مقاله در مورد وظایف مدیریت بودجه ، تشکیلات و منابع انسانی

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

وظایف مدیریت بودجه ، تشکیلات و منابع انسانی

فهرست صفحه
شرح وظایف مدیریت بودجه ، تشکیلات و منابع انسانی ۱
شرح وظایف کارشناسان ۳
کارشناس برنامه ریزی بودجه عمرانی ۵
کارشناس برنامه ریزی بودجه درآمد اختصاصی ۷
پیش بینی و برآورد درآمد اختصاصی دانشگاه ۸
کارشناس بهبود روشها ۸

کارشناس آمار و اطلاعات ۹
کارشناس تشکیلات ۱۰
کارشناس آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی ۱۱

شرح وظایف مدیریت بودجه ، تشکیلات و منابع انسانی
_ تهیه و تنظیم بودجه (جاری ، عمرانی ، تملک دارائیهای سرمایه ای و … ) دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط .
_ بررسی بودجه پیشنهادی واحدهای مختلف و تلفیق و هماهنگی بودجه پیشنهادی در چارچوب اهداف و ضوابط دانشگاه .
_ تهیه و تنظیم موافقت نامه های لازم پس از تصویب و ابلاغ بودجه براساس برنامه ها و فعالیت ها .
_ ابلاغ بودجه مصوب به واحدهای دانشگاه و نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات در قالب برنامه ها و فعالیت ها با همکاری مدیریت مالی .
_ پیش بینی اعتبارات ارزی دانشگاه به منظور ماموریتهای علمی و … و تامین تجهیزات ، لوازم ، کتب و نشریات موردنیاز .
_ تهیه و تدوین برنامه نیروی انسانی با توجه به سیاستها و برنامه های میان مدت و بلند مدت دانشگاه و ملحوظ داشتن وضعیت عرضه و تقاضا ( ورود و خروج ) نیروی انسانی و پیشنهاد به مراجع ذیربط جهت تصویب .
_ انجام بررسی های ساختاری در رابطه با وضعیت واحدهای سازمانی دانشگاه و نحوه سازماندهی پست های سازمانی با توجه به نیازها و برنامه های آتی و پیشنهاد طرح های ساختاری موثر و کارآمد جهت تصویب به مراجع ذیربط .
_ مطالعه و بررسی مستمر شرح ماموریتها و وظایف واحدها و پست های سازمانی به منظور ایجاد تعادل ، تناسب و توازن تشکیلاتی و توسعه و غنی سازی مشاغل .
_ تهیه و تدوین دستور العملها و آیین نامه های مرتبط با نیروی انسانی ( انتخاب و انتصاب ، تشویق و تنبیه و ..) و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح جهت تصویب با همکاری و مشارکت مدیریت امور کارکنان و رفاه .
_ مستند سازی فرآیندها و روش های انجام کار و تجزیه و تحلیل آنها به منظور بهبود مستمر فرآیندهای کاری .
_ کارسنجی و زمان سنجی وظایف و فعالی تهای پس تهای سازمانی به منظور تهیه استاندارد نیروی انسانی مورد نیاز و پیشنهاد به مراجع مافوق.

_ تجزیه و تحلیل مشاغل غیرهیات علمی موجود دانشگاه و تهیه و تدوین شرح مشاغل و شرایط احراز آنها.
_ طراحی مسیر شغلی و برنام هریزی کار راه ههای شغلی کارکنا

ن.
_ انجام کلیه امور مربوط به نیازسنجی، برنامه ریزی و ارزشیابی آموزش کارکنان غیرهیات علمی.
_ نظارت بر نحوه برگزاری و اجرای دور ههای آموزشی کارکنان توسط مراکز و موسسات آموزشی.
_ برنامه ریزی به منظور شناسایی نیازهای آموزشی و توانمند سازی کارکنان و مدیران دانشگاه.
_ مطالعه و بررسی رویکردهای ارزشیابی عملکرد کارکنان و تهیه طر حهای مناسب ارزشیابی عملکرد با توجه به شرایط دانشگاه با همکاری مدیریت امور کارکنان و رفاه.
_ بررسی و مطالعه وضعیت استقرار فیزیکی نیروی انسانی و تجهیزات و پیشنهاد آرایش مناسب جا و مکان
_ بررسی و مطالعه نظا مهای جبران خدمت (حقوق و مزایا) کارکنان و تهیه و تدوین طرح مناسب در این رابطه با همکاری مدیریتهای ذیربط.
_ ایجاد و بهنگام سازی سیستم اطلاعات منابع انسانی،مالی ،فنی و….
_ تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله از واحدهای ذیربط و تهیه گزارشهای(کمی _ تحلیلی موردی و دورهای لازم جهت ارائه به مسئولین ذیربط.
_ همکاری در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان با مدیریت امور کارکنان و رفاه.
_ مطالعه و بررسی رویکردهای نوین مدیریتی و تطبیق آنها با شرایط دانشگاه به منظور بومی سازی و استقرار.
شرح وظایف کارشناسان :
کارشناس برنامه ریزی بودجه جاری :
– ارتباط مستمر با کارشناسان بودجه وزارت متبوع و سازم

ان مدیریت
– ارتباط مستمر از طریق شبکه با اداره اعتبارات و امور مالی
– شرکت در دوره های بودجه برای به روز شدن اطلاعات
– جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها بر اساس هزینه عملکرد واقعی واحدها
– ارائه بودجه تنظیم شده به هیات امنا و دفاع از موارد آن
– نگهداری دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعالیت ها و طرح ها
– همکاری با مسئولین امر در تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه دستگاه مربوط
– نظارت بر نحوه ی تکمیل فرم های مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه
– شرکت در کمیته های مختلف به منظور بررسی اعتبارات در خ

واستی واحدها و دفاع از آن
– بررسی و نظارت بر پیاده کردن ارقام بودجه در فرم های مختلف
– بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ی فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها
– بررسی تهیه پیشنهاد اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم
– اظهار نظر و بررسی کلیه مسائل مالی و بودجه ای که ارجاع می شود
– برنامه ریزی زمان بندی شده بر اساس بودجه ی تصویبی دانشگاه
– برنامه ریزی اعتبارات حاصل از تبصره ها و ردیف های بودجه ی کل کشور
– مطالعه و بررسی طرح ساماندهی نظام بودجه نویسی دانشگاه
– مطالعه و برنامه ریزی جهت مکانیزه کردن بودجه نویسی
– نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات و ابلاغ به مدیریت مالی
پی گیری قراردادهای منعقده ( این بند توسط کارشناسان مربوط تهیه می شود و ماحصل کار به کارشناس برنامه و بودجه ارائه می شود تا در تکمیل فرم ها استفاده نماید )
کارشناس برنامه ریزی بودجه عمرانی
– ارتباط مستمر با کارشناسان بودجه وزارت متبوع و سازمان مدیریت
– ارتباط مستمر از طریق شبکه با اداره اعتبارات و امور مالی
– شرکت در دوره های بودجه برای به روز شدن اطلاعات
– جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها بر اساس هزینه عملکرد واقعی واحدها
– ارائه بودجه تنظیم شده به هیات امنا و دفاع از موارد آن
– نگهداری دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعالیت ها و طرح ها

– همکاری با مسئولین امر در تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه دستگاه مربوط
– نظارت بر نحوه ی تکمیل فرم های مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه
– شرکت در کمیته های مختلف به منظور بررسی اعتبارات در خواستی واحدها و دفاع از آن
– بررسی و نظارت بر پیاده کردن ارقام بودجه در فرم های مختلف
– بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ی فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها
– بررسی تهیه پیشنهاد اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم
– اظهار نظر و بررسی کلیه مسائل مالی و بودجه ای که ارجاع می شود

– مطالعه و برنامه ریزی در حالت های تحقق طرح جامع مصوب و نیازهای دانشگاه
– جمع آوری اطلاعات و بررسی های لازم به منظور پیش بینی بودجه سالانه
– بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به طرح های عمرانی
– بررسی و اظهار نظر در مورد قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران مطابق بخشنامه های سازمان
– تعیین ابلاغ اعتبار طرح ها و پروژه ای تحقیقاتی به واحد های مربوط
استعلام در مورد نیاز های واحدها و تجهیزات

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 12 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد