مقاله در مورد مدیریت و برنامه ریزی انرژی

word قابل ویرایش
30 صفحه
8700 تومان

مدیریت و برنامه ریزی انرژی

به نام خدا
مقدمه
مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی با هدف کلی توسعه فعالیتهای پژوهشی در زمینه های مختلف مدیریت سیستم های انرژی، اقدام به انجام دادن اولین تحقیق بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی کرده است. امید است با انجام دادن این چنین تحقیق هایی که منجر به ایجاد ارتباط هر چه بیشتر با سایر مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی ملی و جهانی می شود، اهداف اصلی مؤسسه که اساسی ترین آنها، ارتقاء سطح علمی – پژوهشی کشور است محقق گردد . شایان ذکر است که تحقیق از دانشمندان برجسته دنیا به عنوان سخنران کلیدی دعوت نموده است.

عناوین موضوعی این تحقیق در ۱۵ محور جداگانه می باشد. این محورها عبارتند از:
• مدیریت و اقتصاد انرژی
• برنامه ریزی انرژی
• توسعه پایدار و انرژی
• ارتقاء بهره وری در بخش انرژی
• مدلسازی انرژی
• فناوری های سخت افزاری انرژی
• مدیریت ریسک
• 
• مدیریت و کنترل پروژه ها
• نقش انسان و سازمان
• استانداردهای انرژی و محیط زیست
• کاربرد فناوری نانو و 
• استانداردهای آلایندگی خودروها
• انرژی و حمل و نقل
• مباحث زیست محیطی

ارتقاء بهره وری در بخش انرژی

بحث ارتقاء بهره وری و انتقاد مؤثر و کار از منابع انرژی را می توان از دو محور مورد توجه قرار داد، محور اول: ارتقاء بهره وری در استفاده از منابع تولید و انتقال و توزیع انرژی مطرح است و در محور دوم ارتقاء بهره وری در مصرف انرژی مورد مطالعه محققین قرار میگیرد.
در محور اول یعنی ارتقاء بهره وری در استفاده از منابع می توان به نقش اهش تلفات شناخت وبکارگیری تکنولوژی های جدید تولید انرژی با حداقل کار کردن مصرف مواد اولیه و منابع طبیعی و نیز حداقل کردن خسارت وارده به محیط زیست اشاره نمود.
در محور دوم نیز لازم است که مراکزعمده مصرف شناسایی و شیوه های کاهش تلفات در مصرف و استفاده از انرژی مورد بررسی قرار گیرد.

در هر دو محور بحث شاخصهای بهره وری و نحوه اندازه گیری آنها بعنوان سؤالهای کلیدی تحقیقی مد نظرند. مثلاً در سالهای اخیر گرایش  ، آنالیز فاکتور و روشهای تحقیق در عملیات، نظیر  برای مطالعه شاخصهای بهره وری کاربرد گسترده ای یافته و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد. انتظار می رود که برخی از محققین نتایج مطالعات خود را در این خصوص در تحقیق ارائه نمایند.

مدلسازی انرژی

• مدلسازی کلان انرژی
• بررسی مدلهای عرضه و تقاضای انرژی
• بررسی مدلهای خانواده  و 
• کاربرد مدلهای پویا در بخش انرژی

• کاربرد مدلهای گسسته در بخش انرژی
• مدلسازی سیستم بهینه عرضه و تقاضای بخش انرژی
• بانک اطلاعات انرژی مورد نیاز مدلهای انرژی
• فناوری های نوین اطلاعاتی و نقش آن در مصرف بهینه انرژی
• ارائه راهکارهای بومی سازی مدلهای مختلف در کشور

 

فناوریهای سخت افزاری انرژی

ظهور تکنولوژیهای نو و ویژگیهای منحصر به فرد آنها در تسهیل کارها، کاهش هزینه ها و افزایش سرعت موجب شده است که تمامی بخشهای اقتصادی از جمله بخش انرژی به یافتن راههای بکارگیری این فناوریها گرایش یابند.

کاربردهای فناوریهای نظیر ،  تکنولوژی و بیوتکنولوژی در صنایع مربوط به انرژی مورد توجه بسیاری از محققین و کشورها قرار گرفته و مطالعات فراوانی در این زمینه در حال انجام است.
شناخت تکنولوژیهای نوین، مطالعه امکان پذیری اقتصادی و فنی و بکارگیری آنها در کشور، تحلیل و یک منابع این تکنولوژیها از مباحث مورد انتظار برای طرح این تحقیق خواهد بود.

 

مدیریت ریسک

در دنیای امروزه بدلیل افزایش آگاهیهای عمومی، قوانین و مقررات تدوین شده ملی و بین المللی، ورود قوانین و تأثیر آنها در تجارت های جهانی و موارد مشابه رعایت اصول بهداشت، ایمنی و محیط زیست و رعایت آنها در مراحل مختلف اجرای پروژه ها اهمیت بسیار زیادی یافته است. امروزه مشخص شده است که سه جزء اخیر از هم جدا نیست که نتیجه امر ایجاد سیستم های یکپارچه در سازمانهای مختلف است که در یک قالب به ارزیابی مسائل فوق می پردازد. از این نظر سیستم مدیریت ، سیستم یکپارچه ای محسوب می شود که از طریق تعریف و پیاده سازی آن در یک سازمان، موارد ایمنی، بهداشت و محیط زیست بصورت همزمان مورد توجه قرار می گیرد.

در حیطه ایمنی سیستم یکپارچه ، کل فرایند از دیدگاه ایمنی بررسی شده و خطرات موجود در آن مورد آنالیز قرار گرفته و با تعیین ریسک های معادل آنها به ارائه راهکارهای کنترلی پرداخته می شود. در بخش بهداشت عوامل زیان آور شامل عوامل شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و

روانشناسی مورد آنالیز قرار گرفته و راههای تماس افراد با آنها، مکانیسم های عمل، زمان های مواجهه مجاز و موارد مشابه مورد آنالیز قرار می گیرد. در حیطه محیط زیست نیز کلیه اثرات زیست محیطی حاصل از اجرای پروژه ها در مراحل مختلف آنها بر روی عناصر زیست محیطی بررسی می گردد. منظور از عناصر زیست محیطی شامل شامل عناصر فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، زیبا شناسی و موارد مشابه است.
مهمترین موضوعات مورد بحث در این محور عبارتند از:
•  و توسعه پایدار
•  و نقش آن در صنعت انرژی
•  و موانع پیاده سازی آن
• کاربرد  در حفظ منابع ملی



 

در دنیای امروزی ارتقاء بهره وری برای امکان حضور و ادامه آن در صحنه رقابت امری الزامی است. در همین راستا وجود محیط های کاری ایمن یکی از مهمترین مؤلفه های لازم برای رسیدن به بهبود مستمر بهره وری بشمار می رود. از طرف دیگر با افزایش سرعت توسعه علوم و معرفی مواد و فن آوری های جدید، در هر لحظه معضلات جدیدتری در محیط های کاری پدیدار می شود که مطمئناً مقابله با آنها و کنترل ریسک های غیر قابل قبول شان، نیازمند آگاهی از رویکردها، شیوه ها و تکنیک های جدید در حیطه علم ایمنی است.

در یک سازمان با خط مشی ایمنی سیستم، الزامات یاد شده در قالب مدیریت ریسک از مرحله قبل از تولد سیستم یعنی فاز ایده و تفکر شروع شده و تا پایان فاز کنار گذاشتن سیستم (فاز انهدام یا دفع) ادامه می یابد. در پایان هر مرحله لازم است در راستای اصلاح سیستم و بهبود مداوم آن برپایه یافته های حاصل از ارزیابیهای انجام شده، فرآیند تصمیم گیری مبتنی بر چرخه دمینگ(طرح ریزی، انجام، کنترل و اجراء) به مرحله اجراء گذاشته شود.

از مهمترین عناوینی که در محور مدیریت ریسک در این کنفرانس مورد بحث قرار می گیرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• ایمنی سیستم و ارزیابی ریسک
• نقش رویکرد ایمنی سیستمی در بخش انرژی
• فرایند مدیریت ریسک در بخش انرژی

• مدلسازی در مدیریت ریسک
• متدولوژی ارزیابی ریسک

مدیریت و کنترل پروژه در بخش انرژی

 

هدف بررسی چالشها، معرفی تجارب و ارائه ، راهکارهای مدیریت پروژه ها در بخش انرژی کشور و استفاده از مستغلات و استانداردهای جهانی در زمینه مدیریت پروژه در بخش انرژی و آشنایی با تکنیکها و ابزارهای ارائه شده در این بخش
از جمله اهداف در این بخش عبارتند از:
• بررسی محدوده پروژه و مدیریت پروژه در بخش انرژی
• مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک پروژه ها در بخش انرژی
• مطالعات امکان سنجی پروژه ها در بخش انرژی
• بررسی قوانین و الزامات، قوت و ضعف مدیریت در پروژه های بین المللی
• بررسی اثرات و قوانین و مقررات مدیریت پروژه در بخش انژی

کشور
• تکنیکهای نوین مدیریت پروژه های بخش انرژی
• بررسی اثرات ساختار سازمانی در پروژه های بخش انرژی
• مطالعات موردی در روشهای اجرایی تجارب و راهکارهای پروژه های بخش انرژی
• بکار گیری ،  در مدیریت پروژه های بخش انرژی
• ارزیابی عملکرد و شاخصهای پروژه و مدیریت پروژه در بخش انرژی

• مدیریت ریسک پروژه های بخش انرژی
• مدیریت زمان و بخش انرژی
• مدیریت و مهندسی ارزش در پروژه های بخش انرژی
• مدیریت کیفیت پروژه های بخش انرژی
• مدیریت تدارکات در بخش انرژی

• بررسی عوامل رضایتمندی در بخش انرژی
• مدیریت منابع انسانی و رهبری پروژه در بخش انرژی
• چرخه پروژه های بخش انرژی

نقش انسان و سازمان

بحثهای مرتبط با رشته مهندسی فاکتورهای انسانی و نیز  و  در بخش تولید انرژی بسی

ار حائز اهمیت بوده و مورد توجه بسیاری از محققین داخلی و خارجی بوده و هست. مطالعات ارگونومی در محیطهای تولید و اشتغال انرژی بمنظور کاهش خطاهای تصادفی، افزایش ضریب ایمنی محیط ،بالا بردن قابلیت پایانی و اطمینان واحدهای تولید و توزیع انرژی و در نهایت کاهش هزینه های این واحد ها مورد نتیجه قرار گرفته است.

 

مباحث ماکروارگونوهی نیز نقش ویژگیهای رفتار انسان و سازمان و تعامل ساختار و فرهنگ سازمان با کارکنان واحد نظر قرار داده و به طراحی ساختارهای سازمانی و شرح وظایف سازمان متناسب با ماموریت سازمان و نیز متناسب با ویژگیهای کارکنان کمک می کند.
این مباحث به کاهش استرس که یکی از فاکتورهای اصلی کاهش ایمنی و پایانی سیستم کمک کرده و در نهایت موجب کاهش هزینه ها و افزایش رضایت شغلی و بهبود زندگی شغلی کارکنان خواهد انجامید. کاربردهای مهندسی فاکتورهای انسانی وارگونی و مکروارگونی و معرفی منابع آن و راهکارهای اجرائی بهره گیری از این مفاهیم در بخش انرژی از طریق برخی از مقالات که احتمالاً در تحقیق ارائه خواهدشد شناخته می شود.

استانداردهای انرژی و محیط زیست

انرژی از مهمترین محورها و مؤلفه‌های توسعه جوامع است بگونه ای که آن را واجد جایگاهی استراتژیک در اقتصاد توسعه و حتی تعاملات سیاسی بین‌الملل دانسته اند. لذا مدیریت بخشهای گوناگون این حوزه از منابع ، تأسیسات انتقال، توزیع و مصرف دارای اهمیتی بسیار خواهد بود. با توجه به این جایگاه در اقتصاد ملی و همچنین آثار و تبعات زیست محیطی آن، در این همایش موضوع یاد شده با عنوان استانداردهای انرژی و محیط زیست مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
• استانداردهای انرژی و حفاظت محیط زیست

• استفاده از سوختهای نو و حفاظت از محیط زیست
• توسعه حمل و نقل عمومی و نقش آن در کاهش آلودگیهای زیست محیطی
• عایقکاری حرارتی ساختمانها و محیط زیست
• ساماندهی سیستمهای توزیع و مصرف انرژی
کاربرد فناوری نانو و 

دنیای امروز دنیای ارتباطات، انتقال اطلاعات و تکنولوژیهای نو می‌باشد. جریان سریع رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات() در سراسر جهان، بازار رقابتی گسترده ای را برای کلیه کشورها ایجاد نموده است که هر کشور، به منظور باقی ماندن در این رقابت، ناگزیر به سرمایه گذاری در این بخش می باشد. از سوی دیگر، تکنولوژیهای نوظهوری همچون نانوتکنولوژی، رویکرد جدیدی را در کلیه رشته ها ایجاد نموده است. ساخت نانوماشین‌ها و ابزارآلات نانو، بسیار

ی از مشکلاتی را که بشر امروز با آن مواجه است را برطرف می‌سازد. بنابراین می‌توان گفت که این تکنولوژی بیانگر تحولی جدید در قابلیت‌ها و توانایی‌ها می‌باشد. با توجه به موارد ذکر شده، همگام با سایر بخشهای صنعتی و غیرصنعتی، امروزه شاهد گسترش نفوذ سریع هر دو بخش  و نانوتکنولوژی در عرصه انرژی می‌باشیم. از این رو، کاربرد فناوری نانو و  در بخش انرژی یکی

از محورهای اصلی اولین تحقیق بین‌المللی مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی در نظر گرفته شده است. این تحقیق در نظر دارد با بهره‌گیری از تبادل نظر جامعه علمی داخلی و خارجی، گامی را در بکارگیری هر چه بهتر فناوری نانو و  در بخش انرژی کشور، بردارد. ازجمله زمینه‌های مورد بحث در این محور، به قرار زیر است:
• نقش  در صنعت انرژی
• نقش فناوری نانو در صنعت انرژی
• نقش  در خصوصی‌سازی و جلوگیری از تمرکز‌گرایی
• کاربرد فناوری نانو جهت تولیدات انرژی
• کاربرد فناوری نانو جهت ذخیره سازی انرژی()
• کاربرد فن‌اوری نانو جهت حفظ و نگهداری انرژی)
• کاربرد تجارت الکترونیک() در بخش انرژی
• نقش  در اختصاص سرویسهای بهینه به بخشهای صنعت انرژی
استانداردهای آلایندگی خودروها

بکارگیری وسایط نفلیه در کنار مزایای بیشمار خود معایبی نیز بدنبال

داشته است که از مهمترین آنها می توان به ایجاد آلودگیهای زیست محیطی در اشکال مختلف اشاره کرد. برای مثال بررسیها نشان می دهد تولید سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو و داشتن چهار میلیون خودرو درحال حرکت، باعث می شود سالیانه ۴۲۵ هزار تن منواکسیدکربن وارد هوا شود که سهم آلودگیهای خودروها در شهر تهران با حدود ۲ میلیون خودرو، مصرف روزانه ده میلیون لیتر سوخت، بیش از ۷۰ درصد بر آورد می شود.
به منظور کنترل این نوع آلاینده ها تعریف، بکارگیری استانداردهای آلایندگی خودروها و نظارت دقیق بر آنها امری اجتناب ناپذیر می باشد.
از موضوعاتی که رابطه با استانداردهای آلایندگی خودروها در این کنفرانس مورد بحث قرار خواهد گرفت موارد زیر قابل اشاره است:
• آلوگیهای زیست محیطی خودروها
• تعیین استانداردهای آلودگی خودرو: فرصتها و تهدیدها
• کنترل آلودگی خودروها و فناوریهای نو
• نقش دولت در کنترل آلودگیهای خودروها
• سازمانهای غیر دولتی و نقش آنها در کاهش آلودگی خودروها

انرژی و حمل و نقل

یکی از اهداف مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، افزایش آمادگی برای مقابله با شرایط اضطراری و صرفه جویی در مصرف برای مقابله با شرایط اضطراری، تدوین برنامه وضعیتهای بحرانی ضروری می باشد. راهبردهای ممکن برای صرفه جویی در مصر

ف انرژی را می توان به گروههای زیر طبقه بندی نموده :
۱- استفاده از شیوه های ترابری با کارایی بیشتر مص

رف سوخت
۲- کاربرد فناوریهای جدید
• افزایش کارایی مصرف سوخت وسایل نقلیه :
۱٫ طراحی مناسب وسیله نقلیه
۲٫ در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر کاربرد وسیله نقلیه
• استفاده از موتورهای جدید
• استفاده از سوختهای جایگزین
۳- ساماندهی جریان ترافیک
• ارتقاء سطح خدمت تسهیلات جهت کاهش مصرف انرژی
• طراحی و نگهداری تسهیلات جهت کاهش مصرف سوخت و هزینه های
بهره برداری سیستمها
• ارتقاء ساماندهی ترافیک جهت کاهش مصرف انرژی :
۱٫ کنترل تقاطع ها
۲٫ تدوین مقررا ت مناسب

• برنامه ریزی حمل و نقل جهت کاهش مصرف انرژی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 30 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد