بخشی از مقاله

مقاله ترجمه شده تقلب هاي دانشگاهي

امروزه تقريباً درتمام مراكز آموزشي دنيا تقلب به صورت يك معضل آموزشي درآمده است.اين مقاله به بررسي علل بروز تقلب ونحوه برخورد با آن دردانشگاه هاي آمريكامي پردازد.
جيمزكارگ تيلور ، استاد دانشگاه آريزونا ،از تقلب هاي زيادي كه دركلاس درس او- تاريخ موسيقي جاز- صورت مي گرفت متحير بود. دانشجويان از روي برگه يكديگر مي نوشتند، با سرفه كردن به صورت رمزي با دوستانشان ارتباط برقرارمي كردند. ودرحالي كه تظاهر مي كردند از فرط خستگي، دست خودرا به پشت سرشان مي برند جواب هاراكه درپشت دستشان نوشته بودند به دوستانشان نشان مي دادند.


او يكبار متوجه دانشجويي شد كه با تلفن همراه جواب ها را به پيجر دوستش مي فرستاد.براي مثال 2 × 54 بود، بدين معني كه جواب سؤال 54 گزينه ب است. كارگ تيلور آنها را از كلاس بيرون انداخت وبه هردو آنها نمره تك داد.
دردانشكده كوچك مورنينگ سايد درشهر سيوكس ايالت آيووا، هيسرريد، استاد فلسفه متوجه شد كه دردرسش، مقدمات اصول اخلاق، تقريباً هركسي به نحوي درحال تقلب است. دو دانشجو كه ورقه هايشان را تحويل دادند جوابهايشان تقريباً يكسان بود. ريد این قضيه را به رئيس دانشكده گزارش كرد وآنها مورد بازجويي قرارگرفتند كه براساس آن يكي از دانشجويان درآن درس نمره تك گرفت واز بقيه امتحانات محروم شد.


وقايع این چنين بسيار معمول اند. درسالهاي اخيربسياري ا زدانشگا ه ها ودانشكده ها موج عظيمي از سرقت ادبي، تباني درانجام تكاليف وتقلب درامتحانات را گزارش كرده اند.
درتحقيقي كه در31 دانشگاه دردهه گذشته انجام گرفت، پروفسوردونالد مك كيب، استاددانشگاه روتگرز،دريافت كه تقريباً 70 درصد از دانشجويان قبول دارند كه درمقطعي ازتحصيلاتشان دردانشگاه تقلب كرده اند. به گفته مك كيب بيش از15 درصد از آنها تقلب كنندگان حرفه اي ودائمي هستند.
تحقيق ها وپايان نامه ها دركامپيوتر
علت وجود این موج تقلب را عواملي نكوهيده اي مي دانند كه يكي از آنها كاهش تأكييد برارز

ش هاي اخلاقي درخانه ومدرسه مي باشد. درعين حال بايد بپذيريم كه تقلب آسان ترين راه است.به وسيله اينترنت دانشجويان به گنجينه اي ازاطلاعات دسترسي پيدا مي كند كه مي تواند به سادگي از آن استفاده كنند. ميشل گلدفارب ، مديردفتر مشاوره دانشجويي دانشگاه پنسيلوانيا، مي گويد:‹‹ يك احساس خاص كابويي در مورد اينترنت وجود دارد وآن اينكه هركسي به هر نحوي كه مناسب مي داند ، مي تواند ا زاطلاعات آن استفاده كند›› .
شاران دانيل، استاد دانشگاه تكزاس، دركلاس انشاء از دانشجويان خواست كه يك نقد ارزشي – كه مي توانست شامل بررسي يك فيلم معاصر باشد- بنويسند. يك دانشجويي يكي ازفيلم هاي بروس ويليس ( بازيگر معروف آمريكايي ) را انتخاب كرد. وقتي خانم دانيل مقاله آن دانشجو را تحويل گرفت، به آن شك كرد وفكر كرد كه آن را ازجايي رونويسي كرده است.چراكه سبك آن مقاله با كارهاي قبلي آن دانشجو متفاوت بود. خانم دانيل تحقيق كردوفهميد كه آن دانشجو كل مقاله خود را از اينترنت رونويسي كرده است.


امروزه صدها آدرس كامپيوتري با نام هايي ازقبيل Schoolsucks.com وCollege Term Papers.com وجود دارند كه مقالات آماده اي را با موضوعاتي از انسان شناسي گرفته تا جانورشناسي ، ارائه مي دهند. بعضي ازشبكه ها مجاني اند ، به شرطي كه شمايك مقاله از خودبه آن شبكه بدهيد، آن نيز يك مقاله به شما مي دهد.
حال آنكه براي استفاده از بعضي شبكه هاي ديگر بايد ازحداقل مبلغ حق ويزيت، تا بيش از 100 دلار براي هر صفحه بپردازيد.


دانشجويان مقالاتي را مستقيماً از دوستانشان مي گيرندو علاوه بر آن وقتي پايان ترم نزديك مي شود، سايت هاي گپ زني و مدارهاي پيام مرتبط (On line) مملو از درخواستهاي دانشجويان مستأصلي است كه به دنبال مقالات مي گردند. در بسياري از سايت هاي تحقيق كامپيوتر نوشته شده است (فقط براي تحقيق) ولي اينگونه توجيه كردن ها، مضحك به نظر مي رسد.
دلايل تقلب
كارشناسان مي گويند كه تقلب كردن از دوران راهنمايي شروع مي شود و اغلب در دبيرستان به صورت يك عادت درمي آيد، يك بررسي جديد توسط مؤسسه Who's Who (مؤسسه ا ي كه به معرفي اشخاص مهم مي پردازد) كه در ميان دانش آموزان موفق دبيرستانهاي آمريكا صورت گرفت نشان داد كه 80 عددي از بهترين و با هوش ترين هاي كشور قبول دارند كه در دوران مدرسه تقلب كرده اند، كه البته این رقم 5 درصد بيشتر از سال قبل بود. بيش از نيمي از دانش آموزان مي گفتند كه این چيز عجيبي نيست و البته جاي تعجب نبود. در تحقيق كه در طول سه سال گذشته از دانشگاه جرج تون ايالت واشنگتون دي سي به عمل آمد، 36درصد از تقلب هاي گزارش شده مربوط به دانشجويان سال اول بود.
بعضي ها چنين توجيه مي كنند كه تقلب كردن در درس هايي كه جزء رشته اصلي شان نيست، ولي براي فارق التحصيل شدن لازم است، اشكالي ندارد. بعضي ديگر مي گويند: تقلب جرمي است كه كسي در آن قرباني نمي شود.يك دانشجوي دانشگاه تكزاس پا را از این هم فراتر نهاده ومعتقداست كه تقلب يك شكل مجاز يادگيري است. او نوشته است من شخصاً تقلب نمي كنم مگر اينكه چيزي از آن يادبگيرم . او همچنين براين باور است اگر تقلب بصورت نگاه كردن به جواب سوال ، از روي برگه ديگران باشد، بعيد است كه آن جواب فراموش شود چرا كه شخص براي بدست آوردن آن به تقلب متوصل شده است.
به گفته مك كيب، استاد دانشگاه روتگرز،يك دليل عمده براي تقلب بين دانشجويان این است كه با همكلاسي هايشان كه تقلب مي كنند، برخوردي نمي شود، وقتي آنها مي بينند كه ديگران تقلب مي كنند وكسي جلوگيري نمي كند ازخود مي پرسند چرا بايد بخاطر كم توجهي مسئولان، اشخاص ديگري با تقلب كردن به يك معدل بهتر يا شغل بهتر دست يابند؟
مك كيب ازصدها استاد درسراسر كشور پرس وجو كرد ودريافت كه 40 درصد از استاداني كه از دانشجويان تقلب گرفته اند، حتي يك مورد را هم گزارش نكرده اند، او مي گويد: بسياري ازاستادان فكر مي كنند كه این يك معضل است وبعضي ها از این نگرانند كه مدرسه يا دانشگاه از آنها حمايت نخواهد كرد وبه همين دليل از شكايت عليه دانشجويان متقلب صرف نظر مي كنند.
دردانشگاه دولتي ايالت كاروليناي شمالي، يك دستيار آموزش به جرومه پري ، استاد ميكروبيول

وژي ، گفت: كه دونفر از دانشجويان جواب ها را درحاشيه برگهايشان مي نويسند وبه يكديگر نشان مي دهند. پري گفت: كه او قضيه را با همكارانش درميان گذاشت وهمه آنها گفته بودند كه پي گيري قضيه تقلب ها بي فايده است ودر نهايت خود او به دليل عدم حمايت مسئولان تحقيرخواهد شد. به هر حال او قضيه را پيگيري كرد ودانشجويان مقصر شناخته شدندوتقاضاي بخشش آنها ديگر از هيئت امناي دانشگاه خواست كه قضيه رامجدداً بررسي كنند. از بدشانسي پري ، يك كميسيون فرعي بخاطر اينكه دلايل ومدارك براي اثبات تقلب كافي نبود حكم را لغو كرد وحتي از پري ودستيارش خواسته نشد كه با كميسيون حاضر شوند وشهادت دهند.
بعد از آن پري درنامه اي به كميسيون با صراحت نوشت كه دراين دانشگاه هيئت علمي نسبت به مسئولان بد بين شده اند ونمي دانند كه آيا موارد تقلب را پيگيري كنند يا نه ؟ البته بعد ازنوشتن آن نامه او از كار بركنار شد.
توسل به آزمون هاي بدون مراقب
استادان زيرك امروزه با محدود كردن موضوعات تحقيق وسوالات ناگهاني درمورد پيشرفت تحقيق دانشجويان از سرقت ادبي (رونويسي كردن تحقيق ها ) توسط دانشجويان جلوگيري مي كنند وهمچنين شبكه هاي كامپيوتري جديد به استادان قول داده اند كه تحقيق هايي را كه از جاي ديگر رونويسي شده را كشف كنند. براي مثال سازمان سرقت ادبي در اينترنت، تحقيق يك دانشجو را با بيش از صدهزار تحقيق كه در پايگاه داده هايش وجود داردو همچنين با تحقيق هايي كه توسط دستگاه هاي تحقيق اينترنت فهرست يندي شده، مقايسه مي كند.
در حالي كه استادان مي توانند كلاس هايشان را كنترل كنند، شمار زيادي از دانشگاه ها و دانشكده ها به روش قديمي ازمون بدون مراقب روي آورده اند مك كيب مي گويد: ‹‹ فعاليت غير اخلاقي دانشجويان در دهه 60، جوي از بي اعتمادي را به وجود آورد كه در نتيجه آن رسم هايي همچون آزمون بدون مراقب در بسياري از دانشگاه ها برچيده شد››.


وي همچنين مي افزايد: ‹‹ امروزه به كارگيري نوعي از آزمون بدون مراقب، نوعاً نشان دهنده ميل به بالا بردن سطح صداقت و حس مسئوليت شناسي در زندگي دانشجويان است››.
برخلاف آزمونهاي بدون مراقب قديمي در دانشگاه ها، مانند دانشگاه ويرجينيا، امروزه بيشتر آزمون هاي بدون مراقب به نحوي تقدير يافته اند كه درآن، دانشجويان ملزم نيستند تقلب ها و دغل كاري هاي تحصيلي شان را گزارش كنند. اما دانشجوياني كه شاهد تقلب كردن ديگران هستند قوياً

تشويق مي شوند كه آنها را گزارش كنند.دانشجوياني را كه هنگام تقلب مي گيرند اگر داوطلبانه به تقلبشان اعتراف كنند، قضيه حل مي شود.بعضي وقت ها كه دانشجو به اشتباه خود اعتراف مي كنداستاد به طور خصوصي با او صحبت مي كند و مجازاتي را براي او در نظر مي گيرد و درديگر موارد اتهامات به هيئت قضايي ويا كميته انضباطي ارجاع داده مي شود. بارديگر اگر دانشجوي متهم دراين مرحله به جرم خود اعتراف كند، موضوع با يك مجازات فيصله مي يابد، ولي درمواردي كه دانشجويان منكر اتهام خود مي شوند، دادخواهي بطور رسمي بررسي مي شود وپرونده با مدارك وشواهد لازم كامل مي گردد.
دربسياري از دانشگاه ها متخلفين براي بار اول با مجازات هايي از قبيل نمره تك ويا يك دوره تنبيه روبرومي شوند ، ولي دانشجوياني كه براي باردوم يا سوم تقلب مي كنند و يا مرتكب تخلفات شديتري مي شوند ممكن است اخراج شوند و يا با تعليق روبرو گردند.


در دانشگاه مريلنددانشجوياني كه در حين تقلب به دام مي افتند، در آن درس در كارنامه شان نمره تك به اضافه علامت ‹‹X›› X ثبت مي شود كه حرف X نشان دهنده این است كه دانشجو به علت تقلب نمره تك گرفته است. دانشجوياني كه براي اولين بار تقلب كرده اند، مي توانند تقاضا كنند كه حرف X را كه نشانه تقلب است از كارنامه شان حذف كنند. البته این به شرطي عملي است كه دانشجويان در جلسات 6 هفته اي ويژه اي به طور كامل شركت كنند. هرچند كه نمره تك آنها به قوت خود باقي مي ماند.
بعد از آنكه آزمون بدون مراقب در دانشگاه مريلند به كار گرفته شد، شمار تقلب هاي گزارش شده بيش از سه برابر شد يعني از 60 مورد در سال 1990 به 204 مورد در سال 1998 رسيد. گري هاولا مدير دفتر برنامه هاي قضايي و رشد اخلاقي دانشجويان در دانشگاه مريلند مي گويد: ‹‹ من اطمينان دارم كه این افزايش آماري به علت افزايش دغل كاري و تقلب نيست بلكه به این خاطر است كه امروزه افراد بيشتري مايلند كه تقلب ها را گزارش كنند››.
امروزه بعضي از دانشگاه ها تبليغات زيادي را عليه تقلب به راه انداختند. مثلاً يك روزنامه دانشجويي به نام California Aggie در دانشگاه كاليفرنيا هرهفته خلاصه اي از موارد تقلب را منتشر مي كند كه در آن گزارش، مثلاً يك دانشجو به تقلب خود اعتراف كرده است و يا اينكه دانشجويي از جانب كميته انضباطي متقلب شناخته شده است. جين ويلسون، مدير امور غذايي دانشجويان دانشگاه مي گويد كه این گزارش مانند يك پرونده پليسي به خوبي قابل بررسي است.


البته درمان قطعي براي تقلب وجود ندارد. تقلب كردن آنقدر ساده و شايع است كه هميشه عده اي از دانشجويان به انجام آن مبادرت مي ورزند، ولي تقلب نبايد تا این حد، رايج و همه گير باشد.
مك كيب مي گويد: ‹‹ به اعتقاد من 10 تا 20 درصد دانشجويان، زماني تقلب مي كنند كه احساس كنند كه كسي متوجه نخواهد شد و 10 تا 20 درصد از دانشجويان هم يا به خاطر ترس از گرفتار شدن و يا به خاطر اصول اخلاقي قوي كه دارند هرگز تقلب نمي كنند در نهايت بحث بر سر6

0 تا 80 درصدي است كه جزء این دو گروه نمي باشند.
Cheating in University
Nowadays cheating has become an educationd problem in all educatiol centers. This article is mainly about the reasons of cheatiry and the ways by which it can be prenented in Ameuican universities.
James Kary Touylor, the professor of Arizona unire university was amazed by the enormons eate of cheating in his class (histany of Jazz music).


Students copied eachotheis papens, singaled with coughing and in this way gare the answers stealthily; and even while pretending to reat this hands behind this heads, thay showed the written answers on this hands to thein friends. He even saw a student who was sending the answers wite this mobile set to his friend's pagen. For example the

signal was 54×2 and that meant that the second choice in the right answer to queation number 54.
Tauylor sent them both out of the class and gave them a one digit score.
In the small faculty of Morning side in Iowa's swicks, the philosophy professor realized that in his course, that in "introduction to morality" nearly everyone in somehow cheating. Two students had almost answered the same while handing in this papens. Rid reported this question ti the dean of the faculty. After investigation, on of them could nit pass and thus failed other exams. Such incidents are quite usuall. In recent years a lot of universities have reponted many cases of plagiarism, collusion in doing homeworks and cheating in exams. In a recant report ( in the last decade) whieh was carried out in 31 universities, professor Ronald Mc keyb, teacher of Rotgerz university perceined that 70 percant of students claims that thay had cheated while thay were in university. He says that more than 15 percant of them are professional cheters.
Researches and dissentations in computer
Amore reasons of cheating is desline of enphais on mural values at home and school. In aney way we should accept that cheatiry is the easiest way. By the cid of internet, students can easily get access to treasures of information and useit eaily.
Michell Gold fardo, the dean of counse lirg office of students in pensilvania's university conterds: "These esista a special krid of cowboyic feeling and that is, everyone as he comsiders suitable can use the information."
Sharon Daniel , the professor of Texas university , in a composition class asked the

students to write a criticism and evaluate it , that could be studing a contemporary film . A student chase one of the Bruce willis's films (the famous Amorican actor); When Mrs. Daniel read that asticle , she doubted wheather the student has written it himself or not .


She thought that the student riught have copied it from somewhere , becase his style of writing was quite different from his previous works .
After inguiring she realized that the student had exacty copied the original version on the net.
Toda

y hundeas of sites such as '' school sucks . com'' and ''college term papers. Com'' exist that delives ready articles about every thing . from anthropology to zoology.
Some of these sites are free. In case that you gire them an article of yaurs , they will give you are.
While for usiny some of these sitas , you should pay from the least membership fee to even more than 100 dollars for each page .
Students directly take articles from theis friends & evenmore, near find examinations , chatting sites and other orlins message boards and foll of students 's reqnest for papers .In many of research sites there is written "Just for researeh", but such excuses seems rediculons.
Reason 's of cheating
According to whatexprts say, cheating starts in secondany schools and will become a permanert fabit in highscools. According ti a recent research by "who's who" 's institute (an organization which introduces famors people) amony the successful highschool students of America, it became obvious that 80percert of good and smart students claim that they had cheated in schooldays. It is noteworthy to say that this percent was 5 percents more tham the prbrious years. More then hald of students said that cheating in not strange at oll! In anothen research which who done within the last threeyears in George town, washirgton Dc, it became clean that 36 persent of reported cases were related to the fresh men.
Some people say that cheating in some cases in good and that in for the courses that are not related to one 's own studies but are necessary for graduation. Some other say that there is no victim in the crime of cheating. Even more that this, a student frome Tegzaz university believes that cheating in a kind of learning.
He says that he won't cheat wnless he learns something from that.
He also stuted that in cheating in dore through looking at the answers of you friend's paper, it will not be easily forgotten. Become you get it at expence of cheating.


According to Mc keyb, the professor of Rootgerz university, a major reason of cheating amory university in that thay see nothing in done with cheaten, they cam easily cheat and get good marks. So why shouldn't other students do that!? Why should cheaters get betten are rage or job?
Mc kayb asked hundreds of teachers throughout country and realized that 40 percent of them hare not neported the cheating cases.


He contends that a lot of professore think that cheatiry is a problem and some are worried about the time whan school or university many not suppont them. That in whay thay refuse to complain against the students. In nation university of northern Carolina, Pery, A professor of microbiology stated that two students had written the answers on the margins of their papers, and showed them to eachothen. Pery talked about this queotion to his collegues and they told hime to give it up became it is useless and at the and, becamse of lack of suppont, he would be humiliated.
In any can he pursued the case and the students mere known as culpable and thin plea for forgivness was rejected. One of the two students confessed and said that he was wrong, but the other asked the anthorities of the university to study the case again. To pery's bad luck, a secondary commission aboliched the decree for lack of enough evidence; and they didn't ask for even pery and his collegues to come as witnesses. After that pery wrote a letter to the commission and seid that the professors of the university are suspicious about the case and didn't know to report cheatings or no. of course after that pery was sent out!
Resont to Examinations withowt procter
Today smart professors with confining the subject matters of research papers and asking unexpected questions about the progress students or making, can present plagiarism. However new internet sites have promised to find the articles that are copied from somerhere else.
For instance organization of playiarism in the internet will compare the student's paper with thousands al other papers and also with the results of research engines in the net.
While professors car control thir classes , many universities and faculties used the old method of exare without procter.
Mc keyb says :'' immoral activities of students in 1960 , have created a distrusted at mosphere that results in overthrow of exams withent procter ''. He also adds :'' Today using these krids of tests without procter is just for increaing honeaty and responsilaikity in students lives ''.
In contrary to those previous examinations that were hold withowt procter in universities such as virginia , today the identity of these exams has changed and students are not obliged to report their cheating during their educational life . But

those students who witness others cheating are encouraged to report it .
If students confess voluenteerly to their cheating , while they are cought , the case is over . In some cases (when the student confesses) the professor talks to him privately and considers a kind of punishmert for him ; In some other cases the accusations are re over with a panishment . But is the students deny their cheating , the case will be studied formally and will be completed with the present evidences .
In a number of universities if students are caught for the first time , they are punished , for instance by a ore digit score . But it they are caught fer a second or third time they maybe sent out or in abeyance .
In Meriland university , students who case canght while cheating, will get ax X mark next to thein one digit score in thein report card.
The letter X indicates that the student has cheated and thus has got this mank. If the student has cheated for the first time, he can ask for the remonal al the letter X from his report card. This will be accepted in the student attends the six-session meeting, howeven the score won't charge at all.
After the time uhen exams vere performed without procter, number of reported cheating cses vere tripled, that in it reached to 204 cases in 1998 in comparison to the go cases in 1990. Gary paolla, the head of an office for judicid cases and inprorement of morality in merilaned university.
Says: "Iam sure that this in crease is not the increase of cheatings but reported cases have increased because today people are more willing to report cheatiry cases."
Today many university advertise against sheating, for instance a student periodical "california Aggie" in california university pablishes a summary of reported cheating cases every week. For example a report maybe abaut a student who has confessed to his wrong doing or a student who in known as a cheater. Jane wilson' the head of Jadicial cases of the university says that such cases can easily be terraced like a policing case.
Of course then in no definite cure for cheating. It is so easy and widespread that a number of students will always do it, but the queation in that it should not be that

much prevalent.
Mc kayb says: "I believe 10 to 20 percent of students cheat when they feel that nobody will see them. Anothen 10 to 20 percent, eithar because of fean from bairy canght or become of moralities never cheat.
In t

he end the discussion is about the other 60 to 80 percent who are not included in thex two groups.
Source: Reader's digest
مباني فر ماليسم
‹‹ عدم تعادل›› و ‹‹ تعادل›› يكي از عناوين محوري جامعه شناسي كاركردگرايي است. در این عنوان محوري ‹‹ فرماليسم›› ازجايگاه ويژه اي برخوردار است. فرماليسم در معناي منفي خود حاكي از شكل گرايي افراطي توأم با افسون زايي جهت حفظ نظام كهن است. در این روش، شكل توجيه گر نظام اجتماعي است و جهت فراگير شدن آن باز توليد رفتار، مناسك و شعاير مرسوم است. ابعاد این موضوع در مقاله زير مورد بررسي واقع شده است.
فرماليسم به مفهوم تظاهر و شيفتگي به آرم و تابلو است و نقطه مقابل تعادل محسوب مي شود. در شرايط فرماليستي (غلظت خودنمايي و وانمود كردن) ، رفتار انسانها عمدتاً تابعي از خيالات و صورت سازي ها نا منسجم است و سياست، اقتصاد و فرهنگ كوچه بازاري وجه غالب دارد. فرماليسم متضمن انجام كارها به صورت تشريفاتي و عمدتاً ناقص (اقداماتي كه غالباً در مرحله مقدمات باقي مي مانند و بدين ترتيب ناقض اصل اساسي وفاي به عهد هستند ! ) و بيشتر در قالب رسمي است. لازم به ذكر است كه جنبه هاي عملياتي مفهوم فرماليسم، فراتر از مفهوم قشري گري است. به عبارت ديگر فرماليسم (تظاهر) يك مفهوم كاملاً عملياتي است.
فرماليسم با مفاهيمي همچون تقلب (قلابي)، برداشت وهم آلود، سخن و فكر عوامانه و غير مهم، سرهم بندي كردن (به هم وصل كردن پديده هاي نامربوط و ناهماهنگ)، عوام فريبي (غل و غش)، توهم نجويي و نوسازي، پوك و پفو پوشالي. چنته خالي، لاف زدن و ماجراجويي، نخبگان اسمي، خواسته هاي سطحي و كم ارزش، امنيت كاذب، سايه گرايي، بازارهاي مجازي، فريب فرمها، ولخرجي (اسراف)، بي هويتي و خودباختگي روبه رشد، جريانات و مجادلات ساختگي سياسي، تبليغاتي و ديپلماتيك، اجماع دروغين، غفلت و سهل انگاري، قيافه حق به جانب به خود گرفتن، ته

كشيدن، بينش ها و روش ها مبتذل، آريه اي و تحميلي، موفقيت هاي ظاهري و گسسته، حيله هاي قانوني و شرعي، خود محوري مقدس معابانه، شباهت هاي مصنوعي جعل عنوان، غلت انداز، همهمه، هركن پركن، ماسك، سر سپردگي، مكلف بودن به تابلو، سرسري، ديمي و زندگي مبتذل و كسل كننده ارتباط مستقيم دارد. مهمترين این مفاهيم كليدي مرتبط را مي توان يك به يك و تا

حد امكان توضيح داد. فرماليستها در صددند فقط تشريفات را حفظ كنند. آنها معمولاً با تقديس حيله گر ها، تفره رفتن، جنگ زرگري، قيل و قال و روش ‹‹اول راه بيانداز و بعداً چاه بيانداز›› كه متضمن تقدم عمل به تفكر و تئوري است، مأيوس هستند. فرماليست ها با سواستفاده از نمادها و

نمودهاي مورد احترام جوامع انساني و شبه افكني و شبه سازي هاي جاهلانه يا مقرضانه در صددند جامعه را از فكر و اقدام به موقه در جهت تأمين منافع ملي و بين المللي خود محروم و منحرف سازند و مردم را با طرح تهديدهاي واهي، مرعوب و منفعل نمايند. این گونه سياست

احتمالاً با هدف مشغول نمودن آحاد جامعه به يكديگر (برپايه سوءظن وبي اعتمادي نسبت به همديگر) و به جان هم انداختن آنان دنبال مي شودكه در هر صورت شديداً به زبان جامعه است. اساساً منشأ سوءاستفاده از قدرت، سوءاستفاده از كلمات خوب و مردم پسندي همچون عدالت آزادي، امنيت و رفاه و آسايش است. كلمات خوب در صورت فقدان ضمانت اجزايي مي توانند موج

فريب و گمراهي مخاطبين شوند. يكي از مهمترين دلايل فقدان يا ضعف ضمانت اجزايي كلمات خوب مي تواند تراكم ضعف مديريتي جامعه باشد. از سوي ديگر، خواسته هاي انسان ها مي تواند محصول حكومتي باشد كه بر خلاف منافع واقعي آنها (مردم) عمل مي كند و كمتر قائل به مراعات حدود و ثغور در كنشها و واكنش هاي خود است. در چنين وضعي از سرمايه هاي ملي به درستي حمايت و محافظت نخواهد شد وحداكثر منابع و اعتبارات كشور در امور تشريفاتي و زائد با حداقل راندمان مصرف مي شود. رواج تقلب و تغيير شكل و پنهان ساختن چهره ها زير نقاب ها و لفاظي ها و شكلك درآوردن هاع يك مشكل رو به افزايش است. كشورهاي جهان سوم غالباً اسير بينش ها و روشهاي سطحي و تقلبي سوداگران بي رحمي هستند كه همچون داروهاي تقلبي يا با كيفيت نازل و با صدور گسترده چك بي محل و همچنين چاپ پول بدون پشتوانه، مراقب مرگبار و

ناگوار فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي براي این گونه جوامع در بر دارد. جهان سوم غالباً گروگان صاحبان قدرتي است كه خود را خيرخواه جامعه معرفي مي كنند و مي پندارند كه نيكو كارند ليكن در این ضعف مفرد در بينش و روش، عملاً تحميل گر تبهكار و زايع كننده منابع انساني و مادي

جامعه خود هستند. این گونه صاحبان قدرت، تعجيل فراواني در كسب و حفظ و بسط منابع فردي و فرقه اي دارند و براي وصول به اهداف خود از اعمال روش كهنه ارباب و رعيتي، جنگ ارزان فروشي (مثل تنزل دادن شأن انسان كاهش ارزش پول ملي و فروش مواد خام با قيمت بسيار ارزان (و سياست گذاري هاي غالباً بي معني غير منسجم و فريبنده ابائي ندارند.
اصولاً نخبگان اسمي كه سخن و فكر و خواسته هاي عوامانه و سطحي دارند و به سر هم بندي

كردن، موفقيت هاي ظاهري، آداب پرستي، اجماع بسيار سست با دروغين قيافه حق به جانب به خود گرفتند جعل عنوان و شبيه سازي هاي بي مورد و مراكز ائتلافي ناپايدار به منظور رد گم كردن دل بسته اند به شدت نگران هستند كه با تغيير وضع موجود، امكان پوشش و امتيازات ناحق و

نادرست خود را از دست بدهند حاصل فعل و انفعالات جامعه اي با اينگونه مختصات حكومتي عبارتست از بسنده نمودن به ثبات و امنيت كاذب و توهم توسعه و نوسازي، رواج بي هويتي و خود باختگي روبه رشد در جامعه و بالاخره تهي شدن از درون و ته كشيدن ! بدين ترتيب فرماليسم بيانگر الگو ي اصلي رفتار در اغلب كشورهاي جهان سوم است.
پس از این مقدمه لازم است به نقد و بررسي مباني و مفروضات فرماليسم بپردازيم. مفهوم ‹‹عدم تعادل›› يك مبني كلي ليكن بسيار عميق براي فرماليسم محسوب مي شود. با این فرض سعي مي شود در این قسمت از بحث با تمركز برروي مفهوم كليدي ‹‹عدم تعادل›› به تشريح و توضيح ابعاد آن پرداخته شود. وجوه عدم تعادل عبارتند از:
بحران هويت كه مي تواند ناشي از فقدان يا كتمان الگوهاي مناسب اجتماعي و تأكيد قدرت سياسي و حكومت به شدت طبقاتي بر خاطرات و انگيزه هاي مبهم و ارزش هاي واهي و تصنعي و تبعيت ناخوآگاه مردم از آنها باشد.
 بزرگنمايي تهديدات از طريق به ابهام كشيدن بحرانها در حوزه سياست داخلي و روابط بين الملل،يكي ديگر از مباني و مفروضات فرماليسم است. از این طريق سعي مي شود تقريباً به صورت دائمي، تصويري بزرگ ولي منفي از حريف و رقيب داخلي و خارجي به موازات آن تصويري بزرگ ليكن مثبت از فرقه حاكم ترسيم گردد (هرچند به صورت كاريكاتوري !) در این بين، مردم بيشتر نقش سياهي لشگر دارند . بزرگنمايي تهديدات از طريق لاف زدن و گزافه گويي و ماجراجويي مبتني بر خودنمايي و دروغگويي و حيله و تزوير صورت مي پذيرد. تبعاً این وضعيت، روابط انساني را بسيار مخدوش و آسيب پذير مي سازد.
 اخبار و زورگويي، متغير مستقل براي تقلب ورياكاري محسوب مي شود. بي توجهي به استقلال فكري تمايلات و علايق معقول و آرزوهاي واقعي انسان سبب كاهش يا توقف رشد اجتماعي آنها مي شود كه خود دليلي براي روي آوردن احاد جامعه به سوي تملق و رياكاري و اعمال رفتار تصادفي و به اصطلاح بدلكاري است. تبعيضهاي ناروا ، تقليدها(ي كوكورانه)، تحقيرها و تبعيد انسانها از جايگاه مناسبشان و نااميدي از تغيير مثبت اوضاع، اعتماد به نفس وقوه ادراك و استعداد انسانها را كاهش داده و هسته وجودي (انسانيت) آنان را سست و ضعيف و مسخ مي نمايد.
نكته اي كه در اينجا حائز اهميت است، این است كه دروغ، پوششي براي زورگويي است. به عبارت ديگر زورگويي در لفافه دروغ ايجاد مي شود و ادامه مي يابد.
 ضعف شديد در بررسي مباني تئوريك يا تئوري سازي، تصميم گيري، اجرا، بازنگري و ارزيابي در فرايندهاي مختلف اداره كشور به كاهش ميانگين مشاركت سياسي و افزايش بي تفاوتي ها و اگرايي هاي اجتماعي مي انجامد. كثرت كارهاي موازي كه به تضعيف اصول و تعويق يا تعطيل

كارهاي اصلي منجر مي گردد از ديگر نتايج این وضعيت است.
 حافظه ضعيف، فراموشكاري و اغلب مكرر مردم كه كمتر تاريخ خودرا مطالعه مي كنند و گذشته ها را به دست فراموشي مي سپارند موجب مي شود كه به سادگي گول ظاهر را بخورند و دنباله رو و اسير ظواهر اعم از سخنان و افكار عوامانه و غير مهم (مطامع، هوسها و اغراض سوء افراد ناسالم و ناصالح) خواسته هاي سطحي و كم ارزش و تحميليع بازارهاي مجازي، جريانات ساخت

گي سياسي و فرهنگي – تبليغاتي، شباهت هاي مصنوعي و در كل، يك زندگي مبتذل شوند.
 فقدان يا ضعف پشتوانه هاي مناسب براي برنامه ها و عملكردها در سطح خردو كلان، يكي از مباني مهم فرماليسم محسوب مي شود. این وضعيت حاصل كم عمقبودن مشروعيت سياسي حكومت، عدم تطبيق نهادهاي سياسي و فرهنگ ملي و غير منطقي بودن فكري عمل سياسي ، اشتغال فراوان به مسائل حاشيه اي تورم قوانين كم محتوا يا بي محتوا ، گسترش بي ضابطگي وترويج غير قانوني ها و رقابت هاي كورو جنون آميز در روندهاي هرج و مرج و اشاعه جعل هويت و تاريخ است. جعل هويت و تاريخ و يا شرح استوره اي تاريخ اساساً به اميد واهي پر كردن شكاف ها و فاصله ها و ايجاديك الگوي عمومي و انحصاري و گرايش بلند مدت تحميلي انجام مي شود !
 اقدامات افراطي اطلاعاتي وامنيتي (مبتني بر نگاه تند امنيتي به مسائل گوناگون و بسيار متنوع جامعه) در شرايط كم اطلاعي رهبران جامعه از اوضاع و احوال واقعي داخلي و بين المللي و به كارگيري روش ها و بينش هاي نامناسب در اداره جامعه و موانع اعلاني و عملكردي ناسازگار و نامناسب آنان، سطح فورماليسم را افزايش مي دهد. اينگونه اقدامات بيشتر تأكيد بر جنبه هاي پرستيژي اقدام دارد و به ندرت به بعد كاركردي و كاربردي رفتارها مي پردازد. بدين ترتيب حكومت هاي فرماليستي متشكل و مبتني بر طبقه فائقه صوري، شبه قوا و طرفداران كم مايه و يا بي مايه كه به مقولات اساسي نظير عدالت، آزادي و امنيت و توسعه به شكل مجازي مي نگرند هستند. بديهي است در مقوله هاي بنيادي ياد شده (كه به شدت مبتني بر خلافيت و طراحي هستند) اتكا به كسانيكه اساساً براي اينگونه امور خطير، اموزشگاه هاي لازم را نديده اند و بدرستي

تربيت نشده اند جواب مؤثر و مفيد نمي دهد.
 ضعف يا فقدان شناخت صحيح و عميق نسبت به اهل معرفت و نيز معيارهاي فضيلت و عدالت كه حاصل تكيه افراطي بر محفوظات و كم توجهي به قدرت استنباط وتعجيل در داروري است موجب ضعف شخصيت ، سرسپردگي ، شيوع آراي سطحي، احساس كاذب وفاداري ، كثرت حاميان ظاهري، بي انصافي ها ، ترجيح اراذل برانسان هاي خير ونيكوكار مي شود. دراين شرايط ، افكار

از درك وساخت صحيح حقايق منصرف مي شود وافراد واجتماعات، بازيچه دست افراد سطحي مي شوند وبه تدريج شخصيت فكري ووجداني آنها زائل مي گردد وايام زندگاني باارزش وتكرار نشدني خود را بالاجبار دروضعيت نامناسبي سپري خواهند كرد.
 سوءاستفاده منابع قدرت اعم از مادي ومعنوي يكي ديگر از عوامل فرماليسم است هنگامي كه اهداف وقوانين ، تحريف مي شوند ومسير بكار گيري منابع معكوس ومنحرف مي گردد، منابع مزبور عملاً تضعيف وضايع شده وبه هدر مي رود وآنچه باقي مي ماند يك سلسله قالب ها وظواهر است كه بازشناسي ضمائر وايجاد تعادل ميان امكانات وآرزوها ووصول به محتواي اصلي اهداف وبرنامه ها را به شدت به تأخير مي اندازد ويا ناممكن مي سازد. منابع قدرت نسبتاً دراين شرايط درخدمت اهداف ومنابع كشور نيست وتنها عاملي براي ايجاد جذابيت هاي كاذب مي باشد ودر چنين وضعيتي ، حدود استفاده از منابع قدرت بيش از آنكه اساسي وماهوي باشد ، شكلي وصوري است وبر روي خصوصيات كلي وعمومي تكيه دارد.
 غلبه عيب جويي برعلم جويي ازديگر مباني فرماليسم محسوب مي گردد . تلاش براي كسب وحفظ قدرت از ظريق جستجوي شباهات ونقاط ضعف ديگران وبه رخ آنان كشيدن با سرعت عمل زياد، يك مشكل فراگير درجهان سوم است. به عبارت ديگر دراين وضعيت ، تلاش براي نفع ديگران( حتي هنجارهاي سودمند ديگران) به اثبات خود ترجيح دارد. دراين حالي است كه به دليل تغيير زمان انقلاب ارتباطات واطلاعات، عيب جويان كه غالباً همان بي هنران هستند سرانجم مجبور خواهند شد هنجارهاي پذيرفته شده عمومي را بپذيرند وخود را با آن تطبيق دهند. لازم به ذكر است كه استمرار عيب جويي كه مبتني برنوعي بد بيني افراطي است مشكل انفاق اجتماعي، تظاهرات ارتجاعي وازخود بيگانگي را دامن مي زند. فرايند توسعه درصورت ادامه چنين وضعيتي دچار انقطاع خواهد شد، زيرا انسان ها به دليل بدبيني افراطي وشديد نسبت به دولت وسياست وحتي نسبت به يكديگر به انفعال كشيده مي شوند. نكته اي كه دراين مورد حائز اهميت فراوان است این است كه باند بازي وفرقه گرايي ( بخش نگري برمبناي تفكر قومي ونژادي ومذهبي ) وعمليات رواني آشوب ساز، متد اصلي عيب جويي محسوب مي شود.

نتيجه
مباني ومفروضات فرماليسم دراصل ، مميز ارزش هاي حقيقي انساني از ادعاي حمايت از این ارزش ها است . مباني مزبور مي تواند آگاهي هاي لازم را براي مواجه با ظاهر سازي ها، افراط گري هاو ابتذال وكنترل مصاديق ومكانيسم هاي پيچيده فرماليسم ومتقابلاً زمينه سازي به منظور دستيابي به وضعيت متعادل دراختيار جامعه بگذارد. نگارنده معتقد است درك صحيح وبه موقع

مباني ومفروضات فرماليسم مي تواند به كاربرد مؤثرفهم تاريخي درمورد عمل سياسي وبازسازي ارزش هاي اساسي انساني وتبيين وتعيين سنجيده رفتار وتحولات سياسي – اجتماعي كشور در آينده كمك شاياني نمايد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید