whatsapp call admin

مقاله در مورد نظریه استراتژیک و تجزیه محیطی

word قابل ویرایش
28 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نظریه استراتژیک و تجزیه محیطی

۱- تجزیه محیط شغلی . ۲- رقابت وساختار ومقررات صنعت.
۳-موقعیت استراتژیک وارزش افزوده. ۴-تحلیل SWOT (قدرت- ضعف – فرصت و تهدید).
۵- پیش بینی وضع محیط. ۶- طراحی سناریو
اطلاعات موقعیت استراتژیک به ماکمک می کند که هماهنگی بین سازمان ومحیط بیرونی آن رادرک کنیم .

وضعیت اولیه صنعت داروسازی اروپایی نشان می دهد که چطور ساختارهای شرکت به وسیله نیروهای محیطی خارجی تحت تأثیرقرارمی گیرند. موقعیت ها وتوانایی سازمان را برای ایجاد واضافه کردن ارزش گزارش می کنند درنتیجه ارزش افزوده درارتباط با تجزیه وتحلیل های SWOT(قدرت –ضعف-فرصت –تهدید) شرح داده می شود. این فصل با ارزیابی ماهیت ازمحیط شغلی شروع می

شود ودر ادامه به تأثیر مقررات براستراتژی های شرکت وصنعت توجه دارد .. علاوه براین همانطور که دربحث تطابق E-V-R دیده شدموقعیت ها باید تغییر کند. گاهی تغییر پیوسته وافزایشی است وگاهی اوقات برجسته تر یا منقطع تر است. برای فهمیدن ودرک تغییر دوم ذکرشده فصل بعدی بابحثی پیرامون ساخت سناریو وبرنامه ریزی شروع می شود.

مدیریت دریک دنیای بسیار آشفته : موضوع سهامداران به عنوان چندین نیرو ازنیروهای محیطی درنظر گرفته می شود که سازمانی راتحت تأثیرقرارمی دهد که آشکارا درشرکت دارای نفع وسودی باشند . بطور ساده سهامداران باید ازلحاظ قدرت وسودشان طبقه بندی شوند همانطور که درشکل ۱-۷ نشان داده شد به راحتی می توان ازیک شبکه چهارضلعی برای این موضوع استفاده کرد. اینها باید با آنهایی که قدرت دارند باید رضایتشان جلب شود مخصوصاً اگر که مایل به انجام فعالیت های سازمان باشند . آنهایی که قدرت نسبتاً کمی دارند اماسودبیشتری دارند نیز باید موردتوجه قراربگیرند. رقباتأثیر زیادی براستراتژی های عملکردی ورقابتی شرکت دارند وموضوع موردبحث فصل ۸ می باشند .
اگر یک شرکتی درصدکنترل رشد , تغییر وتوسعه می باشد باید درجستجوی نیروهایی باشد که فرصت هایی را برای رشد وتغییر ایجاد می کنند ونیزتهدید ها رابرای پاسخگویی رابه تقاضا ها بوجود بیاورند . مدیران باید ازنیروها وتغییرات محیطی مطلع باشند ومنابع سازمان را برای سود بردن ازفرصتهامقابله وبرخورد باتهدیدات اداره کنند. درعوض رهبراستراتژیک قطعیت انجام این مسأله رانشان دهد ونیزباید تناسب ارزشها وفرهنگ های سازمانی رابرای رسیدن به عوامل کلیدی موفقیت نشان دهد. بطور کاملاً ساده محیط شوک به سازمان می دهد وروشی ازطریق آن منابع بکارگرفته می شوندکه توانایی کنترل این شوک هامشخصص می کنند.
این مسأله به تطابق E-V-R (محیط – ارزش – منبع) مربوط می باشد.
چندین مرتبه نمودارهای مربوط به عواملی کارآمد که موفقیت رادرمحیط تجاری یاشغلی بوجود می آورند ساخته ونگاهداری شده اند . همانطور که نیروهای محیطی ورقابتی تغییر می کنند واقعیت اخیر مورد نیاز برای موفقیت رقابتی ازنمودار سازمان دور می شود. درنتیجه یک نمودار جدید ضروری است . ناپیوستگی نمودارها نیاز به تغییرات بیشتر وبرجسته تری دارد. تسریع این تغییرات یک کار کلیدی مدیریتی است.دریک محیط آشفته برای ایجادتطابق E-V-R سازمان باید استراتژی ه عقایدش را تغییردهد. مینی کیس ۲- ۷ تغییرمهم نمودارUK کشاورزی را نشان می دهد.
شکلی نیست که دنیا یک بازار بزرگ است . بازارهای سرمایه , تولیدات وخدمات , تکنیک های ساخت ومدیریت همگی ازلحاظ ماهیت جهانی می شوند. در نتیجه شرکت ها می فهمند که آنها باید درتمام دنیا ( دریک بازارهای جهانی) رقابت کنند.

Maurice saatchi: درتجربه من درشرکت های صنعتی بزرگ مشکلات تهدیدهای زندگی صنفی دربیش ازیک دوره طولانی پیشرفت می کند نباید به این مشکلات اجازه رشدداداماحل این مشکلات رابه عهده مدیرکل گذاشت اوفردی بی حال وازخودراضی است که به خودفریبی وتبریک خودشان بابیان عالی علاقمندند. به عبارت کوتاه خودمدیریت مشکل ساز است .
Eugene Anderson: چگونه می توانم زمانی که کریکت بازی می کنم انتظارموفقیت داشته با

شم درحالیکه سایر مردم به تمرین کاراته مشغولند .
شکل ۲-۷ تأکید می کند همانطور که روزبه روز صنعت ها وبازارها جهانی می شوند کیفیت هم مهمتر ازمنبع ومحل ساخت می شود. مردم بریتانیا مثل مردم بقیه جهان ادعا می کنند که بریتانیا بهترین کشوراست اما این درصورتی درست است که محصولات این کشوردرسطح جهانی باشند. برای دستیابی به کیفیت وشهرت جهانی , شرکت هاباید ازدانش وعقاید جدید استفاده کنند دربهترین سطح جهانی عمل کنند وشبکه های بین المللی وشرکایی داشته باشند تا به بهترین منابع درسراسر جهان دسترسی داشته باشند.
دراین محیط پویا آمریکا مهمترین رقیب کشورهاست. چون صنایعش را بطور تکنیکی توسعه می دهد وخودش را به نوکر اقتصاد تبدیل کرده است. این کشور راه های تولید، بخش های خصوصی مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری دربخش های خیلی خطرناک وجدید را پیدا کرده است و قوانینی بوجود آورده که مانع انعطاف پذیری نیروی کار نمی شود. اروپا معمولاً محدودتر ازآمریکا ست گرچه عملیات بین کشورها حتی دراتحادیه اروپایی متنوع است .
اگرچه مثال های دنبال شده بریتانیایی هستند ویک موضوع مهم را بیان می کنند ولی داستانهای ساده ای ازبخش های دیگر می توانیم بگوییم . زمانی که نخست وزیر کشاورز بریتانیا
thatcher Margaret درسال ۱۹۷۹به قدرت رسید اوبه سرعت تشخیص داد که فاصله تولیدی عمیقی بین بسیاری ازشرکت های بریتانیا وجود داردوعقیده داشت که بهترین فرددرجهان است . اومبادرت به کاهش این فاصله بین شرکت های بزرگ وکوچک کرد گرچه دربسیاری صنعت ها این فاصله باقی ماند ولی او موفق بود. دربعضی صنعت ها بریتانیا بهترین شرکت ها را دارد اما چند مرکز صنعتی وسیع عالی وجود دارد. دربخش موتور ماشین فقط دوشرکت کاملاً بریتانیایی باقی مانده است . TVR , Morgan نقش مناسب بسیارکوچکی دارند. Rover یک سازنده صنعتی است

که اخیراً محدودبه ساخت Bmwشده است ازلحاظ مالی ضعیف است وازلحاظ تجهیزات وابسته به تکنولوژی رقباست . درحال حاضر Ford مالک Jaguar و Land Rover است. Vauxhall یک شرکت تابعه ازموتورهای اصلی است . پژو , هوندا, نیسان و تویوتا قطعاً همگی آنهادرکارخانه های UKمونتاژ می شود . کارخانه ساندرلند نیسان مهمترین طرح تولیدی آنهاست باوجوداین شرکت های

بریتانیایی ازلحاظ کیفیت بالا , تکنولوژی پیشرفته ,در بخش ساخت فرمول یک مقتدرهستند. Williamsو Mclaren تنها یک رقیب جدی دارد وآن Ferrari است . دراصل مونتاژ تلویزیون با طرح های بریتانیایی مشابه است که توسط سازندگان ژاپنی وفرانسوی اجرا می شوند.
جایی که در یک صنعت، شرکت های جهانی منحصر به فردی وجود دارد اغلب دنباله بزرگی از عاملان کوچک وجود دارد.مهمتراینکه میانگین تولید در بریتانیا کمتر از میانگین بسیاری زا رقبای عمده آن است. به طور ساده همانطور که کشورهای بریتانیایی پیشرفت کردندو بهبود یافته اند بقیه کشورها نیز همین پیشرفت را داشته اند. ممکن است بریتانیا فاصله تولیدی اش را کاهش داده

باشد و آنقدر قدرت داشته باشد که این فاصله زیادتر نشود اما این فاصله از بین نرفته و مطمئناً رقبا می توانند آنرا مغلوب کنند.
شکل ۱-۷  پیشرفت صعودی ونزولی دربالا وپایین خط مورب
 در مرکز صنعت های مختلف در بخش های مختلفی هستند. موقعیتی که دراین جا روی خط اریب نشان داده شده با کشور به طور خاصی جمع شده
 UK با ترکیبات به وسیله پیشنهاد محرک و هزینه کار کم پایین می افتد تا سرمایه گذاری داخلی را جذب کند برای مثال با شرکت هوایی و داروسازی UK به وضوح در بخش خلاقیت است.
 UK باید تمرکز بیشتری روی خلاقیت داشته باشد تا روش را بر عکس کند. به عبارت دیگر به طور افزایشی فقط تهیه کننده می شود تا رهبر و پیشرو صنعت شود. گرچه خلاقیت نیاز به قدرت و اصول نیروی کار مدیریتی دارد که UK ممکن است آنها را نداشته باشد.
 خلاقیت به تولیدات و خدمات (بهبود اصلی در ارزش- دریافت نوع و عملکرد) و مرز های بازار در ارتباط دارد (جذب مصرف کننده های جدید- فراهم کردن ارزش های جدید با توجیه نیازهای فردی مؤثرتر)

گرچه آینده رقابت برای UK در کاهش حقوق قرار نمی گیرد تا با اروپای غربی و اروپای دور رقابت کند و بنابراین مار پیچ، انتظارات روبه پایین را به وجود می آورد. بیشتر در پیدا کردن راه های جدید خلاقیت – افزایش ارزشی- تشخیص و رهبری مصرف کننده ما قرار می گیرد. بدون پایداری بعضی برگشتها برای ایجاد و نگهداری تمیز و سازمانهای مؤثر ضروری هستند. این موضوعات در جعبه ۱-۷ جستجو می شوند.
چند چهارچوب برای مطالعه محیط سازمان وجود دارد. علاوه بر توجه به Stakeholders ش

رکت در واحدهای قدرت – نفوذ- نیاز و انتظار تجزیه PEST مفید است. این یک توجه مستقیم و اصلی از تأثیرات تکنیکی – اجتماعی- اقتصادی و سیاسی است. این بررسی به ما کمک می کند که تغییر فرصت ها و معاملات را واضح کنیم.
نوعی از Stakeholders و نیروهای محیطی یک شاخص مفید از روش ساختاری خیلی تخصصی برای سازمان است تا آن روش را بگیرد. در جایی که محیط پیچیده ، آشفته و نامشخص است برای سازمان ضروری است که هوشیار و با شتاب عمل کنند. روش طراحی شده دقیق در محیط های پایدار و قابل پیش بینی ایده آل است و در جاییه محیط تغییر می کند یا تحت تأثیر قرار می گیرد باید یک روش مثبت و فعال را توسعه داد.
در ک محیط
گرچه نیروهای تشکیل دهنده محیط می توانند لیست شوند و در دسترس فرصتها و معاملات باشند ولی پیش بینی تغییرات ممکن می توانند مورد نظر ما باشد مهمترین هدف مدیران آگاهی و دیدگاه در حال پیشرفت است. مقالات مهم به عنوان بخش از تجزیه SWOT (قدرتها- ضعفها- فرصت ها و تهدید) به خوبی فهرست بندی شده اند . آنها بخش اصلی مراحل طراحی را تشکیل می دهند و برای پیشرفت و ارزیابی تغییرات ساختاری ممکن مورد استفاده قرار می گیرند. گرچه مدیران همیشه باید مراقب باشند که تغییرات – تصمیمات و اعمالشان همانطور که اختصاصی است و واکنشی و فعالانه هم باشند. به عبارت دیگر آگاهی آنها بیشتر به دلیل هوشیاری و توجه پایدار آنهاست نه به دلیل تجزیه بالینی مجزا. این در حالتی وابسته به سیستم اطلاعاتی هر سازمان- منابع اطلاعاتی بیرونی و فواید ایجاد شده از آن و توانایی مدیران منحصر به فرد است تا حوادث برجسته اساسی و مهم را که باعث هوشیاری آنها می شود ارزیابی کنند. در حالی که تأثیرات و نیروهای محیطی به وضوح وجود دارند و تغییر می کنند چه موضوعاتی احساسی مدیرانی است که در مشاهدات و تجربیات آنها جای می گیرند. برای مثال مقصودی که آنها به اطلاعات نسبت می دهند توانایی های مدیر به درک اصلی و تجربی تمام مراحل ساختاری وابسته است . اگر مدیران قادر باشند که جنبه های ساختاری را بشتر از جنبه های تابعی به کارگیرند مفیدتر است چون آنها ممکن است فرصت ها و معاملاتی را در مناطق بیرونی ویژگی مخصوصشان دریافت کنند .
ابهام، پیچیدگی و پویایی

Duncan (1972) بحث کرد که محیط مبهم تر ، پیچیده تر یا پویاتر از آن است مثالی از یک سازمان که با یک محیط کاملاً پایدار، ساکن و نسبتاً مشخص مواجه می شود یک اداره پست روستایی کوچک است. در حالی که بیشتر سازمان ها با ابهام بیشتری روبرو می شوند علاوه بر این مدیرانشان از رقابت بیشتری لذت می برند. در سالهای اخیر موقعیت اداره های پست روستایی کوچک مبهم تر شد و بسیاری از آنها بسته شدند. گرچه در همان زمان ادراه پست به امکان

پیشنهاد یک طبقه جدید از خدمات بانکی توجه کرد . اداره پست تشخیص داد که روزنه ای از فرصت ها وجود دارد مثل بانهای خیابان بالا که به هم می پیوندند و شاخه های کوچک را می بندد. با وجود اینکه آنها شاخه هایی در هر شهر دارندکه ظرفیت اضافی و محیط امن را برای وجوه نقدی رواج می دهند. این پیشرفت بدون حمایت و همکاری بانک اصلی عملی نیست که از یک طرف از تبلیغ فواید سود می برند و از طرفی دیگر مشکل جدیدی از رقابت را برای بعضی از خدماتشان تشکیل می دهند. تا کنون بانک ها فقط با بی میلی همکاری می کردند. دولت طرح هایش را برای کامپیوتر های جدید آغاز کرد تا اداره پست به مرکز اینترنتی تبدیل شود و به اطلاعات خدمات متنو

ع دولت دسترسی داشته باشد. اگر آزمایشات موفق باشد آنها می توانند ادارات پست بیشتری را باز نگه دارند. در حالی که روزنه های فرصت همیشه باز است علاوه بر این پنجره ها بسته هستند. در بهار سال ۲۰۰۰ زنجیره خرده فروشی ها CQA باز شد تا تمام شاخه های آن را در UK ببندد. ذخایر و طبقاتشان برای بیشتر مصرف کننده ها در آن زمان غیر متداول می شوند. زمانیکه مصرف خرده فروشی کاملاً ساکن باشد بازرگانی الکترونیکی جدید زیاد می شود با سوپر مارکت هایی مثل Asda که طرح های متداول و مد را با قیمت کم می فروشند، بیشترروی رقبا متمرکز می شود .
محیط پویا
پویایی با چند عامل افزایش میابد . تغییر تکنیکی سریع شامل هر تولید- مرحله یا استفاده از وسائل آینده است که این تغییرات به سرعت اتفاق می افتد سازمانها باید از فعالیت تهیه کننده ها و تهیه کننده های اصلی- مصرف کننده ها و رقبایشان آگاه باشند. در جایی که رقابت یک مرحله جهانی است تغییر در بازار های مختلف ممکن است متفاوت باشد و بازرسی رقابت سخت تر می شود. در این مراحل آینده مبهم و نامشخص می شود. ریسک کردن و رهبری entrepreneurial خلاق به عنوان ساختارهای دنبال شده در گذشته یا اصلاحات آنها لازم و ضروری است و ممکن است زیاد اختصاصی نباشد .
محیط پیچیده در جایی که نیرو و تغییرات به سختی درک می شوند محیط پیچیده است. اغلب مقدار پیچیدگی و پویایی با هم اتفاق می افتد. تکنولوژی براساس صنعت واینترنت براساس تجارت مثال های خوبی ازاین نوع هستند . ساختارسازمان – درجه تمرکز زدایی ومسئولیت واقتداراعزام شده به مدیر ازطریق سازمان ، سیستم های اطلاعاتی پیچیده اداره کردنی تری را انجام می دهند. مدیران باید برای تغییرات وانعطاف پذیری در روش شان آزاد ومسئول باشند تا پیچیدگی را به موفقیت اداره کنند.
بنابراین آگاهی مدیریتی وتغییر روش مدیریت مسئله اصلی درمحیط های مبهم است . اگر مدیران ازنظر ساختاری آگاه – انعطاف پذیر ومسئول تغییرات مناسب باشند پس آنها شرایط پویا وپیچیده را درک واداره می کنند. مدیران دیگری که آگاهی کمتری دارند ممکن است با شرایط مبهم تری مواجه شوند که همیشه به فشارهای موجود درسازمان بیشتراز حضور دریک محیط تحت کنترل ومدیریت پاسخ می دهند. ازاین روجنبه قاطع مدیریت ساختاری ، درک ومذاکره با محیط است به خاطر اینکه آنرا تحت تأثیر قراردهد به طور ایده آل حوادث را کنترل کند.
تأثیرات محیطی

شکل ۱-۶ نشان می دهد که چطور سازمان یکی ازچند رقیب خاص درصنعت است ودرجه کم یا زیاد رقابت به وسیله تصمیمات – ساختارهای رقابتی وخلاقیت دیگران تحت تأثیر قرارمی گیرد. این وابستگی به همدیگر قاطع است ودرنتیجه تصمیمات ساختاری باید همیشه حاوی چند ارزیابی ازتماس وعکس العمل آنها درشرکت های دیگر باشد. بطور مساوی یک شرکت بایدازچگونگی رفتار رقبا درهر زمانی کاملاً آگاهی داشته باشد.
بنابراین این صنعت مستقل ووابسته به صنعت های دیگر است صنعت هایی که تجهیزاتش را

ازآنها می خرد و صنعت هایی که بازار تولیدات و خدمات آنهاست. به طور اساسی این به مدل نیروهای (Porter) ارتباط دارد که یک صنعت را سودمند تعیین می کند در فصل ۸ به این موضوع می پردازیم. ارتباط بین یک شرکت با خریداران و تهیه کنندگانش برای چند دلیل قانع است. ممکن است تهیه کنندگان کارشان را بد انجام دهند و در نتیجه تهیه کنندگان ممکن است تهدید شوند. آنها به طور مساوی با نوع آوری کار می کنند تا با سازمانی که از آن چیزی که تهیه می کنند تمامی بر قرار کنند. خریداران ممکن است تحت فشار رقبا تهیه کنندگان را به خط دیگری بیاندازند. آگاهی ساختاری و اعمال نفوذ روی سازمانهای وابسته مهم است. شرکت ها وصنعتهایی که شامل آنهاست از محیط وسیع تر اضافی است. این محیط شامل نیروهایی است که تحت تأثیر سازمان است و در حالتی بوسیله آنها تحت تأثیر قرار می گیرد اهمیت نیروهای خاص برای سازمانهای منحصر به فرد و در شرایط خاص کم یا زیاد می شود. مدیران وجود این نیروها- چگونگی تأثیر آنها برروی سازمان و چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن آنها را تصدیق می کنند و این یک مسأله مهم است. Mintzberg از استراتژی مهارت استفاده کردتا توضیح دهد که چگونه مدیران از تجربه و انجام و پیشرفت استرتژی های محیطی مورد نیاز مطالبی یاد می گیرند. او مراحلی را خیلی راحت می بیند مثل خاک رسی که بیهوده شکل گرفته و ایجاد یک موضوع تمام شده اگر یک سازمان به یک تغییر تعیین شده مبادرت کند جنبه های خاص استراتژی تکمیل شده را تغییر دهد همانطور که هر روز با تجربه واضح تر می شود که چه طور نیروهای محیطی را بهتر اداره کنند. مدیران وجود ساختارهای تابعی و رقابتی را به طور مساوی می پذیرند. همانطور که آنها فرصت ها و تهدیدهایی را می بینند و بتدریج چیزها را تغییر می دهند. به هر حال هدف ما تقویت منابع و ارزش های سازمان است که با تغییر محیط جور می شود.
نیروهای خارجی ، تجزیه PEST

تجزیه PEST چهارچوبی است که نیروهای محیطی به عنوان نیروهای تکنیکی- اجتماعی- اقتصادی و سیاسی طبقه بندی می کند. گاهی دو عامل محیطی و قانونی به آن اضافه می شوند و تجزیه PESTEL را می سازند اما این موضوعات در طبقات دیگری جای می گیرند. شرایط اقتصادی تحت تأثیر مقدار سخت یا آسان بودن قرار می گیرد تا در هر زمانی موفق و مفید باشند چون آنها تحت تأثیر سرمایه موجود- هزینه و تقاضا هستند. برای مثال اگر تقاضا سبک باشد و هزینه سرمایه کم باشد سرمایه گذاری و رشد انتظارات مفید برای شرکت لذت بخش است. در شرایط مخالف ممکن است احتمال سود دهی از طریق صنعت کم باشد. موفقیت مناسب و به موقع استراتژی های

خاص بوسیله شرایط اقتصادی تحت تأثیر قرار می گیرد. زمانی که اقتصاد به عنوان یک بخش خاص یا کلی اقتصاد رشد می کند ممکن است برای تولید یا خدمات تقاضا وجود داشته باشد که در شرایط کسادتر تقاضا وجود ندارد. به طور ساده فرصتی که از یک ساختار استخراج می شود به طور موفقیت آمیزی متکی به تقاضای موجود در شرایط رشد دارد. گرچه معمولاً اقتصاد کساد یک تهدید است که باعث می شود بعضی سازمان ها از تجارت خارج می شوند و فرصتی برای بعضی

سازمانهای دیگر باشد.
سیاست ها و سیاست دولت بر شرایط اقتصادی تأثیر می گذارد به طور مساوی تأثیر زیادی روی تصمیمات دولت می گذارند. تنها مطلب منتشر شده اروپایی ها درباره این است که آیا کشورهای اروپایی منتقل می شوند یا خارج از محدوده باقی می مانند. در هر زمانی هر کالای وارداتی یا صادراتی می تواند ارزان گران باشد که متکی به نرخ تبادل پول دارد گرچه راه های دیگری در تصمیمات دولت وجود دارد که همانطور که فرصتها و تهدیدهایی بوجود می آورند زمان را به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می دهند . در حالی که شرایط اقتصادی و سیاست دولت ارتباط نزدیکی با هم دارند آنها تحت تأثیر نیروهای محیطی دیگری هستند که بر سازمان تأثیر می گذارد. بازارهای سرمایه گذاری شرایطی را برای سهام سازمان تعیین می کنند آنها می توانند در معرض کنترل دولت قرار بگیرند و به وسیله شرایط اقتصادی متداول راهنمایی شوند. نرخ سود به

حساب گذاشته شده برای قرض ها به وسیله تورم و اقتصادی بین المللی تحت تأثیر قرار می گیرد گرچه نرخ تعیین شده ممکن است بوسیله بانک مرکزی تعیین شود. (مثلاً بانک انگلستان) و همیشه بوسیله تقدم دولت تحت تأثیر قرار می گیردبا هزینه کردن دولت ذخیره پول را افزایش یابد و بازارهای سرمایه گذاری سبک تری ایجاد می شود. انتظارات Shoreholdrs با توجه به عملیات شرکت- تمایلشان برای فراهم کردن سهام منصفانه تر یا تمایلشان برای فروش سهامشان تحت تأثیر قرار می گیرد. بازار کار وجود اصول خاص در سطح منطقه ای و ملی را منعکس می کند که

تحت تأثیر آموزش قرار می گیرد. که بر دولت و شرکت های منطقی دیگر تأثیر می گذارد. هزینه کار بر تورم – روش های کلی صنعتهای دیگر و نقش و قدرت اتحادیه های تجاری تأثیر می گذارد.
محیط فرهنگی اجتماعی تقاضاها و سلیقه ها را encapsulates می کند که با درآمد مستعد و متداول فرق می کند و تغییرات کلی فرصتها و تهدیدهایی برای شرکت های خاص ایجاد می کن

د. بعد از چند سال محصولات جدید به شرایط اشباع بازار تغییر می کنند. همینطور ارزش ها و ساختارهای پیشرفت نیز باید تغییر کنند . به طور ساده بعضی محصولات و خدمات اطراف دنیا با انعکاس پایین فروخته می شوند اما اینها چه طور ارتباطی غیر عادی هستند. شکل ۳-۷ نشان می دهد که چه طور طراحی ماشین لباسشویی برای کشورهای اروپایی مختلف سلیقه های مختلف را نشان می دهد. سازمانها باید از تغییرات دوموگرافیک مثل ساختار جمعیت پایین- وفور نعمت- مناطق و تعداد کارهای آگاه باشند و بنابراین می توانند تقاضاهای مهمی را به عنوان تقاضای کلی برای محصولات و خدمات خاص ایجاد کنند تهدیدها برای وجود محصولات ممکن است افزایش یابد فرصت ها برای تشخیص و بخش بازار بوجود می آید.
تکنولوژی در یک جنبه بخش از سازمان و بخش صنعتی مبدل است و برای ایجاد فواید رقابتی از آن استفاده می کنند. گرچه تکنولوژی بیرونی صنعت می تواند تسخیر و استفاده شود و دوباره با تشویق دولت تحت تأثیر قرار می گیرد. برطرف کردن موانع تکنیکی صنعت های جدیدی را بوجود می آورد که ممکن است تهدید را که سازمانها بوجود آورده اند ثابت کند محصولات یا خدمات ممکن است زاویه را بسازندو شرکت هایی که در این روش تحت تأثیر قرار می گیرند باید در این احتمال هوشیار باشند. تکنولوژی جدید می تواند به طور مساوی محصول مفیدی را در صنعت ساخت و خدمات ایجاد کند اما در حالتی که خرید آن نیاز به سهام و احتمال آموزش کارمندان قابل استفاده را دارد.
مثالهایی که در اینجا به آن اشاره کردیم فقط چند تا از این مثالهاست ومدیران منحصر به فرد باید تصدیق کنند که چطور این نیروهای کلی بر روش های خاص سازمان تأثیر می گذارند. نمودار ۱-۷ فهرت کلی از تأثیرات و نیروهای محیطی را ایجاد می کند برای ایجاد یک مثال اختصاصی جعبه ۲-۷ تجزیه خیلی اختصاصی و کوتاه PEST را از نیروهای محیطی تحت تأثیر صنعت کارت اعتباری را نشان می دهد و تعدادی از تأثیرات اصلی را دریافت می کند. این نمودار تصدیق می کند که چطور یک تجزیه برای کمک به فرصت ها و تهدیدهای بوجود آمده مفید باشد.
هرسازمان محیطی مؤثر بر نیروهای قوی تشکیل می دهند که بر تصمیم گیری تأثیر زیادی می

گذارد قویترین نیرو برای بعضی تجارت های نعتی و خدماتی مصرف کننده است و برای دیگران رقیب است. در بعضی شرایط تهیه کنندگان می توانند قاطع باشند. در حالتی از چند تجارت کوچک نیروهای خارجی تلقین می کنند که تجارت حلال بماند یا نه. یک مشکل بزرگ برای بسیاری از

تجارت های کوچک به مدیریت جریان نقدی ارنباط دارد (مدیران قادر باشند که چک هایشان را در زمان مقرر پرداخت کنند و آنقدر قوی باشند که مصرف کننده ها را وادار کنند که فاکتورهایشان را به موقع پرداخت کنند) یک قرارداد فرعی کوچک تجاری فلز که بیشتر برای کارخانه های بزرگ ماشین کار می کند، تهیه کننده اصلی آن یک سازمان بزرگ مثل steelscours بریتانیا است که قدرت ترغی

ب کی دارد. ممکن است پرداخت ها به تأخیر بیافتد و مصرف کننده ها خیلی زیاد و مهم باشد که به هر روشی تهیه شده باشند برای مثال وارد کردن کار بیشتر برای آنها، ضمناً ذخائر باید پرداخت شود یا در آینده به صورت قبض به تعویق انداخته شود. برای تمام مدیران ضروری است که دیدگاه هایی داشته باشند که چطور سازمان به وسیله محیط تحت تأثیر قرار می گیرد. علاوه بر این برا

ی آنها مطلوب است که توجه کنند چطور بعضی از نیروهای محیطی تحت تأثیر قرار می گیرند و اداره می شوند تا فوایدی را برای سازمان به دست آورند. این در مورد تجارت های کوچک همانطور که

قدرت کمتری دارنداحتمالش هم کمتر است. شرکت های کوچک باید محیطشان را برای فرصت ها و تهدیدها ارزیابی کنند به خاطر اینکه جایی را به وجود آورند که بتوانند فواید رقابتی را بدست آورند و تمرکز بیشتری روی منابع شان داشته باشند. برای بسیاری از سازمان های غیر مفید مثل تئاترهای دولتی و موزه های بزرگ، دولت یک نیروی محیطی بزرگ تشکیل می دهد چون هر یک از این

سازمان ها به روش های مختلفی وابسته وامهای دولت هستند. در UK خدمات سلامتی ملی NHS به سیاست های دولت خیلی وابسته است که بر تمام مناطق تصمیم گیری تأثیر می گذارد حقوق مشاورین- پرستاران- بیمارستانها و بخش های جدید و تجهیزات جدید به وسیله تصمیمات دولت تعیین می شوند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 28 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد