
بار ممکن است شامل تصویر کامل یا قسمتی از آن باشد . درحقیقت System-Load.request ممکن است به نمایندگی از یک وسیله متصل شده به ایستگاه (که خود نیز به بارگذاری نیاز دارد) مقداردهی اولیه شود.
محتوی میدان LoadData از LoadDataPDU واکنش انجام شده توسط ایستگاه بر دریافتهایش ،‌خارج از حوزه و دامنه کاربرد این استاندارد است .
دو بند ۸-۷-۱-۱ و ۸-۷-۱-۲ متغیرهای حالت و روال های وابسته به عملیات LD را تعریف می کند .گذرهای حالت در شکل ۳ و جدول ۱ خلاصه شده اند.
۸-۷-۱-۱ متغیرهای حالت
LD یک ماشین حالت به منظور دریافت یک بار از یک LS ایجاد می کند. متغیرهای حالت زیر برای توصیف عملیات یک ماشین حالت۱ LD به کار می رود.
LD-retry-Counter
شمارنده برای آشکار سازی شرایطی از قبیل خطای شبکه یاLS به کار می رود. این شمارنده با تعداد دفعاتی که یک ماشین حالت L

D منتظر یک PDU مربوط به بارگذاری از یک LS خواهد ماند مقدار دهی می شود. این امربه وسیله یکی از موارد زیر آغاز می شود:

– شماره ۱LD-retry –Count – از LoadRequestPDU ها ممکن است قبل از اینکه حالت ماشین LD ، حالت LD-failed را وارد کند فرستاده شود.

ایجاد ًحالت ماشینً
LD-retry-Counter :=LD_retry_Counter_1;
LD_timer :=O OR LD_T1

یادآوری :‌گذرهای حالت که ممکن است به علت دخالت مکانیسم های مدیریت خارجی رخ دهد دراین دیاگرام نشان داده نشده است.
شکل ۳- دیاگرام حالت LD
LD-timer
زمان سنج برای تولید اقدام های مجدد هنگامی استفاده می شودکه انتظار برود پاسخ ها دریافت نشده اند .
این زمان سنج با یکی از موارد زیر مقدار دهی میشود :
– LD-T1 ، طول زمان ماشین حالت که LD منتظر یک LoadResponsePDU قابل قبول از یک LS قبل از صدور مجدد LoadRequestPDU خواهد شد. این امربه LS فرصت می دهد تا درخواستهایی از چندین LD را قبل از صدور یک LoadResponsPDU جمع آوری کند.
– LD-T2، مدت زمانی که LD برای یکLoadDataPDU (یا یک GroupStatusRequestPDU) قبل از صدور یک GroupStatusPDU منتظر می ماند. LD-T2 بزرگتر یا برابر مقدار Max BlockDelay فرستاده شده در LoadResponsePDU است.
LD_reference_ID
مقدار میدان ReferenceID بازگشتی در LoadResponsePDU وهمچنین آدرس LSای را نگهداری می کند که LoadResponsePDU باز می گردد.
LD_number_blocks
مقدار میدان NumberBlock بازگشتی در LoadResponePDU را باز می گرداند.
Load_number_groups
تعداد گروههای لازم برای بار را نگهداری می کند. این مقدار از رابطه (LD_number_block+255)/256 حاصل می شود.

LD-active-groups
این متغیر حالت شماره گروههایی را

نگهداری می کند که بلوک های داده ها آنها در حال دریافت هستند .
LD_blocks_required [LD_number_ groups]
یک آرایه است ،که هر عنصر آن حاوی مجموعه ای از نشانگرهای متناظر با شماره های بلوک های داده مورد نیاز برای یک گروه معین بارگذاری می باشند. این نشانگرها مجموعه ای از نشانگرهای LD_number_block ها در آرایه و عناصر LD_number_group ها هستند.
LD_Status_Sent
این متغیر حالت نشان می دهد چگونه یک GroupStatusPDU به LS برای LD_ active_group فرستاده شده است.
( LD_Unacceptable_Load Response PDU_revd )
نشان می دهد چگونه یک ResponsePDU Loadغیر قابل قبول در حالت LD_REQ دریافت شده است.
۸-۷-۱-۲ توصیف روال ها
هستار بارگذاری سیستم یک نمونه از ماشین حالت LD را طبق بندهای زیر تولید می کند و هنگامی که یک نخستینه System-LOAD.request ماشین حالت را در وضعیت LDـREQ جای می دهد . LD_timer با یک مقدار ۰ یا LD-T1 مقدار دهی می شود و LD_retry_counter بــاLD-retry-count-1 پیش از ورود حالت LD_REQ مقدار دهی می شود.
یادآوری: مقدار اولیه LD_timer‌ (۰ یا LD_T1) تعیین خواهد کرد که آیا ماشین حالت فوراً یک LoadRequestPDU صادرکند یا منتظر یک بازه LD-T1 برای یک LoadResponsePDU با پارامترهای منطبق با شرایط آن بماند. آخرین گزینه ممکن است در شرایطی انتخاب شودکه احتمال که درخواست بارگذاری همزمان، (بطور مثال پس از خرابی تغذیه )وجودداشته باشد.
۸-۷-۱-۲-۱ حالت LD LOAD REQUEST (LD_REQ)
ماشین حالت یک LoadRequestPDU مبنی بر انقضای زمان سنج LD_timer می فرستد. اگر چند درخواست بطور همزمان معوق بمانند ، یک ExchangeID واحد در هر درخواست شامل خواهد شد.
LoadRequestPDU به آدرس MAC اختصاصی یک LS یا به یک آدرس گروهی MAC آدرس دهی شده وحاوی Blocksize ، حداقل تاخیر لازم برای پردازش بدون اتلاف بلوک های داده که بطور موفقیت آمیز ارسال شده اند ، MinBlockDelay و حداکثر تاخیر ترجیحی، MaxBlockDelay می باشد.این مقادیر بدترین حالت نیستند زیرا پروتکل ،بازیابی مؤثر از اتلاف بلوک داده را ممکن می سازد. میدان LoadInfo نیز می تواند در LoadRequestPDU حضور داشته باشد.

جدول ۱- جدول حالت LD
CURRENT STATE:
NEXT
STATE ACTION(S) EVENT
LD_REQ
Initialize state variable
LD_timer :=LD T1 OR 0;
LD_unacceptale_
Load ResponsePDU_reved=0;LD_retry _counter:=
LD_retry_count_1 Load needed
No state machine
CURRENT STATE :LD_REQ
NEXT
STATE ACTION(S) EVENT
LD_DATA Send Group StatusPDU to 1 LS;
LD_retry_counter :=
LD_retry_count_2;
InitializeLD_required_blocks;
Initialize LD_reference_ID Receive acceptable
Load ResponsePDU
LD_REQ LD_unacceptable_
Load ResponsePDU_reve=1;
Receive acceptable
Load ResponsePDU
LD_REQ Send Load RequestPDU;
Descrement LD_retry_counter;
LD_timer:=LD_T1 LD_timer expired
&LD_retry _counter
not expired
LD_REQ Issue SYSTEM_LOAD.confirm
(status= no response);
Dissolve State Machine LD_retry_counter
Expired and
LD_unacceptable_Load _
Response PDU_revd=0
LD_REQ Issue SYSTEM_LOAD.confirm
(status= invalid response);
Dissolve State Machine LD_retry_counter
Expired and
LD_unacceptable_Load _
Response PDU_revd=1
LD_REQ Ignor Other
CURRENT STATE:LD DATA
NEXT
STATE ACTION(S) EVENT
LD_timer:=LD_T2
LD_retry_counter:=
LD_retry count2;

If blockneeded:
[load data;
updateLD_blocks_required;
if 1 st Load Data PDU:
[LD_activ

e _group :=Group Num;
LD_status_sent:=0;]
If Group Num<>LD_active_group:
[if LD_blocks _required in
LD active group <>None
&LD_satus_sent =0
[send group Status PDU with
Group Number=
LD_ active_group;]
LD_active_group:=Group Num;
LD_status _sent:=0
]]
if last block of Group but blocks
required in Group &
LD_Satus_sent =0;
[sent Group Status PDU;
LD_satus_sent:=1 Recevie
Load Data PDU
With (reference ID,
Source address)=
LD_Reference_id
CURRENT STATE:LD DATA
NEXT
STATE ACTION(S) EVENT
LD_DATA Send Group statusPDU;
Descrement LD_retry_counter;
LD_timer:=LD_T2 LD_timer expires
&LD_retry _counter
not expired
Null Issue SYSTEM_LOAD.confirm
(status= incomplete);
Dissolve State Machine LD_retry_counter expired
LD_DATA Send Group StatusPDU for each;
Group with required blocks;
LD_retry_counter :=

LD_retry_count_2;
LD_timer :=LD_T2 Recevie
Group Stauts PDU
With (reference ID,
Source address)=
LD_Refrence_id
NULL Issue

SYSTEM_LOAD.confirm
(status= success);
Dissolve State Machine LD_blocks_required=0
LD_REQ Ignor Other

پس از صدور LoadRequestPDU ، LD_timer با LD_T1 مقداردهی می شود، و LD منتظر یک Load Response PDU فرستاده شده به آدرس MAC اختصاصی خود یا یک آدرس MAC گروهی می ماند. اگر پاسخی در دوره انقضای زمان دریافت نشود، LD_retry_counter شروع به شمارش معکوس می کند. اگر LD_retry _counter منقضی شود،یک نخستینه System_Load.confirm صادر می شود تا SLU خراب و دلیل آنرا اعلام کند و ماشین حالت فسخ می گردد. اگر LD_retry_counter منقضی نشود،‌یک LoadRequestPDU صادر شده و LD_timer با LD_T1 مقداردهی می شود.
هنگامیکه یک Load Response PDU دریافت شد ،میدان های ExchangeID (در صورت حضور)،ImageInfo ، Blocksize بازرسی می شوند.همچنین ممکن است میدان Load selector آزمایش شود.بیش از یک ResponsePDU قابل قبول می تواند دریافت شود. LSای که بار را تامین می کند باید از بین LS هایی انتخاب شود کهLoadResponsePDU قابل قبول می فرستند .
در صورتیکه عوامل دیگر (از قبیل ImageInfo ، MaxBlockDelay) و غیره) برابر باشند، LS بزرگترین مقدار ممکن LoadSelector قابل قبول را باز می گرداند. جائیکه همه عوامل شامل LoadSelector برابر باشند، LD می تواند یک انتخاب تصادفی از LS داشته باشد .
هنگامی که LS انتخاب شد، مقدار ReferenceID در متغیر حالت referenceidـLD ذخیره می شود.
اگر کل تصویر بار مورد نیاز باشد، NumberBlock ها درمتغیر حالت LD-number-blocks ذخیره و LD_number_groups محاس

به و LD_blocks_required مقداردهی اولیه می شود.
اگرتنها بخشی از تصویر بار لازم باشد، LD_number_blocks ، LD_number_groups و LD_blocks_required مطابق آن مقداردهی اولیه می شوند.
سپس ماشین حالت LD یک یا چند GroupStatusPDU برای بلوک های مورد نیاز برای آدرس MAC اختصاصی LS می فرستد. بنابراین LS

ی انتخاب می کند که بار را تامین می کند .
LD_timer با LD_T2,LD_retry_Counter به LD_retry_count_2 و حالت LD_DATA وارد میشود.
۸-۷-۱-۲-۲ حالت LD DATA (LD_DATA)
بایستی از هر PDU با ReferenceID نابرابر با LD_reference_id صرف نظر شود.
به محض دریافت اولین LoadDataPDU برای یک نمونه ماشین حالت، LD_active_group با استفاده از مقدار GroupNumber مقدار دهی م

ی شود و LD_Status_sent پاک می شود.
هنگامیکه یک LoadDataPDU یا یک GroupStatusRequestPDU دریافت می شود که میدان Reference ID آن با متغیرهای دریافتی حالت LD_reference_id منطبق باشد، LD_Timer یا LD_T2 و LD_retry_Counter با LD_retry_count مقدار دهی می شود.
اگر زمان LD_time منقضی شده باشد LD_retry_Counter کاهش می یابد.اگر LD_retry_counter منقضی شده باشد،بمنظورآگاه کردنSLU یکconfirm SYSTEM-LOAD صادر خواهد شد تا آنرا از خرابی و دلیل آن با خبر سازد وماشین حالت فسخ می شود.درغیر این صورت یک GroupStatusPDU فرستاده خواهد شد و LD_timer با LD_T2 مقداردهی اولیه می شود.
اگر LoadDataPDU شامل GroupNumber باشد با LD_active_group منطبق و اگر BlockNumber متناظر با بلوک درخواستی، LD_blocksrequired باشد، بلوک داده در حافظه بارگذاری شده و LD_blocks_required بروزرسانی می شود تا نشان دهد بلوک دریافت شده است. اگر بلوک داده لازم نباشد، از این مسئله چشم پوشی می شود.
اگر یک LoadDataPDU دریافتی حاوی یک ً بلوک درخواست شدهً‌ باشد اما GroupNumber دریافتی با LD_active_group منطبق نباشد، آنگاه
– اگر بلوک هایی باشند که هنوزدرگروه فعال لازم باشند و LD_status_sent مقداردهی نشده باشد(یعنی اگریک Group status PDU قبلا“ برای گروه فرستاده نشده باشد) یک Group Status PDU برای LD_active_group فرستاده می شود.
– LD_active_group با مقدار Group number دریافت شده مقدار دهی می شود و LD_Status_sent پاک می شود.
– بلوک داده دریافت شده بارگذاری می شود.
LD_blocks_required [LD_active_group] بادریافت هر LoadDataPDU مرور می شود.
اگر هیچ بلوک مورد نیازی در LD_active_group با یک شماره بلوک بزرگتر از میدان بلوک در Load Data PDU نباشد اما بلوک های مورد نیاز قبلی در LD_active_ group باشند و اگر پرچم LD_status_sent مقداردهی نشده باشد، آنگاه Group status PDU فرستاده می شود و پرچم LD-status-sent مقدار دهی می شود.
هنگامیکه ماشین حالت در حالت LD_Data است اگر یک Group Status Request PDU از LS دریافت شود، LD_blocks_required وجود یک گروه در یک زمان برای هر بلوک مورد نیاز را بررسی می کند. هنگامی که بلوک های درخواستی در یک گروه معین آشکار شود، یک Group Status PDU برای آن گروه فرستاده می شود و ادامه آن تا زمانیکه همه گروه ها آزمایش شوند بررسی می شود.
هنگامیکه همه بلوک داده بطور صحیح دریافت شوند، کلیه عناصر LD_blocks_required پاک می شوند، وبارگذاری تکمیل شده است. یک نخستینه SYSTEM-LOAD.confirm برای عبور دادن تصاویر دریافتی به SLU صادر شده و ماشین حالت فسخ می شود.

۸-۷-۲ عملیات سرویس بارگذاری (LS)
دو زیربند ۸-۷-۲-۱ و ۸-۷-۲-۲ متغیرهای حالت و روال های وابسته به عملیات LS را توصیف می کنند. حالت گذر در شکل ۴ و جدول ۲ خلاصه شده است.
۸-۷-۲-۱ متغیرهای حالتLS
LS ماشین حالت را به منظور فرستادن تصویربار به LD ها تولید می کند .متغیرهای حالت زیر برای توصیف عملکرد ماشین حالت LS بکار رفته اند.
LS_Load _Info

 

 

این متغیر حالت یک متغیر متناظر با میدان LoadInfo از LoadRequestPDU می باشد.
LS_image_id
این متغیر حالت شناساننده تصویر باری است که باید ارسال شود.
LS_Reference_id
این متغیر حالت مقدار میدان Reference_ID فرستاده شده در ‌LoadResponsePDU را نگه میدارد. مقدار Reference ID به وسیله LS با یک شناساننده یکتا تعیین می شود که یک بار خاص را از بارهای دیگری که LS با هم فراهم می آورد جدا می سازد.
LS_block_size
اندازه بلوک های بار بایدکمتر یا برابر مقدار Block Size مشخص شده در LoadRequestPDU باشد.
LS-block-Delay
تاخیر LS بین ارسال Load Data PDU ها وارد خواهد شد، مجموع LS_block_delay و حداقل مقدار تاخیر وارد شده به وسیله شبکه باید بزرگتر یا برابر با MinBlockDelay فرستاده شده در LoadResponsePDU باشد. LS_block-Delay با LS_T3 مقداردهی می شود.
LS_ Address
این متغیر حالت آدرسی است که بعنوان آدرس مقصد برای یک عملیات خاص استفاده می شود. این آدرس می تواند یک آدرس MAC گروهی یا یک آدرس MAC اختصاصی یک LD باشد.

شکل ۴-دیاگرام حالت

جدول ۲-جدول حالت LS
CURRENT STATE
NEXT
STATE ACTION(S) EVENT
LS_ACCUM Initialize state variables;
LS_timer:=LS-T1
Record address/exchange ID inLS_response Receive acceptable
Load Request PDU;
Compatible state
Machine not active
NEXT
STATE ACTION(S) EVENT
LS_ACCUM Record address/exchange ID in LS_response Receive acceptable
Load Request PDU
LS_WAIT Send Load Response PDUs
LS_timer:=LS-T2
LS_retry_counter:= LS_retry_counter LS_timer expires
LS_ACCUM Ignor Other
CURRENT STATE:LS_DATA
NEXT
STATE ACTION(S) EVENT
LS_DATA Send Load Response PDU Receive acceptable
Load Request PDU
LS_DATA Up date LS_blocks_required Receive GroupStatus PDU
LS_DATA Send next Load Data PDU;
LS_timer:=LS-T3;
Up date LS_blocks_required LS_timer expires&
LS_blocks_required<>None
LS_WAIT Send GroupStatus Request PDU;
LS_timer:=LS-T2;
LS_retry_counter:= LS_retry_counter LS_timer expires&
LS_blocks_required=None
LS_ACCUM Ignor Other
CURRENT STATE:LS_WAIT
NEXT
STATE ACTION(S) EVENT
LS_WAIT Up date LS_blocks_required Receive GroupStatus PDU
LS_DATA LS_timer:=LS-T3; LS_timer expired&
LS_blocks_required<>None

LS_WAIT LS_timer:=LS-T2;
Send GroupStatus Req PDU;
Decrement LS_retry_counter LS_timer expires&
LS_blocks_required=None&
LS_retry_counter>0
NULL Dissolve state machine LS_retry_counter=0 &
LS_timer expired&
LS_blocks_required=None
LS_WAIT Send Load Response PDU Receive acceptable
Load Request PDU
LS_WAIT Ignor Other
LS_responses [ ]
مجموعه ای از ورودی ها ، که هریک شامل یک آدرس است که یک Load Response PDU باید هنگام خروجی از حالت LS_Accum با Exchange ID مناسب، درصورت موجود، به آن آدرسها فرستاده شود.
LS_number_blocks
تعداد بلوک ها در بارمربوطه
LS_number_groups
تعداد گروه ها در بارمربوطه، به استثنای آخرین گروه بار، یک گروه حاوی ۲۵۵ بلوک داده است. این متغیراز رابطه (LS_number_blocks+255)/256 محاسبه می شود.
LS_active_group number
تعداد گروههای درحال ارسال شده را نگهداری می کند.
LS_blocks_required [LS_number_groups]
یک آرایه که هر عنصر آن حاوی مجموعه ای از نشانگرهای متناظر با بلوک های داده مورد نیاز جهت ارسال برای یک گروه خاص است. تعداد کل عناصر LS_number_groups و کل نشانگرها LS_number_blocks در آرایه قرار دارند.
LS_active_block_number

تعداد بلوک داده فرستاده شده در گروه را نشان می دهد.
LS_timer
زمان سنج استفاده شده به وسیله ماشین حالت LS که می تواند با بازه های زیر (این بازه ها از بازه هایی که برای ماشین حالت LD استفاده ی جمع آوری LoadRequestPDU ها قبل از ارسال یک Load Response PDU منتظر می ماند. اگر ماشین حالت LS با یک بار نقطه -به -نقطه سروکارداشته باشد (یعنی، آدرس مقصد برای بار یک آدرس MAC اختصاصی باشد)، مقدار LS_T1 تعیین شده برای LS_timer صفر است.
– LS_T2 میزان زمان انتظار یک ماشین حالت LS برای یک Group Status PDU پس از ارسال یک Load Response PDU .
– LS_T3 تاخیر ارسال بلوک های داده را محاسبه می کند. مجموع LS_T3 و حداکثر میزان تاخیر اضافه شده به وسیله شبکه باید کمتر از مقدار MaxBlockDelay فرستاده شده در LoadResponsePDU باشد. مجموع LS-T3 و حداقل تاخیر معرفی شده به وسیله شبکه باید بزرگتر یا برابر MinBlockDelay فرستاده شده در LoadResponsePDU باشد.
یادآوری: در صورتیکه (LD_T1* LD_retry_count_1)<LS_T1 باشد یک LD از یک LS استفاده نخواهد کرد.
LS_retry_counter
شمارنده اقدام مجدد برای ارسال GroupStatusRequest PDU ها به کار می رود تا تعیین کند آیا بلوک های داده بیشتری مورد نیاز است. این شمارنده می تواند با LS_retry_count مقداردهی شود.
۸-۷-۲-۲ روال های توصیف LS
LS خود را آماده می سازد تا PDU های مربوط به بارگذاری آدرس دهی شده به آدرس MAC اختصاصی شان یا آدرس های MAC گروهی سرویس گر بار را دریافت کند و سپس منتظر LoadRequestPDU ها می ماند. به محض دریافت یک SLE , LoadRequestPDU یک نخستینه SYSTEM-LOAD.indicator را به SLU صادر می کند تا تحقیق کندآیا RequestPDU Loadیک تصویر را که SLU می تواند فراهم کند مشخص نموده است یا نه . سپس SLU یک نخستینه SYSTEM-LOAD.response صادر می کند. اگر SLU نتواند تصویر را فراهم کند،SLE از LoadRequestPDU صرفنظرمی کند.
اگر.response SYSTEM-LOAD دسترسی تصویر مورد نیاز را نشان دهد، SLE می تواند بطور اختیاری ماشینهای حالت فعال کنونی آن را بررسی کند تا تعیین کند آیا این درخواست می تواند با یک بارگذاری که در حال انجام است ترکیب شود. عمل ترکیب در صورتی ممکن است که :
– میدان Load Info سازگار باشد.
– BlockSize مورد نیاز برابر یا بزرگتر از LS_blo

ck_size باشد.
– MinBlockDelay مورد نیاز کمتر یا برابر LS_block_Delay باشد.
– Load Address مشخص شده (در صورت وجود) با آدرسی که حاوی LS_address است یکسان باشد.
– حداکثر تاخیر بلوک محاسبه شده کمتر یا برابر حداکثر تاخیر مورد نیاز (درصورت مشخص بودن) باشد.
اگر SLE توانایی ترکیب درخواست را داشته باشد آنگاه :
– یک LoadResponsePDU به LD درخواست کننده بر حسب متغیرهای حالت انتخاب شده در ماشین حالت LS باز می گرداند. این امر در صورتهای زیر قابل حصول است :
• اگرماشین حالت در وضعیت LS-Accum باشد، با اضافه کردن آدرس LDوExchange-ID آن به مجموعه از ورودی های نگه داشته در LS_responses.
• اگر ماشین حالت در وضعیت LS_Accum نیست با تولید و ارسال فوری LoadResponsePDU وضعیت ماشین حالت فعال در هر دو صورت تغییر نخواهد کرد.
اگر SLE نتواند درخواست را ترکیب کند آنگاه :
– یک ماشین حالت LS جـدیـد ایجـاد می کند ، LS_timer (بـه یاد آوری توجه کنید) را با LS_T1 مقدار دهی می کنـد و متغیـرهای حالت، LS_number_groups , LS_number_blocks , براساس خصایص تصویر بار و میدان های LoadRequestpdu مقدار دهی می شود.
– یک ورودی درLS_response ایجاد می شود تا آدرس و ExchangeID رابرای LoadResponsePDU ثبت کند.
– یکreferenceID یکتا برای LS_reference_id تعیین می شود و LS_address با یک آدرس MAC گروهی یا آدرس MAC اختصاصی مقدار دهی می شود.(آدرس MAC گروهی استفاده شده از مجموعه آدرس های MAC گروهی در دسترس برای استفاده این LS انتخاب می شود.)
– LS_block_delayمحاسبه میشود. LS_groupnumber ، LS_activeblocknumber ، و آرایه LS_block required پاک می شوند.
– ماشین حالت، وضعیت LS_Accum را وارد می کند.
یادآوری :مقدار LS_T1 تعیین می کند که یک LoadResponsePDU چقدر زود فرستاده شده است. یک مقدار صفر ، یک LoadResponsePDU فوری تولید شده را سبب می شود. درجایی که یک مقدار بزرگتر از صفر، جمع آوری درخواستهای چندین بار قبلی را ممکن می سازد تا یک LoadResponsePDU را بسازند.
استاندارد، توانایی یک SLE را در ترکیب درخواست ها برای بارها لازم نمی داند ، ولی طوری طراحی شده که اجازه ترکیبی را بدهد که انجام آن برای SLE آسان است.
۸-۷-۲-۲-۱ حالت (LS_ACCUM) LS LOAD REQUEST ACCUMULATE

اگر یک LoadRequestPDU قابل قبول دریافت شده باشد، آدرس پاسخ و exchangeID در LS_respons ها ثبت می شود.
هنگامی که LS_timer منقضی می شود، LoadresponePDU ها با استفاده از LS_block_delay، LS_referenceID , LS_address LS_number_blocks وid LS_image فرستاده می شوند تا میدان های PDU رامقداردهی کنند. اگر چندین درخواست درحال اجرا هستند، یک پاسخ را برای هر درخواست باز می گرداند که شامل یک ExchangeID با مقدار مشابه در درخواست متناظر است درصورتیکه یک باشد، متغیر حالت، LS_response _addressها حاوی مجموعه ای از آدرس هایی هستندکه پاسخ باید به موازات Exchange IDها مربوط به آن فرستاده شود.
Load Selector می تواند به وسیله LD درخواست کننده با گزینه تقویت یا تضعیف این بار مقداردهی شود. یک مقدار کم (معمولاً منفی) یک گزینه تضعیف و یک مقدار زیاد (معمولاً مثبت ) گزینه تقویت خواهد بود.دلایل برای گزینه تضعیف شامل سنگینی بارگذاری LS یا تخصیص LS با نقش سرویس گر پشتیبان است. تعیین مقدار مختص کاربرد است و هیچ قیدی به وسیله این استاندارد بر آن اعمال نمی شود.
سپس LS_timer با LS_T2 مقداردهی اولیه می شود و LS_retrycounter با LS_retry_count مقدار دهی می شود و ماشین حالت وارد وضعیت LS_WAIT شده تا منتظر GroupStatusPDU ها بماند.
۸-۷-۲-۲-۲ حالت (LS_DATA) LS DATA LOAD
هنگامیکه LS_timer (LS_TS) منقضی شود، یک LoadDataPDU فرستاده می شودکه به LS_address آدرس دهی شده وحاوی LS_reference_ID،LS_active_group_number LS_active_ block_ number و بلوک داده متناظر است، طول بلوک (بلوکی که توسط LoadDataPDU حمل می شود) باید برابر LS_block_size باشد (به استثنایی آخرین بلوک تصویر بار، که می تواند یک اندازه بزرگتر از هشته های صفر و کمتر یا برابر LS_blocksize باشد).
پس از ارسال Loda data PDU نشانگر متناظر LS-blocks_required [LS_acive_group number] پاک می شود. بلوک داده بعدی فرستاده شده با تشخیص نشانگر بعدی در LS-blocksrequired انتخاب می شود. LS_activeblocknumber و LS_activegroupnumber مطابق آن تغییر می کنند. LS_timer با استفاده از LS_T3 مقداردهی اولیه می شود.
اگر یک GroupstatusPDU درحالت L

S_Data دریافت شود نشانگرهای LS_blocks _required [group number] متناظر با بلوک های مشخص شده در میدان Required Blocks از PDU Groupstatusمقدار دهی می شوند و بلوک های مورد نیازبرای ارسال را نشان می دهد.
اگر LS_blocks required خالی باشد، LS_timer با یک زمان انقضاء صفر مقدار دهی می شود. LS_retry _counter به LS_retry_count مقدار دهی می شود وماشین حالت وارد حالت LS_WAIT می شود. این امرسبب تولید فوری یک GroupStatusRequestPDU خواهد شد.
اگر یک LoadRequestPDU قابل قبول درحالت LS_Data دریافت شود،یک LoadResponsePDU آنچنانکه در LS_Accum توصیف شد، فرستاده می شود. درنتیجه هیچ تغییرحالتی روی نخواهدداد.
۸-۷-۲-۲-۳

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 17700 تومان در 105 صفحه
177,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد