مقاله شاخص های تحلیل امنیت در فضاهای شهری

word قابل ویرایش
20 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
انسان و محیطی که در آن زندگی میکند، کلیتی تفکیک ناپذیر از یکدیگر هستند. رشد سریع شهرنشینی و افزایش روزافزون جمعیت شهرنشین که خود اختلاط و درهم آمیزی بیشتر انسان ها را در فضای شهری به همراه دارد، باعث شده تا بحث امنیت ، اهمیت خاصی در مسائل شهری پیدا کند. امنیت شهری؛ یعنی آرامش ، اطمینان خاطر و نبود هراس شهروندان از هرگونه تهدید و خطر علیه شهر، شهروندان ، فضاهای شهری، ساختمان ها، سازمان ها، تأسیسات و زیرساخت های شهری وسایر عناصر مهم در زندگی شهری که نگرانی و احساس ناامنی در شهروندان را به وجود آورد.
هدف مقاله حاضر بررسی ارتقاء امنیت در فضاهای عمومی شهری است ، روش آن اسنادی و با مطالعه متون و بررسی تطبیقی نظریات مربوطه ، پس از پرداختن به کلیات مفهومی امنیت شهری و بررسی دیدگاه های مرتبط در این خصوص ، شاخص های تحلیل امنیت در فضاهای شهری را مورد واکاوی قرار داده و مکانیسم ها و ساز وکارهای برنامه ریزی شهری را در تأمین امنیت شهری تشریح نموده است .
در ادامه با استناد به چهار پژوهش تجربی، کاربرد نظریه های مطرح شده ، مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داد که کاربری خوب اراضی میتواند سبب تأمین رضایت ساکنان در محل شده و به شکل گیری محله هم از نظر فیزیکی و هم از نظر مفهومی در فضای ذهنی ساکنان کمک نماید تا حس تعلق به محله در افراد تقویت شود. این امر موجب مسؤلیت پذیری ساکنان شده و به تبع آن افزایش مراقبت از فضاها را در پی خواهد داشت و باعث کاهش احساس ناامنی در بین ساکنان میانجامد. هم چنین نتایج تحقیق حاکی از تأثیرپذیری امنیت از عوامل محیطی مانند: نوع شکل گیری فضاها، کارکرد فضاها، وجود امکانات رفاهی، تراکم ، آلودگیهای زیست محیطی میباشد.
کلیدواژه ها: امنیت – برنامه ریزی شهری – شاخص های تحلیل امنیت – شهروندان – فضاهای عمومی شهری.
١- مقدمه
انسان و محیطی که در آن زندگی میکند کلیتی تفکیک ناپذیر از یکدیگر هستند. این محیط میباید مبتنی بر اصولی باشد که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای شهروندان ، به عنوان فضایی برای تداوم حضور فیزیکی و بقاء حیات جمعی نیز به حساب آید.
استفاده از الگوها و روش های رفتاری متناسب برای برقراری امنیت ، و توجه به نیازهای اساسی شهروندان در فضاهای شهری میتواند آرامش خاطر شهروندان را در این محیط ها با اعمال سیاست های اصولی امکان پذیر نماید. تأمین امنیت اجتماعی از لازمه های ثبات و پایداری نظم اجتماعی است و به همین لحاظ اطلاع از میزان احساس امنیت اجتماعی، موضوعی مهم و درخور توجه است . احساس امنیت اجتماعی از ابعاد اقتصادی، سیاسی، روانی و قضایی قابل مطالعه است . آن چه از جنبه اجتماعی بر حس امنیت اثر میگذارد، عمدتا مربوط به جرم و ترس از وقوع آن میشود. ترس از وقوع جرم معمولا با ترس مربوط به امنیت فردی مرتبط است و بر همین اساس حس امنیت را به عنوان یکی از نیازهای انسانی پایه از فرد سلب میکند.
امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهر کانون و بستر اصلی رشد و تکامل بشری است که با گسترش روند شهرنشینی و افزایش تراکم جمعیتی اهمیتی مضاعف مییابد. یکی از ضرورت های پیدایش و تداوم شهر آرامش و آسایشی است که انسان شهرنشین از سکونت در چنین فضایی بدست میآورد. امروزه معیار امنیت ساکنان شهر با عدم هراس و اضطراب آن ها از تأسیسات ، راه ها، ساختمان ها و اتفاقات غیر مترقبه ای که امکان وقوع آن ها در شهر وجود دارد، مورد سنجش قرار میگیرد
با توجه به اینکه امنیت به نوبه خود از مسائل مهم شهری میباشد و نیز به دلیل گسترش فعالیت های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در حوزه مربوط به مکان های عمومی، توجه و اهمیت امنیت در این گونه فضاها که محل حضور تعداد بیشتری از شهروندان میباشد بیش از بیش احساس میگردد. توجه به بهبودی و مطلوبیت این محیط ها در فرآیند برنامه ریزی شهری به عنوان یک نیاز مهم احساس میگردد و برقراری امنیت در ساختار شهری و نیز توجه به اولویت هایی که جهت افزایش رضایت مندی شهروندان در بالابردن احساس امنیت ذهنیشان در شهر میباشد از مسائل مهمی است که در فرایند تصمیم سازی برنامه ریزی شهری ممکن میشود.
٢- ضرورت و اهمیت امنیت در فضاهای عمومی شهری
وجود فضاهای عمومی در شهرها برای جلوگیری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کاهش افسردگی و خشونت در جامعه ضروری است و نقش آن در تعدیل محیط اجتماعی شهر بر کسی پوشیده نیست ؛ از آن جایی که فضاهای شهری، فضایی را برای زندگی اجتماعی ایجاد میکنند؛ چنان چه مطلوبیت داشته باشند میتوانند مکانی را برای آرامش ، آسایش ، تجلی استعدادها و بروز خلاقیت شهروندان فراهم کنند. لذا ضرورت ایجاد فضاهای عمومی به ویژه در شهرهای شلوغ و پرتراکم همیشه احساس میگردد.
در سال های اخیر برنامه ریزان شهری، جغرافیدانان و تئوریسن ها ;,Fyfe ;١٩٩۶ ,Ellin ;١٩٩٢ ,Davis ٢٠٠١ ,Pain ;٢٠٠٣ ,Low ;١٩٩۶ ,Loukaitou-Sideris به منظور ایجاد فضاهای امن و وضع مقررات برای مکان های عمومی توجه زیادی را به امنیت این مکان ها توسط بخش خصوصی داده اند . این موضوع از ١١ سپتامبر ٢٠٠١ دارای اهمیت ویژه ای شده است . مدیران و مالکان پارکها و مراکز خرید به خاطر حملات تروریستی احتمالی به دنبال افزایش کنترل بر رفتار مردم میباشند. برخی از صاحبنظران با این رویکرد مخالفند. این رویکرد به خاطر محدود کردن روابط اجتماعی، تحت فشار گذاشتن آزادیهای فردی، نظامیکردن اماکن و وضع قوانین ویژه برای گروه های خاص (مانند انگشت نگاری از مظنونین مسلمان )، مورد انتقاد قرار گرفته است . در سپتامبر ٢٠٠۵ نیز کنفرانس جهانی درباره “امنیت شهری ” – تکنولوژی و تجهیزات -، در چین برگزار شد که به ارائه تجهیزات حفاظتی شهری و امنیت محیطی و کالبدی شهر از طریق ابزارهای الکترونیکی و ماهواره ای پرداخت . “انجمن اجتماعی و اقتصادی ” وابسته به سازمان ملل متحد، مبادرت به بررسی و ارزیابی – هایی پیرامون امنیت شهری کرده است که از محورهای این تحقیق میتوان به “دولت ، صلح و امنیت ” ، “محیط زیست ، جمعیت و شهرنشینی ” و “توسعه منابع انسانی و اشتغال زایی ” اشاره کرد که رویکردهایی معطوف به برقراری امنیت سیاسی، اقتصادی و محیطی در شهر به شمار میروند .
امنیت علیرغم این که یک پدیده اجتماعی است یک احساس درونی نیز میباشد که توجه انسان را به آینده و شرایطی که برای او به وجود خواهد آمد جلب میکند. اما احساس امنیت به مراتب مهم تر از امنیت میباشد. بنابراین لازم است که به تعریف واژه امنیت پرداخته و سپس به نقش مهم آن در فضاهای شهری بپردازیم .
٣- امنیت در فضای شهری
انسان و محیطی که در آن زندگی میکند کلیتی تفکیک ناپذیر از یکدیگر میباشند. این محیط ، فضا و عرصه اجرای کارکردهای اجتماعی بوده و بسیاری از تعاملات اجتماعی در آن صورت میپذیرد؛ برای تداوم و بقای این تعاملات و حضور فعال مردم در این فضاها، وجود امنیت یکی از اساسیترین نیازها به شمار می آید.
امنیت به عنوان یک عنصر مهم سایر ابعاد زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میدهد. احساس امنیت فردی، لازمه حیات و زندگی شهری است . این استدلال مردم برای اماکن عمومی همچون کلیدی برای ایجاد فضاهای امن تر میباشد و آنها را “چشمان خیابان ” معرفی میکند که مجرمان را از ارتکاب جرم باز میدارد و محیط را امن و مطمئن میسازد . ترس های ناشی از ناامنی اجتماعی و اقتصادی پیش آمده در مکان های عمومی، که باعث کنترل بیش از حد میگردد، میتواند برای عموم فضاهای شهری زیان بار باشد. برای درک بهتر امنیت در فضاهای شهری ابتدا به بررسی جایگاه امنیت در زندگی شهری، امنیت در شهر و سپس امنیت در فضاهای عمومی شهری میپردازیم :
٣-١- جایگاه امنیت در زندگی شهری
نگاهی تاریخی به الگوهای زیستی بشر که از اجتماعات اولیه زندگی غارنشینی گرفته تا به امروز، نشان میدهد امنیت نقش اساسی در شکل گیری و تکامل الگوهای زیستی انسان ایفا نموده است و منشا پیدایش زندگی به صورت جمعی و یکجانشینی، عنصر امنیتی بوده است و انسان به منظور دفاع از خود و مقابله با خطرات درندگان ، الگوی زیستی یکجانشینی در قالب روستاها و شهرها را انتخاب و در طول زمان گسترش داده است و شهرهای دوران گذشته با کشیدن حصار و خندق های اطراف ، حریم امنی را برای ساکنان ایجاد مینمود . امنیت همیشه به عنوان یک عنصر مهم سایر ابعاد زندگی را تحت تاثیر قرار داده و به استناد نتایج برخی از تحقیقات انجام شده ، اهمیت امنیت در طول تاریخ زندگی شهری ایران از ویژگی حیاتی و استراتژیک برخوردار بوده است . «امنیت ، زندگی شهری، تجارت ، صنعت گری و پیشه وری همه با هم به صورت یک منحنی سینوسی حرکت میکنند و با امنیت شهر نشینی رونق پیدا میکند، ابنیه و آثار معماری شکل میگیرد، نظام شهری به سمت نظم ره میسپرد، جایگاه ها تعریف و باز تعریف میشوند، اصناف به سمت تشکل های کاملا کریستالیزه شده حرکت میکنند؛ به مجردی که امنیت تحلیل میرود، زندگی شهرنشینی، تجارت و پیشه وری نیز تحلیل میرود، مهاجرت از شهر شدت میگیرد و در مواردی با هجوم بیگانگان شهر نابود میشود تا دو مرتبه این دور تکراری شروع شود»
٣-٢- امنیت در فضای عمومی شهری
فضاهای عمومی شهری به مثابه یکی از اجزای اساسی ساخت کالبدی شهر دارای مفهوم عمومی و اجتماعی است که از اهمیت زیادی برخوردار است . چنین فضاهایی به عنوان یکی از مکان هایی که میتواند مأمن آرامش و آسایش شهروندان باشد همواره مورد توجه مدیران و برنامه ریزان شهری بوده است . رشد آسیب های اجتماعی، تنوع فرهنگی انسان ها، گوناگونی فضاها و کاربریها و… در محیط های شهری باعث شده تا آرامش و امنیتی را که بیش از این برای انسان مهیا بوده است به افول و کاستی گرایش پیدا کند.
فضاهای عمومی شهری، در واقع بخش کالبدی عرصه عمومی محسوب میشوند و اساسا تجلی کالبدی عرصه عمومی محسوب میآیند. بدیهی است که در صورت فقدان و یا ضعف فضاهای عمومی، بسیاری از فعالیت ها، رفتارها وکوشش های عرصه عمومی، در محل مناسبی بروز و ظهور نخواهد یافت . فضای عمومی فضایی است عمدتا با مالکیت عمومی، که در دسترس عموم قرار دارد و در آن عملکردهای جمعی یا انفرادی صورت میگیرد (مانند خیابان ها، پارکها، میدان ها، مساجد و…. )؛ فضای عمومی معمولا در مقابل فضای خصوصی آورده میشود اما بعضی از فضاها از نظر عملکردی عمومیترند؛ مانند خیابان ها و پارکها . فضای عمومی شامل قسمت هایی از محیط طبیعی و مصنوع است که عموم مردم به راحتی به آنها دسترسی دارند و شامل : خیابان ها، میادین و سایر مسیرهایی میشود که دیگران حق عبور از آنها را دارند. در مناطق مسکونی، تجاری ، محله ها، فضاهای باز، پارکها، فضاهای خصوصی وعمومی که دسترسی عموم مردم به آن حداقل در ساعاتی از روز آزاد باشد، با فضای عمومی مواجه هستیم . از دیدگاه اجتماعی- فرهنگی، فضاهای عمومی مکان هایی هستند که جهت ایجاد و تقویت مناسبات و روابط بیرونی، تعاملات ، تغییرات و رویاروییهای اجتماعی شکل میگیرند؛ جاهایی که گروه های مختلف با خواست ها و علایق متفاوت گردهم جمع میشوند . احساس ناامنی همراه با ترس از جنایت ، عدم کنترل و ترس از ناآشناها در مکان عمومی به وجود میآید. ترس از خشونت و جنایت از غریبه ها متناسب با سطح فرهنگی و اجتماعی فرد غریبه میباشد. مواجهه با غریبه ها و تفاوت های آنها موجب تجربه ناامنی در محیط های عمومی میگردد. محیط های عمومی ترس و علاقه را یکجا دارد؛ بنابراین شهرها هم محل ترس و تمایل و هم تهدید و فرصت میباشند که هم جاذبه ایجاد میکنند و هم دافعه و یکی بدون دیگری غیرممکن است . وجود خارجیها همیشه هم تهدید کننده و هم جذب کننده است که میتواند تنفر و کنجکاوی و نفرت و صمیمیت را بالا ببرد. هر تلاشی که توسط استراتژیهای گوناگون کنترل صورت میگیرد تا ناامنی را برطرف سازد ممکن است عملکرد یادگیری توسط محیط را نیز کمرنگ کند. چرا که مردم در محیط های عمومی یاد می – گیرند چطور با روزمره گیهای زندگی، با تفاوت ها و رفتارهای گوناگون کنار بیایند و خود مردم باید بتوانند توازن و هماهنگی بین ترس و تحریک و نیز بین ماجراجویی و ترس را برقرار نمایند و بتوانند ناامنیهای محیط شهری را تحمل کنند .
۴-نظریه های مرتبط با امنیت فضاهای شهری
در زمینه امنیت فضاهای شهری، نظریات گوناگونی وجود دارد که این نظریات با توسعه زندگی شهری، تعامل و بروز رفتارهای جمعی انسان در محیط شهری رابطه مستقیم دارد. اهمیت امنیت در فضاهای شهری و همچنین ارتباط بین شهر و امنیت شهری باعث گردیده تا نظریه پردازان مسائل شهری برای کاهش آسیب ها و پیامدهای ناشی از آن به بیان نظریه و ایده در باب مسائل مرتبط با امنیت محیط های شهری بپردازند که در ذیل به ذکر اجمالی برخی از این نظریات پرداخته میشود:
۴-١- شهرهای امن
دو محقق کانادایی “وکرل و وایتزمن ” رویکرد شهرهای امن را با تأکید بر مدیریت و پیشگیری جرم در محله ، پیشنهاد کردند.
این نظریه بر همکاری بین دولت و شهروندان – به ویژه گروه های منزوی و حاشیه ای – ، پیشگیری اجتماعی و امنیت شهری تمرکز مینماید.
وکرل و وایتزمن برای افزایش ایمنی و امنیت در فضای شهری سه عامل را بیان میکنند:
٠ آگاهی از محیط
٠ قابلیت مشاهده توسط دیگران
٠ پیدا کردن کمک .
یکپارچه نمودن این فاکتورهای طراحی و برنامه ریزی، ایمنی و امنیت را با ارائه فرصت هایی برای رهایی از الگوهای مؤثر جرم افزایش میدهد
در شهر ایمن ، ایمنی در فضای شهری تأمین شده و فرد در شهر احساس امنیت خاطر و فقدان خطر میکند. در واقع پایه بحث شهر ایمن بیشتر بر روی مسائلی متمرکز است که میزان خطرات را به حداقل برساند.
۴-٢-نظریه سلامت روان
نظریه سلامت روان گرایشی دیگر از نقد انسان دوستانه است که در اوایل قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم ، اروپا و امریکا خاستگاه بروز این نظریه به حساب میآمد. این نظریه کارش را با نقد تأثیر انعکاس مجموعه های شهری بر رفتار انسانی آغاز میکند. در این نظریه اعتقاد بر این است که برای رشد موزون شخصیت و جامعه پذیری هیچ چیز جای بعضی از محیط های عاطفی را نمیگیرد. این چنین به نظر میرسد که ادغام رفتار انسانی در محیط شهری مشخصا به نوعی “محیط وجودی ” وابسته است ؛ محیطی که شهرسازان ترقیگرا آن را به حساب نیاورده اند. یک آمایش سالم و یک قطعه بندی منطقی فضای شهری در نفس خود نمیتواند برای ساکنان احساس امنیت یا آزادی، فراوانی انتخاب در فعالیت ها، تأثیر زندگی و عامل تفریح را – یعنی عواملی که برای سلامت جسمی ضروری است – تأمین کند. از ویژگیهای بارز این نظریه میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
٠ گرایشی از انسان گرایی
٠ توجه به امنیت انسان در شهر
٠ تبدیل فضای باز به فضای شهری
٠ شرکت دادن مشتاقانه ساکنان شهر در شکل بخشیدن به آن
٠ ادغام رفتار انسانی در محیط شهری
از دانشمندان صاحب نظر در این زمینه میتوان به جیبولبی، آنافروید، جین جیکوب ، دوهل و کوین لینچ اشاره نمود. با وجود دستاوردهای بسیار باارزش نظریه سلامت روان دیده میشود که این گرایش گهگاه به جهت ضعف راه حل های پیشرفته به ستایش بیقید و شرط آسفالت و شهرهای بزرگ مرکزی میانجامد. نگرانی اصلی این دیدگاه فقدان همسایگی است که موجبات بیهویتی را فراهم می آورد .
۴-٣-نظریه پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی
این نظریه را در واقع دومین نسل از نظریه پردازان طراحی محیطی در مدل های پیشگیری از جرم مطرح نمودند و متغیرهای اجتماعی و فرهنگی را با طراحی محیطی بهم پیوند زدند و فرضیات واقع گرایانه تری در مورد فرایند اندیشه و رفتارهای مربوط به حریم خصوصی افراد پدید آوردند. همان طور که تایلور و هارل (١٩٩۶) اظهار داشتند پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی بر محل های جرم خیز و تکنیک هایی که جهت کاهش آسیب پذیری در این محلات به کار میرود تمرکز دارد .
CPTED واژه اختصاصی است که از ترکیب حروف اول واژه های عبارت “پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی ” به دست میآید . کرو (٢٠٠٠)، در تعریف مفهوم CPTED چنین میگوید:”طراحی مناسب و استفاده موثر از محیط مصنوع میتواند منجر به کاهش ترس از بزهکاری و پایین آمدن میزان وقوع جرم و جنایت و ارتقاء کیفیت زندگی شود. اساس این نظریه ، طراحی و مدیریت محیط کالبدی به منظور کاهش فرصت برای جرم است که بر پایه فرضیاتی است که فرد را وارد یک مرحله منطقی تصمیم گیری میکند، قبل از اینکه جرمی را مرتکب شود. هر چند این مسأله قطعیت ندارد ولی احتمالا پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناسی و فرهنگی ممکن است انگیزه مؤثر جرم و جنایت باشد . بحث گسترده CPTED از نظر پیوستگی زمانی ضعیف است . تاریخ کوتاه جرم شناسی محیطی یک پیش زمینه از CPTED ایجاد کرده و نقطه شروع مفیدی به سمت شهرنشینی پایدار و محیط گرایی شهری است .
هر چند جیکوب (١٩۶١)، آنگل (١٩۶۶) وجفری (١٩۶٩ و ١٩٧١) در خصوص نسبت طراحی شهری و امنیت مباحثی را بیان کرده بودند ولی تا زمانی که نیومن فضای قابل دفاع را در سال ١٩٧٣ مطرح کرد، این موضوع چندان مورد توجه نبود.
جفری در اصل عبارت “ممانعت از جرم از طریق طراحی محیطی ” را ابداع کرد. او هم چنین چندین کتاب مؤثر در زمینه جرم و عواملی مثل طراحی، روانشناسی، فیزیولوژی و زیست شناسی نوشت . اگر چه او بعدها اظهار داشت که ابتکار CPTED مدرن ، اساس کار نیومن بوده است تا کار خودش . به طور کلی فضای قابل دفاع نیومن باعث پذیرش عمومی این ایده شد که طراحی معماری و محیطی میتواند بر بزهکاری تاثیر گذارد. در همین راستا چهار عنصر از طراحی فیزیکی که به خلق محیط – های امن کمک میکنند، شناسایی شده اند که عبارتند از :
٠ تعریف منطقه ای فضا با ایجاد تقسیمات فرعی در آن در قالب منطقه بندیها، جایی که فضای خصوصی، نیمه خصوصی و عمومی، به روشنی شناسانده شده اند و تحت نفوذ ساکنان آن منطقه است .
٠ جای دادن پنجره به شکلی که اجازه نظارت بر فضای بیرون را بدهد.
٠ استفاده از اشکال ساختمانی که تعبیری بسیار بد از آن ها وجود نداشته باشد.
٠ جایگیری دقیق در داخل مناطق شهری
۵- شاخص های تحلیل امنیت در فضاهای شهری
شاخص ها اساسیترین معیارهای اندازه گیری و حیاتیترین علایم و نشان دهنده وضعیت یک جامعه هستند. شاخص پایداری و ناپایداری در شهرها که بر اساس شاخص های ارزیابی کیفیت محیط شهری تهیه شده اند سه دسته عامل اساسیاند که بر پایه سه دسته نیاز اساسی انسان که به ترتیب شامل نیازهای اساسی (بیولوژیک و فیزیولوژیک )، نیازهای اجتماعی- اقتصادی و نیازهای فرهنگی – هنری میباشند، قرار گرفته اند . اما مسأله ای که در حوزه این مطالعه مورد توجه قرار گرفته شاخص های کارکردی، کالبدی و محیطی مؤثر بر افزایش امنیت فضاهای عمومی میباشد.
محیط های شهری بنا به شرایط اجتماعی موجود؛ یعنی نوع شکل گیری فضاها، کارکرد فضاها، وجود امکانات رفاهی، تراکم ، آلودگیهای زیست محیطی، و… میتوانند بر میزان امنیت مؤثر باشند. فضای شهری خود وسیله ای برای برقراری ارتباطات اجتماعی است که افراد از طریق آن ، اطلاعات ، ارزش ها، احساسات یا رفتار مورد نظر را به یکدیگر انتقال میدهند. ظاهر محیط های شهری و عوامل متحرک در آن -خاصه مردم و فعالیت های آن -استفاده کنندگان از فضا را تحت تأثیر قرار میدهد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 20 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد