بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

   تخريب گرايي ونداليسم :

    درهريك از گرايش هاي طراحي به نوعي شاهد پيش بيني اثرات ناشي از اعمال تخريب گرايي يا ونداليسم هستيم .

    حاصل كار گروه بزرگ طراحان اعم از صنعتي ٬گرافيك ٬محيط زيست ٬ شهري ٬معماري و مجسمه سازي و... از خسارت هاي تخريب گرايان درامان نيستند .

    آگاهي از وجود تخريب گرايي در يك محيط و نيز ميزان ٬نوع ٬گستردگي و عمق آن طراح را قادر مي سازد ملاحظاتي در طرح خود به كار گيرد تا نرخ خسارت به حداقل برسد .

    در كل پديده تخريب گرايي به دليل گستردگي از دو زاويه مختلف بررسي شده است. ابتدا به عنوان يك پديده اجتماعي و بزهكاري در جامعه و سپس به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار در طراحي مبلمان شهري .

اسلاید 2 :

تخريب گرايي ٬ يك پديده اجتماعي

nسابقه و تعريف ونداليسم

    رفتاري را مي توان ونداليسم خواند كه ضمن دارا بودن جنبه هاي خشونت و تخريب ويژگي هاي زير را نيز داشته باشد :

    الف) صدمه به چيزهايي كه متعلق به ديگران است و نه شخص تخريب گر.

    ب) صدمه به اموال عمومي و مردم .

    ج) در كل هر خسارتي كه فرد خسارت زننده بايد آن را جبران كند و مسؤوليت خسارت وارده بر عهده اوست .

nاحساس تملك

   يكي از پديده هاي بروز تخريب گرايي احساس بي تفاوتي در مالك شمردن خود نسبت به اموال عمومي است در نتيجه وقتي حس تملكي نباشد مسؤوليتي هم در قبال مراقبت از آن نخواهد بود .  

 

اسلاید 3 :

انواع تخريب گرايي هاي رايج

nتخريب گرايي مال اندوزي

nتخريب گرايي تاكتيكي

nتخريب گرايي انتقامجو

nتخريب گرايي تفريحي

nتخريب گرايي خصومت

اسلاید 4 :

تخريب گرايي مال اندوزي

   صدمه هاي وارده در اين نوع تخريب براي كسب پول و اموال است .

    مانند كندن و برداشتن علايم راهنمايي ٬آرم اتومبيل ها ٬تابلواسامي محل ها ٬ تلفن عمومي و تجهيزات آن .

    شخص تخريب گر در اين حالت تنها در انديشه مال خود كردن اشيا عمومي است .

 

اسلاید 5 :

تخريب گرايي تاكتيكي

     خسارت هاي ايجاد شده در اين حالت يك تاكتيك حساب شده است.

       مانند برخي اعمالي كه براي جلب توجه انجام مي شود مانند شكستن شيشه   در حضورپليس و نيروهاي انتظامي . 

اسلاید 6 :

تخريب گرايي انتقامجو

    تخريب اموال به قصد انتقام كه اين نوع ٬ از انواع مهم و شديد تخريب گرايي 

     به حساب مي آيد .

اسلاید 7 :

تخريب گرايي تفريحي

   در اين نوع تخريب گرايي محركاتي مانند كنجكاوي ٬رقابت و مهارت بسيار مهم هستند .

    به طورمثال هدف قراردادن حباب چراغ پارك يا خيابان به منظور كسب لذت .

 

 در اين تصوير زورآزمايي انگيزه تخريب گرايي تفريحي است .

 

اسلاید 8 :

تخريب گرايي خصومت

     مثال هايي ازاين نوع تخريب گرايي عبارتند از :

    خط كشيدن روي بدنه اتومبيل

    بيرون كشيدن گل هاي پارك پنچركردن لاستيك هاي اتومبيل

    پرتاب سنگ به شيشه هاي قطار در حال حركت

 

    دراين تصوير ديدن يك شيشه شكسته ديگران را به تخريب گرايي ترغيب مي كند .

 

اسلاید 9 :

تخريب گرايي عامل تاثيرگذار برطراحي

    تخريب گرايي يكي از اصلي ترين عوامل مؤثر در حيطه مبلمان و المان هاي شهري است .

    دو نكته مهم در اين ميان ٬طراحي كامل با عنايت به تخريب گرايي و شرايط محل بوده و دوم نحوه نصب و استقرار اجزاي شهري است .

    اين دو نكته ٬ مهم ترين مسؤليت طراح مبلمان شهري است .

اسلاید 10 :

   نقش طراح :

درحيطه طراحي مبلمان مقاوم دربرابرتخريب گرايي ٬نقش طراح نقشي كليدي است . او مي تواند همراه با آفرينش يك محيط انساني ٬احساس احترام و تملك را در افراد برمي انگيزاند و عامل نوميدي تخريبگران باشد . به عبارت ديكر طراح ٬جزئيات ابنيه و تجهيزات عمومي را بايد به گونه اي طراحي كند كه به راحتي ديده شود و شبيه شي ديگري نباشد ٬توهم و مشكل دراستفاده ايجاد نكند و حس تعلق و مسؤليت بيافريند .
دركل طراح بايد درك درستي از تخريب گرايي درجامعه مورد نظرش داشته باشد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید