whatsapp call admin

دانلود مقاله رابطه بین انسجام خانواده و میزان پرخاشگری دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان پاکدشت استان تهران

word قابل ویرایش
18 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه

داشتن فرزندان سالم ومستعد کافی نیست. تهیه وتدارک محیط مناسب تربیتی وکنترل واموزش وپرورش آنها، هدف وغایت مطلوب است. همچنان که داشتن بذر وتخم اصلاح شده و مرغوب کافی نیست. زمین مناسب برای کشت و نورکافی وآب و کود و مواظبت و سرکشی و تحمل زحمات و تلاش و کوشش طولانی لازم دارد، تا تخم بروید ورشد کند وبه ثمرآید وباردهد. حساس ترین وظیفه والدین، تربیت کردن وبارآوردن فرزندان است. تامطابق اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻄﺮی و ﺳﺮﺷﺘﯽ و ﺗﻮان وﻧﯿﺮوی ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮد، ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزش وﺗﻌﻠﯿﻢ وﻓﺮاﮔﯿﺮی را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻧﻀﺞ ﯾﺎﺑﻨﺪ وبه ﺻﻮرت ﻣﻔﯿﺪ وﻣﺆﺛﺮوارد اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻮﻧﺪ وﺑﺎ اﯾﻤﺎن واﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﺷﺎرﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وﺳﺮور وﺷﺎدی و ﺧﺮﺳﻨﺪی و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮی را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :ﺗﺠﺮﺑﻪ وآﮔﺎﻫﯽ اوﻟﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ازاﻧﺴﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮدرﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﻌﻼوه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻮزاد درﻣﺎﻫﻬﺎی اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ، ﺑﺮای ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻓﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺮﺻﻪ ای ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی درﺑﺎره دﻧﯿﺎ ﺑﻮده واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﮐﻠﯽ درآن روی ﻣﯽ دﻫﺪ.ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان در دﺳﺘﺮس ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دوران ﺑﻠﻮغ، ﺟﺪاﯾﯽ ﭘﺪر وﻣﺎدروﯾﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﺳﺒﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻨﻔﯽ) ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﮐﻮدک، اﻧﻄﺒﺎق و ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽ او اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.(ﺣﯿﺪری، (۱۳۸۵ واﻟﺪﯾﻦ درﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی رواﻧﯽ

اﻃﻔﺎل را ﭘﺮوراﻧﺪه وﺑﻪ آﻧﻬﺎ درس ﻋﺒﺮت وﺷﺨﺼﯿﺖ و رﺷﺎدت وﺷﻬﺎﻣﺖ، ﺑﺨﺸﺶ وﺳﺨﺎوت و… ﺑﯿﺎﻣﻮزد. ﯾﺎﺑﺮﻋﮑﺲ ﺻﻔﺎت زﺷﺖ ورذﯾﻠﺖ و اﻧﺤﺮاف وﺗﺮﺑﯿﺖ ﻏﻠﻂ را ﯾﺎد ﺑﺪﻫﺪ. ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺪرو ﻣﺎدر در ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺘﯽ ازﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎع و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮاﺳﺖ، دررواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ زﯾﺎدی روی آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

۱٫ ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ آﻏﺎز ﺗﺮﺑﯿﺖ وﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮐﻮدﮐﺎن درﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .

۲٫ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮاوﻗﺎت ﮐﻮدﮐﺎن درﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد وﺑﺮآورد زﯾﺮ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ. ﻋﻠﻤﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد، ﺳﺎﻋﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺗﺎﺳﻨﯿﻦ ۱۱ ﺳﺎﻟﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ۹۵ ﻫﺰار ﺳﺎﻋﺖ برآورد ﮐﺮده اﻧﺪ، ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ۵ ﻫﺰار ﺳﺎﻋﺖ آﻧﺮا درﻣﺪرﺳﻪ و درﺣﺪود ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار را ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن و دوﺳﺘﺎن ﻣﯽ گذراند، وﺑﻘﯿﻪ اش در ﮐﻨﺎر ﭘﺪر وﻣﺎدر در ﺧﺎﻧﻪ اش ﻣﯽ ﮔﺬرد.
ﺧﺎﻧﻮاده و دوران ﺑﻠﻮغ ﻓﺮزﻧﺪان دﺷﻮار ﺗﺮﯾﻦ دوران ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن از ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ دوره ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﻨﯽ (۱۲-۱۸) ﺳﺎل را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ دوره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در اﯾﻦ دوره ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﻏﻠﺐ در ﻫﻤﯿﻦ دوره اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ از دﺳﺖ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﯾﺎ در ﻣﺴﯿﺮ سعادت گام می نهاند. در این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران نوجوانی و بزرگسالی است .

نوجوان به دنبال هویت جدیدی است که با کمک والدین و اولیاء مدرسه باید هر چه سریعتر هویت سالمی بیابد و بتواند به سؤال من کیستم و یا چیستم پاسخ دهدنوجوانانی. که به شغل و حرفه بخصوصی علاقه ندارند طبعاً به درس خواندن هم علاقه نشان نمی دهند، زندگی خود را پوچ و بی معنا می پندارند و دچار ابهام نقش می شوند. (اریکسون ، ۱۹۷۵، ص (۲۳۲ از طرف دیگر در این دوره نوجوان را از نظر فکری قدرت و توانایی بیشتری می یابد

و می تواند در مورد بسیاری از مسائل زندگی بیندیشد و تصمیم بگیرد تصمیمی که میتواند موجب پیشرفت نوجوان گردد و یا آنکه او را به سوی انحطاط پیش ببرد.هم زمانی این دوره باید پدید بلوغ منجر می شود که این دوره از زندگی از اهمیت و حساسیتی ویژه برخوردار باشد، پدیده بلوغ، هیجاناتی را در نوجوان ایجاد می کند که

گاهی منجر به عقب ماندگی تحصیلی ودر اکثر موارد ترک تحصیل نوجوان می شود، بزرگترین حامی نوجوان در این زمان خانواده است و اینجاست که خانواده باید با ایجاد محیطی گرم و صمیمانه و دادن آموزشهای لازم به

نوجوانان او را از بسیاری از آفت ها و انحرافات و بزهکاری ها در امان نگه دارد.در تحقیقی در مورد دانش آموزان نتیجه گیری شده است که دیسپلین ضعیف خانواده ، طرد شدن توسط دوستان و شکست تحصیلی در رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان در دوازده سالگی مؤثر است (هالت، (۱۳۸۷خانواده اولین هسته اجتماع است که افراد آن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ، ﯾﺎﻓﺘﻦ آراﻣﺶ و ﺳﮑﻮن و ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪن زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﻘﺎی ﻧﺴﻞ اﺳﺖ ﮔﺮد ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و آﻧﺎن را ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺻﻔﺎ و ﻣﺤﺒﺖ ، دﯾﻦ و اﺧﻼق و روح و ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده اﺳﺖ. (ﺣﯿﺪری، (۱۳۸۵ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ و رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺳﺎزﻧﺪه

ﺟﻮاﻣﻊ در ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮم و ﻣﻘﺪس ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل از روﺷﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻋﺘﻘﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. (ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد، (۱۳۸۳ ﻣﺎری ﺟﻮری ﺑﺎﻧﮑﺰ ۱۹۹۰) م) در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮی در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ (ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد، (۱۳۸۳

ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻓﺮد ، ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻮدک در ﭘﻬﻨﻪ رواﻧﯽ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ رواﻧﯽ ﻋﻤﺪه اش در ﺧﺎﻧﻮاده و در ﺗﺄﺛﯿﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادران ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ در روﻧﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.اﯾﻨﮑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز و درس و ﺗﺤﺼﯿﻞ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭼﻪ ﻧﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای اﺳﺎﺳﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﮕﺮش داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ارﺗﻘﺎءﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ او ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺠﺎم، اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﻧﺪ. اﻧﺴﺎن ﻫﺎی سالم رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺮورش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺸﺄت می ﮔﯿﺮد. ﺑﻮدن ۱۹۷۳) م) ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار گیرد. از ﻧﻈﺮ »ﺑﻮدن« و ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده، درک ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده (ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽو) ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻤﺎم رواﺑﻂ ﻋﻠّﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ. (اﻓﺮوز ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ،( ۱۳۸۶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و ﯾﺎروﺣﯿﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﺑﻘﻪ دﯾﺮﯾﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﭘﯿﺪﻣﻮﻟﻮژی RitZﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ( Durkheim اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎرﺑﻮد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر) آﻧﻮﻣﯿﮏ اﻓﺮاد را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ تحقیق ها برای مدتی چند اولویت کمتری نزد پژوهشگران اجتماعی داشت .از حدود دو سه دهه گذشته،تعدادی از صاحب نظران برخی ویژگی های اجتماعی از قبیل همبستگی، اعتماد، روابط صمیمانه اجتماعی و مانند آن را تحت عنوان سرمایه اجتماعی مطرح کردند، که با سلامت جسمی وضعف یا عدم وجود – یا روانی افراد در ارتباط می باشدبرخی از این ویژگیها در خانواده میتواند اثر منفی بر بهداشت روانی افراد داشته باشد.قاسمی و کاظمی با مطالعه نقش خانواده در ایجاد سرمایه اجتماعی در بین دانش آموزان دوره متوسط اصفهان دریافتند که الگوی خانواده دموکراتیک) که دارای آزادی معقول همراه بااحترام متقابل و مشارکت در تصمیم گیری ها و … می باشد تأثیرزیادی (در ایجاد سرمایه اجتماعی β = قابل ملاحظه ای( ۳۴ خانواده داشت .از طرف دیگر، دوره نوجوانی دوره سخت وفشارزایی است که افراد تحت فشارهای اجتماعی – روانی زیادی قرار می گیرند و با مسایل پیچید ه

ا ی دست و پنجه نرم می کنند واین که روابط مثبت خانوادگی مانند اعتماد متقابل، حمایت، … تاچه حد میتواند در آن اثرگذار باشد؟ خلاصه کلام آنکه، برای رسیدن به هر هرفی در جامعه باید به خانواده توجه داشت و

کار را از آنجا آغاز کرد چرا که منشأ سعادتمندی نوجوانان خانواده ها هستند و در عین حال زمینه ساز بسیاری از انحرافات اخلاقی و کجرویهای اجتماعی و ترک تحصیل های نوجوانان نیز خانواده است.
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ:

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ (از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ)۴۰۸ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول و دوم از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻣﺪارس ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب شدند ﻣﺪارس اﯾﺮان،اﻃﻬﺮ،رﺳﺎﻟﺖ،ﺷﺮاﻓﺖ،ﺷﻬﺪادر ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب آزﻣﻮﻧﻬﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻋﺘﭽﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ۲۸ ﺳﻮال ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد:ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ۵=ﻧﻤﺮه،ﻣﻮاﻓﻘﻢ۴=،ﻧﻈﺮی ﻧﺪارم۳=،ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ۲=،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ۱= اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻨﺪی ﻣﯿﺸﻮد.

ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻧﻈﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ:

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد:ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ، ﺑﺎﺳﻮادﻧﺪ. (ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان)

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده:

ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ اﮐﺘﺴﺎب ۱۴۰ و ﺣﺪاﻗﻞ ۲۸ می ﺑﺎﺷﺪ۵۰درﺻﺪﺑﺎﻻی ﻧﻤﺮات(ﺑﺎﻻﺗﺮاز ﻧﻤﺮه(۹۶ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺎﻻ و ۵۰درﺻﺪ ﻧﻤﺮات ﭘﺎﯾﯿﻦ (ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از (۹۶تحت ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺠﺎم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 18 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد