بخشی از مقاله

چکیده:

سیستم های یادگیری الکترونیکی شاهد افزایش استفاده و تحقیق در دهه ی گذشته می باشد. این مقاله به معرفی اکوسیستم اصول یادگیری الکترونیکی می پردازد. ما در اینجا چارچوب نظری یادگیری الکترونیکی را پیشنهاد می دهیم. این چارچوب نظری بر پایه سه بعد اصلی می باشد: - 1 استفاده کنندگان ، فناوری و خدمات مربوط به یادگیری. این مقاله به بررسی عمیق ادبیات ابعاد مورد نظر می پردازد. مقاله در ابتدا به مفاهیم مرتبط با استفاده از کامپیوتر، با ظهور گرایش های جدید در یادگیری الکترونیکی ، در طی زمان یادگیری می پردازد. چارچوب نظری سهم بسزایی در هدایت مطالعات یادگیری الکترونیکی دارد. این تحقیق به طبقه بندی گروه های ذی نفع و ارتباط شان با سیستم های یادگیری الکترونیکی می پردازد. چارچوب نشان دهنده ی نوعی گونه شناسی سیستم های خدمات یادگیری الکترونیکی می باشد. این رویکرد دربرگیرنده ی استراتژی های یادگیری، فناوری ها و ذی نفعان می باشد.

کلمات کلیدی: سیر تکاملی اصول یادگیری الکترونیکی، ابعاد سیستم های یادگیری الکترونیکی، گسترش دوره های آنلاین - اینترنتی - عظیم، بررسی ادبیات یادگیری الکترونیکی، چارچوب یادگیری الکترونیکی.
 
.1 مقدمه

یادگیری الکترونیکی به دو حوزه اصلی تقسیم می شود، یادگیری و تکنولوژی. یادگیری یک روند شناختی در دستیابی به دانش و تکنولوژی توامند سازی فرآیند یادگیری می باشد، به این معنا که تکنولوژی مانند هر ابزار دیگری در فرآیند آموزش استفاده شده است. اگرچه کاملا ساده و منطقی به نظر می رسد، یک مداد از ابزار تکنولوژی شفاف تری است و استفاده از آن ممکن است برای بسیاری عادی تر به نظر برسد. علاوه بر این، تکنولوژی زیربنای سایر موقعیت های مشکل ساز می باشد زیرا شامل ابعاد مختلف می باشد. سیستم های یادگیری الکترونیکی ابزارهای مختلفی مانند تکنولوژی نوشتن، تکنولوژی ارتباطات، تجسم فکری و منبع ذخیره سازی را شامل می شود.

به همین دلیل، محققان به دنبال تغییر سیستم های یادگیری الکترونیکی به ابزارهای تکنولوژی شفاف مانند یک مداد یا دفترچه یادداشت می باشند. ادبیات یادگیری الکترونیکی گسترده است و به طور پیوسته همچنان به رشد خود ادامه داده است - اپاریکو، باکوا و اولیورا،. - 2014 تحقیقات انجام شده در زمینه سیستم های یادگیری الکترونیکی و هم چنین به کارگیری آن، نشان دهنده ی رشد مداوم در سراسر دنیا می باشد OECD - ، . - 2012همان طور که هارت 2009 - ، صفحه - 28 می گوید " بررسی کار دیگران شما را قادر به شناسایی فرضیات روش شناسی و استراتژی های تحقیق می کند. به همین دلیل، مرور جامع ادبیات تحقیق ، راهنمای ارزشمندی برای محققان می باشد.

به هر حال، چنین دیدگاه کلی در ادبیات کنونی وجود ندارد.این مقاله از شش بخش تشکیل شده است: در ابتدا اصول یادگیری الکترونیکی را تشریح می کنیم؛ دوم به بررسی ادبیات تحقیق اصول سیستم های یادگیری الکترونیکی می پردازیم؛ سوم روند اصول بر اساس مطالعات کتابسنجی تشریح می شود؛ چهارم مطالعات گوناگون یادگیری الکترونیکی را به طور خلاصه بیان می کنیم؛ ابعاد مختلف سیستم های یادگیری الکترونیکی ، مانند ذی نفعان، مدل های آموزشی، استراتژی های آموزشی و تکنولوژی یادگیری، بخش پنجم را تشکیل می دهد. در بخش آخر، ما نتایج اصلی از ادبیات تحقیق بر مبنای چارچوب نظری یادگیری الکترونیکی را تشریح می کنیم.

.2 اصول سیستم های یادگیری الکترونیکی

سیستم های یادگیری الکترونیکی در حال تحول اصول هستند، که ریشه در مفهوم آموزش به کمک کامپیوتر دارند - Zinn - - CAI، . - 2000 مفهوم آموزش به کمک کامپیوتر برای اولین بار در سال 1955 به عنوان وسیله ای در حل مسائل آموزشی پدیدار شد. جدول 1 اصول مرتبط با یادگیری الکترونیکی را نشان می دهد. تعاریف یادگیری به کمک کامپیوتر به روش های مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. برخی مطالعات بر تکنولوژی تاکید دارند درحالی که برخی دیگر بر ارتباطات تمرکز دارند - مسون رنی، - 2006 ، همانطور که در جدول شماره 2 نشان داده شده است. تحقیقات ما 23 اصلی را که متعلق به استفاده ازکامپیوتر در فعالیت های یادگیری است، به ویژه برای اهداف یادگیری استفاده شده است، را نشان می دهد. جدول زیر به ترتیب صعودی مطابق با تعداد نمایش اصول در نشریات علمی از سال 1960 تا 2014 مرتب شده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید