مقاله در مورد کاراموزی در سازمان مسکن

word قابل ویرایش
93 صفحه
16700 تومان
167,000 ریال – خرید و دانلود

کاراموزی در سازمان مسکن

۲-۱- سازمان و وظایف
۲-۱-۱- وظایف حوزه ریاست
در حوزه ریاست علاوه بر وظایف مدیریت، سازماندهی، هماهنگی و کنترل، انجام وظایفی بشرح زیر صورت می پذیرد:
– تشکیل و نظارت بر فعالیت گروههای کار مستقر در شهرستانها و ایجاد هماهنگی در جهت حسن انجام کلیه وظایف تعیین شده

– انجام امور و روابط عمومی سازمان استان
– انجام امور مربوط به تحریرات و ثبت و صدور نامه ها و بایگانی اوراق و مکاتبات سازمان
– انجام امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات مربوطه و از طریق هماهنگی با دفتر حراست مرکزی وزارتخانه
۳-۱- وظایف گروه برنامه ریزی، کنترل پروژه و اطلاعات مدیریت
تعیین و پیشنهاد اولویت های برنامه های استان در چهارچوب سیاستها و خط مشی های ابلاغ شده
– برنامه ریزی فعالیت های محوله به سازمان استان و تدوین و تنظیم آنها براساس خط مشی های تعیین شده و با توجه به امکانات موجود استان
– تهیه و تنظیم گزارش پیش بینی اعتبارات عمرانی و جاری در چارچوب برنامه های اجرائی تدوین شده
– انجام امور مربوط به تبادل موافقت نامه ها و همچنین اصلاح یا تمدید آنها با سازمان برنامه و بودجه استان

– بررسی فنی طرح های تهیه شده توسط مشاوران و تهیه گزارش های فنی لازم
– کنترل روند پیشرفت برنامه ها و فعالیت ها و تهیه گزارش های لازم
– کنترل چگونگی اجرای طرحها و پروژه های محوله به پیمانکاران و حصول اطمینان از رعایت معیارها و ضوابط ابلاغ شده در اجرای کار
– کنترل مقادیر پیش بینی شده در سیستم کنترل پروژه،استخراج اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه ها و تنظیم و ارائه گزارش های تحلیل لازم به رئیس سازمان استان
– بررسی و تائید صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران

– اداره امور آرشیو فنی
۴-۱- وظایف مدیریت/ معاونت شهرسازی و معماری
– مشارکت در بررسی های مربوط به برنامه ریزی های منطقه ای با دفتر طرح های کالبدی ( ملی منطقه ای) و هماهنگی، کنترل و نظارت بر اجرای طرح های کالبدی منطقه ای مربوط به استان.
– نظارت بر تهیه طرح های توسعه و عمران شهرستان و منطقه شهری، نظارت بر اجرای طرح های مذکور و بروز نگهداشتن اطلاعات و تصمیم گیری های که در رابطه با عناصر کالبدی در محدوده شهرستان یا منطقه شهری بتدریج بعمل آورده خواهد شد و انعکاس آن بر روی نقشه های موجود.
– کسب راهنمایی های لازم از معاونت شهرسازی و معماری وزارتخانه در زمینه نحوه عقد قراردادهای مربوط به طرح های توسعه و عمران شهرستان، مناطق شهری، جامع و تفصیلی شهرها و جزئیات شهرسازی مربوطه.
– عقد قرارداد با مهندسین مشاور به منظور تهیه طرح های مذکور و نظارت بر تهیه طرح های فوق الذکر
– همکاری در تهیه اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز مشاور بر حسب مفاد قرارداد
– بررسی و اظهار نظر در مورد طرح های توسعه و عمرانش شهرستان، منطقه شهری، جامع و تفصیلی شهرها و ارائه آنها به کمیته های فنی شورای شهرسازی و معماری استان و شورای مذکور و کمیسیون های ماده ۵ استان به منظور بررسی و تصویب و عنداللزوم ارسال آن به واحد

شهرسازی و معماری جهت ارائه گزارش و یا طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
– پاسخ به استعلامها در طول تهیه طرح های توسعه و عمران شهرستان، منطقه شهری و جامع و تفصیلی شهرها
– ارشاد و راهنمائی دستگاههای مربوطه در مسائلی ناشی از اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهرها
– نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی ( مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) و انجام هماهنگی های لازم با دستگاههای مجری ذیربط
– اجرای دستورالعمل و ضوابط ارائه شده از سوی واحد شهرسازی و معماری وزارتخ

انه در زمینه نحوه صحیح تهیه، بررسی، تصویب و اجرای طرح های توسعه شهری
– همکاری در تهیه طرح های تفصیلی و نظارت بر رعایت ضوابط طرح های جامع شهری مصوب و شرکت در کمیسیون ماده ۵ و تنظیم صورتجلسات مربوطه (بعنوان دبیر کمیسیون ماده ۵)
– نظارت بر اجرای طرح های تفصیلی شهری توسط شهرداری ها و سایر سازمان های ذیربط
– انطباق کلیه طرح های آماده سازی و نقشه های تفکیک اراضی با طرح های تفصیلی و بررسی و تصویب آنها
– مکانیزه کردن روش تهیه طرح های توسعه شهری
– نظارت بر اجرای فعالیت های عمران شهرها توسط سازمان ها ذیربط
– نظارت بر حسن اجرای آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب سال ۱۳۵۵ و دستور العمل مربوطه مصوب سال ۱۳۵۶توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و شرکت در کمیسیون های مربوطه ( بند ۲ ماده ۸ و ماده ۱۳ آئین نامه)
– شرکت در کمیسیون ماده ۳۲ آئین نامه اجرائی مربوط به واگذاری و احیای اراضی و انجام بازدیدهای لازم در خصوص واگذاری اراضی خارج از محدود شهری
– همکاری با شرکت عمران شهر جدید واقع در منطقه در زمینه تهیه طرحها و مبادله اطلاعات لازم
– همکاری با استانداری در زمینه بررسی محدوده قانونی شهرها

– همکاری با استانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه تشخیص شهرها و روستاهای نیازمند طرح های هادی شهری و روستائی و همکاری در بررسی و تصویب آنها
– انجام امور دبیرخانه ای شورای شهرسازی و معماری استان و کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۳
– نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان در محدوده استان و همکاری در جمع آوری نظرات و پیشنهادات استانی
– اقدام به تشکیل سازمانهای نظام مهندسی و سایر تشکل های فنی و حرفه ای در سطح استان و همکاری با آنها موجب مقررات مربوطه و نظارت بر عملکرد آنها
– اظهار نظر و جمع آوری نظارت در مورد مقررات ملی ساختمانی و انعکاس آن به وزارتخانه
– تهیه برنامه اجرائی واح

د و تنظیم موافقت نامه های اجرائی طرحها و پیشنهاد اصلاحیه ها و متمم های بعدی
۵-۱- وظایف واحدهای تابعه معاونت پشتیبانی
۵-۱-۱- حوزه معاونت
– سرپرستی و هدایت کلیه واحدهای تحت نظارت به منظور حسن انجام وظایف محوله
– تهیه و تنظیم بودجه سالانه براساس دستور العمل های مربوط و پیشنهاد اصلاحیه بودجه با همکاری واحدهای ذیربط
– کنترل و نظارت بر گردش کار کلیه فعالیت های مالی و محاسباتی، کوشش به منظور رفع مشکلات مربوطه و ارائه گزارش های مستمر در زمینه فعالیت های جاری به رئیس سازمان
– سرپرستی و نظارت بر امر پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و نیازهای آموزشی در قالب اعتبارات سالانه،افت نیروی انسانی و سایر متغیرهای موثر به منظور تنظیم برنامه جامعه نیروی انسانی

برقراری ارتباط و انجام هماهنگی های لازم با دستگاههای ذیربط استان نظیر:
اداره کل امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و… به منظور رفع ابهامات، مشکلات و تنگناها در حدود وظایف و مسئولیتهای محوله
۶-۱- اداره امور اداری
– بررسی، تهیه و پیشنهاد طرح نیازمندی های استخدامی در سطح سازمان بر مبنای پیشنهادات واحدها و در چارچوب بودجه مصوب
انجام کلیه امور کارگزینی سازمان با رعایت قوانین، مقررات و آئین نامه های استخدامی در چارچوب تکالیف و اختیارات تفویض شده.
– بررسی و برآورد نیازهای آموزشی پرسنل شاغل در واحدهای تابعه سازمان استان و انعکاس آن به مرکز پس از تائید معاونت پتشیبانی جهت انجام اقدامات لازم
– پیش بینی نیازهای تدارکات اداری واحدهای مختلف و اقدام بمنظور تهیه و تامین آنها در چارچوب اعتبارات مصوب
– اداره امور انبار و انجام خدمات مربوطه
– حفظ انتظامات و راهنمایی مراجعان و کنترل حضور و غیاب کارکنان
– انجام امور مربوط به نگهداری، تعمیر، استفاده از وسائط نقلیه و پیش بینی و تامین لوازم، قطعات و سوخت مورد نیاز آنها
– انجام امور چاپ و تکثیر

– حفظ و نگهداری ساختمان و تاسیسات (برق – آب- آسانسور- تلفن- دستگاههای تهویه و امثال آنها) و همچنین مباشرت در انجام امور مربوط به تعمیر و تنظیف آنها
– اداره امور تلفنخانه سازمان
– پیش بینی وسائل ایمنی و اطفاء حریق و انجام سایر تدابیر به منظور جلوگیری از وقوع حریق و سایر سوانح.
– انجام امور نگهبانی و سرایداری ساختمان سازمان

۷-۱- اداره امور مالی و درآمد
– وصول درآمدها، سپرده ها و مطالبات استانی و انتقال آنها به حسابهای مربوطه و تنظیم و ارائه گزارش های مالی و عملیاتی لازم
– بررسی و پیشنهاد دستورالعمل لازم برای فروش یا اجاره و عرضه خانه های سازمانی و موارد مشابه جهت اتخاذ تصمیم مسئولین ذیربط
– پیگیری اقدامات مربوط به فروش خانه های سازمانی و وصول و واریز وجوه حاصله به حسابهای مربوط
– تهیه فهرست و جداول اطلاعات لازم از مطالبات سازمان در استان و انجام پیگیری های لازم برای وصول آنها با همکاری اداره حقوقی و قرارداده ها
– شناسائی کلیه منابع درآمدی اعم از عملیات اصلی، عملیات جانبی و منابع غیر عملیاتی و تهیه اطلاعات جامع از آنها به منظور ارائه پیشنهاد برای بهره گیری بهتر از منابع مذکور
– انجام امور مربوط به مزایده ها با رعایت قوانین، مقررات و تشریفات معمول با همکاری اداره حقوق و قراردادها
– بررسی و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به طرح های آماده سازی زمین های موضوع قرارداد ( بافت قدیم، خانه های کوچک و…) و سایر هزینه های مربوط بر طبق مقررات جاری
– تهیه و تنظیم برگه های تشخیص محاسباتی
– ثبت و نگهداری حساب درآمد و هزینه در دفاتر قانونی
– تهیه و تنظیم تراز و حساب سود و زیان
– اجرای بودجه مصوب سالانه طبق دستور العمل های مربوطه
– پرداخت وجه هزینه های و تنظیم اسناد و لیستهای مربوطه با رعایت مقررات و ضوابط جاری
– ثبت و نگهداری ارقام مالی در دفاتر مربوطه و تهیه گزارش های مالی و محاسباتی مورد نیاز
– انجام امور مربوط به رسیدگی و ممیزی اسناد و اوراق مالی و ثبت مشخصات هزینه در دفاتر مربوطه
– انجام امور مربوط به دریافتها و پرداختها در چارچوب ضوابط و مقررات مالی مربوط
– نگهداری حساب هر یک از طرحها و پروژه ها طبق دستورالعمل های مربوطه
– نگهداری حساب دیون و انجام عملیات مالی مربوط به آن
– تنظیم و نگهداری حساب دارائی ها و اموال سازمان

۹-۱- وظایف واحدهای تابعه مدیریت/ معاونت امور اجرائی ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی
۹-۱-۱- حوزه مدیریت/ معاونت
– سرپرستی و هدایت کلیه واحدهای تحت سرپرستی به منظور حسن انجام وظایف محوله
– بررسی نیازهای سازمان های دولتی مستقر در استان به ساختمان های اداری، تخصصی و عمومی و ارائه گزارش و آمار و اطلاعات لازم به رئیس سازمان استان به منظور بهره برداری در جهت تدوین برنامه های عمومی و اجرائی
– تهیه آمار و اطلاعات مربوط به پروژه های در دست اجرا اعم از اعتبارات و پیشرفت های فیزیکی و پرداختها به منظور جمع بندی و ارائه گزارش به حوزه ریاست سازمان
– انجام هماهنگی های لازم با واحدهای تحت سرپرستی به منظور براورد نیازهای تدارکاتی طرحها و پروژه ها، جمع بندی آنها و ارائه به حوزه ریاست سازمان جهت اتخاذ تصمیم
۹-۱-۲- گروه پیمان و رسیدگی
– جمع آوری اطلاعات لازم درباره شرایط و وضعیت پیمانکاران و مشخصات آنان براساس مقررات و ضوابط و همچنین آگاهی از معیارها و ضوابط حاکم بر عقد قراردادهای مربوطه
– اقدام در مورد بررسی طرحهای زمانبندی شده و نقشه ها و انجام امور مربوط به تشریفات مناقصه و عقد پیمان با پیمانکاران براساس اصول و ضوابط حاکم و رعایت قوانین و مقررات مربوط
– دریافت فرم قراردادها نمونه (تیپ) و کاربرد انها در زمان عقد قراردادهای مورد نیاز
– بررسی و تائید صورت وضعیت های ارسالی از طرف پیمانکاران و تطبیق آن با مفاد پیمانها و در صورت لزوم، اظهار نظر پیرامون آن
– رسیدگی به مسائل و مشکلات پیمانکاران در رابطه با چگونگی اجرای مفاد قرار دادها
– تهیه آمار و گزارش های مستمر و ادواری پیرامون تنوع و حجم فیزیکی و مالی پیمانهای منعقده در سطح استان
– انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد و مدارک و نقشه های طراحی شده و اجرائی طبق اصول فنی

۹-۱-۳- گروه فنی و مهندسین
– برنامه ریزی فعالیتهای محوله و تدوین آنها بر اساس سیاتها و خط مشی های ابلاغ شده وهمچنین با نگرش به امکانات بالقوه و بالفعل موجود در استان.
– برنامه ریزی بمنظور استفاده بهینه از امکانات وتجهیزات استان جهت اجرای پروژه ها و طرحهای استان و تنظیم گزارشهای لازم.
– بررسی و همکاری در انتخاب مشاوران و پیمانکاران در چارچوب ضوابط و مقرر، تایید صلاحیت فنی و حرفه ای آنان و ترتیب انعقاد قراردادهای مربوطه بر اساس روشهای تعیین شده.
– بررسی فنی طرحهای تهیه شده توسط مشاوران، استخراج اشکالات احتمالی و نهایتا تایید آنها در محدوده اختیارات مصوب.

– انجام اقدامات لازم در راستای فراهم نمودن زمینه های استقرار استانداردها، الگوها و نمونه های ابلاغ شده.
– نظارت بر چگونگی اجرای طرحها و پروژه های محوله به استان توسط پیمانکاران و حصول اطمینان از رعایت معیارها و ضوابط تدوین شده در طراحی آنها بمنظور دستیابی به اجرای مطلوب و پروژه ها.
– انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد، مدارک و نقشه های طراحی و اجرائی آن در آرشیو فنی.
– انجام مطالعات و بررسی های کاربردی در زمینه روشها و فرایندهای عملیاتی
– همکاری و مشارکت در تهیه نقشه های نمونه متناسب با شرایط اقلیمی و امکانات محلی و همچنین شرح خدمات فنی و اجرائی نمونه و نظارت بر اجرای آنها
– ارائه خدمات مهندسی برای پروژه های استانی اعم از مشاوره فنی و مهندسی یا تخصیص نیروی انسانی مناسب و مورد نیاز طرحها
۹-۱-۴- گروه / گروه های اجرائی
– تهیه برنامه زمان بندی پروژه ها و طرح ها و همچنین نحوه تخصیص امکانات، منابع و تجهیزات در چارچوب برنامه های کلی مصوب.
– مناقصه گذاری پروژه ها و انتخاب پیمانکاران
– صدور دستور شروع کار پیمانکاران و نظارت بر پیشرفت کار آنان طبق برنامه زمان بندی شده
– انتخاب ناظرین پروژه ها طبق مقررات و تائید کارکرد آنها
– پیش بینی و برآورد اعتبارات مورد نیاز برای انجام پروژه ها براساس فرمهای مربوطه و برای درخواست اعتبارات از سازمان برنامه و بودجه

– رسیدگی به تاخیرات پیمانکاران و خلع ید و یا خاتمه دادن پیمانکاران طبق مقررات
– رسیدگی به صورت وضعیت های موقت و صدور دستور پرداخت
– شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی
– مراقبت در تهیه نقشه های مورد نیاز
– ارسال نسخ مربوط به صورتجلسات کارگاهی و دستورات تغییر کارها به ستاد مرکزی جهت نگهداری در آرشیو فنی
– اعلام نتایج ارزشیابی وضع پیمانکاران به سازمان برنامه و بودجه استان
– تهیه گزارش های مستمر از نحوه عملکرد و پیشرفت پروژه ها و ارائه آن به مقامات ذیربط
– انجام سایر امور مربوط طبق دستور رئیس سازمان

 

۱۰-۱- وظایف واحدهای تابعه مدیریت/ معاونت املاک و مسکن
۱۰-۱-۱- حوزه مدیریت املاک
– سرپرستی و هدایت کلیه واحدهای تحت سرپرستی به منظور حسن انجام وظایف محوله
– ارزیابی و برآورد قیمت اراضی مورد خریداری و تملک شده و همچنین اراضی که به متقاضیان واگذار می شود براساس قانون و آئین نامه های اجرائی مربوطه
– جمع آوری امار و اطلاعات و سایر داده های مورد نیاز جهت برنامه ریزی فعالیت ها و اقدامات واحدهای تابعه مدیریت و ارائه نتایج به ریاست سازمان
– برقراری ارتباط با واحدهای مختلف استان به منظور کسب اطلاع از فعالیت های آنان در رابطه با زمین و امکانات واگذاری آن و همچنین کسب آمار و اطلاعات در خصوص فعالیت های انجام شده بر روی زمین های شهری در سطح استان و تهیه گزارش های و جداول آماری لازم.
روی زمین های شهری در سطح استان و تهیه گزارش ها و جداول آماری لازم.
– بررسی و تهیه گزارش لازم پیرامون مشخصات اراضی ثبت شده بنام دولت و ارائه آن به ریاست سازمان
۱۰-۱-۲- دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۲

– ثبت نامه های واصله و توزیع انها بین کمیسیون های تشخیص استان
– بررسی و انجام اقدامات لازم در مورد شکایات واصله از اشخاص و پرونده های ارجاعی
– ثبت آرای اعضا کمیسیون در دفتر مربوط
– اعلام نظریه کمیسیون تشخیص به مراجع ذیربط با رعایت ضوابط آئین نامه اجرائی مربوط
– ضبط و بایگانی کلیه سوابق و نظریه های کمیسیون تشخیص
– پاسخ به استعلامات واصله در خصوص نظریات کمیسیون تشخیص

– انجام اقدامات لازم جهت ایجاد تسهیلات برای انجام امور کمیسیون تشخیص
۱۰-۱-۳- حوزه مدیریت مسکن
– سرپرستی و هدایت کلیه واحدهای تحت نظارت به منظور حسن انجام وظایف محوله
– انجام مطالعات پیرامون وضع موجود جمعیت، نحوه اسکان و انواع مسکن در استان و ارائه گزارش های لازم
– بررسی و شناسائی امکانات و مشکلات مسکن و خانه های سازمانی در سطح استان و براورد نیازهای موجود و ارائه آن طی گزارش های لازم
– انجام برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت مربوط به توسعه مسکن و خانه های سازمانی در چارچوب منابع اجرائی محلی موجود و ارائه آن به رئیس سازمان
– نظارت بر بررسی های مربوط به شناخت امکانات محلی جهت اجرای پروژه با استفاده از مصالح ساختمانی موجود در سطح استان و همچنین عرضه و تقاضای مصالح ساختمانی در استان
– تشویق و هدایت بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه گذاری و تولید مصالح ساختمانی مورد نیاز
– تهیه برنامه های اجرائی مدیریت و گزارش پیشرفت کارها در قالب برنامه های مصوب به ریاست سازمان

– تهیه و تنظیم گزارش توجیه فنی- اقتصادی طرح ها و پروژه های مختلف در چارچوب برنامه های مصوب و ارائه آن به رئیس سازمان
– ارزیابی پروژه ها بعد کمی و کیفی و اعلام موارد ضعف و قوت آنها از طریق تنظیم و ارائه گزارش بعنوان رئیس سازمان
– مراقبت بر تحقق بهنگام سیاست ها و برنامه های مربوط به بخش مسکن در استان
۱۰-۱-۴- حوزه مدیریت/معاونت املاک و مسکن
– سرپرستی و هدایت کلیه واحدهای تحت نظارت به منظور حسن انجام وظایف محوله
– ارزیابی و براورد قیمت اراضی مورد خریداری و تملک شده و همچنین اراضی که به متقاضیان واگذار می شود براساس قانون و آئین نامه های مربوطه
– جمع آوری آمار و اطلاعات و سایر داده های مورد نیاز جهت برنامه ریزی فعالیت ها و اقدامات واحدهای تابعه مدیریت و ارائه نتایج به ریاست سازمان
– برقراری ارتباط با واحدهای مختلف استان به منظور کسب اطلاع از فعالیت های آنان در رابطه با زمین و امکانات واگذاری آن وهمچنین کسب آمار و اطلاعات در خصوص فعالیت های انجام شده بر روی زمین های شهری در سطح استان و تهیه گزارش ها و جداول آمار لازم
– بررسی و شناسائی امکانات و مشکلات مسکن و خانه های سازمانی در سطح استان و برآورد نیازهای موجود

– انجام برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت مربوط به توسعه مسکن و خانه های سازمانی در چارچوب منابع اجرائی محلی موجود و ارائه آن به رئیس سازمان
– اعمال نظارت و هماهنگ نمودن امور مربوط به خانه های سازمانی و نگهداری بهینه آنها
– نظارت بر بررسی های مربوط به شناخت امکانات محلی جهت اجرای پروژه ها با استفاده از مصالح ساختمانی محلی
– بررسی عرضه و تقاضای مصالح ساختمانی در استان و تشویق و هدایت بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه گذاری و تولید مصالح ساختمانی مورد نیاز.

– ترویج روشهای مربوط به صنعتی کردن امر مسکن سازی در محل
– تهیه برنامه های اجرائی مدیریت و گزارش پیشرفت کارها در قالب برنامه های مصوب به ریاست سازمان
– تهیه و تنظیم گزارش توجیه فنی- اقتصادی طرح ها و پروژه های مختلف در چارچوب برنامه های مصوب و ارائه آن به رئیس سازمان
– ارزیابی پروژه ها از بعد کمی و کیفی و اعلام موارد ضعف و قوت انها از طریق تنظیم و ارائه گزارش به عنوان ریاست سازمان
– دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۲ تحت نظارت مدیریت /معاونت املاک و مسکن قرار دارد و وظایف آن عینا همان وظایفی است که ذیل وظایف مدیریت املاک درج گردیده است.
۱۰-۱-۵- اداره املاک و امور ثبتی

– انجام اقدامات لازم جهت اخذ اسناد مالکیت زمین های موات شهری براساس مقررات قانون زمین شهری و آئین نامه اجرائی آن
– شناسائی اراضی شهر مشمول قانون جهت خریداری و تملک
– انجام اقدامات لازم برای خرید با تملک اراضی شناسائی شده و اخذ سند مالکیت اراضی مذکور
– اخذ اسناد تحویل اراضی موضوع ماده ۱۰ قانون زمین شهری
– انجام کلیه اقدامات لازم جهت ثبت اراضی تفکیک شده و رفع نواقص و اشتباهات مربوط به حدود و مساحت و سایر مشخصات املاک
– تهیه استعلامات ثبتی مورد نیاز و پاسخ به سوالات و رفع اشکالات ثبتی مربوط به اراضی مورد نظر واحدهای تابعه
– اعزام نماینده برای بازدید محل در موارد لزوم
– اعلام مشخصات کامل اراضی که به مالکیت دولت درآمده به حوزه مدیریت/ معاونت املاک و مسکن
– انجام اقدامات لازم به منظور ثبت مشخصات املاک تملک شده در دفاتر مربوط
۱۰-۱-۶- اداره حقوقی و قراردادها
– بررسی و اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلامات حقوقی واصله از واحدهای تابعه استان
– بررسی و اظهار نظر حقوقی نسبت به مفاد قراردادهای که سازمان در مقام انعقاد آن ها می باشد و تنظیم آنها پس از تائید مسئولان ذیربط:
– اخذ ضمانتنامه شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدا

ت طرف قرارداد و تهیه دستور ضبط ضمانت نامه مستنکف از قرار داد و تهیه دستور آزاد کردن ضمانت نامه طرف قرار داد در حدود اختیارات تفویض شده
– انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از تجاوز به اراضی شهری
– رسیدگی و اظهار نظر نسبت به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی طرف قرارداد و انجام اقدامات لازم در این زمینه
– طرح و تعقیب کلیه دعاوی علیه اشخاص و پاسخ به دعاوی مربوط در محدوده استان و تبادل لوایح و دفاع لازم در مراحل مختلف رسیدگی در مراجع قضائی، اداری و ثبتی
– تنظیم برنامه کار وکلا دعاوی و ارجاع کار به آنها، تهیه اظهارنامه و اخطاریه به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از طرف ریاست سازمان در موارد ضروری و پاسخگوئی به آنها.
– معرفی نماینده به مراجع صالحه برای حضور رد جلسات و تشکیل پرونده ع

– تهیه و توزیع پرسشنامه های لازم جهت واگذاری و فروش زمین به موسسات، شرکتهای تعاونی و … رسیدگی به پرسشنامه های تکمیل شده و تعیین اولویت ها
– انجام اقدامات لازم جهت فروش اراضی به متقاضیان براساس مقررات مربوط
– اعلام نظر در مورد استعلامات واصله از واحدهای ذیربط راجع به واگذای های سهام مشاعی مالکین به یکدیگر با توجه به ضوابط مربوط و تنظیم قراردادهای لازم
– تهیه مشخصات کلیه اراضی واگذار یا فروخته شده و اعلام آن بر حسب مورد به مدیریت/ معاونت املاک و یا اداره املاک و امور ثبتی
– تهیه و انتشار آگهی برای ارائه اراضی جهت واگذاری

– انجام اقدامات لازم به منظور ثبت املاک واگذار یا فروخته شده در دفاتر مربوطه
۱۰-۱-۷-گروه/ گروه اجرائی
– نظارت بر اجرای صحیح پروژه های تصویبی از نظر معماری، محاسبات، تاسیسات و…
– نظارت بر تهیه صورت وضعیت ها و نحوه اجرای آیتم ها
– نظارت بر مصالح کاربردی در ساخت
– شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی
– تهیه صورت مجلس های و دستور کارهای مربوط به موارد

– تهیه نقشه های اجرای شده در خاتمه کار پروژه (از بیلت)
– تهیه و نگهداری بروز آمار و اطلاعات مربوط به خانه های سازمانی وسایل موجود در آنها استفاده کنندگان از خانه های مذکور همچنینن تهیه لیست انتظار جهت واجدین شرایط
– رسیدگی و نظارت بر خانه های سازمانی از نظر وضعیت ساختمان و تاسیسات
– اجرای دستورالعمل های مربوط به حفظ و نگهداری، ایمنی و حراست خانه های سازمانی
– تحویل و تحول خانه های سازمانی طبق دستورالعمل مربوط
– تنظیم و ارائه گزارش از اقدامات و عملیات انجام شده و ارائه آن به مدیریت مافوق

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 16700 تومان در 93 صفحه
167,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد