بخشی از مقاله

پيشگفتار
فن آوري اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سيستمها ـ شبكه هاي محلي و شهري ـ مشخصات مشترك ـ بخش چهارم : پروتكل بارگذاري سيستم كه پيش نويس ان توسط موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين شده كه در پانزدهمين اجلاسيه كميته ملي استاندارد در رايانه و فرآوري داده ها مورخ 10/12/82 مورد تاييد قرار گرفته است ، اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملي منتشر ميشود .


براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات ، استانداردهايملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده كرد . تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .
منابع و مآخذ كه براي تهيه اين استاندارد بكار رفته است به شرح زير است :
IS /IEC 15802-4,1994 :Information Technology - Telecommunication
and information exchange between systems - Local and metroplitan area networks - common specification - Part 4:System load protocol


فن آوري اطلاعات – ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سيستم ها -شبكه هاي محلي و شهري – مشخصات مشترك – بخش چهارم : پروتكل بارگذاري سيستم
1 هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد تعريف يك پروتكل بنام پروتكل بارگذاري سيستم است كه بتواندحافظه پردازش داده در تجهيزات شبكه هاي نصب شده مطابق با استاندارد IEEE802 را
بارگذاري نمايد . علاوه براين تعاريف زير نيز در دامنه كاربرد اين استاندارد آمده است :
الف ) تعريف الگوي واحد داده پروتكل (PDU) براي بارگذاري يك سيستم انتهايي
ب ) تعريف پروتكل براي بارگذاري يك سيستم انتهايي
پ ) توصيف خدمات مورد انتظاراز سيستم انتهايي بارگذاري شده (دستگاه بارپذيرLD ) بمنظور تكميل موفق عمليات بارگذاري
ت) توصيف خدمات موردانتظاراز سيستم انتهايي بارگذاري تامين كننده بار( سرويس گر بار يا LS) بمنظور تكميل موفق عمليات بارگذاري
ث ) تعريف قواعد دستوري اشياء مديريت شونده LSوLD كه دستكاري پارامترهاي عملياتي ماشين هاي حالت LDو LS ، اعلان سرويس گرهاي بارگذاري، و مقداردهي اوليه بارگذاري طرف سوم را ميسر مي سازد.


ج)تعريف قواعد نگارشي مورد استفاده در هنگام اجراي عمليات مديريت از طريق پروتكل مديريت LAN/MAN استاندارد ISO/IEC802.1B
چ ) تعريف قواعد نگارشي مورد استفاده در هنگام اجراي عمليات مديريت از طريق پروتكل مديريت سيستم CMIP (استاندارد ISO/IEC 9596-1 ).
مشخصات اين پروتكل در مورد LS به اندازه اي وارد جزئيات مي ش

ود كه مورد نياز پروتكل
بارگذاري است .تصميمهاي LS و مديريت (از قبيل آنهايي كه بايستي به عنوان نتيجه رويداد هاي LD يا LS انجام شوند يا وقتي كه LS يا مدير خراب مي شود)موارد مربوط به پياده سازي LS و مدير بوده كه خارج از حوزه و دامنه كاربرد اين استاندارد مي باشد.
اين پروتكل چگونگي حمل تصاويري را مشخص مي كند كه شامل داده هاي ( در بلوك ها ) با قالب نا معين است. محتويات و قالب بلوك هاي داده از جمله موارد مختص كاربردهستند. اين استاندارد هيچ قيدي بر موارد زير اعمال نمي كند :
الف ) شكل ، محتويات يا مفهوم تصاويري كه ممكن است بوسيله پروتكل حمل شود.
ب ) روشي كه در آن بلوك هاي داده بعد از دريافت توسط يك دستگاه بارپذير پردازش مي شوند .
اين استاندارد ملي پروفورماي PICS را براي تطابق پروتكل بارگذاري سيستم منطبق با نيازمنديهاوراهنمايي هاي مناسب ارائه شده در استاندارد ISO/IEC9646-2 فراهم مي كند.
2 كليات
ايستگاهها در يك شبكه در هر زمان ممكن است به بخشي از فضاي حافظه قابل آدرس
دهي خود نياز داشته باشند تا اطلاعات ايستگاههاي راه دور را درون آن بارگذاري و نگهداري
نمايند. در يك شبكه اي كه در ايجاد آن چندين شركت يا گروه مشاركت دارند پيش بيني
ساز وكارهاي استاندارد به منظور دستيابي به اين كاركرد لازم است .
بمنظور بارگذاري كارآمد و بطور همزمان ايستگاههاي چندگانه داراي اطلاعات يكسان با راندمان بالا ، بهتر آن است تسهيلاتي براي اجراي فرآيندبارگذاري بر مبناي چند بخشي و نقطه به نقطه فراهم شود . پروتكل بارگذاري سيستم هر دو قابليت را فراهم مي كند.پروتكل فرض مي كند در هر عمليات بارگذاري دو نوع دستگاه بارگذاري وجود دارد :
الف – دستگاه بارپذير1 (LD ) كه توانايي قبول يك بار را از سرويس گر بارگذاري دارد
ب – سرويس گربارگذاري LS) 2 ) كه توانايي تامين باري را براي دستگاه بارپذيردارد.
عمليات بارگذاري مي تواند بصورت هاي زير آغاز شود .
الف ) درخواست اطلاعات از LS توسط LD .
ب ) درخواست قبول اطلاعات از طرف شخص سومي از LD واز طريق درخواست مديريت ، با استفاده از عمليات بارگذاري مشخص شده در بند 9 ، و بطور خاص در بند 9-2-1-3 و در شرح عمليات بارگذاري . هنگاميكه يك LD چنين درخواستي را قبول كند . اطلاعات از LS بروش معمولي درخواست مي شود .
به داده بارپذير به اصطلاح تصوير گفته مي شود.يك تصوير به گروه هايي كه خود شامل بلوك هاي پشت سر همي هستند ، شكسته مي شود . پروتكل قابليت انعطاف در انتخاب تصويرو اندازه بلوك را ممكن مي سازد . تعداد گروه ها در يك تصوير يا تعداد هشته ها در يك بلوك توسط پروتكل بيان نمي شود .
پروتكل بارگذاري سيستم ، برمبناي كنترل لينك منطقي (LLC استاندارد ( IEEE802.2 سرويس هاي نوع1( استاندارد ISO8802 –2 را بينيد ) 1قرار دارد كه روي هر لايه ي فيزيكي و MAC سازگاركار مي كند.
پروتكل بارگذاري سيستم استفاده ازاستاندارد IEEE802 .1B مديريت شبكه هاي LAN/MAN( استاندارد ( ISO/IEC DIS 15802-2 را به منظور مديريت عملياتي ممكن مي سازد .اين نوع كاربري در بند 9-3 توصيف شده است . بعلاوه اشياء ، مديريت شونده بطريقي تعريف شده اند كه استفاده از CMIP ( استانداردISO/IEC9596 ) را بعنوان پروتكل م

ديريت و بر طبق شرح ارائه شده در بند 9-4 ممكن مي سازد .
پروتكل بارگذاري سيستم مي تواند با سايرپروتكل هاي مديريت بصورت تركيبي استفاده شود.اين پروتكل يك توانمندي بارگذاري را فراهم مي كند كه بوسيله پروتكل هاي مديريت همه منظوره تامين نشده است .پروتكل هاي مديريت همه منظوره توانمنديهاي دستكاري پارامترها، گزارش رخداد و فراخواني كنشي را فراهم مي كنند كه تسهيلات

بارگذاري را پشتيباني نموده و بهبود مي دهد. بطور مثال بارگذاري يك سيستم ممكن است بوسيله سيستم ديگري و از طريق دخالت مديريت فراخوانده شده باشد.
بندهاي زير شرح داده خواهند شد.
الف ) معماري بارگذاري سيستم
ب ) خدماتي كه بوسيله بارگذاري سيستم فراهم مي شود.
پ ) قواعد دستوري و نگارشي پروتكل بارگذاري سيستم شامل ماشين هاي حالت كه عمليات ماشين پروتكل بارگذاري سيستم را توصيف مي كند.
ت ) قواعد دستوري اشياء مديريت شونده مرتبط با بارگذاري
پيوست پ اطلاعات بيشتري در مورد كاربرد پروتكل ارائه مي دهد .
بمنظور ارزيابي مطابقت يك پياده سازي با استاندارد خاص ، لازم است كه اظهار نامه اي از توانمنديها واختيارات براي يك پروتكل پياده شده معين وجودداشته باشد.چنين اظهار نامه اي ، بنام اظهار نامه مطابقت پياده سازي پروتكل ( PICS ) ناميده مي شود . پيوست الف براي اين استاندارد ملي حاوي پرفورماي PICS براي پروتكل بارگذاري سيستم مي باشد.
3 مراجع الزامي
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنهاارجاع شده است .بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد محسوب مي شود . درموردمراجع داراي تاريخ چاپ و / يا تجديد نظر ، اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست . معهذا بهتر است كاربران ذي نفع اين استاندارد ،امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و / يا تجديد نظر ،آخرين چاپ و /يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است .
استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:
IEEE Std 802-1990 ,IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks Overview and Architecture (ASNI).

IEEE Std 802.1F-1993,IEEE Standards for Local and Metropolitan Area Networks Common Definitions and Procedures for IEEE 802 Management Information.

ISO 7498-4:1989 , Information technology-Open Systems Interconnection –Basic Reference Model-Part4:Management framework.

ISO 8802-2 :1989 [ASNI/IEEE Std 802.2-1989

],Information processing systems-Local area networks-Part2 :Logical link control.

ISO/ IEC 8824:1990 ,Information technology-Open Systems Interconnection –Specification of Abstract Syntax Notation One (ASN.1) .

ISO/IEC 8825:1990 ,Information technolo

gy-Open Systems Interconnection –Specification of Basic Encoding Rules for Abstract Syntax Notation One (ASN.1).

ISO/ IEC 9595:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection- Common management information service definition.

ISO/IEC 9596-1:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection- Common management information protocol-Part1: Specification.

ISO/ IEC 9646-1:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection-
Conformance testing methodology and framework-Part1 :General concepts.

ISO /IEC 9646-2:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection-
Conformance testing methodology and framework-Part2 :Abstract test suite specification.
ISO /IEC10165-4:1992 ,Information technology-Open Systems Interconnection-
Management information services –Structure of managment information –Part4:Guidelines for the definition of managed objects.

ISO/ IEC TR 10178 ,Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-The structure and coding of Logical Link Control addresses in Local Area Networks.

ISO/ IEC TR 10735 ,Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-Standard Group MAC Addresses.

ISO/ IEC 15802-2 :1994,Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and metropolitan area networks- Common specification – Part 4: Lan /Man Management.
استاندارد ملي ايران 2-6418 چاپ اول : 1381،فن آوري اطلاعات – ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سيستمها – شبكه هاي محلي و شهري بخش 2 : مديريت LAN/MAN

4 اصطلاحات و تعاريف
اصطلاحات زير بعنوان اصطلاحات تخصصي اين استاندارد بكار مي روند.
4-1 تصوير (Image) : ساختار داده موجود در سرويس گر بارگذاري كه دستگاه بارپذير تمايل به بارگذاري آن دارد.
4-2 دستگاه بارپذير ( LD) :ايستگاهي در شبكه كه توانايي پذيرش يك بار را از سرويس گر بار دارد .
4-3 سرويس گربار (LS) :ايستگاهي در دستگاه بارپذير دارد.

همچنين اين استاندارد اصطلاحات زير را كه در استانداردISO/IEC 9694-1 تعريف شده اند بكار مي برد.
الف – پرفورماي PICS
ب – اظهار نامه تطابق پياده سازي پروتكل ( PICS )
پ – بازنگري تطابق پايا
سايراصطلاحات مختص مديريت در استاندارد هاي مديريت شبكه هاي LAN/MAN (استانداردهاي ملي 2-6418، IEEE802-1B ) آمده اند .
5 منبع موثق
در موارديكه بين توصيف متني، دياگرام هاي حالت و جداول حالت اختلاف وجود دارد، جداول حالت بعنوان منبع موثق شناخته مي شوند .
6 معماري
اين بند حاوي كليات معماري بارگذاري سيستم است ، شكل 1 مولفه هاي معماري و واسطه ها
را نشان مي دهد . سه مولفه اصلي معماري درگيردر بارگذاري سيستم وجود دارند:
الف ) كاربر بارگذاري سيستم ( SLU )،
ب ) هستار بارگذاري سيستم ( SLE ) ،
پ ) هستار مديريت لايه بارگذاري سيستم ( SL-LME )،
در زير بطور خلاصه اين سه مولفه شرح داده مي شوند
SLU يك كاربر سرويس هاي بارگذاري سيستم است .كاربر اين سرويس ها مي تواند فراهم كننده تصاوير بار ( LS ) يا درخواست كننده تصاوير بار ( LD ) يا هردو باشد.
SLU ممكن است بمنظور اجراي كاركردهايش لازم باشد يا SLU در يك ايستگاه ديگرارتباط برقرار كند . ار تبا طات SLU ها با يكديگر بروش همتا –به- همتا با استفاده از سرويس هاي ار تباطي فراهم شده توسط SLE انجام مي شود .
ارتباط مذكور بر حسب نقشهايي كه يك SLU و SLE هاي مرتبط در يك نمونه ارتباط خاص بازي مي كنند (نقش يك LD يا يك LS ) توصيف شده است .اين اصطلاحات تنها براي منظورهاي توصيفي بكار مي روند وتوانمنديهاي سيستم درهرزمينه را شامل نمي شوند. يك LD درخواست بارگذاري با يك تصوير را مي نمايد . يك LS به نمايندگي از طرف LD درخواست كننده ، تصوير را فراهم مي كند .
سرويس بارگذاري سيستم بوسيله پروتكل بارگذاري سيستم فراهم مي شود . دو مؤلفه معماري با عمليات پروتكل مرتبط هستند . كه عبارتند از : SL-MIB , SLE .
SLE به نمايندگي از طرف SLU كاركرد ارتباطي بارگذاري سيستم را اجرا مي كند.
SL-MIB مجموعه اي از اشياء مديريت شونده مرتبط با SLE است كه كاركردهاي مديريت واطلاعات مديريت مختص مديريت SLE را فراهم مي كند و اين امكان را مي دهد كه SLE به طريقي مشابه با يك لايه مديريت شود . تعاريف كلاس شي مديريت شونده SL-MIB در بند 9 آمده اند.
استانداردهاي ملي 2-6418،IEEE802.1B چگونگي امكان دسترسي كاركرد اين اشياء مديريت شونده را از طريق پروتكل مديريت شرح مي دهد .
SLE استفاده از سرويس هاي لايه پايين نوع1 ،LLC استاندارد هاي IEEE802 ،ISO8802-2) را بمنظور حمل SL- PDU ها ميسر مي سازد. استفاده از سرويس هاي ديگر مانعي ندارد، اگر چه اين استاندارد هيچ نوع جنبه مرتبط با تطابق را درخصوص استفاده از سرويس هاي ديگر مشخص نمي كند.
سرويس هاي مختص بارگذاري SLE در بند 7 توصيف مي شوند.
SLU SLU


LLC LLC

شكل1- معماري بارگذاري سيستم
7 تعريف سرويس
اين بند سرويس هايي را تعريف مي كند كه براي كاربر بارگذاري سيستم (SLU )توسط هستار بارگذاري سيستم (SLE)در محدوده سرويس بارگذاري سيستم فراهم مي شود.
نخستينه هاي زير براي SLU تعريف شده است تا سرويس را از SLE درخواست كند :
الف) SYSTEM–LOAD.request ، كه ازطريق آن SLE درخواست اجراي يك عمليات
بارگذاري را مي نمايد.


ب ) .confirm SYSTEM – LOAD ، كه از طريق آن SLE ، موفق يا ناموفق بودن يك درخواست متناظر را تائيد مي كند.
پ ) SYSTEM-LOAD.indication ، كه از طريق آن SLE ،به SLU خبر مي دهد كه يك تصوير براي اجراي عمليات بارگذاري درخواست شده مورد نياز است .
ت ) .response SYSTEM – LOAD ،كه از طريق آن SLU تصويردرخواست شده يا دليل فراهم نشدن تصوير را باز مي گرداند .
توالي زماني اين نخستينه هاي سرويس در شكل 2 نشان داده شده است .
بعلاوه ، سرويسهاي مديريت همه منظوره فراهم شده بوسيله استاندارد مديريت شبكه هاي (ISO / IEC D1S 15802-2 , IEEE802.1B) LAN/MAN واستانداردهايCIMS/CMIP ISO/IEC9595,9596) )، قابليت بارگذاري را پشتيباني مي كنند.
LD LS


شكل 2- توالي زماني نخستينه هاي SYSTEM-LOAD
ياد آوري : تعريف سرويس بارگذاري سيستم بر طبق اين نخستينه ها و پارامترهاي وابسته به آن تنها براي روشن شدن مطلب است و نبايد بعنوان قيودي در پياده سازي حقيقي تفسير شود .
7-1 SYSTEM – LOAD.request
اين نخستينه ، نخستينه درخواست سرويس براي سرويس بارگذاري سيستم است .
7-1-1 قواعد دستوري نخستينه سرويس
SYSTEM-LOAD.request (
Load_info ,
Load_reason
(
Load_info ، اطلاعاتي را مشخص مي كند كه ممكن است براي تعيين تصوير بارگذاري شده مورد استفاده قراربگيرد
Load _reason دليل لزوم بارگذاري را مشخص مي كند . پارامتر ً دليل بارگذاري ً بايد يكي از مقاديرزيررا داشته باشد.
Unspecified : هيچ دليلي مشخص نشده است .
PowerUp : سيستم يا بخشي از آن تعميرات تغذيه داشته است.
Forced Load : بارگذاري از طريق عمل مديريت سيستم ها از دوردست تحميل شده

است.
Operational Failure :يك خرابي عملياتي روي داده است كه نتيجه آن ضرورت يك عمل بارگذاري است.
LOAD Failure : اقدام براي بارگذاري قبلي ناموفق بوده است .
Reconfiguration : تغيير آرايشي با نياز به بارگذاري روي داده است.
Private Reason : يك دليل مختص پياده سازي .
7-1-2 زمان توليد
اين نخستينه بوسيله SLU درزمان نياز به بخشي يا همه سيستم بارگذاري شده بكار مي رود.
7-1-3 اثر دريافت
اثر اين نخستينه اينست كه SLE بايد درخواست بارگذاري را از يك يا چند سرويس گر بار بنمايد.
7-2 SYSTEM- LOAD.indication
اين نخستينه ،يك نخستينه نشانگر سرويس براي سرويس بارگذاري سيستم است.
7-2-1 قواعد دستوري نخستينه سرويس

SYSTEM-LOAD.indication (
load_info,
load_reason
(
load-info ، اطلاعاتي را مشخص مي كند كه ممكن است براي تعيين تصوير بارگذاري شده مورد استفاده قرار بگيرد.
پارامتر load -info ،بايد مقدار متناظر با نخستينه درخواست SYSTEM-LOAD.request را بگيرد.
پارامتر load-reason ، دليل بارگذاري را مشخص مي كند .
پارامتر load_reason ،بايد مقدار متناظر با نخستينه SYSTEM-LOAD.request را بگيرد.
7-2-2 زمان توليد
اين نخستينه به هنگام دريافت يك LOAD- request بوسيله SLE توليد مي شود.
7-2-3 اثر دريافت
اثر اين نخستينه اينست كه SLU بايد تصوير مورد نياز يا دليل بازنگرداندن تصوير ، در يك نخستينه SYSTEM-LOAD.response را بازگرداند.
7-3 SYSTEM-LOAD.response
اين نخستينه ، نخستينه پاسخ سرويس براي سرويس بارگذاري سيستم است.

7-3-1 قواعد دستوري نخستينه سرويس


response(، SYSTEM-LOAD
status ,
image
(
status ، موفق يا نا موفق بودن درخواست بارگذاري را مشخص مي كند ، پارامتر status بايد يكي از مقادير زير را بگيرد.
success : تصوير موجود بوده و تامين شده است .
not_available : تصوير براي بار مشخص شده موجود نيست.
Image- : تصوير فراهم شده توسط بار است. اگر status ناموفق باشد اين تصوير فراهم نخواهد شد.
7-3-2 زمان توليد
اين نخستينه بوسيله SLU براي باز گرداندن تصوير نشان داده شده در نخستينه نشانگر SYSTEM-LOAD متناظر بكار مي رود.
7-3-3 اثر دريافت
اثر اين نخستينه اينست كه SLE بايد اقدام به اجراي بارگذاري نمايد.
7-4 SYSTEM-LOAD.confirm
اين نخستينه ، نخستينه تائيد سرويس براي سرويس بارگذاري سيستم است.
7-4-1 قواعد دستوري نخستينه ، سرويس
SYSTEM-LOAD.confirm (
status ,
image
)
status : موفق يا ناموفق بودن درخواست بارگذاري را مشخص مي كند. پارامترstatus بايد يكي از مقادير زير را بگيرد.
success : بارگذاري بطور صحيح انجام شد.
no_response : هيچ سرويس گري به درخواست پاسخ نداد.
incomplete : يك اقدام بارگذاري صورت گرفت اما بطور موفق كامل نشد.
invalid_response : پاسخ (هاي) بارگذاري نامعتبر با پارامتر هاي متناقض با درخواست بارگذاري دريافت شد(ند).
- Image : تصوير فراهم شده بوسيله بارگذاري است. در صورتي كه Status ناموفق باشد
اين تصوير فراهم نخواهد شد.
7-4-2 زمان توليد
اين نخستينه بايد بوسيله SLE بمحض تكميل اجرا يا اقدام به اجراي بارگذاري درخواست شده توليد شود. اين نخستينه موفق يا ناموفق بودن درخواست و تصوير درخواست شده را ( در صورت موفق بودن ) باز مي گرداند.
7-4-3 اثر دريافت
نامشخص

8 مشخصات پروتكل

8-1 خلاصه اي از واحدهاي داده پروتكل ( PDU ها )
پروتكل بر حسب PDU هاي بارگذاري مبادله شده بين يك LD و يك LS توصيف شده است.
- يك LOADRequestPDU از يك LD به LS يا يك آدرس گروهي LS براي درخواست تصوير بار فرستاده مي شود.
- يك LoadResponse PDU از يك LS به يك LD يا يك آدرس گروهي LD بمنظوربا خبر كردن LD (ها) از تمايل LS به ارسال يك تصويربار، فرستاده مي ش

ود.
- يك GroupStatusPDU از يك LD به يك LS و به منظور درخواست ، بخشهايي از يك تصوير بار فرستاده مي شود .
- يك GroupStatusRequest PDU از يك LS به يك LD يا يك آدرس گروهي LD بمنظور درخواست از يك LD يا LD ها در صورتي كه بخشي از تصويربار مورد نياز باشد ، فرستاده مي شود .
- يكLoad Data PDU از يك LS به يك LD يا يك آدرس گروهي LD فرستاده ميشود. اين PDUحاوي بخشي از تصوير بار است.
فرآيند بارگذاري يك تصوير با ارسال تصوير به صورت شماري از بلوك ها انجام مي شود. كه هر يك از بلوك ها ،اندازه ثابتي براي يك عمليات بارگذاري معين مي باشند. به استثناي ‌آخرين بلوك بار . هر مجموعه 256 بلوكي پي در پي بصورت يك گروه تعريف مي شود . تعداد بلوكهاي آخرين گروه تصوير مي تواند كمتر از 256 بلوك باشد و آخرين بلوك تصوير مي تواند بطور جزيي پر باشد .بنابراين تعداد گروه ها و بلوك ها در يك تصوير معين براي آن بطريق زير محاسبه مي شود:

تعداد بلوك ها=

تعدادگروه ها=

ياد آوري : معادلات براي تعداد بلوك ها و تعداد گروها با فرض عدد صحيح نوشته شده و باقي مانده تقسيم صحيح حذف مي شود.
زير بندهاي زير محتوي و قواعد دستوري مرتبط با هر PDU را توصيف مي كند.
8-2 LoadRequestPDU
8-2-1 كاركرد
كاركرد LoadReqestPDU عبارتست از درخواست يك بارگذاري سيستم از يك LSيا مجموعه از LS ها . اين درخواست بوسيله LD صادر مي شود..
8-2-2 دستورها
در زير ميدان هاي LoadRequestPDU و قواعد دستوري مرتبط با آن توضيح داده ميشود:


Exchange ID :
اين ميدان يك شناساننده است كه LD مي تواند آن را منحصراً براي مشخص كردن يك درخواست بار بكار ببرد.مقدار آن بوسيلهLD تعيين مي شود. اين ميدان اختياري است وتنهادرصورتي لازم مي شود كه LD درخواست انجام نشده همزمان داشته باشد .
LoadAddress :
اين ميدان آدرس MAC ي را مشخص مي كند كه LD را مكلف مي كند كه داده بار را بفرستد . اگر اين آدرس وجود داشته باشد ، بايد آدرس MAC اختصاصي خودايستگاه باشد يا يك آدرس MAC گروهي . در غير اينصورت LS بايد يا آدرس MAC اختصاصيLD يا يك آدرس MAC گروهي را انتخاب نمايد.
ياد آوري :LD با توجه به انتخاب آدرسي كه منجر به قبول PDU ها از LS مي شود، اختيارات زير را پيش رو دارد . اين اختيارات عبارتند از :
الف ) اگر LoadAddress يك آدرس MAC بخصوص را مشخص مي كند ، بنابراين LD آماده قبول PDU ها روي اين آدرس مي باشد .ب ) اگر LoadAddress يك آدرس MAC گروهي را مشخص كند ، LD هيچ آدرس MAC گروهي ديگري را نخواهد شناخت ، اگر چه LS مي تواند آدرس MAC اختصاصيLD يا آدرس MAC گروهي مشخص شده را براساس صلاحديد خود انتخاب نمايد.
پ ) اگر LoadAdress حاضر نباشد ، LD آماده قبول PDU هايي است كه به آدرس MAC اختصاصي شان يا هر آدرس گروهي از انتخابهاي LS، آدرس دهي شده اند .
اگر LS بپذيرد كه از آدرس اختصاصي MAC يك LD استفاده كند ، اين امر از اطلاعات آدرس دهي فراهم شده توسط سرويس راه اندازي مي شود.
BlockSize :
اين ميدان حداكثر اندازه بلوك داده را بر مبناي هشتايي مشخص مي كند كه ايستگاه مي تواند براي بارگذاري قبول كند. اين تعداد هشته ها در ميدان PDU LoadDataدر محدوده بين 1 تا 32767 قرار مي گيرد.
MinBlockDelay :
حداقل تاخير لازم بين ارسال بلوك هاي داده را بر حسب ميلي ثانيه بمنظور به حداقل رساندن خطاناشي ازتخليه منابع در LD مشخص مي كند . محدوده آن بين 0 تا 32767 است . اگر بلوك هاي داده دريافتي باتاخير كمترازMinBlockDelay دريافت شده باشند ، نتايج آنها نامشخص خواهند بود.
MaxBLockDelay :
اين ميدان اختياري ،بيشترين مقدار تاخير بين ارسال بلوك هاي داده اختصاصي را كه LS مي تواند تحمل نمايد ،‌بر حسب ميلي ثانيه مشخص مي كند اين مقدار بايد بزرگتر ازMinBlockDelay و كوچكتر يا برابر 32767 باشد ، در صورتي كه ميدان مقدار نداشته باشد ، مقدار حداكثر بايد فرض شود . به منظور حصول بيشترين قابليت انعطاف LS در تركيب درخواستهاي بار ، اين مقدار معمولاً بايستي تا حد ممكن بزرگ باشد.اگر MaxBlockDelay از اين مقدار تجاوز كند نتايج نامشخص خواهند بود.
LoadReason:
اين ميدان اختياري حاوي دليل براي ارسال LoadRequestpdu است. مقدار اين ميدان بايد با آنچه كه در پارامترreason load_ مرتبط با نخستينه SYSTEM-LOAD.request است يكسان باشد. در غير اين صورت بايستي يك Unspecified فرض شود.
LoadInfo :
يك ميدان اختياري LoadRequestPDU است . اين ميدان ممكن است براي توصيف تجهيزاتي بكار رود كه درخواست بار و تصوير درخواست شده را دارند .
LoadInfo به PrivateID ، StationID و Image ID تقسيم مي شود. همه اين ميدان ها اختياري هستند .
PrivateID :
تشكيلاتي نيست و براي كاربري خاص پياده سازي ، قابل دسترس است.
StationID :
يك ميدان زير بنايي حاوي اطلاعات توصيف كننده دستگاهي است كه درخواست بار كرده است . اين ميدان حاوي يك ميدان تشكيلاتي ManufactureID و دو ميدان غير تشكيلاتي ، DeviceTypeID و Revision Number است. هر كدام از سه ميدان اختياري هستند .
Manufacturer ID بطور سازماني يك شناساننده يكتا( OUI )است كه به وسيله استانداردIEEE (آنچنان كه در بند5-2 استانداردIEEE Std 802-1990 آمده است )اداره مي شود. در صورت حضور، manufacturerID محتوايي را فراهم مي كند كه در آن ميدان هاي غير تشكيلاتي Load Info مي توانند تفسير مي شوند.
ImageID يك ميدان غير تشكيلاتي است كه حاوي اطلاعات توصيف كننده يك درخواست تصوير بار است. Image ID مي تواند يك نام تصوير صريح ،يك مرجع نمادي به يك يا چند تصوير يا بصورت ديگر خاص پياده سازي باشد.LS مي تواند اطلاعاتي را

در LoadInfo بمنظور تعيين تصوير ارسالي به دستگاه درخواست كننده فراهم كند. LS مي تواند برخي يا همه ميدان هاي Load Info را بمنظور تعيين LD درخواستي همچنين اطلاعات تكميليمختص پياده سازي را باز گرداند.
8-2-2-1 زمان توليد
LoadRequestPDU بوسيله يك LD با تعيين اينكه LD به يك بار نياز دارد،توليد مي شود. يك LD مي تواند اين تعيين را خودش بسازد (با منظورهاي نامشخص) يا دستور انجام آن به وسيله يك مدير شبكه عمومي (از طريق سرويس كنش تسهيل سيستم هاي همه منظوره) داده شود.
8-2-2-2 اثر دريافت
به محض دريافت يك LoadRequestPDU ، يك LS تعيين مي كند كه آيا مي تواند بار درخواستيLD را فراهم كند يا نه . اگر چنين بود، LS يك LoadResponsePDU مي فرستد، سپس منتظر LD مي ماند تا يك GroupStatusPDU بفرستد. اگر LS نتواند، LD درخواست كننده را بارگذاري كند، دراين صورت LoadResponsePDU را نمي فرستد.
8-3 LoadResponsePDU
8-3-1 كاركرد
كاركرد LoadResponsePDU دادن پاسخ مثبت به يك يا چند LoadRequestPDU است .
8-3-2 دستورها
در زير ميدان هاي Response PDU Load و دستورات مربوط به آن شرح داده مي شود.
ExchangeID
اين ميدان به وسيله LD به كار مي رود تا درخواست متناظر را مشخص كند. اگر Load RequestPDU حاوي يك ExchangeID باشد، LoadResponsePDU بايدحاوي يك ExchangeID با مقدار يكسان با آنچه در LoadRequestpdu است، باشد.
LoadAddress
اين ميدان آدرس MAC اي را مشخص مي كند كه LS ، Load PDU هاي بعدي بار درخواست شده را به آن مي فرستد.اگر اين ميدان در Request PDU Load نباشد.LS بايد آدرس MAC مورد استفاده را مشخص كند. همچنين Load Address را دربند8-2-2 ببينيد.
BlockSize
اين ميدان اندازه بلوك هاي داده اي را مشخص مي كند LS مي فرستد . اين ميزان تعداد هشته ها درميدان LoadData يLoadDataPDU بوده و محدوده آن از 1 تا 32768 است.
MinBlockDelay
اين ميدان حداقل زمان انتظارLD را بين ارسال بلوك هاي داده پياپي به ميلي ثانيه مشخص مي كند.
MaxBlockDelay
اين ميدان حداكثر ميزان تاخير LD را بين ارسال بلوك هاي داده اختصاصي به ثانيه مشخص مي كند. اين مقدار بايستي از Min Block Delay بزرگتر باشد. اين مقدار نه تنها بايد شامل حداكثر تاخيري باشد كه LS مي تواند ايجاد نمايد، بلكه بايد حداكثر تاخير مورد معرفي شده به وسيله شبكه را نيز شامل شود.
حداقل مقدار ممكن MaxBlockDelay در بيشترين آشكارسازي سريع خطاها منتج خواهد شد. مقدارآن بايد مجموع PoorCase “, MinBlockDelay “ در تاخير پياده سازي
“Poor Case” , LS در تاخير شبكه مورد انتظار باشد كه در پارامتر LSNetDelay قابل دسترسي است (تعريف پارامتر LS را ببينيد) .
يادآوري : ارسال بلوك هاي داده پياپي بايد با [Min Block Delay+LS Net Delay] از هم جدا شود. چون اگر يك PDU حداكثر تاخير داشته باشد، و بعدي بدون تاخير باشد.از اين رو آنها مي توانند با هم ، زودتر از مقدار MinBlockDelay برسند. به

عبارت روشن تر مقدار بازگشتي MaxBlockDelay بايد بزرگتر يا برابر مقدار بازگشتي MinBlockDelay باشد.
ReferenceID


اين ميدان يك شناساننده فراهم شده توسط LS را مشخص مي كند كه براي تعيين تمام PDU هاي بعدي وابسته به اين عمليات بارگذاري به كار رفته است . مقدارآن مي تواند 16 بيتي باشد.
يادآوري: اين شناساننده بطور يكتا يك بار ويژه را در محتواي يك LS معين مشخص مي كند.
NumberBlocks
اين ميدان تعداد كل بلوك هاي داده مرتبط با عمليات بارگذاري را مشخص مي كند. محدوده آن بين 1 تا 65535 است.
LoadSelector
LoadSelector يك ميدان اختياري است كه به وسيله LD استفاده مي شود تا از ميان ً پيشنهادات ً 1 واجد شرايط بارگذاري LS يكي را انتخاب نمايد.
ImageInfo
ImageInfo يك ميدان اختياري است كه تصوير باري را توصيف مي كند كه LS مي فرستد. اين ميدان حاوي يك يا همه ميدان هاي LoadInfo فرستاده شده درLoadRequestPDU و اطلاعات تكميليديگر است.
8-3-2-1 زمان توليد
LoadResponse PDU زماني توسط LS توليد مي شود كه مشخص شود LS آماده فراهم نمودن بار براي يك LD است كه LoadRequest PDU آنرا دريافت نموده باشد .اگر LS قبلاً يك بار از تصوير درخواست شده را فراهم نكند ، بعد از ارسال LoadRequestPDU ،LS قبل از پرداختن به بارگذاري منتظر يك GroupStatuePDU مي ماند.
8-3-2-2 اثر دريافت
LD مي تواند بيشتر ازيك LoadResponse PDU را دريافت كند در صورتي كه بيش از يك LS آماده بارگذاري آن باشند .
LD با فرستادن يك GroupStatusPDUبه LS فراهم كننده بار ،‌يك LS را از ميان آنهايي كه يك LoadResponse PDU انتخاب مي كند . پس از آن LD منتظر PDU هاي بعدي مرتبط با بار، از LS منتخب مي شود.
LD مقدار NumberBlock را براي محاسبه شماره گروه ها در يك بار (بند 8-1 را ببنيد) به كار مي برد، تصوير از LS در گروهها فرستاده مي شود. اين گروه ها مي تواند تا 256 گروه (شماره گروه 0 تا 255) باشد به استثناي آخرين گروه، 256 بلوك در داخل هر گروه (شماره بلوك 0 تا255) است. اندازه گروه بلوك 256 تايي سازگار با اندازه الگوي بيت توصيف شده در 8-4-2 است.
8-3-3 توضيحات اضافي
هنگامي كه بيش از يك LS براي تامين بار با پارامترهاي به طور يكسان قابل قبول (بطور مثال MACBlockID و ImagInfo ) ارائه مي شود، LD مي تواند LS اي را انتخاب كند كه بزرگترين مقدار Load Selector را فرستاده است. LD بطور تصادفي يكي از LS هاي واجد شرايط را انتخاب مي كند. مكانيسمي كه LS به موجب آن با توجه به مقدار LoadSelector تصميم مي گيرد خارج از تعاريف اين استاندارد است.
اين ميدان مي تواند بمنظور تسهيل بارگذاري اشتراكي و همچنين بازداشتن نمونه هاي همزمان و مشابهه استفاده شود . به پيوست پ رجوع شود.
8-4 Group Status PDU


8-4-1 كاركرد
يك GroupStatusPDU بوسيله LD به LS بمنظور درخواست بارگذاري بلوكهاي مشخص فرستاده مي شود. به منظور تامين بار ،LD يك GroupStatusPDU را به يك آدرس MAC اختصاصي يك LS مي فرستد . پس از آن LD بمنظور درخواست ارسال بلوك ها GroupStatusPDU را مي فرستد.
8-4-2 دستورها
در زير ميدان ها و دستورها مرتبط با GroupStatusPDU شرح داده مي شود.
ReferenceID
اين ميدان شناساننده است كه به وسيله LS در LoadResponsePDU تامين شده است.
GroupNumber
اين ميدان اختياري نشان مي دهد بلوكهاي درخواست شده متعلق به كدام شماره گروه است. محدوده آن از 0 تا 255 است. اگر اين ميدان نباشد مقدار پيش فرض “all groups” بوسيله LS منظور خواهد شد.
Required Blocks
اين ميدان مشخص مي كند كدام يك از بلوك هاي يك شماره گروه مشخص شده مورد نياز اين LD است. دو شكل ممكن وجود دارد.
- RequiredBlocks مي تواند يك الگوي 256 بيتي (BitMap) باشد كه در آن هربيت ًSet ً با يك بلوك مورد نياز از GroupNumberمشخص شده متناظر است . اين حالت فقط زماني رخ مي دهد كه GroupNumber موجود باشد .الگوي بيتي با باارزشترين بيت به صورت بيت صفر متناظر با شماره بلوك صفر در يك ميدان 8 بيتي كد گذاري مي شود.
- اين ميدان ممكن است بيان نمايد كه براي سوار كردن مجدد RequiredBlocksCode همه بلوكهاي تصوير بار يا گروه نياز است يا به هيچ كدام از آنها نياز نيست .
8-4-2-1 زمان توليد
LD يك GroupStatus PDU به آدرس MAC اختصاصي LS اي كه بار را تامين كرده است
مي فرستد.
اگر LD همه بلوك ها ياتصوير بار را نياز داشته باشد، دراين صورت يك GroupstatusPDU بدون ميدان GroupNumber و با يك ميدان RequiredBlocks مي فرستدكه نشان مي دهد تمام بلوك ها مورد نياز است.
اگر LD تنها به بخشي از بار نياز داشته باشد ،يك GroupStatus PDU براي هر گروه تصوير يك بارمي فرستد كه بلوك هاي آن درخواست شده است . پس از آن LD ، GroupStatusPDU را به LS مي فرستد تا ارسال بلوك ها را درخواست كند.
درصورتيكه تعويق بلوك ها الزامي باشد يك GroupStatusPDU درانتهاي هر گروه در طول بارگذاري توليد مي شود.
اگر تعويق بلوك ها الزامي باشد، حداقل يك GroupStatusPDU در پاسخ به يك GroupStatusRequestPDU فرستاده مي شود .
LD ميتواند در صورت الزام چندين GroupStatusPDU بدون تاخير بين ارسال بفرستد.
8-4-2-2 اثر دريافت
اگر LS قبلاً يك بارگذاري تصوير درخواست شده را انجام نداده باشد ،پس از فرستادن يك LoadResponse PDU ، LS منتظر GroupStatusPDU خواهد ماند.
اگر هيچ GroupStatusPDU اي دريافت

نشده باشد LS بارگذاري را به پيش نخواهد برد. اگر يك GroupStatusPDU دريافت شده باشد، LS بلوك هاي مورد نياز براي بارگذاري را ثبت نموده و آنها را ارسال خواهد كرد.
اگرLS يك GroupStatusPDU براي ID معرف بارگذاري درحال انجام دريافت كند، دراينصورت بلوك هاي تصوير بار مشخص شده در GroupStatusPDU را با بلوك هايي كه هنگام ارسال جا انداخته بود تركيب مي كند.
8-5 GroupStatusRequestPDU
8-5-1 كاركرد
يك GroupStatusRequestPDU به وسيله LS صادر مي شود تا تعيين كند كه آيا LDهاي درگير در بارگذاري ، بلوك هاي تصوير بار را نياز دارند. GroupStatusRequest PDU ممكن است به آدرس MAC اختصاصي يك LD يا به تعدادي از LD ها با استفاده از يك آدرس MAC گروهي فرستاده شده باشد.
8-5-2 دستورات
در زير ميدان هاي GroupStatusRequestPDU و دستورات مرتبط با آن شرح داده مي شود.
ReferenceID
اين ميدان يك شناساننده است كه توسط LS درLoadResponsePDU فراهم مي شود.

زمان توليد
LS بايد در انتهاي هر تصوير عبوري ،PDU GroupStatusRequest را توليد كند.
8-5-2-1 اثر دريافت
اگر به هنگام دريافت Group Status Request PDU ، LD بلوك هايي از هر گروه بار را نياز داشته باشد، اين ميدان براي هر گروهي كه بلوك هاي آن مورد نياز باشد يك PDU GroupStatus را باز مي گرداند. اگر LD به بلوك ها نياز نداشته باشد، نبايد بهStatusRequest PDU Graup پاسخ دهد.
8-6 Load Data PDU
8-6-1 كاركرد
كاركرد LoadDataPDU ارسال يك بلوك داده از LS به LD (هاي) درگير در بارگذاري است.
8-6-2 دستورها
در زير ميدان هاي LoadDataPDU و دستورات وابسته به آن شرح داده مي شود.
Reference ID
اين ميدان يك شناساننده است كه توسط LS در LoadResponsePDU فراهم مي شود.
GroupNumber
اين ميدان مشخص مي كند كه بلوك داده به كدام شماره گروه متعلق است. محدوده آن از مقدار 0 تا 255 است.
Block
اين ميدان حاوي شماره بلوك داده درگروه در حال ارسال است. محدوده آن از مقدار 0 تا 255 است.
Load Data
اين ميدان حاوي داده هاي بارگذاري شده است، يادآوري مي گردد كه هر LoadDataPDU بايد واحد اطلاعاتي مستقل باشد چون پروتكل ، ترتيب در تحويل LoadDataPDU ها را تضمين نمي كند.
8-6-2-1 زمان توليد
LoadDataPDU به وسيله LS با بازه هايي توليد مي شود كه هر بازه برابر يا بزرگتر از مقدار MinBlockDelay در Lo

adResponsePDU است LoadDataPDU ها تاهنگامي توليد مي شوند كه همه بلوك هاي مورد نياز ارسال شوند .
يادآوري: بازه بين ارسال LoadDataPDU ها از LS نبايد كمتر از مقدار MinBlockDelay فرستاده شده در LoadResponsePDU باشد. ماداميكه نتيجه در يك بازه ميانگين بين LoadDataPDU ها در LD كمتر از MinBlockDelay باشد، هيچ تضميني نخواهد بود مبني بر اينكه LoadDataPDU ها خيلي نزديك به هم نرسند كه پي آمد آن اثرات خوشه اي در شبكه است. اين درجايي ممكن است كه LD با توانمندي كافي بافركردن طراحي شده باشد تا دريافت هجومي نزديك به هم LoadDataPDU ها مجاز باشد.
8-6-2 اثر دريافت
به محض دريافت LoadDataPDU ،LD داده هاي موجود در LoadDataPDU را بارگذاري مي كند. مفهوم و يا مكانيسمي كه به موجب آن اين امر حاصل مي شود خارج از حوزه و دامنه كاربرد اين پروتكل است.
8-7 عناصر عمليات
اين زير بند فهرستي از متغيرهاي حالت، توصيف لفظي فرآيند بارگذاري، دياگرام هاي حالت و جداول حالت براي هر دوي LS و LD رافراهم مي كند.
يادآوري: براي مقاصد اين توصيف، فرض مي شود كه زمان سنج ها و شمارنده ها با يك مقدار مثبت آغاز به كار مي كنند. بنابراين زمان سنج يا شمارنده به سمت صفر بسته به روي دادن رخدادهاي مناسب تنزل پيدا مي كنند و با رسيدن به صفر در نقطه اي كه شمارش معكوس پايان مي يابد مي گويد مدت منقضي شده است. اين توصيف عمليات زمان سنج و شمارنده، هيچ روشي براي پياده سازي حقيقي شمارنده هايا زمان سنج ها تحميل نمي كند.
8-7-1 عمليات دستگاه بارپذير (LD)
عمليات بارگذاري به وسيله كاربر بارگذاري سيستم در LD هنگامي آغاز مي شود كه تعيين كند كه يك بار مورد نياز است توسط SLU با صدور دريك نخستينه SYSTEM-LOAD.request با مقادير پارامتر مناسب مقدار دهي اوليه مي شود. اين مسئله يك تصميم داخلي است كه به وسيله سيستم اتخاذ مي شود. اين مي تواند نتيجه يك شرايط محلي، يا پي آمد بعضي فرمانهاي خارجي يا درخواست هاي صادره به وسيله پروتكل مديريت سيستم باشد.مشخصات مكانيسم براي تعيين نياز براي بارگذاري، خارج از حوزه و دامنه كاربرد اين استاندارد است.
بار ممكن است شامل تصوير كامل يا قسمتي از آن باشد . درحقيقت System-Load.request ممكن است به نمايندگي از يك وسيله متصل شده به ايستگاه (كه خود نيز به بارگذاري نياز دارد) مقداردهي اوليه شود.
محتوي ميدان LoadData از LoadDataPDU واكنش انجام شده توسط ايستگاه بر دريافتهايش ،‌خارج از حوزه و دامنه كاربرد اين استاندارد است .
دو بند 8-7-1-1 و 8-7-1-2 متغيرهاي حالت و روال هاي وابسته به عمليات LD را تعريف مي كند .گذرهاي حالت در شكل 3 و جدول 1 خلاصه شده اند.
8-7-1-1 متغيرهاي حالت
LD يك ماشين حالت به منظور دريافت يك بار از يك LS ايجاد مي كند. متغيرهاي حالت زير براي توصيف عمليات يك ماشين حالت1 LD به كار مي رود.
LD-retry-Counter
شمارنده براي آشكار سازي شرايطي از قبيل خطاي شبكه ياLS به كار مي رود. اين شمارنده با تعداد دفعاتي كه يك ماشين حالت L

D منتظر يك PDU مربوط به بارگذاري از يك LS خواهد ماند مقدار دهي مي شود. اين امربه وسيله يكي از موارد زير آغاز مي شود:

- شماره 1LD-retry –Count – از LoadRequestPDU ها ممكن است قبل از اينكه حالت ماشين LD ، حالت LD-failed را وارد كند فرستاده شود.


ايجاد ًحالت ماشينً
LD-retry-Counter :=LD_retry_Counter_1;
LD_timer :=O OR LD_T1


يادآوري :‌گذرهاي حالت كه ممكن است به علت دخالت مكانيسم هاي مديريت خارجي رخ دهد دراين دياگرام نشان داده نشده است.
شكل 3- دياگرام حالت LD
LD-timer
زمان سنج براي توليد اقدام هاي مجدد هنگامي استفاده مي شودكه انتظار برود پاسخ ها دريافت نشده اند .
اين زمان سنج با يكي از موارد زير مقدار دهي ميشود :
- LD-T1 ، طول زمان ماشين حالت كه LD منتظر يك LoadResponsePDU قابل قبول از يك LS قبل از صدور مجدد LoadRequestPDU خواهد شد. اين امربه LS فرصت مي دهد تا درخواستهايي از چندين LD را قبل از صدور يك LoadResponsPDU جمع آوري كند.
- LD-T2، مدت زماني كه LD براي يكLoadDataPDU (يا يك GroupStatusRequestPDU) قبل از صدور يك GroupStatusPDU منتظر مي ماند. LD-T2 بزرگتر يا برابر مقدار Max BlockDelay فرستاده شده در LoadResponsePDU است.
LD_reference_ID
مقدار ميدان ReferenceID بازگشتي در LoadResponsePDU وهمچنين آدرس LSاي را نگهداري مي كند كه LoadResponsePDU باز مي گردد.
LD_number_blocks
مقدار ميدان NumberBlock بازگشتي در LoadResponePDU را باز مي گرداند.
Load_number_groups
تعداد گروههاي لازم براي بار را نگهداري مي كند. اين مقدار از رابطه (LD_number_block+255)/256 حاصل مي شود.

LD-active-groups
اين متغير حالت شماره گروههايي را

نگهداري مي كند كه بلوك هاي داده ها آنها در حال دريافت هستند .
LD_blocks_required [LD_number_ groups]
يك آرايه است ،كه هر عنصر آن حاوي مجموعه اي از نشانگرهاي متناظر با شماره هاي بلوك هاي داده مورد نياز براي يك گروه معين بارگذاري مي باشند. اين نشانگرها مجموعه اي از نشانگرهاي LD_number_block ها در آرايه و عناصر LD_number_group ها هستند.
LD_Status_Sent
اين متغير حالت نشان مي دهد چگونه يك GroupStatusPDU به LS براي LD_ active_group فرستاده شده است.
( LD_Unacceptable_Load Response PDU_revd )
نشان مي دهد چگونه يك ResponsePDU Loadغير قابل قبول در حالت LD_REQ دريافت شده است.
8-7-1-2 توصيف روال ها
هستار بارگذاري سيستم يك نمونه از ماشين حالت LD را طبق بندهاي زير توليد مي كند و هنگامي كه يك نخستينه System-LOAD.request ماشين حالت را در وضعيت LDـREQ جاي مي دهد . LD_timer با يك مقدار 0 يا LD-T1 مقدار دهي مي شود و LD_retry_counter بــاLD-retry-count-1 پيش از ورود حالت LD_REQ مقدار دهي مي شود.
يادآوري: مقدار اوليه LD_timer‌ (0 يا LD_T1) تعيين خواهد كرد كه آيا ماشين حالت فوراً يك LoadRequestPDU صادركند يا منتظر يك بازه LD-T1 براي يك LoadResponsePDU با پارامترهاي منطبق با شرايط آن بماند. آخرين گزينه ممكن است در شرايطي انتخاب شودكه احتمال كه درخواست بارگذاري همزمان، (بطور مثال پس از خرابي تغذيه )وجودداشته باشد.
8-7-1-2-1 حالت LD LOAD REQUEST (LD_REQ)
ماشين حالت يك LoadRequestPDU مبني بر انقضاي زمان سنج LD_timer مي فرستد. اگر چند درخواست بطور همزمان معوق بمانند ، يك ExchangeID واحد در هر درخواست شامل خواهد شد.
LoadRequestPDU به آدرس MAC اختصاصي يك LS يا به يك آدرس گروهي MAC آدرس دهي شده وحاوي Blocksize ، حداقل تاخير لازم براي پردازش بدون اتلاف بلوك هاي داده كه بطور موفقيت آميز ارسال شده اند ، MinBlockDelay و حداكثر تاخير ترجيحي، MaxBlockDelay مي باشد.اين مقادير بدترين حالت نيستند زيرا پروتكل ،بازيابي مؤثر از اتلاف بلوك داده را ممكن مي سازد. ميدان LoadInfo نيز مي تواند در LoadRequestPDU حضور داشته باشد.


جدول 1- جدول حالت LD
CURRENT STATE:
NEXT
STATE ACTION(S) EVENT
LD_REQ
Initialize state variable
LD_timer :=LD T1 OR 0;
LD_unacceptale_
Load ResponsePDU_reved=0;LD_retry _counter:=
LD_retry_count_1 Load needed
No state machine
CURRENT STATE :LD_REQ
NEXT
STATE ACTION(S) EVENT
LD_DATA Send Group StatusPDU to 1 LS;
LD_retry_counter :=
LD_retry_count_2;
InitializeLD_required_blocks;
Initialize LD_reference_ID Receive acceptable
Load ResponsePDU
LD_REQ LD_unacceptable_
Load ResponsePDU_reve=1;
Receive acceptable
Load ResponsePDU
LD_REQ Send Load RequestPDU;
Descrement LD_retry_counter;
LD_timer:=LD_T1 LD_timer expired
&LD_retry _counter
not expired
LD_REQ Issue SYSTEM_LOAD.confirm
(status= no response);
Dissolve State Machine LD_retry_counter
Expired and
LD_unacceptable_Load _
Response PDU_revd=0
LD_REQ Issue SYSTEM_LOAD.confirm
(status= invalid response);
Dissolve State Machine LD_retry_counter
Expired and
LD_unacceptable_Load _
Response PDU_revd=1
LD_REQ Ignor Other
CURRENT STATE:LD DATA
NEXT
STATE ACTION(S) EVENT
LD_timer:=LD_T2
LD_retry_counter:=
LD_retry count2;


If blockneeded:
[load data;
updateLD_blocks_required;
if 1 st Load Data PDU:
[LD_activ

e _group :=Group Num;
LD_status_sent:=0;]
If Group Num<>LD_active_group:
[if LD_blocks _required in
LD active group <>None
&LD_satus_sent =0
[send group Status PDU with
Group Number=
LD_ active_group;]
LD_active_group:=Group Num;
LD_status _sent:=0
]]
if last block of Group but blocks
required in Group &
LD_Satus_sent =0;
[sent Group Status PDU;
LD_satus_sent:=1 Recevie
Load Data PDU
With (reference ID,
Source address)=
LD_Reference_id
CURRENT STATE:LD DATA
NEXT
STATE ACTION(S) EVENT
LD_DATA Send Group statusPDU;
Descrement LD_retry_counter;
LD_timer:=LD_T2 LD_timer expires
&LD_retry _counter
not expired
Null Issue SYSTEM_LOAD.confirm
(status= incomplete);
Dissolve State Machine LD_retry_counter expired
LD_DATA Send Group StatusPDU for each;
Group with required blocks;
LD_retry_counter :=


LD_retry_count_2;
LD_timer :=LD_T2 Recevie
Group Stauts PDU
With (reference ID,
Source address)=
LD_Refrence_id
NULL Issue

SYSTEM_LOAD.confirm
(status= success);
Dissolve State Machine LD_blocks_required=0
LD_REQ Ignor Other

پس از صدور LoadRequestPDU ، LD_timer با LD_T1 مقداردهي مي شود، و LD منتظر يك Load Response PDU فرستاده شده به آدرس MAC اختصاصي خود يا يك آدرس MAC گروهي مي ماند. اگر پاسخي در دوره انقضاي زمان دريافت نشود، LD_retry_counter شروع به شمارش معكوس مي كند. اگر LD_retry _counter منقضي شود،يك نخستينه System_Load.confirm صادر مي شود تا SLU خراب و دليل آنرا اعلام كند و ماشين حالت فسخ مي گردد. اگر LD_retry_counter منقضي نشود،‌يك LoadRequestPDU صادر شده و LD_timer با LD_T1 مقداردهي مي شود.
هنگاميكه يك Load Response PDU دريافت شد ،ميدان هاي ExchangeID (در صورت حضور)،ImageInfo ، Blocksize بازرسي مي شوند.همچنين ممكن است ميدان Load selector آزمايش شود.بيش از يك ResponsePDU قابل قبول مي تواند دريافت شود. LSاي كه بار را تامين مي كند بايد از بين LS هايي انتخاب شود كهLoadResponsePDU قابل قبول مي فرستند .
در صورتيكه عوامل ديگر (از قبيل ImageInfo ، MaxBlockDelay) و غيره) برابر باشند، LS بزرگترين مقدار ممكن LoadSelector قابل قبول را باز مي گرداند. جائيكه همه عوامل شامل LoadSelector برابر باشند، LD مي تواند يك انتخاب تصادفي از LS داشته باشد .
هنگامي كه LS انتخاب شد، مقدار ReferenceID در متغير حالت referenceidـLD ذخيره مي شود.
اگر كل تصوير بار مورد نياز باشد، NumberBlock ها درمتغير حالت LD-number-blocks ذخيره و LD_number_groups محاس

به و LD_blocks_required مقداردهي اوليه مي شود.
اگرتنها بخشي از تصوير بار لازم باشد، LD_number_blocks ، LD_number_groups و LD_blocks_required مطابق آن مقداردهي اوليه مي شوند.
سپس ماشين حالت LD يك يا چند GroupStatusPDU براي بلوك هاي مورد نياز براي آدرس MAC اختصاصي LS مي فرستد. بنابراين LS

ي انتخاب مي كند كه بار را تامين مي كند .
LD_timer با LD_T2,LD_retry_Counter به LD_retry_count_2 و حالت LD_DATA وارد ميشود.
8-7-1-2-2 حالت LD DATA (LD_DATA)
بايستي از هر PDU با ReferenceID نابرابر با LD_reference_id صرف نظر شود.
به محض دريافت اولين LoadDataPDU براي يك نمونه ماشين حالت، LD_active_group با استفاده از مقدار GroupNumber مقدار دهي م

ي شود و LD_Status_sent پاك مي شود.
هنگاميكه يك LoadDataPDU يا يك GroupStatusRequestPDU دريافت مي شود كه ميدان Reference ID آن با متغيرهاي دريافتي حالت LD_reference_id منطبق باشد، LD_Timer يا LD_T2 و LD_retry_Counter با LD_retry_count مقدار دهي مي شود.
اگر زمان LD_time منقضي شده باشد LD_retry_Counter كاهش مي يابد.اگر LD_retry_counter منقضي شده باشد،بمنظورآگاه كردنSLU يكconfirm SYSTEM-LOAD صادر خواهد شد تا آنرا از خرابي و دليل آن با خبر سازد وماشين حالت فسخ مي شود.درغير اين صورت يك GroupStatusPDU فرستاده خواهد شد و LD_timer با LD_T2 مقداردهي اوليه مي شود.
اگر LoadDataPDU شامل GroupNumber باشد با LD_active_group منطبق و اگر BlockNumber متناظر با بلوك درخواستي، LD_blocksrequired باشد، بلوك داده در حافظه بارگذاري شده و LD_blocks_required بروزرساني مي شود تا نشان دهد بلوك دريافت شده است. اگر بلوك داده لازم نباشد، از اين مسئله چشم پوشي مي شود.
اگر يك LoadDataPDU دريافتي حاوي يك ً بلوك درخواست شدهً‌ باشد اما GroupNumber دريافتي با LD_active_group منطبق نباشد، آنگاه
- اگر بلوك هايي باشند كه هنوزدرگروه فعال لازم باشند و LD_status_sent مقداردهي نشده باشد(يعني اگريك Group status PDU قبلا“ براي گروه فرستاده نشده باشد) يك Group Status PDU براي LD_active_group فرستاده مي شود.
- LD_active_group با مقدار Group number دريافت شده مقدار دهي مي شود و LD_Status_sent پاك مي شود.
- بلوك داده دريافت شده بارگذاري مي شود.
LD_blocks_required [LD_active_group] بادريافت هر LoadDataPDU مرور مي شود.
اگر هيچ بلوك مورد نيازي در LD_active_group با يك شماره بلوك بزرگتر از ميدان بلوك در Load Data PDU نباشد اما بلوك هاي مورد نياز قبلي در LD_active_ group باشند و اگر پرچم LD_status_sent مقداردهي نشده باشد، آنگاه Group status PDU فرستاده مي شود و پرچم LD-status-sent مقدار دهي مي شود.
هنگاميكه ماشين حالت در حالت LD_Data است اگر يك Group Status Request PDU از LS دريافت شود، LD_blocks_required وجود يك گروه در يك زمان براي هر بلوك مورد نياز را بررسي مي كند. هنگامي كه بلوك هاي درخواستي در يك گروه معين آشكار شود، يك Group Status PDU براي آن گروه فرستاده مي شود و ادامه آن تا زمانيكه همه گروه ها آزمايش شوند بررسي مي شود.
هنگاميكه همه بلوك داده بطور صحيح دريافت شوند، كليه عناصر LD_blocks_required پاك مي شوند، وبارگذاري تكميل شده است. يك نخستينه SYSTEM-LOAD.confirm براي عبور دادن تصاوير دريافتي به SLU صادر شده و ماشين حالت فسخ مي شود.

8-7-2 عمليات سرويس بارگذاري (LS)
دو زيربند 8-7-2-1 و 8-7-2-2 متغيرهاي حالت و روال هاي وابسته به عمليات LS را توصيف مي كنند. حالت گذر در شكل 4 و جدول 2 خلاصه شده است.
8-7-2-1 متغيرهاي حالتLS
LS ماشين حالت را به منظور فرستادن تصويربار به LD ها توليد مي كند .متغيرهاي حالت زير براي توصيف عملكرد ماشين حالت LS بكار رفته اند.
LS_Load _Info

 

 


اين متغير حالت يك متغير متناظر با ميدان LoadInfo از LoadRequestPDU مي باشد.
LS_image_id
اين متغير حالت شناساننده تصوير باري است كه بايد ارسال شود.
LS_Reference_id
اين متغير حالت مقدار ميدان Reference_ID فرستاده شده در ‌LoadResponsePDU را نگه ميدارد. مقدار Reference ID به وسيله LS با يك شناساننده يكتا تعيين مي شود كه يك بار خاص را از بارهاي ديگري كه LS با هم فراهم مي آورد جدا مي سازد.
LS_block_size
اندازه بلوك هاي بار بايدكمتر يا برابر مقدار Block Size مشخص شده در LoadRequestPDU باشد.
LS-block-Delay
تاخير LS بين ارسال Load Data PDU ها وارد خواهد شد، مجموع LS_block_delay و حداقل مقدار تاخير وارد شده به وسيله شبكه بايد بزرگتر يا برابر با MinBlockDelay فرستاده شده در LoadResponsePDU باشد. LS_block-Delay با LS_T3 مقداردهي مي شود.
LS_ Address
اين متغير حالت آدرسي است كه بعنوان آدرس مقصد براي يك عمليات خاص استفاده مي شود. اين آدرس مي تواند يك آدرس MAC گروهي يا يك آدرس MAC اختصاصي يك LD باشد.


شكل 4-دياگرام حالت

جدول 2-جدول حالت LS
CURRENT STATE
NEXT
STATE ACTION(S) EVENT
LS_ACCUM Initialize state variables;
LS_timer:=LS-T1
Record address/exchange ID inLS_response Receive acceptable
Load Request PDU;
Compatible state
Machine not active
NEXT
STATE ACTION(S) EVENT
LS_ACCUM Record address/exchange ID in LS_response Receive acceptable
Load Request PDU
LS_WAIT Send Load Response PDUs
LS_timer:=LS-T2
LS_retry_counter:= LS_retry_counter LS_timer expires
LS_ACCUM Ignor Other
CURRENT STATE:LS_DATA
NEXT
STATE ACTION(S) EVENT
LS_DATA Send Load Response PDU Receive acceptable
Load Request PDU
LS_DATA Up date LS_blocks_required Receive GroupStatus PDU
LS_DATA Send next Load Data PDU;
LS_timer:=LS-T3;
Up date LS_blocks_required LS_timer expires&
LS_blocks_required<>None
LS_WAIT Send GroupStatus Request PDU;
LS_timer:=LS-T2;
LS_retry_counter:= LS_retry_counter LS_timer expires&
LS_blocks_required=None
LS_ACCUM Ignor Other
CURRENT STATE:LS_WAIT
NEXT
STATE ACTION(S) EVENT
LS_WAIT Up date LS_blocks_required Receive GroupStatus PDU
LS_DATA LS_timer:=LS-T3; LS_timer expired&
LS_blocks_required<>None


LS_WAIT LS_timer:=LS-T2;
Send GroupStatus Req PDU;
Decrement LS_retry_counter LS_timer expires&
LS_blocks_required=None&
LS_retry_counter>0
NULL Dissolve state machine LS_retry_counter=0 &
LS_timer expired&
LS_blocks_required=None
LS_WAIT Send Load Response PDU Receive acceptable
Load Request PDU
LS_WAIT Ignor Other
LS_responses [ ]
مجموعه اي از ورودي ها ، كه هريك شامل يك آدرس است كه يك Load Response PDU بايد هنگام خروجي از حالت LS_Accum با Exchange ID مناسب، درصورت موجود، به آن آدرسها فرستاده شود.
LS_number_blocks
تعداد بلوك ها در بارمربوطه
LS_number_groups
تعداد گروه ها در بارمربوطه، به استثناي آخرين گروه بار، يك گروه حاوي 255 بلوك داده است. اين متغيراز رابطه (LS_number_blocks+255)/256 محاسبه مي شود.
LS_active_group number
تعداد گروههاي درحال ارسال شده را نگهداري مي كند.
LS_blocks_required [LS_number_groups]
يك آرايه كه هر عنصر آن حاوي مجموعه اي از نشانگرهاي متناظر با بلوك هاي داده مورد نياز جهت ارسال براي يك گروه خاص است. تعداد كل عناصر LS_number_groups و كل نشانگرها LS_number_blocks در آرايه قرار دارند.
LS_active_block_number


تعداد بلوك داده فرستاده شده در گروه را نشان مي دهد.
LS_timer
زمان سنج استفاده شده به وسيله ماشين حالت LS كه مي تواند با بازه هاي زير (اين بازه ها از بازه هايي كه براي ماشين حالت LD استفاده ي جمع آوري LoadRequestPDU ها قبل از ارسال يك Load Response PDU منتظر مي ماند. اگر ماشين حالت LS با يك بار نقطه -به -نقطه سروكارداشته باشد (يعني، آدرس مقصد براي بار يك آدرس MAC اختصاصي باشد)، مقدار LS_T1 تعيين شده براي LS_timer صفر است.
- LS_T2 ميزان زمان انتظار يك ماشين حالت LS براي يك Group Status PDU پس از ارسال يك Load Response PDU .
- LS_T3 تاخير ارسال بلوك هاي داده را محاسبه مي كند. مجموع LS_T3 و حداكثر ميزان تاخير اضافه شده به وسيله شبكه بايد كمتر از مقدار MaxBlockDelay فرستاده شده در LoadResponsePDU باشد. مجموع LS-T3 و حداقل تاخير معرفي شده به وسيله شبكه بايد بزرگتر يا برابر MinBlockDelay فرستاده شده در LoadResponsePDU باشد.
يادآوري: در صورتيكه (LD_T1* LD_retry_count_1)<LS_T1 باشد يك LD از يك LS استفاده نخواهد كرد.
LS_retry_counter
شمارنده اقدام مجدد براي ارسال GroupStatusRequest PDU ها به كار مي رود تا تعيين كند آيا بلوك هاي داده بيشتري مورد نياز است. اين شمارنده مي تواند با LS_retry_count مقداردهي شود.
8-7-2-2 روال هاي توصيف LS
LS خود را آماده مي سازد تا PDU هاي مربوط به بارگذاري آدرس دهي شده به آدرس MAC اختصاصي شان يا آدرس هاي MAC گروهي سرويس گر بار را دريافت كند و سپس منتظر LoadRequestPDU ها مي ماند. به محض دريافت يك SLE , LoadRequestPDU يك نخستينه SYSTEM-LOAD.indicator را به SLU صادر مي كند تا تحقيق كندآيا RequestPDU Loadيك تصوير را كه SLU مي تواند فراهم كند مشخص نموده است يا نه . سپس SLU يك نخستينه SYSTEM-LOAD.response صادر مي كند. اگر SLU نتواند تصوير را فراهم كند،SLE از LoadRequestPDU صرفنظرمي كند.
اگر.response SYSTEM-LOAD دسترسي تصوير مورد نياز را نشان دهد، SLE مي تواند بطور اختياري ماشينهاي حالت فعال كنوني آن را بررسي كند تا تعيين كند آيا اين درخواست مي تواند با يك بارگذاري كه در حال انجام است تركيب شود. عمل تركيب در صورتي ممكن است كه :
- ميدان Load Info سازگار باشد.
- BlockSize مورد نياز برابر يا بزرگتر از LS_blo

ck_size باشد.
- MinBlockDelay مورد نياز كمتر يا برابر LS_block_Delay باشد.
- Load Address مشخص شده (در صورت وجود) با آدرسي كه حاوي LS_address است يكسان باشد.
- حداكثر تاخير بلوك محاسبه شده كمتر يا برابر حداكثر تاخير مورد نياز (درصورت مشخص بودن) باشد.
اگر SLE توانايي تركيب درخواست را داشته باشد آنگاه :
- يك LoadResponsePDU به LD درخواست كننده بر حسب متغيرهاي حالت انتخاب شده در ماشين حالت LS باز مي گرداند. اين امر در صورتهاي زير قابل حصول است :
• اگرماشين حالت در وضعيت LS-Accum باشد، با اضافه كردن آدرس LDوExchange-ID آن به مجموعه از ورودي هاي نگه داشته در LS_responses.
• اگر ماشين حالت در وضعيت LS_Accum نيست با توليد و ارسال فوري LoadResponsePDU وضعيت ماشين حالت فعال در هر دو صورت تغيير نخواهد كرد.
اگر SLE نتواند درخواست را تركيب كند آنگاه :
- يك ماشين حالت LS جـديـد ايجـاد مي كند ، LS_timer (بـه ياد آوري توجه كنيد) را با LS_T1 مقدار دهي مي كنـد و متغيـرهاي حالت، LS_number_groups , LS_number_blocks , براساس خصايص تصوير بار و ميدان هاي LoadRequestpdu مقدار دهي مي شود.
- يك ورودي درLS_response ايجاد مي شود تا آدرس و ExchangeID رابراي LoadResponsePDU ثبت كند.
- يكreferenceID يكتا براي LS_reference_id تعيين مي شود و LS_address با يك آدرس MAC گروهي يا آدرس MAC اختصاصي مقدار دهي مي شود.(آدرس MAC گروهي استفاده شده از مجموعه آدرس هاي MAC گروهي در دسترس براي استفاده اين LS انتخاب مي شود.)
- LS_block_delayمحاسبه ميشود. LS_groupnumber ، LS_activeblocknumber ، و آرايه LS_block required پاك مي شوند.
- ماشين حالت، وضعيت LS_Accum را وارد مي كند.
يادآوري :مقدار LS_T1 تعيين مي كند كه يك LoadResponsePDU چقدر زود فرستاده شده است. يك مقدار صفر ، يك LoadResponsePDU فوري توليد شده را سبب مي شود. درجايي كه يك مقدار بزرگتر از صفر، جمع آوري درخواستهاي چندين بار قبلي را ممكن مي سازد تا يك LoadResponsePDU را بسازند.
استاندارد، توانايي يك SLE را در تركيب درخواست ها براي بارها لازم نمي داند ، ولي طوري طراحي شده كه اجازه تركيبي را بدهد كه انجام آن براي SLE آسان است.
8-7-2-2-1 حالت (LS_ACCUM) LS LOAD REQUEST ACCUMULATE

اگر يك LoadRequestPDU قابل قبول دريافت شده باشد، آدرس پاسخ و exchangeID در LS_respons ها ثبت مي شود.
هنگامي كه LS_timer منقضي مي شود، LoadresponePDU ها با استفاده از LS_block_delay، LS_referenceID , LS_address LS_number_blocks وid LS_image فرستاده مي شوند تا ميدان هاي PDU رامقداردهي كنند. اگر چندين درخواست درحال اجرا هستند، يك پاسخ را براي هر درخواست باز مي گرداند كه شامل يك ExchangeID با مقدار مشابه در درخواست متناظر است درصورتيكه يك باشد، متغير حالت، LS_response _addressها حاوي مجموعه اي از آدرس هايي هستندكه پاسخ بايد به موازات Exchange IDها مربوط به آن فرستاده شود.
Load Selector مي تواند به وسيله LD درخواست كننده با گزينه تقويت يا تضعيف اين بار مقداردهي شود. يك مقدار كم (معمولاً منفي) يك گزينه تضعيف و يك مقدار زياد (معمولاً مثبت ) گزينه تقويت خواهد بود.دلايل براي گزينه تضعيف شامل سنگيني بارگذاري LS يا تخصيص LS با نقش سرويس گر پشتيبان است. تعيين مقدار مختص كاربرد است و هيچ قيدي به وسيله اين استاندارد بر آن اعمال نمي شود.
سپس LS_timer با LS_T2 مقداردهي اوليه مي شود و LS_retrycounter با LS_retry_count مقدار دهي مي شود و ماشين حالت وارد وضعيت LS_WAIT شده تا منتظر GroupStatusPDU ها بماند.
8-7-2-2-2 حالت (LS_DATA) LS DATA LOAD
هنگاميكه LS_timer (LS_TS) منقضي شود، يك LoadDataPDU فرستاده مي شودكه به LS_address آدرس دهي شده وحاوي LS_reference_ID،LS_active_group_number LS_active_ block_ number و بلوك داده متناظر است، طول بلوك (بلوكي كه توسط LoadDataPDU حمل مي شود) بايد برابر LS_block_size باشد (به استثنايي آخرين بلوك تصوير بار، كه مي تواند يك اندازه بزرگتر از هشته هاي صفر و كمتر يا برابر LS_blocksize باشد).
پس از ارسال Loda data PDU نشانگر متناظر LS-blocks_required [LS_acive_group number] پاك مي شود. بلوك داده بعدي فرستاده شده با تشخيص نشانگر بعدي در LS-blocksrequired انتخاب مي شود. LS_activeblocknumber و LS_activegroupnumber مطابق آن تغيير مي كنند. LS_timer با استفاده از LS_T3 مقداردهي اوليه مي شود.
اگر يك GroupstatusPDU درحالت L

S_Data دريافت شود نشانگرهاي LS_blocks _required [group number] متناظر با بلوك هاي مشخص شده در ميدان Required Blocks از PDU Groupstatusمقدار دهي مي شوند و بلوك هاي مورد نيازبراي ارسال را نشان مي دهد.
اگر LS_blocks required خالي باشد، LS_timer با يك زمان انقضاء صفر مقدار دهي مي شود. LS_retry _counter به LS_retry_count مقدار دهي مي شود وماشين حالت وارد حالت LS_WAIT مي شود. اين امرسبب توليد فوري يك GroupStatusRequestPDU خواهد شد.
اگر يك LoadRequestPDU قابل قبول درحالت LS_Data دريافت شود،يك LoadResponsePDU آنچنانكه در LS_Accum توصيف شد، فرستاده مي شود. درنتيجه هيچ تغييرحالتي روي نخواهدداد.
8-7-2-2-3

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید