منابع پیشنهادی مطالعاتی

Word قابل ویرایش
38 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
18000 تومان
180,000 ریال – خرید و دانلود

منابع پیشنهادی مطالعاتی:
آبخیزداری
آبخیزداریوحفاظتخاک:
جزوه حفاظت خاک دکتر نخجوانی دانشگاه تهران*- جزوه حفاظت خاک دکتر سلاجقه دانشگاه تهران*- جزوه حفاظت خاک دکتر دستورانی ذانشگاه صنعتی اصفهان*-جزوه آبخیز داری دکتر سلاجقه دانشگاه تهران*-جزوه آبخیز داری دکتر نخجوانی دانشگاه تهران*- جزوه دکتر دستورانی دانشگاه صنعتی اصفهان *
هیدرولوژی:
کتاب هیدرولوژی کاربردی دکتر مهدوی جلد ۱ و۲و کتاب هیدرولوژی امین علیزاده
ژئو مورفولوژی
کتاب ژئو مورفولوژی حسن احمدی جلد۲ -جزوه ژئومورفولوژی ۱ دکتر اختصاصی دانشگاه یزد*- جزوه ژئومورفولوژی ۲ دکتر اختصاصی دانشگاه یزد*
مرتعداری :
کتاب مرتع و مرتع داری دکتر مقدم -کتاب چرای دام در مرتع و چراگاه دکتر ارزانی- کتاب پایش برای اکولوژی و حفاظت –جزوهدکترارزانیدانشگاهتهران*
جامعه شناسی:
جزوه جامعه شناسی دکتر خلیقی دانشگاه گرگان
مرتعداری
حفاظتخاکوآبخیزداری
جزوه حفاظت خاک دکتر نخجوانی*- جزوه حفاظت خاک دکتر سلاجقه*-جزوه حفاظت خاک دکتر دستورانی دانشگاه صنعتی اصفهان* -جزوه آبخیز داری دکتر سلاجقه*- جزوه آبخیزداری دکتر نخجوانی*- جزوه آبخیز داری دکتر دستورانی دانشگاه صنعتی اصفهان*
مرتعداری
کتاب مرتع و مرتع داری دکتر مقدم -کتاب چرای دام در مرتع و چراگاه دکتر ارزانی- کتاب پایش برای اکولوژی و حفاظت –جزوهدکترارزانیدانشگاهتهران*
اصلاح و توسعه مراتع
کتاب اصلاح وتوسعه مراتع دکتر آذرنیوند و زارع چاموکی- جزوه اصلاح مراتع دکتر آذرنیوند*
اندازه گیری و ارزیابی مرتع
جزوه اندازه گیری مرتع دکتر ارزانی* –کتابچرایدامدرمرتعوچراگاهدکترارزانی-کتابپایشدراکولوژیوحفاظتدکترارزانیشناساییگیاهان مرتعی
جزوه شناسایی گیاهان مرتعی ۱ آذر نیوند*- جزوه شناسایی گیاهان مرتعی ۲ آذرنیوند*

مهندسی کشاورزی آبیاری و زهکشی
کد(۱۳۰۲)
منابع پیشنهادی مطالعاتی:
آبیاری و زهکشی-سازه های آبی-مهندسی منابع آب
ریاضی
-ریاضیات دیفرانسیل دکتر مسعود نیکوکار
– ریاضی جلد ۱و۲ توماس
– ریاضی ، نیکوکار جلد ۱ و۲
– تست ریاضی کارشناسی ارشد رشته های، آبیاری و زهکشی تاسیسات آبیاری، سازه های آبی، منابع آب ،محمدجواد تفکری،
محمدمهدی فولادی
هیدرولیک انهار و سیالات
– هیدرولیک جلیل ابریشمی
– هیدرولیک مقصودی
– مکانیک سیالات استریتر
– مکانیک سیالات دیباگران
– کتاب سیالات کله چی
هیدرولوژی
– هیدرولوژی کاربردی، امین علیزاده
– هیدرولوژی مهدوی، جلد ۱و۲
– تست هیدرولوژی دکتر علیرضا شکوهی انتشارات دیباگران
مکانیک خاک
-مکانیک خاک شاپور طاعونی
– مکانیک خاک رضا ابن جلال انتشارات چمران اهواز
– تست و خلاصه درس مکانیک خاکساسان امیر افشاری
سازه های انتقال آب
– سازه های انتقال آب ،جزوه دانشگاه شهید چمران اهواز
– کتاب طراحی سازه های هیدرولیکی کانالها، مهندس علی اکبریان انتشارات دانشگاه تبریز یا ارومیه
– سازه های انتقال آب کریم بیرامی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
– کتاب سازه های انتقال دیباگران تهران
– خلاصه راهنمای دروس تخصصی و حل مسائل کنکور کارشناسی ارشد سازه های آبی، کامران محمدی، زهرا کریمی، رسول
قبادیان ، ناشر: چشمه هنر و دانش
– مجموعه سوالات سازه های ابی تا سال ۸۷
– تست سازه های انتقال آب مهندس کیاسالاری
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
کد(۱۳۰۳)
منابع مطالعاتی پیشنهادی:
فیزیولوژی
۱- فیزیولوژی گیاهان زراعی، ترجمه سرمدنیا.
۲- مبانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان زراعی، مجتمع علوم زراعی آمریکا، ترجمه عوض کوچکی.
طرح آزمایشات
۱- طرح‌های آزمایشی در علوم کشاورزی، مصطفی ولیزاده، محمد مقدم.
۲- طرح‌های آزمایشی درعلوم کشاورزی، عبدالله بصیری.
۳- طرح‌های آماری در کشاورزی، مقدم، رضایی.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18000 تومان در 38 صفحه
180,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد