مقاله مسئولیت های قراردادی پیمانکاردرقراردادهای پیمان ساختمانی

word قابل ویرایش
5 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

مسئولیت های قراردادی پیمانکاردرقراردادهای پیمان ساختمانی
چکیده
برای اثبات مسئولیت قراردادی پیمانکار ،وجود و اثبات قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطۀ قراردادی میان خواهان و خوانده یکی از ارکان مسئولیت قراردادی است و این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت ،قراردادی نخواهد بود. نظر به گسترش انجام پروژه های ساختمانی وساخت و سازهای روز افزون اعم از آپارتمان سازی و انبوه سازی و ساخت پروژه های معظم ، قراردادهایی متنوع با شرایط وآثار مختلف منعقد میشود . از آن جاییکه قراردادهای پیمانکاری عمدتا بر مبنای ماده ١٠قانون مدنی استوار است ،لذا این گونه قراردادها دامنه وسیعی را در بر می گیرد با توجه به اینکه اکثر پروژه های عمرانی با سیستم اجرایی متعارف ،به پیمانکاران واگذار می شود
،لازم است که توجه خاصی در تهیه موادومفاد قراردادهای مربوطه با توجه به موارد یاد شده مبذول گردد.
از این رو هدف از این تحقیق شناسایی وارزیابی نواقص و نکات مبهم در تفسیرواجرای این قراردادها ا ست که بار مسولیت های قراردادی را بر طرفین تحمیل می کند .در قراردادها اکثر مواد و مفاد قراردادحدود ودامنه مسولیت ها را به روشنی شرح نمی دهد گواه بر این موضوع تفاسیر گوناگونی است که در بررسی قراردادها به میدان وی آید.
کلمات کلیدی : مسئولیت قراردادی – پیمانکار – پیمان ساختمانی – قرارداد
مقدمه
نظر به گسترش انجام پروژه های ساختمانی وساخت و سازهای روز افزون اعم از آپارتمان سازی و انبوه سازی و ساخت پروژه های معظم ، قراردادهایی متنوع با شرایط وآثار مختلف منعقد میشود . از آن جاییکه قراردادهای پیمانکاری عمدتا بر مبنای ماده ١٠قانون مدنی استوار است ،لذا این گونه قراردادها دامنه وسیعی را در بر می گیرد با توجه به اینکه اکثر پروژه های عمرانی با سیستم اجرایی متعارف ،به پیمانکاران واگذار می شود
،لازم است که توجه خاصی در تهیه موادومفاد قراردادهای مربوطه با توجه به موارد یاد شده مبذول گردد.
از این رو هدف از این تحقیق شناسایی وارزیابی نواقص و نکات مبهم در تفسیرواجرای این قراردادها ا ست که بار مسولیت های قراردادی را بر طرفین تحمیل می کند .در قراردادها اکثر مواد و مفاد قراردادحدود ودامنه مسولیت ها را به روشنی شرح نمی دهد گواه بر این موضوع تفاسیر گوناگونی است که در بررسی قراردادها به میدان وی آید.
پیشینه تحقیق
قواعد مسولیت مدنی نیز مانند بیشتر قواعد حقوق در کشور ما آمیزه ای از قواعد اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب است .برای آشنا شدن با مبانی مسولیت باید پیشینه آن در فقه (به عنوان منبع قانون مدنی ) و نظریه های تقصیر و ایجاد خطر در حقوق اروپایی (به عنوان منبع قانون ١٣٣٩) بررسی شود وپس ازآن اختلاط این دو مبنا در حقوق کنونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در ادامه قواعد فقهی به قاعده لاضرر،قاعده اتلاف ،قاعده ضمان و مواردی از این قبیل اشاره داشته اند.رفع این عناوین بدون انتخاب و توجه به مبنای مسولیت امکان ندارد.
سیر اجمالی در تاریخ تحول مسولیت مدنی نشان می دهد که تا کنون چهار نظریه اصلی در این رابطه وجوددارد:نظریه تقصیر، نظریه ایجاد خطر ،نظریه مختلط و واسته ،نظریه تضمین ؛ بطور کلی در رابطه با قراردادها حقوقدانان بزرگی مانن ریپیر،پلینول و… صاحب نظر بوده اند لیکن با نگرشی اجمالی دیدگاه های این بزرگان به این نتیجه می رسیم که ایشان چارچوب هاو ارکان اساسی قراردادها را مطرح نموده و بندرت مسایل جزیی را بیان نموده اند.
بطور خلاصه ،نمی توان هیچ یک از نظریه های موجود در این زمینه را به عنوان مبنای منحصر مسولیت مدنی پذیرفت و بر پایه ان نظام عادلانه ای ایجاد کرد.ولی حقیقتی که در تمام آنها نیز وجوددارد انکار ناپذیر است . آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و ابزارهای منطقی تنها وسیله راه گشا یی به این هدف است .
اهداف تحقیق
بحث در خصوص مسولیت های قراردادی پیمانکار در قراردادهای ساختمانی ،متضمن طرح قوانین جدید در کشور است لذا ضروریست تحلیل و بررسی های عنوان شده در تحقیق با توجه و در نظر گرفتن قوانین صورت گیرد تا اهداف نتایج تحقیق قابلیت کاربرد داشته و متضمن نفع و فایده اجتماعی باشدکه ،در این صورت تحقیق فوق قابلیت حل تعارضات و رفع خلا های موجود در این خصوص را خواهد داشت .لذا نگارنده تمام سعی خود را معطوف همین امر خواهد نمود.امید است
،حاصل کار مقبول افتد و فایده ای هرچند مختصر داشته باشد.
سؤالات تحقیق
١- آیا میتوان مجموع مسولیت قراردادی و قهری بر پیمانکاررادر صورت نقض قرارداد، بر وی تحمیل کرد؟
٢- درج شرط عدم مسولیت پیمانکار و شرط تضمین حسن انجام کار در قراردادهای پیمانکاری تواما امکان پذیر است ؟
٣- آیا تقصیر پیمانکار در ایجاد مسولیت قراردادی شرط است یا انجام نشدن تعهد کافی ایست ؟
فرضیه های تحقیق
١- از نظر اصول هیچ مانعی ندارد که زیان دیده بتواند هردو مبنایی را که برای اثبات حق خویش دارد برگزیند و این امر با اراده قانون گذار ونظم عمومی منافات ندارد.
٢- شرط تضمین حسن انجام کار تنها به سود کارفرماست که به منظور ایجادحق فسخ برای اومورد تراضی قرار گرفته و جبران اجرای حق و آثار آن را بیان کرده ،همچنین شرط عدم مسولیت یا محدود کننده آن امری است خلاف قاعده و زیان دیده را از تمام یا بخشی از حقوق خود محروم می سازد،با این وجود شرط محدود کننده نهایی مسولیت پیمانکار نیست .
٣- مسولیت قراردادی پیمانکار منوط به اثبات تقصیر متعهد است در مسولیت قراردادی نیز تقصیر شرط است ، لیکن این تقصیر با مبنای خود (قرارداد) ارتباط نزدیک داشته ودر تعهد های به وسیله رخ می دهد.
تعریف واژه ها
قرارداد: قرارداد در لغت مترادف با عقد و پیمان آورده شده است و پیمان را به معنای عهد، معاهده و میثاق تعیین کرده اند. پس از بیان تعریف لازم است ، تعاریف «پیمانکار» و «کارفرما» به عنوان ارکان قرارداد مذکور نیز آورده شود.
تعریف لغوی پیمانکار: در لغت به معنی کسی که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده بگیرد وآن رامتعارف با مقاطعه کار دانسته اند.
در ادامه مسولیت قراردادی در مفهوم اجرا نکردن تعهدی ایست که از عقد ناشی شده و ضمانی که متخلف در این مورد پیدا می کند به لحاظ ریشه تعهد قراردادی ، مسولیت قراردادی نامیده میشود.
روش تحقیق
زمانی که تصمیم به ساختن پروژه ای گرفته شد، ضروری است که از خدمات پیمانکار استفاده شود. طرحی که نزدیک به اهداف پروژه مورد نظر است ، راهنمای مستند پیمانکارکه اجرا کننده ی پروژه است ، خواهد بود. روابط و ترتیبات قراردادی در موضوع مورد بحث ما ، بنا به ماهیت ومیزان تعهدات اطراف قراردادتغییر میکند. این تعهدات طرفین ،ازجمله پیمانکار ومسولیت های وی در ایفای تعهدات را باید به درستی فهمید و به دقت ارزیابی کرد تا بتوان روابط قراردادی که منجر به کارآمدترین شیوه تحویل پروژه و نهایتاسبب اجرای تعهد و وفای به عهد می شوند، راتعیین کرد.
جای اصلی موضوع (مسولیت قراردادی )درتعهد ناظربه انجام دادن کار یا خودداری ازآن است ، خواه موضوع تعهد انتقال مال باشد یا تسلیم آن یا انجام کاردیگر. پس ،اگرفروشنده مال کلی در تعیین وتحویل مصداق مبیع اهمال ورزد یاتعهد را انجام ندهد،مسول زیان های ناشی از این اهمال وخوداری است ، همچنین
است پیمانکار ومتعهدی که از ساختن بنای مورد تعهد امتناع دارد .بنابراین ،در بیان قاعده میتوان گفت : هرجا که تعهد ناشی از قرارداد انجام نمی شود واجرای مستقیم آن نیز (بدون اینکه مانع خارجی سبب آن باشد )امکانپذیر نیست ، مسولیت قراردادی مطرح است ،خواه عدم انجام درباره تمام تعهد باشد یا بخشی از آن .
باید بین خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه ای باشد که بتوان گفت خسارت در نتیجۀ عدم اجرای تعهد به بار آمده است ؛ برای مثال در عقد بیع اگر فروشنده ، مبیع را تحویل ندهد و ضرری از این بابت به
مشتری برسد، این در نتیجۀ مسؤلیت قراردادی است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 5 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد