whatsapp call admin

مقاله رابطه شخصیت و وندالیسم(تخریب اموال عمومی) در بین دانش آموزان دوره متوسطه استان خراسان جنوبی

word قابل ویرایش
15 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

رابطه شخصیت و وندالیسم(تخریب اموال عمومی)
در بین دانش آموزان دوره متوسطه استان خراسان جنوبی

چکیده:

تحقیق حاضر بر آن است تا رابطه صفات شخصیت و وندالیسم را در دانش آموزان مورد بررسی قرار دهد.
خرابکاریهای آموزشی بعنوان یک رفتار تخریبگرایانه مد نظر میباشد و عبارتست از آن دسته آسیب ها و صدماتی که توسط دانش آموزان به شکل ارادی یا غیرارادی به محیط آموزشی وارد می شود.به هر ترتیب هرچه تخریب کارها رفتارهای ویرانگرانه بیشتری در مدارس داشته باشند به همان اندازه مرکز آموزشی و مدرسه می بایست از هزینه های آموزشی دیگر کاسته و از سرانه آموزشی مبلغی را برای ترمیم میز و صندلی های شکسته شده و …نماید.تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش لزوم توجه به روحیات و ویژگیهای نسل جوان، ایجاب میکند که در جهت شناخت و کاهش رفتار های خرابکاران نیز توجه ویژه گردد.برای انجام این پژوهش از روش توصیفی و همبستگی استفاده شده است ، جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دوره متوسطه استان خراسان جنوبی می باشد ، برای تعیین حجم نمونه از جامعه آماری با توجه به نمونه گیری طبقه ای نسبتی تعداد ۴۰۱ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند ، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های وندالیسم، شخصیت استفاده شده است. در این پژوهش از روشهای آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.

نتایج نشان داد که صفات برونگرایی و روان رنجور خوئی رابطه مثبت و معنی دار و پذیرش،وظیفه شناسی و سازگاری رابطه منفی معنی دار با وندالیسم دارند ( .( p≤ ۰/۰۰۱
با توجه به نتایج تحقیق و نقش موثر صفات شخصیت در بروز وندالیسم ضروری است که خانواده ها و مدارس در رشد و پرورش شخصیت اهتمام بیشتری نموده و نقش فعال تری ایفا نمایند.

واژگان کلیدی: وندالیسم، شخصیت ،دانش آموز

مقدمه:
صنعتی شدن جوامع وگسترش شهرنشینی موجب رشد فردگرایی در انسان ها شده، این امرتمایل افراد به دیده شدن ومورد توجه قرارگرفتن را برانگیخته است. حال اگرافراد بتوانند مفید بودن خود را اثبات کنند مشارکت اجتماعی درجامعه گسترش پیدا خواهد کرد. درغیراین صورت ممکن است ناکام و سرخورده شده وبرای تحقق خواسته خود به دوشکل واکنش دهند: الف) انزوا را در پیش گرفته وبا جامعه بیگانه می شوند. ب)
برای دیده شدن ومورد توجه قرارگرفتن به اعمال انحرافی چون تخریب اموال عمومی بپردازند (مقصودی،.(۱۳۸۲
بدین ترتیب آنجاست که مفهوم کجروی خود را در قالب دیوارنویسی وخط کشی برروی خودروها ، نوشتن بر روی نیمکتها،دیوار ها وشکستن وسایل عمومی و … نشان میدهد. درایران نخستین دیوارنویسی ها درعصرمشروطه رخ داد. البته این دیوارنویسی ها بیشترجنبه تبلیغاتی وسیاسی داشت تا تخریب،امروزه مطالبات اجتماعی و ناکامیهای اجتماعی و یا شعارهای سیاسی جای دیوارنویسی های قبلی را گرفته اند. (سیستانی،.( ۱۳۷۹
وندالیسم۱ از بلایای جوامع امروزی است ،تقریباً همه شاهد عوارض آن بوده اند. آثار وندالیسم را روی در و دیوارهای شهرها ، سینماها، آسانسورها، پارک های عمومی، کیوسک های تلفن و به شکلی وسیع در مدارس می بینیم.در یک ارزیابی که بوسیله کمیته سنای آمریکا در سال ۱۹۷۵ انجام شده است، برای مدارس، حدود
۵۰۰ میلیون دلار هزینه، فقط در نتیجه وندالیسم برآورد شده است. ( مییر و کلینارد۲،۱۹۷۵؛ نقل از محسنی
تبریزی،.(۱۳۷۴ متأسفانه هزینه های ناشی از رفتارهای وندالیستی در ایران بصورت مشخص و رسمی هیچ گاه اعلام نشده است ولی شواهد نشان می دهد که هزینه های بالایی را در بر می گیرد.
این ها واقعیت و حقیقت های زندگی اجتماعی کنونی است که قابل تحلیل هستند و اگر برایشان برنامه ی خاصی داشته باشیم از یک معضل تبدیل به یک مسئله می شوند.اهمیت و نقش آموزش و پرورش در بهسازی و توسعه ی زندگی فردی و اجتماعی و حل معضلات اجتماعی موجب شده است که جامعه و اولیای دانشآموزان انتظار داشته باشند که مدرسه، محیطی رشد دهنده، پویا و زمینهساز پرورش استعدادهای بالقوه و خداداد فرزندان آنان باشد. تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش لزوم توجه به روحیات و ویژگی های نسل جوان، ایجاب می کند که در جهت شناخت و کاهش رفتار های خرابکاران نیز توجه ویژه گردد.

بیان مسئله:

زندگی در شبکه پیجیده اجتماعی سبب میشود که مردم آداب و سلوک زندگی در کنار هم را یاد بگیرند و همین موضوع، رفتار انسانها را پیش بینی پذیر می سازد.اما گاهی اوقات بعضی، هنجارها را زیر پا گذاشته و از آن تخطی میکنند.این افراد نظم حاکم بر زندگی اجتماعی رانقض کرده و نوعی سرگردانی اجتماعی ایجاد می کنند.آنجاست که مفهوم کجروی خود را نشان میدهد.در شرایطی که همبستگی متقابل فرد و جامعه از میان برود و فرد نتواند به کمک مکانیزم ها و ابزار هایی که جامعه در اختیارش قرار می دهد به اهدافش دست یابد، در نتیجه از راه های دیگری که خلاف است سعی میکند به آن اهداف برسد. در نتیجه می گوییم که فرد نابهنجار شده است.نابهنجاری ها در قالبهای مختلفی در جامعه ظهور پیدا می کنند مانند سرقت، اعتیاد، فرار از خانه، فحشا…که ناشی از طلاق، اختلافات والدین، ستیز خانوادگی و… .یکی از همین رفتارها ،اعمال خرابکارانه(وندالیستی)می باشد که میتوان رد پای آنرا در هر جایی یافت. تخریب ارادی و عمدی اموال عمومی یکی از نمونه های رفتار های ضد اجتماعی است که اغلب توسط نوجوانانی که در سنین مدرسه هستند انجام میشود و سالانه موجب خسارات زیادی برای مردم و دولت می گردد.خسارتهای ناشی از وندالیسم در اغلب کشورها حائز اهمیت است،بودجه های دولتی زیادی سالانه صرف ترمیم وسایل و اشیاء تخریب شده(میز و صندلی های شکسته شده و…)توسط وندالها می شود.به هر ترتیب هرچه تخریب کارها رفتارهای ویرانگرانه بیشتری در مدارس داشته باشند به همان اندازه مرکز آموزشی و مدرسه می بایست از هزینه های آموزشی دیگر کاسته و از سرانه آموزشی مبلغی را برای ترمیم میز و صندلی های شکسته شده و …نماید.

مصاحبت با دوستان وندال و از خود بیگانه و غرب زده ، رواج استفاده از شبکه های ماهواره ای (رفیع پور،۱۳۸۰؛دی ویت(۲۰۰۴۱ فقدان برنامه برای پرکردن اوقات فراغت جوانان،(بهرامی مهنه، ۱۳۸۳؛نیک اختر،

۱۳۷۸؛علی نژاد،(۱۳۷۴ هوش پایین ، بیماری روانی ، مشکلات خانوادگی و تربیتی(محمد طوابه،۲۰۱۰؛نیک اختر،(۱۳۷۸و مشکلات اجتماعی و فرهنگی(محمدی بلبان آباد،۱۳۸۵؛حسنی ،(۱۳۸۲و احساس تبعیض در مدارس(دی ویت۲۰۰۴؛محسنی تبریزی،(۱۳۷۹،وجود اختلافات طبقاتی (حسنی ،(۱۳۸۲، صفات شخصیتی۲
(آقامحمدیان،۱۳۸۰؛رضائیان نائیجی۱۳۸۸؛دیگمن۱۹۹۰۳؛مک کری و کوستا۴ ،۱۹۹۲؛ مایرز و دینر۵ ،۱۹۹۵ ؛
هایز و جوزف۶،۲۰۰۳؛ ناس بام و بندیکسون۷،(۲۰۰۳، عوامـل زمینه ساز بروز رفتارهای وندالیســـم هستند.
شخصیت را شاید بتوان اساسی ترین موضوع علم روانشناسی دانست، زیرا محور اساسی بحث در زمینه هایی مانند یادگیری، انگیزه، ادراک و تفکر، عواطف و احساسات، هوش ، سلامت و بهزیستی و مواردی از این قبیل است. در نظام های آموزشی ، صفات شخصیت نقشی اساسی در تعاملات بین فردی ، سلامت و مقابله با فشار های روانی ، تقاضاهای محیطی ، شیوه مطالعه و …دارد . (ماتیوس, دیری و ویتمن.(۲۰۰۳ ,۸
الگوی پنج عامل بزرگ شخصیت به عنوان چارچوبی بااهمیت در درک ساختار رفتار آدمی, مورد توجه پژوهشگران بوده و اکنون نیز هر کجا بدنبال تبیین رفتار هستند به عنوان یک متغیر مهم در نظر گرفته می شود.این الگو ، مشتمل بر پنج عامل نسبتا پایدار روان رنجورخویی۹، برون گرایی۱۰، پذیرش۱۱، سازگاری۱۲ و
وظیفه شناسی۱۳ است (کوروتکا و هانا۱۴، .(۲۰۰۴ روان رنجورخویی؛به تمایل فرد برای تجربه اضطراب، تنش،
ترحم جویی، خصومت، تکانش ورزی، افسردگی و عزت نفس پایین برمی گردد, در حالی که برون گرایی ؛ به تمایل فرد برای مثبت بودن، جرأت طلبی، پرانرژی بودن و صمیمی بودن اشاره می کند. پذیرش ؛ به تمایل فرد برای کنجکاوی، عشق به هنر، هنرمندی، انعطاف پذیری و خردورزی اطلاق می شود، در حالی که سازگاری ؛ تمایل فرد برای بخشندگی، مهربانی، سخاوت، همدلی و همفکری، نوع دوستی و اعتمادورزی را نشان می دهد.
سرانجام اینکه ، وظیفه شناسی ، به تمایل فرد برای منظم بودن، کارابودن، قابلیت اعتماد و اتکا، خودنظم بخشی، پیشرفت مداری، منطقی بودن و آرام بودن اطلاق می گردد.
بررسی ها نشان دادند شخصیت افراد می تواند مهم ترین عامل تأثیر گذار در سازگاری و سلامتی آنان به شمار آید(مک کری و کوستا؛ مایرز و دینر؛ هایز و جوزف)
کوپر ۱۹۹۸)؛ به نقل از حجت و همکاران، (۲۰۰۳، خاطرنشان می سازد که یکی از عوامل اثرگذار بر آسیب پذیری یا بهزیستی افراد, صفات شخصیت آنها است.در بررسی رابطه شخصیت و رفتارهای جامعه ستیز، هیون و ورجین(۲۰۰۱)۱دریافتند که روان پریشی مهم ترین پیش بین می باشد. مارکی، مارکی، اریکسون و تینسل(۲۰۰۶)۲نیز دریافتند وظیفه مداری و توافق پذیری پایین در دانش آموزان دختر با افزایش مشارکت در رفتارها ی پرخطر همراه است . افزون براین برونگرائی منجر به افزایش مشارکت در رفتارهای پرخطر می شد.و
مشارکت آنها در رفتارهای پرخطر با انگیزه جلب تأیید همسالان و یا مقابله با خلق منفی صورت میگیرد آستین، ساکلوفسکی ، ایگن(۲۰۰۵)۳، گزارش می کنند که روان رنجور خوئی با ارزیابی ، کنترل ، و مدیریت هیجان ، خلق عمومی و خوش بینی رابطه منفی معناداری دارد.
لوپس۴ و همکاران((۲۰۰۳ رابطه رضایت کلی از روابط با روان رنجور خوئی منفی بود. فوجیتا۵ داینر و ساندویک۶(۱۹۹۱)دریافتند که روان رنجور خوئی و تجربه عواطف منفی تقریباً از هم غیرقابل تمیزند. وود ، جوزف و مالتبی٧(۲۰۰۹)، در مطالعه ای به این نتیجه رسید که بین روان رنجور خوئی با همه ابعاد بهزیستی روانشناختی رابطه منفی معناداری وجود دارد .
آقامحمدیان((۱۳۸۰ در تحقیقی تحت عنوان رابطه هیجان خواهی، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران به این نتیجه رسیده است که بین نوجوانان عادی و بزهکار از نظر هیجانخواهی و برونگرایی تفاوت معناداری وجود داشت.زیندر۱۹۹۵) ۱ )، در بررسی خود به این نتیجه دست یافتند که اضطراب امتحان و ترس از شکست نوعاً خصیصه افراد روان رنجور است ، و بنابراین اثر منفی بر عملکرد فرد می گذارد . روان رنجوریی نه تنها بر عملکرد در مجموعه های تحصیلی و آموزشی اثر می گذارد ، بلکه همچنین خودکارآمدی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. مولر ( ۱۹۹۲) این بحث را مطرح می کند که روان رنجور خویی ممکن است در درازمدت اثرات منفی بر ادراک خود دانش آموزان گذاشته و بنابراین منجر به کاهش عملکرد و خودکارآمدی تحصیلی و افزایش بزهکاری شود.
با توجه به اینکه اکنون به دفعات شاهد تخریب اموال عمومی از سوی جوانان و نوجوانان بوده ا یم، در این پژوهش بر اساس مدل پنج عامل بزرگ شخصیت که میزان بالایی از تغییر پذیری در شخصیت را بیان می کند(گلدبرگ تایلر و مک دونالد ) به تبیین رفتارهای تخریب گرایانه،می پردازیم.
حال سوال اساسی تحقیق حاضر این است که نقش صفات شخصیت در برور و ظهور وندالیسم در بین دانش آموزان و راههای برخورد با این پدیده چیست ؟
بر این اساس هدف اساسی و کلی این پژوهش، نقش صفات شخصیت در بروز و ظهور وندالیسم در بین دانش آموزان و ارائه راهکارهای مناسب جهت تقلیل و کاهش اینگونه رفتارها می باشد.
روش:
در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دبیرستانهای استان خراسان جنوبی در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۹۱ می باشد. با توجه به نمونه گیری طبقه ای نسبتی و با توجه به حجم نمونه در هر شهرستان ۴۰۱ دانش آموز به تفکیک دختر و پسر به عنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند.
در پژوهش حاضر، از دو نوع پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات به شرح زیر استفاده شده است:

پرسشنامه تمایل به رفتار وندالیستیک: برای جمع آوری اطلاعات در خصوص رفتار های وندالیستی از پرسشنامه تمایل به رفتار وندالیستیک احمد محمد طوابیه((۲۰۱۰ استفاده شده است. پرسشنامه در قالب ۱۸
سوال با مقیاس رتبه ای از طیف ۱ تا ۵ تنظیم شده است.پایایی پرسشنامه وندالیسم طبق برونداد نرم افزار spss برابر با ۰/۸۹ است.

پرسشنامه صفات شخصیتی: برای جمع آوری اطلاعات در خصوص صفات شخصیتی از پرسشنامه سوان،رنتفرو و گاسلینگ(۲۰۰۳) ۱ استفاده شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال است که از طیف ۱تا ۵نمره گذاری گردیده است.سوالات۸,۶,۴,۲و۱۰ در این پرسشنامه دارای نمرات معکوس هستند. پایایی درونی پرسشنامه طبق نظر سوان،رنتفرو و گاسلینگ با استفاده از روش دو نیم کردن سوالات r=71 بدست آمده است.
تجزیه و تحلیل داده ها: با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی مانند: جدول توزیع فراوانی ،میانگین، انحراف

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 15 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد