مقاله رویکرد مکتب انگلیسی به مفهوم امنیت در روابط بین الملل

word قابل ویرایش
22 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

رویکرد مکتب انگلیسی به مفهوم امنیت در روابط بین الملل
چکیده
بشر از آغاز ورود به پهنه هستی ، با معمای امنیت روبه رو بود، زیرا عوامل محیطی مهم ترین خطر برای حیاتی ترین ارزش بشر، یعنی زندگی به شمار می آمدند. بسیاری از این خطرها نیز از سوی نیروهای طبیعی بود. بدین علت امنیت معمای آشنای زندگی بشر است . اما امنیت ، مانند سایر ارزش ها و مفاهیم اجتماعی ، به شرایط و واقعیت های موجود بستگی دارد و به دلیل کارکرد نیروهای ژرف و اثرگذاری آنها بر محیط اجتماعی ، مفهومی پویاست . بر این اساس دوره های مختلف حیات بشر شاهد تحولاتی شگرف در مفهوم امنیت بوده است . طی چند سده اخیر، فروپاشی جهان دوقطبی و پایان جنگ سرد، از جمله نقاط عطف حیات بشری بوده اند که به دلیل تغییر ساختار نظام ببین الملل ، تغییر سیاست قدرت های بزرگ و ورود بازیگران جدید به سپهر جهان سیاست ، و تحولات شگرف علمی و فرایند جهانی شدن ، تحولات شگرفی را در مفهوم امنیت پدید آوردند. این تحولات بزرگ ، ضرورت بازاندیشی نظری و بیان طرح مفهومی و نظری تازه ای را در بررسی تغییرات شکلی و ماهوی پدیدآمده در مفهوم امنیت اجتناب ناپذیر کرده است . در این راستا رویکردهای سنتی مطالعات امنیتی در تعریف امنیت ، دامنه شمول موضوعات امنیتی و سطح تحلیل مناسب پویش های امنیتی مورد نقد و چالش جدی صاحب نظران مکاتب مختلف فکری قرار گرفت . بر این اساس دیدگاه های جریان های اصلی نظریه های روابط بین الملل به مقوله امنیت ، نقد و بازاندیشی شد. از جمله مکاتبی که در این مسیر گام های مهمی برداشت و چشم انداز متفاوتی ترسیم کرد، مکتب انگلیسی بود. البته شاهد فاصله ای قابل توجه و مهم میان گرایش های مختلف موجود در این مکتب در حوزه امنیت هستیم که بر مسئله تأمین امنیت برای دولت ها و تأمین امنیت برای ملت ها تمرکز دارند.
واژگان کلیدی
مکتب انگلیسی ، امنیت ، امنیت بین الملل

مقدمه
مهم ترین مسئله هر پژوهشگر در عصر حاضر برای فهم سیاست جهانی حجم زیاد کتاب ها، مقالات و اطلاعات گوناگون است . در این راستا برای درک ارتباط منطقی موضوعات و اطلاعات گوناگون ، استفاده از نظریه ها به پژوهشگر کمک بسیاری می کند.
نظریه ، نه مدل فراگیر و رسمی ، بلکه ابزاری برای ساده سازی است که شناخت انسان را در مورد ربط یابی حقایق با یکدیگر تسهیل می کند. باید توجه کرد که نظریه یک انتخاب نیست ، بلکه ابزاری است که از طریق آن به حقایق می نگریم تا ببینیم کدام یک از میلیون ها واقعیت در اطراف ما به موضوع مد نظر مرتبط است . در سال ١٩١٩ که دیویس بخش سیاست بین الملل را ایجاد کرد، هدفش جلوگیری از جنگ بود (١٩٩٧٣,Smith). بیست سال بعد در این رشته تحولاتی برای تغییر جهان (دیدگاه هنجاری ) به وجود آمد. مطالعات آکادمیک در این زمینه با هدف تبدیل جهان به مکانی بهتر دنبال شد. این دیدگاه ، آرمان گرایانه بود و از منظر «جهان چگونه باید باشد»، تلاش می کرد حوادث را در این مسیر پیش ببرد. دیدگاه مقابل که به واقع گرایی مشهور است ، جهان را «آن گونه که هست » می شناخت نه «آن گونه که می خواهیم » باشد. از این دیدگاه ، جهان جای چندان مناسبی نیست و انسان ها در بهترین حالت ، خودخواه هستند و شاید هم بدتر از آن باشند. جدال دو دیدگاه سالیان ادامه داشت تا اینکه بر مبنای این جدال ها، دیدگاه های نظری دیگری مطرح شد. مکتب انگلیسی یکی از مواردی بود که تلاش کرد از منظری نوین و با رویکردی میانه ، تغییر و تحولات این حوزه ، به ویژه امنیت را تجزیه و تحلیل کند.
دیری است که «امنیت »، حکم مهم ترین کالا را پیدا کرده و تأمین آن مأموریت اصلی دولت ها و حکومت های امروزی شده است . مطالعات و پژوهش های گسترده و ژرفی انجام شده است و مراکز و مؤسسات ، مستقیم و غیرمستقیم به کندوکاو در موضوع امنیت می پردازند و به سفارش دهندگان ارائه راه می کنند. مفهوم «امنیت » به واسطه خاصیت چندبعدی ، استوار شدن بر پاره ای پیش فرض ها، ذهنی بودن ، تأثیرپذیری از مدلول ها و جغرافیای مفهومی ، دیرینگی ، فراخی قلمرو و تغییرپذیری مؤلفه های تشکیل دهنده آن ، محمل مناقشات علمی چشم گیری بوده است و پژوهشگران هر زمان به زبان ویژه آن عصر، امنیت را تعبیر و تعریف کرده اند. بر اساس چنین مفروضاتی ، از پرسش های مطرح می تواند نگاه مکاتب مختلف به مقوله امنیت باشد. این نوشتار تلاش دارد به بررسی رویکرد مکتب انگلیسی به مفهوم امنیت ، چنان که هدلی بول آن را «یکی از ابتدایی ترین اهداف زندگی اجتماعی دانسته است »، بپردازد (١٩٧٧۴,Bull).
ما به پاسخ ها و واکنش های مکتب انگلیسی نسبت به پرسش های اساسی درباره مسئله امنیت خواهیم پرداخت . این پرسش ها عبارت اند از: ـ منظور از امنیت در مکتب انگلیسی چیست ؟
ـ در مکتب انگلیسی درباره ضرورت تأمین امنیت برای چه کسانی به بحث و تبادل نظر پرداخته شده است ؟
ـ. در مکتب انگلیسی چه موضوعاتی در حوزه امنیت جای داشته و مورد توجه واقع شده اند؟
ـ از نظر مکتب انگلیسی ، چه کسانی یا چه عواملی می توانند امنیت را تأمین و برقرار سازند؟
ـ مشکلات و مسائل پیش روی امنیت از نظر مکتب انگلیسی کدام اند؟ ـ آیا گفتمان واحدی درباره امنیت در مکتب انگلیسی وجود دارد؟
ـ. جلوه های ظهوریافته از تحقق مسئله امنیت در مکتب انگلیسی کدام اند؟
مفهوم امنیت در مکتب انگلیسی
پیش از آغاز این بحث و نگاه به گفتمان امنیت در مکتب انگلیسی ، نکته بسیار حایز اهمیت چگونگی شناخت و تعریف امنیت و ضرورت پیاده سازی آن در جامعه بین الملل است . «با نگاهی بر تعداد گسترده ای از تئوری های مثبت اندیش و واقع گرا در می یابیم که امنیت در قید مکان و زمان نمی گنجد» (& Booth ;١٩٩۶ ,Williams&Krause ٢٠٠٢ ,Dalby ;١٩٩٨ ,Krause ;١٩٩٧ ,Vale)؛ هرچند در بطن اجتماع و سیاست های حاکم بر آن جاری و تعریف شده است . در تعریفی کلی و گسترده می توان گفت امنیت به معنای رهایی از خطر و آسیب و ضرر از هرگونه منبع تهدیدکننده است که با کمک عواملی پیشگیری یا جبران می شود. حال ماهیت خطر و آسیب مد نظر چیست و تهدیدها چگونه تعریف می شوند که فقط نام تعداد بسیار کمی از آنان شناخته شده است ؟ اینها مواردی است که موجب دشواری ارائه تعریفی روشن از مسئله امنیت می شود. مسئله امنیت و ماهیتی که آن را تشکیل می دهد، پیوسته در مقاطع زمانی ، در حوزه های بین الملل در حال تغییر است و با دامنه نامحدودی از عوامل مختلف پیوند خورده است ؛ از جمله این عوامل می توان به شرایط و هنجارهای بین المللی ، ماهیت و خصوصیات و شکل تهدیدهای موجود، موقعیت دولت ها و مشکلات سیاسی داخلی اشاره کرد (٢٠٠٢ ,McDonald). جایگاه و نقش منابع سیاسی داخلی و ماهیت سیاسی تصمیم های اتخاذشده نسبت به آنها به ما کمک می کند که بدانیم امنیت چیست و چگونه باید مورد توجه و پیگیری واقع شود. بر این اساس «مسئله امنیت در بخش مرکزی تعریف مشروعیت دولت ها جای می گیرد» (,Lipschutz ;١٩٩٣ ,Clarke ١٩٩۶ ,Dillon ;١٩٩۵)؛ تا جایی که باید گفت مسئله تأمین امنیت ، دلیل اصلی هر دولت و جایگاهی است که به دست آورده است . این بدان معناست که رهبران و دولت ها مقید به گفت وگو درباره مسئله امنیت در حوزه توانایی ها و اختیارات شان و ارائه تعریفی مشخص برای امنیت در حوزه داخلی و جمعیت زیر نظر خود هستند .(Buzan et al, 1998)
باید وجود محدودیت های سیاسی را که سر راه همگام شدن با گفتمان های امنیتی و تلاش برای جبران مسئله «ناامنی و فقدان امنیت »١ وجود دارد، یادآور شد و در تعریف دو مسئله مهم یعنی «امنیت چیست ؟» و «چگونه باید باشد؟» آنها را مد نظر قرار داد و درست اندیشید. در حالی که تمام رهبران سیاسی مقید به دانستن پیش زمینه و درک درستی از مسئله امنیت در جوامع داخلی خود هستند، تمام آنها چنین شناخت و درکی ندارند. آنان به نسبت سعی در تغییر تعریف امنیت ، در تلاش برای کسب محبوبیت میان مردم کشور خود هستند. «تصدیق و تأیید موضوع امنیت از بعد سیاسی ما را به این نکته رهنمون می سازد که امنیت یک شاخه ثابت یا حضور دولتی باتجربه برای اجرای امور یا شاخصی ثابت در تمام مقاطع زمانی نیست »؛ اما از لحاظ زمانی در تعریف امنیت چنین آورده شده است : «برقراری و اجرای سیستمی معتبر که دارای ارتباطی تنگاتنگ با نظام و رژیم های مدرن چه از لحاظ سیاسی ، اجتماعی یا قدرت اقتصادی باشد» (xxviii :٢٠٠١ ,Burke). ماهیت سیاسی و جاری امنیت خود زمینه ساز بستر مناسب برای تحقیق و بررسی مباحث و گفت وگوهای ویژه درباره امنیت در گروه ها و مقاطع زمانی مختلف است . مرکزیت موضوع امنیت در جهت حقانیت و مشروعیت برخی عوامل به خصوص دولت ها بدین معناست که این عوامل در پروژه های سیاسی متعددی وجود دارند و حضور آنان در چنین جایگاهی در تعریف برآوردن امنیت گنجانده شده و این خود تلاشی است تا شرایط لازم برای درک مسئله امنیت فراهم آید. این امر نیز به سادگی تحقق نخواهد یافت ؛ هرچند با کمک مشخص کردن تهدیدها و واکنش نسبت به آنان هم می توان تعبیری از امنیت به دست آورد.
نکته ای که اهمیت دارد و در این مقاله نیز به آن اشاره شده آن است که در تعریف و شناخت مسئله استقلال و هویت که بسیار مورد ستایش است ، عوامل سیاسی نقش مهمی در ساخت یا تخریب و بازآفرینی مجدد آن و ارائه تعریفی از امنیت دارند.
ماحصل تمام گفت وگوها در روابط بین الملل از جمله گفتمان مکتب انگلیسی حاکی است که استقلال ، قدرت و هویت به نوعی حامل پیامی در باب امنیت اند، هرچند برخی از آنان پذیرفته و برخی مردود شده اند.
مشخص ساختن و شناخت مباحث و گفتمان امنیت در مکتب انگلیسی امری دشوار و مشکل ساز است . اگرچه تعریف شفاف و واضحی از مسئله امنیت ارائه نشده است ، اما گفتمان و مباحثات موجود در خصوص جامعه بین الملل در مکتب انگلیسی فرضیات صریحی درباره معنای امنیت ارائه داده است . پایه گذاران این مکتب ، به خصوص بول و وایت ، به راه و روش های متعددی پرداخته اند، زیرا بر این باورند که جامعه بین الملل متشکل از حوزه های مختلفی در زمینه تاریخ ، قانون ، اقتصاد و امنیت است و هریک به ابزار و راه مخصوص خود نیاز دارد (١٩٩۶ ,Wheeler &Dunne )اما کاتبان و صاحب نظران دیگر مکتب انگلیسی چندان تمایلی به روشن ساختن این تفاوت ها و جایگاه هایشان ، همان طورکه رئالیست ها معتقدند، ندارند (٢٠٠٠:٣٩٧ ,Little)همین امر موجب بروز چالش در شناخت و درک گفتمان امنیت در این مکتب و تفاوت های میان این مسئله و اصل مکتب خواهد شد. تمایزهای موجود در قالب مفاهیم سیاسی در بحث امنیت در مکتب انگلیسی ، در تعاریف ای . اچ . کار مبنی بر شرح و تعریف امنیت «که امنیت چیست و چه باید باشد؟» مطرح است (a ٢٠٠١ ,Reus- Smit )
از دیدگاه کاتبان مکتب انگلیسی ، تعریف امنیت (امنیت چیست ؟) مشمول نقش و جایگاه قدرت های سیاسی و منافع ملی در جامعه بین الملل خواهد بود. نمونه این ایده ها و دیدگاه ها را در همان دوران اولیه مطرح شدن این مکتب توسط باترفیلد و وایت (١٩۶۶) شاهد هستیم . آنان در جست وجوی تعادل و توازنی مناسب میان قدرت و رویکرد مداخله های نظامی بوده اند.
به طور کلی مکتب انگلیسی بر اهمیت و اولویت مسئله شناخت و ارائه تعریفی از امنیت به عنوان یکی از ارکان زیرساخت در حوزه مطالعات سیاست های جهانی تأکید دارد. در این راستا، تأکید مکتب روتچیلد (١٩۵۵) بر این بوده است که امنیت خود فرایندی است که تحت قالب و شرایط زمانی مختلف بر نوع روابط برقرارشده میان ملل و عوامل شاخص سیاسی تمرکز دارد و در این حوزه تعریف می شود. ( ١٩٧٧۵,Bull).
به همین دلیل هم چنان با وجود اقدامات صورت گرفته از جانب بول ، ارائه چندین مسیر امیدوارکننده به منظور رشد و ارتقای کیفی این تئوری و اجرایی شدن مسئله امنیت با وجود چندین استثنا (١٩٩٧ ,Makinda) باز برخی نظریه پردازان مکتب انگلیسی نیاز و ضرورت انجام ارزیابی درست به منظور درک بهتر مفهوم اصلی این امر را هنوز (دست کم در دوران جنگ سرد) احساس نکرده اند و گویی می پندارند گام های لازم برای انجام این کار به خوبی از جانب سیاسیون رئالیست نظیر آرنولد ولفر (١٩۶٢) و هم چنین در دوره های پس از وی توسط بوزان (١٩٨٣) برداشته شده است .
در تعاریف مشخص تر هم ملاحظه می شود که بول هم نتوانسته است مفهوم امنیت را از دیدگاه خود به وضوح و چنان که باید به تصویر بکشد؛ چنان که در سیاست های بین الملل او از مسئله امنیت به معنای «برقراری امنیتی که دیگر بیشتر از آن وجود ندارد» یاد می کند؛ امنیت به عنوان هدف که در واقع همان امنیت بالفعل بوده و امنیت در قالب عوامل ایجادکننده به شکل محسوس و قابل تجربه است (١٩٧٧١٨,Bull ).
اما از آنجا که بول دو معنا و دو واژه (ایمنی و امنیت ) را گاه به جای هم استفاده می کند، لذا مفهوم ارائه شده از جانب وی تا حدودی گنگ و مبهم است و تنها تفاوتی که نظریات وی با سایر نظریات دارد همین جابه جایی و جایگزینی این دو واژه است بول در راستای تأمین امنیت و توجه بدین مسئله در یک جامعه هرج و مرج ، با نظر موافقی از نظریه و مفهوم ارائه شده از جانب گروتین ١ در باب امنیت استقبال می کند که وی این امر را یکی از دغدغه های اولیه و مهم در پیشبرد و ترویج نظم در جامعه ای دولت محور می داند. اگرچه حوزه گسترده ای از نظریات بول مبتنی بر توجه بیش از پیش وی به حضور نیروهای نظامی در جامعه بین الملل به ویژه خلع سلاح کردن و اعمال کنترل های نظامی و گسترش سلاح های هسته ای است ، اما درکنار آن وی بر ضرورت پرداختن به مسائل دیگری هم چون فقر، بی عدالتی ، توزیع ناعادلانه قدرت و منابع اقتصادی میان دو قطب شمال و جنوب (٢٠٠٠ ,Bull) اشاره کرده است . بول هم چنین با توجه به مشتقات برگرفته از ماهیت امنیت در ارتباط با سیاست های اعمال خلع سلاح و بازدارندگی فعالیت های هسته ای ، آنها را از جمله مجموعه ای خاص در پرداختن به مسائل اساسی سیاست می داند و چگونگی روابط موجود میان ابرقدرت ها با سایرین را در یک جامعه بین الملل مورد بررسی قرار می دهد )١٩٩٧:١٠ ,Makinda).
در رویکرد مکتب انگلیسی امنیت چه کسانی مد نظر است ؟
برخلاف نگرش مکتب انگلیسی نسبت به جایگاه دولت ها که آنها را هم چون تخم مرغ در ظرف و جعبه جامعه بین الملل می داند، بول دولت ها را بسان پوسته تخم مرغ تصویر می کند که باید حافظ محتویات درون آن یا همان زرده و سفیده باشند که منظور همان شهروندان و ملت هر جامعه است . حال در این تشبیه باید دانست پوسته تخم مرغ صرفا برای شکستن و تراوش محتویات است و نقش چندانی در ایجاد هرگونه فساد درونی محتویاتش ندارد. تئوری پردازان مکتب انگلیسی هم نظر با مباحث مطرح شده از جانب مکتب مطالعات امنیتی انتقادی (CSS)، دولت ها را نقطه نهایی برای دستیابی به امنیت و تأمین آن برای بشریت می دانند. این موقعیت و چنین تعریفی از جایگاه دولت ها، به خصوص در جوامع بی قید و بند، باید بسیار مورد توجه قرار گیرد. همان طور که ویلر (١٢۶ :١٩٩۶ ,Wheeler) براساس اقدامات بول چنین بیان می کند که وی در تعریف این مسئله به قوانین و هنجارهای جامعه دولت محور نظر داشته است و تحقق این هدف را از دیدگاهی کاملا اخلاق مدار منوط به تأمین امنیت توسط دولت ها برای ملت ها می داند (١۴۶ :١٩٩٨ ,Dunne).
بیل مک سوینی نیز تأمین امنیت برای بشریت را به عنوان منبع نهایی در نظریات خود بارها مطرح کرده است . از نظر وی ، تعریف مسئله امنیت برای هر قوه ای ، جز ملت ها، تعریفی بسیار پوچ و بی معناست حتی اگر از جانب دانشمندان صاحب نظر مطرح شود. به دنبال این مطلب باید یادآور شد حال این وظیفه خود انسان هاست که حافظ ارزش های انسانی باشند که در پی تأمین امنیت و سیاست های اعمالی وابسته به آن همواره مد نظر بوده و هستند. با توجه به اولویت جایگاه دولت ها در مطالعات علوم سیاسی ، رعایت فاصله ای میان تعریف امنیت و تأمین آن برای ملت ها و تعریف امنیت و تأمین آن برای دولت ها در رسیدن به تعریف و مفهومی روشن تر و بهتر ضرورت می یابد. با اعمال چنین فاصله و تمایزی میان این دو معنا، به خوبی می بینیم آنچه در نقش و هدف برای تأمین امنیت بود، اینک در جایگاه عامل به وجودآورنده امنیت و کننده آن ، و آنچه به عنوان عامل ایجادکننده امنیت بود، در نقش هدف و مفعول ظاهر شده است . به شکل کوتاه ، مطابق نظر مطرح شده از سوی مک سوینی (١٩٩٩:١۶)، امنیت باید ابتدا در سطوح پایه مرتبط به حوزه بشریت و انسان ها به عنوان اولین منبع تعریف و سپس در سطوح بین المللی مورد توجه واقع شود. حال با توجه به این موضوع ، یکی از پرسش های بسیار شاخص و مطرح آن است که دانشجویان و دانش پژوهان در

حال مطالعه موضوع امنیت باید بر چه موضوعات قابل اهمیتی در ارتباط با انسان ها و بشریت تمرکز بیشتری داشته باشند؟
در رویکرد مکتب انگلیسی مشکلات و مسائل پیش روی امنیت کدام اند؟
فقر، سوءتغذیه ، بیماری ، بلایای طبیعی ، جرم و جنایت ، تخریب محیط زیست ، مهاجرت و کوچ یا جنگ و خشونت همواره از موضوعات مهم مطرح شده در حوزه امنیت برای افراد و قشرهای مختلف جامعه بوده و هستند. حال بازگویی مجدد این موضوعات در برنامه ها و موضوعات امنیتی جدید خود می تواند دال بر وجود محدودیت تئوری های امنیتی باشد که در پس سیاست های جهانی با دیدگاه های رئالیستی وجود داشته و دارند. از سوی دیگر، درمی یابیم که برنامه های امنیتی دولت ها صرفا حول محور مقاومت در برابر حملات نظامی و خشونت ها نیست . همان طور که هورل (٢۶٣: ١٩٩٩ ,Hurrel) در این باره بیان می دارد، سیاست های امنیتی لزوما باید در بطن نظام موجود به دقت مورد آزمایش واقع شود تا بتوان با آنالیز هرچه بهتر تمام فرایندهای سیاسی اعمالی در برابر این موضوعات ، تهدیدها را هرچه بهتر شناخت و مشخص کرد. در این هنگامه باید به عوامل فعال و ذی ربط برای آزمایش هر فرایند و هم چنین نسبت قدرت و جایگاه آنها توجه کرد و کسانی را که از ایجاد هرگونه تهدید سود و مزیتی عایدشان می شود، به خوبی شناخت . باید گفت بخش قابل توجهی از بررسی های دیپلماتیک صورت گرفته توسط نظریه پردازان مکتب انگلیسی به توجه دقیق تر به کیفیت روابط دیپلماتیک و مباحث شاخص مطرح شده در این زمینه اختصاص داشته و گاه نیز به صراحت از آنها در مباحث امنیت ملی و برنامه های وابسته به آن استفاده شده است .
چگونه این دغدغه ها و تهدیدهای موجود در سطح ملی ، بین المللی و حتی گاه جهانی می توانند به شکلی مجزا از هم قابل تشخیص باشند و خصوصیات هریک و درستی یا نادرستی آنان در راستای ترویج حقوق بشریت و حرکت در چارچوب قوانین بین الملل مورد ارزیابی واقع شود؟ غالب مطالعات امنیتی و مباحث مطرح شده در آن حول این موضوع ، پیرو نظریات ویور درباره موضوع برقراری امنیت است و بول و سایر تئوری پردازان مکتب انگلیسی نیز نظریات و فرضیات مشترک با آنچه ویور از امنیت در شکل کاربردی مطرح ساخته است ، دارند؛ زیرا نظریه پردازانی همانند ویور سبب شده اند که مکتب انگلیسی این مسئله را به عنوان فرایندی سیاسی بپندارد که در ذهن صاحب نظران برجسته در رابطه با موضوع امنیت چنین است . با این روند، بول نیز توانست به درک ساده تری از مفهوم امنیت دست یابد. سایر نظریه پردازان مکتب انگلیسی نیز معتقدند توجه به مسئله زور و اعمال خشونت اجتماعی میان دولت ها یا سایر قشرهای اجتماع باید به شکلی مستقل و کاملا منطقی مورد بحث قرار گیرد و آنان همواره این موضوع را اصلی ترین موضوع مورد توجه در آنالیزهای مرتبط با مسئله امنیت بیان کرده اند (٢۶٢: ١٩٩٩ ,Hurrel). باید توجه کرد که در اینجا عنصر حیاتی در پیشبرد ادعاهای بیان شده از سوی عوامل تأمین کننده امنیت آن است که ابتدا مخاطب مد نظر و خاص ، این ادعاها و نظریات را بپذیرد و باور داشته باشد. به عبارت دیگر، ما خواهیم توانست اقدامات و حرکاتی را در تأمین امنیت انجام دهیم که شاید لزوما همه آنها موجب دستیابی به هدف مد نظر و تأمین امنیت نشود؛ لذا اقداماتی امنیتی می توانند به موفقیت دست یابند که مخاطبان پیش روی آنها، این اقدامات را باور داشته باشند و گاه هرگونه قانون شکنی را در صورت مواجهه با تهدیدهای موجود مشروع بدانند. این امر نیز مستلزم وجود سه عنصر یا سه بخش اصلی زیر است : تهدیدهای موجود، اقدامات فوری و اورژانسی ، قانون شکنی های آزادانه و تأثیر آن بر تمام بخش ها و روابط داخلی موجود در جامعه (٢۶: ١٩٩٨ ,Buzan, Waver, de Wilde).
اگرچه در بعد تئوری هیچ کس در جایگاه عامل پرقدرت تأمین کننده امنیت جای ندارد، اما در عمل و در ساختارها، دولت ها خود را مالک چنین جایگاهی می دانند .(Buzan,Waver and deWilde,1998 :31)
باید توجه کرد که برقراری امنیت هرچه بیشتر لزوما برابر بهتر شدن شرایط نخواهد بود. در واقع باید دانست که امنیت نیز همانند هر موضوعی می تواند بار معنایی منفی داشته باشد و حتی در مواجهه و پرداختن به سیاست های همیشگی و طبیعی دچار خطا شود (٢٩: ١٩٩٨ ,Buzan, Waver and de Wilde). استفاده از موضوع ناامنی می تواند ما را در آنالیز هرچه بهتر مسئله امنیت یاری کند؛ چنانچه ما تهدیدها را خوب بشناسیم ، خواهیم توانست اقدامی مناسب در مقابل آن در شرایط عادی (با همکاری و تعامل هرچه بیشتر همه واحدها) و واحدهای عمومی (١٩٩۵ ,Waver) انجام دهیم .
از نظر مکتب انگلیسی چه اقداماتی باید برای تأمین امنیت کرد؟
از دید بول ، جوامع دولت محور چندان هم موجب کاهش و ایجاد اختلال در روابط برمبنای اهداف بشری نخواهند شد )٧-٣ :١٩٧٧ ,Bull). دولت ها باید به عنوان مهم ترین قطب در جایگاه خود محفوظ بمانند. در پی نظریات و دفاعیات بول از دیدگاه پلورالیست ها نسبت به جامعه بین الملل (اخلاق محور)، رابرت جکسون (,Jackson) ٢٠٠٠ نیز معتقد است که دولت محوری در جوامع موجب ایجاد پیکره ای محکم برای تأمین امنیتی مطمئن و جهانی خواهد بود. اما بول در کنار نظریات مبتنی بر دفاع از سیستم های دولت محور، معتقد است که تلاش برای دستیابی به نظام جهانی و تأمین امنیت برای تمام آحاد بشر از دیرباز به عنوان اصل پایه ای مد نظر بوده و حضور دولت ها بدین شکل حتی می تواند توطئه خاموشان را سرکوب کند. البته بالطبع در این شرایط و همزیستی ، برخی حقوق و وظایف برای شهروندان محترم به وجود خواهد آمد )٣٠٨ :١٩٧٧ ,Bull). در قلب این موضوع همواره این پرسش مطرح است که آیا یک جامعه (مدرن و مستقل ) لزوما نیازمند حضور یک دولت برای تأمین امنیت برای افراد و ملت خود است یا خیر؟ در این زمینه مکتب انگلیسی بر این نظر است که تا حدی حضور دولت و تبیین یک نظام مشخص برای نیل به تأمین امنیت ضرورت دارد. در حالی که مکتب انگلیسی تحقق و دستیابی به رهایی بشر را هم معنا با اصول و سیاست های حفظ جامعه بین الملل مدرن می داند، اما باز ضرورت بازآفرینی مجدد و نمایش این مفهوم در چارچوبی انعطاف پذیر و بررسی آن

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 22 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد