بخشی از مقاله

وظايف مديريت بودجه ، تشكيلات و منابع انساني

فهرست صفحه
شرح وظايف مديريت بودجه ، تشكيلات و منابع انساني 1
شرح وظايف كارشناسان 3
كارشناس برنامه ريزي بودجه عمراني 5
كارشناس برنامه ريزي بودجه درآمد اختصاصي 7
پيش بيني و برآورد درآمد اختصاصي دانشگاه 8
كارشناس بهبود روشها 8


كارشناس آمار و اطلاعات 9
كارشناس تشكيلات 10
كارشناس آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني 11


شرح وظايف مديريت بودجه ، تشكيلات و منابع انساني
_ تهيه و تنظيم بودجه (جاري ، عمراني ، تملك دارائيهاي سرمايه اي و ... ) دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط .
_ بررسي بودجه پيشنهادي واحدهاي مختلف و تلفيق و هماهنگي بودجه پيشنهادي در چارچوب اهداف و ضوابط دانشگاه .
_ تهيه و تنظيم موافقت نامه هاي لازم پس از تصويب و ابلاغ بودجه براساس برنامه ها و فعاليت ها .
_ ابلاغ بودجه مصوب به واحدهاي دانشگاه و نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات در قالب برنامه ها و فعاليت ها با همكاري مديريت مالي .
_ پيش بيني اعتبارات ارزي دانشگاه به منظور ماموريتهاي علمي و ... و تامين تجهيزات ، لوازم ، كتب و نشريات موردنياز .
_ تهيه و تدوين برنامه نيروي انساني با توجه به سياستها و برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت دانشگاه و ملحوظ داشتن وضعيت عرضه و تقاضا ( ورود و خروج ) نيروي انساني و پيشنهاد به مراجع ذيربط جهت تصويب .
_ انجام بررسي هاي ساختاري در رابطه با وضعيت واحدهاي سازماني دانشگاه و نحوه سازماندهي پست هاي سازماني با توجه به نيازها و برنامه هاي آتي و پيشنهاد طرح هاي ساختاري موثر و كارآمد جهت تصويب به مراجع ذيربط .
_ مطالعه و بررسي مستمر شرح ماموريتها و وظايف واحدها و پست هاي سازماني به منظور ايجاد تعادل ، تناسب و توازن تشكيلاتي و توسعه و غني سازي مشاغل .
_ تهيه و تدوين دستور العملها و آيين نامه هاي مرتبط با نيروي انساني ( انتخاب و انتصاب ، تشويق و تنبيه و ..) و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح جهت تصويب با همكاري و مشاركت مديريت امور كاركنان و رفاه .
_ مستند سازي فرآيندها و روش هاي انجام كار و تجزيه و تحليل آنها به منظور بهبود مستمر فرآيندهاي كاري .
_ کارسنجی و زمان سنجی وظایف و فعالی تهای پس تهای سازمانی به منظور تهیه استاندارد نیروی انسانی مورد نیاز و پیشنهاد به مراجع مافوق.


_ تجزیه و تحلیل مشاغل غیرهیات علمی موجود دانشگاه و تهیه و تدوین شرح مشاغل و شرایط احراز آنها.
_ طراحی مسیر شغلی و برنام هریزی کار راه ههای شغلی کارکنا

ن.
_ انجام کلیه امور مربوط به نیازسنجی، برنامه ریزی و ارزشیابی آموزش کارکنان غیرهیات علمی.
_ نظارت بر نحوه برگزاری و اجرای دور ههای آموزشی کارکنان توسط مراکز و موسسات آموزشی.
_ برنامه ریزی به منظور شناسایی نیازهای آموزشی و توانمند سازی کارکنان و مدیران دانشگاه.
_ مطالعه و بررسی رویکردهای ارزشیابی عملکرد کارکنان و تهیه طر حهای مناسب ارزشیابی عملکرد با توجه به شرایط دانشگاه با همکاری مدیریت امور کارکنان و رفاه.
_ بررسی و مطالعه وضعیت استقرار فیزیکی نیروی انسانی و تجهیزات و پیشنهاد آرایش مناسب جا و مکان
_ بررسی و مطالعه نظا مهای جبران خدمت (حقوق و مزایا) کارکنان و تهیه و تدوین طرح مناسب در این رابطه با همکاری مدیریتهای ذیربط.
_ ایجاد و بهنگام سازی سیستم اطلاعات منابع انسانی،مالی ،فنی و....
_ تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله از واحدهای ذیربط و تهیه گزارشهای(کمی _ تحلیلی موردی و دورهای لازم جهت ارائه به مسئولین ذیربط.
_ همکاری در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان با مدیریت امور کارکنان و رفاه.
_ مطالعه و بررسی رویکردهای نوین مدیریتی و تطبیق آنها با شرایط دانشگاه به منظور بومی سازی و استقرار.
شرح وظايف كارشناسان :
كارشناس برنامه ريزي بودجه جاري :
- ارتباط مستمر با كارشناسان بودجه وزارت متبوع و سازم

ان مديريت
- ارتباط مستمر از طريق شبكه با اداره اعتبارات و امور مالي
- شركت در دوره هاي بودجه براي به روز شدن اطلاعات
- جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي و اعتبارات درخواستي واحد ها بر اساس هزينه عملكرد واقعي واحدها
- ارائه بودجه تنظيم شده به هيات امنا و دفاع از موارد آن
- نگهداري دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعاليت ها و طرح ها
- همكاري با مسئولين امر در تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه دستگاه مربوط
- نظارت بر نحوه ي تكميل فرم هاي مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه
- شركت در كميته هاي مختلف به منظور بررسي اعتبارات در خ

واستي واحدها و دفاع از آن
- بررسي و نظارت بر پياده كردن ارقام بودجه در فرم هاي مختلف
- بررسي و نظارت بر پيش بيني درآمد و برآورد هزينه ي فعاليت ها و طرح ها و برنامه ها
- بررسي تهيه پيشنهاد اصلاحيه يا متمم بودجه در صورت لزوم
- اظهار نظر و بررسي كليه مسائل مالي و بودجه اي كه ارجاع مي شود
- برنامه ريزي زمان بندي شده بر اساس بودجه ي تصويبي دانشگاه
- برنامه ريزي اعتبارات حاصل از تبصره ها و رديف هاي بودجه ي كل كشور
- مطالعه و بررسي طرح ساماندهي نظام بودجه نويسي دانشگاه
- مطالعه و برنامه ريزي جهت مكانيزه كردن بودجه نويسي
- نظارت بر تعيين و تخصيص اعتبارات و ابلاغ به مديريت مالي
پي گيري قراردادهاي منعقده ( اين بند توسط كارشناسان مربوط تهيه مي شود و ماحصل كار به كارشناس برنامه و بودجه ارائه مي شود تا در تكميل فرم ها استفاده نمايد )
كارشناس برنامه ريزي بودجه عمراني
- ارتباط مستمر با كارشناسان بودجه وزارت متبوع و سازمان مديريت
- ارتباط مستمر از طريق شبكه با اداره اعتبارات و امور مالي
- شركت در دوره هاي بودجه براي به روز شدن اطلاعات
- جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي و اعتبارات درخواستي واحد ها بر اساس هزينه عملكرد واقعي واحدها
- ارائه بودجه تنظيم شده به هيات امنا و دفاع از موارد آن
- نگهداري دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعاليت ها و طرح ها


- همكاري با مسئولين امر در تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه دستگاه مربوط
- نظارت بر نحوه ي تكميل فرم هاي مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه
- شركت در كميته هاي مختلف به منظور بررسي اعتبارات در خواستي واحدها و دفاع از آن
- بررسي و نظارت بر پياده كردن ارقام بودجه در فرم هاي مختلف
- بررسي و نظارت بر پيش بيني درآمد و برآورد هزينه ي فعاليت ها و طرح ها و برنامه ها
- بررسي تهيه پيشنهاد اصلاحيه يا متمم بودجه در صورت لزوم
- اظهار نظر و بررسي كليه مسائل مالي و بودجه اي كه ارجاع مي شود


- مطالعه و برنامه ريزي در حالت هاي تحقق طرح جامع مصوب و نيازهاي دانشگاه
- جمع آوري اطلاعات و بررسي هاي لازم به منظور پيش بيني بودجه سالانه
- بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به طرح هاي عمراني
- بررسي و اظهار نظر در مورد قراردادهاي مهندسان مشاور و پيمانكاران مطابق بخشنامه هاي سازمان
- تعيين ابلاغ اعتبار طرح ها و پروژه اي تحقيقاتي به واحد هاي مربوط
استعلام در مورد نياز هاي واحدها و تجهيزات

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید