بخشی از مقاله

آشنايي با مكان كارآموزي

آشنايي اجمالي با سازمان اجتماعي
به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي جهت تمركز وجوه درآمدهاي حاصله از وصول حق بيمه ،سرمايه گذاري و بهره برداري از آن به منظور اجراي تعهدات قانون تامين اجتماعي ،سازمان تامين اجتماعي تشكيل گرديده است.


ا ين سازمان طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 19/4/73 جزء نهادهاي عمومي غير دولتي قرار گرفته و داراي استقلال مالي و اداري است و بمنظور تحقق رسالت و اهداف خود نيازمند :سازماندهي فعاليت هاي مختلف بيمه اي و درماني و ايجاد ارتباطات سازماني و فرا سازماني است و جهت هدايت هماهنگي ونظارت كنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ،اين سازمان داراي شوراي عالي بوده كه به مثابه مجع عمومي وسسات حمايتي اقتصادي عمل مي نمايد.
اعضاي اين شورا داراي نمايندگاني از طرف دولت ،كار

فرمايان و كارگران به شرح ذيل ميباشند:
الف:هفت نفر نمايندگان دولت شامل :
1-وزير بهداشت،درمان وآموزش پزشكي كه رياست شورا را به عهده دارد.
2-وزير كاروامور اجتماعي يا معاون وي.
3-وزير امور اقتصادي ودارايي ويا معاون او يا نماينده تام الاختيار وزير.
4-وزير مشاور در سازمان برنامه و بودجه يا معاون او يا نماينده تام الاختيار وزير.
5-وزير معادن وفلزات يا معاون او ويا نماينده تام الاختيار وزير.
6-وزير صنايع يا معاون او ويا نماينده تام الاختيار وزير.
7-وزير تعاون يا نماينده وي.

ب:پنج نفر نمايندگي كارفرمايان.


ج:سه نفر نمايندگان بيمه شدگان .
سازمان داراي هيات مديره مي باشد كه از نظر ساختار تشكيلاتي زير نظر شوراي عالي تامين اجتماعي قرار دارد.
اين هيات مركب از سه نفر به شرح ذيل ميباشد:
-رئيس هيات مديره كه به پيشنهاد وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيات مديره دولت منصوب ميگردند.
-دو نفر عضو اصلي هيات ديره كه به پيشنهاد وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردند.
-يك نفر عضو علي البدل هيات مديره كه به ترتيب مذكور در ورد اعضاي اصلي تعيين ميگردد.
اهم وضايف هيات ديره به شرح ذيل مي باشد :
1-پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه هاي اجرايي سازمان به شورايعالي تامين اجتماعي.
2-تاييد آيين نامه هاي اجرايي موضوع قانون تامين اجتماعي واساسنامه تامين اجتماعي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط.
3-تاييد برنامه و بودجه وگزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت تصويب شورايعالي تامين اجتماعي .
4-پيشنهاد و تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصويب شورايعالي.
5-بررسي در مورد بهره برداري وسرمايه گذاري از محل وجوه وذخاير سازمان وارائه پيشنهاد شورايعالي.
سازمان بر اساس ماده2 اساسنامه تامين اجتماعي براي اجراي وظايف خود داراي تشكيلات مركزي و واحدها وشعب نمايندگيهايي در تهران و شهرستانها مي باشد.(تامين اجتماعي)موضوع قانون تامين اجتماعي مصوب 1354حسب ماده 3 شامل موارد ذيل مي باشد:
الف:حوادث وبيماريها
ب:بارداري
ج:غرامت دستمزد
د:از كارافتادگي
ذ:بازنشستگي
و:مرگ
ومشمولين قانون از كمكهاي ازدواج وعائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار ميشوند.
مشمولين قانون تامين اجتماعي حسب ماده 4 عبارتند از:
1- افرادي كه بهر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند.
2- صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
3- دريافت كنندگان مستمريهاي بازنشستگي،از كارافتادگي و فوت.
انجام تعهدات ناشي از ماده 3 قانون الزام سازمان در بند الف

وب بعهده بخش درمان سازمان وتعهدات بندهاي ج،د،ذ،و بعهده سازمان مي باشد.

ستاد مركزي سازمان :به عنوان يك تشكيلات هدايت كننده زير مجموعه ها و شركتهاي تحت پوشش خود برنامه ريزي كلان،ايجاد هماهنگي،كنترل عمليات و در نهايت اعمال مديريت بر مبناي هدف ، جهت رسيدن به اهداف سازمان فعاليت مي نمايد.
ستاد مركزي سازمان داراي 7 معاونت تخصصي بشرح زير ي باشد :
1-معاونت اقتصادي و برنامه ريزي
2-معاونت فرهنگي واجتماعي
3-معاونت حقوقي وامور مجلس
4-معاونت امور استانها


5-مهاونت فني ودرآمد
6-معاونت امور درمان
7-معاونت اداري ومالي

اداره كل تامين اجتماعي استان :
فرآيندي پويا از مجموعه منابع مالي،اداري و تخصصي تامين اجتماعي مي باشد كه از يكسو به منظور معرفي سطح استان نظارت بر حسن اجراي عمليات از طريق راهبري مجموع واحدهاي تامين اجتماعي با استفاده بهينه از منابع مالي و انساني موجود وجلب همكاري بيمه شدگان وكارفرمايان در نيل به اهداف تعيين شده در قانون تامين اجتماعي كه سياستها وبرنامه هاي كلي سازمان را با توجه به اختيارات تفويصي از سوي مديريت عامل سازمان نسبت به بازخور عمليات به ستاد مركزي سازمان و از سوي ديگر با برقراري صحيح روابط در سطح مقامات رسمي استان اقدام موثر مي نمايد.در حال حاضر29 اداره كل تامين اجتماعي تحت نظارت رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان ويا مقام مجاز از سوي ايشان واحدهاي اجرايي تابعه را راهبري مينمايد.
وظيفه اين ستاد نظارت كارشناسي در سطح استان مي باشد و به عنوان حلقه واسط بين ستاد مركزي و واحدهاي اجرايي محسوب برنامه هاي اجرايي را اجرا مي نمايد.
يكي از واحدهاي اجرايي در استان تهران سازمان تامين اجتماعي شعبه 3 كرج است كه درسال 1380 افتتاح شد .اين سازمان ابتدا در ميدان مادر مستقر بود ولي در حال حاضر روبروي ميدان عطار نقل مكان نموده است وداراي 52 نفر پرسنل است.

تعهدات وحمايتهاي شعبه:
به طور كلي تعهدات سازمان به بيمه شدگان به دو نوع مختلف تقسيم مي شود :
الف:تعهدات كوتاه مدت
ب:تعهدات بلند مدت

 

الف:تعهدات كوتاه مدت
مجموعه حمايتهايي كه ازسوي سازمان در خصوص بيمه شدگان در قالب تعهدات كوتاه مدت صورت مي گيرد به شرح ذيل مي باشد:
1-حمايتهاي درماني(در موارد بيماري،بارداري،حوادث)
2-غرامت دستمزد ايام بيماري
3-غرامت دستمزد ايام بارداري
4-هزينه سفر و اقامت بيمارو همراه


5-پروتزواروتز(تامين هزينه وسايل كمك پزشكي)
6-غرامت نقص عضو مقطوع
7-كمك ازدواج
8-هزينه كفن و دفن
9-مقرري بيمه بيكاري

ب:تعهدات بلند مدت:
مجموعه حمايتهايي كه از سوي سازمان در خصوص بيمه شدگان درقالب تعهدات بلند مدت صورت مي گيردبه شر ح زير است:
1- مستمري بازنشستگي
2- مستمري از كار افتادگي كلي
3- مستمري از كار افتادگي جريي
4- مستمري بازماندگان
5- مزاياي نقدي،غير نقدي و عيدي مستمري بگيران (كمك عائله مندي كمك هزينه اولاد،عيدي)


چارت سازماني شعبه و اهم وظايف هر واحد:1- رياست شعبه:هماهنگي وسازماندهي ومديريت احدهاي شعبه بر عهده رئيس شعبه ميباشد.ايشان رابط اصلي بين شعبه با سازمان مركزي مي باشد به طور كلي هدايت كننده شعبه به سوي هدف عاليه خود است.
2- معاونت :در صورتي كه رئيس به ماموريت ياجلسات اعزام شده باشددر غيابشان معاون كارهاي اداره را عهده دار ميشودو در صورت حضور ريئس نيز در كارها با او همكاري مي نمايد.
3- مشاوره :برطرف كننده مشكلات همكاران سازمان و همچنين بيمه شدگان مي باشدو همچنين نقطه نظرات بيمه شدگان رانسبت به عملكرد كاركنان شعبه جويا مي شوند و به رئيس شعبه ارجاء مي دهد.
4- واحد درآمد :اهم وظايف اين قسمت شامل :تشكيل پرونده مطالباتي حق بيمه هر يك از كارگاهها ،دريافت اظهارنامه ،ليست بيمه شدگان ومستن

دات واريز حق بيمه به حساب سازمان ورسيدگي به حسابهاي كارفرمايان مي باشد.به اين صورت كه متصديان شاغل در اين قسمت جهت هر يك از كارفرمايان پرونده هاي مطالباتي جداگانه تحت عنوان پرونده درآمد داشته وكليه اطلاعات مربوط اعم از تعداد بيمه شدگان ،نرخ حق بيمه،حق بيمه وصولي وبدهي اين كارگاهها در اين پرونده ضبط ونگهداري مي شود وضنا اين قسمت داراي يك زير بخش به عنوان باجه درمافت بوده و اظهار نامه هاي بيمه اي را از كارفرمايان دريافت وضمن رسيدگي وبررسي ليست،فيش،چك،يا حواله مربوطه به پرداخت حق بيمه اطلاعات مذكور را به ساير واحدهاي ذيربط از جمله مطالبات ،حساتهاي انفرادي ونامنويسي،مالي،امور بيمه شدگان منتقل مي نمايد.
5- واحد امور بيمه شدگان:انجام كليه تعهدات كوتاه مدت و بلند مدت از اهم وظايف اين قسمت مي باشد.متصديان شاغل در اين قسمت با توجه به پرونده اختصاصي بيمه شده تحت عنوان پرونده بيمه اي نسبت به مشمول نمودن افراد جهت انواع كمكها اقدام مي نمايد.
6- واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي:وظيفه مربوط به ضبط وحفظ ونگهداري سابقه بيمه شدگان وهمچنين جمع بندي ومرتب كردن وارائه گزارش هاي مختلف به عهده اين واحد مي باشد.لذا،صدور و تمديد وتجديد وتامين اعتبار دفتر چه هاي درماني باتوجه به سوابق بيمه شدگان نيز از وظايف اين واحد است.
7- واحد بازرسي:انجام امور مربوط به بازرسي از كارگاههاي تحت پوشش سازمان وشناسايي بيمه شدگان وكارگاههاي تحت پوشش و همچنين توجيه كارفرمايان و بيمه شدگان نسبت به قانون تامين اجتماعي را بعهده دارد.
8- واحد اجرائيات:وظيفه اصلي اين قسمت همانگونه كه از نامش معلوم است صدوراجرائيه هاي مختلف در صورت عدم پرداخت حق بيمه به آنان در مهلت مقرر حق بينه راپرداخت مي نمايد ويااعتراض داشته و در صورت عدم پرداخت،اخطاريه عليه آنها صادر مي گردد .پيگيري وصول حق بيمه بعد از مراحل اخطاريه (در صورت عدم وصول حق بيمه)به واحد اجرائيات محول شده است.
9- واحد حسابداري:وظيفه اين قسمت رسيدگي به حسايهاي هزينه اداري،پرسنلي،تعهدات قانوني،درآمدو ارسال گزارشهاي لازمه مي باشد.در خصوص حسابهاي مربوط به درآمد وحدها ملزم مي باشند هر ده روز،مانده اين حساب را به مركز ارسال نمايند.ضمنا اين حساب غير قابل برداشت مي باشد.در مورد حسابهاي ديگر نيز واحد حسابداري ملزم است ضمن تهيه گزارش پرداخت نسبت به تقاضاي وجه اقدام نمايد.
10 - واحد امور اداري وخدمات:بررسي و رسيدگي به امور اداري و پرسنلي وخدماتي
ورفاهي كاركنان رابعهده دارد.مسائل ومشكلات شغلي كاركنان از جمله استخدام و جذب ،بكارگيري،احكام حقوقي،گروههاي شغلي و غيره از وظايف اين قسمت بوده وضمنا بررسي حضور كاركنان از نظر فيزيكي به عهده اين قسمت است.

فصل دوم


ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته كارآموزي


در اين فصل ميخواهيم با بخش حسابداري اين شعبه بيشتر آشنا شويم.

واحد حسابداري مسئوليت محاسبه حقوق و دستمزد كاركنان ،صدور چك بابت تعهدات قانوني،ثبت درآمدهاي شعبه ،ثبت صندوق كارگشايي و به طوركلي ثبت اسناد وارسال مانده حساب درآمد هر ده روز ومانده ساير حسابها درپايان دوره مالي يك ساله به ركز راداردكه به آنهامي پردازيم .
اگر بخواهيم كارهايي كه اين واحد انجام ميدهد را به صورت چارت در آوريم بدين صورت است :

بانك تعهدات قانوني:
بيمه شدگاني كه حمايت هاي درماني(بيماري،بارداري،حوادث)،غرامت دستمزدايام بيماري،غرامت دستمزد ايام بارداري،پروتز،كمك ازدواج،هزينه كفن ودفن و...ومستمري بگيراني كه عيدي ميخواهند دريافت نمايندپس از مراجعه به واحدهاي مربوطه سند پرداخت كمكهاي قانوني را دريافت ميكنند و به واحد حسابداري مراجعه مي كنند.اين واحد نيز پس از كنترل اين سند از تكميل امضاءهاي آن اطمينان حاصل مي نمايد ومبلغ چك آنرا صادر ميكندورئيس حسابداري ورئيس شعبه يا معاون او آنرا امضاءمينمايند.وچك را به آنها تحويل ميدهندوسند اين پرداخت ها را به بانك تعهدات قانوني ثبت مي كنند.در پايان هر ماه پس از ثبتكارتهاي بانك مربوط به چكهاي پرداخت شده مغايرت گيري شده و گزارش پرداخت مربوط به آن اه گرفته شده و به اداره كل ارسال ميگردد.
براي ثبت هزينه هاي فوق الذكر در ستون بدهكارو چك صادره (مبلغ سند)در بستانكار ثبت مي شود.
به عنوان مثال غرامت دستمزد به اين صورت ثبت مي شود:

غرامت دستمزد ××
جاري 1600بانك رفاه كارگران شعبه دانش آموز ××
بابت چكهاي صادره تعهدات قانوني


بانك درآمد
حق بيمه اي كه بيمه شدگان ماهيانه طي ليست به تامين اجتماعي پرداخت ميكنند از طريق بانك طي صورت حساب روزانه به شعبه ارسال مي گردد.اين كارت بانك ها در سيستم بانك درآمد ثبت مي شود.گزارش مغايرت در پايان هر ماه به مسئول ثبت اسناد مالي داده مي شود.برخي درآمدهاي بيمه به صورت چك مي باشد كه تا موقع وصول چك آنهارا به حساب چكهاي در جريان وصول مي بريم.

جاري 1500بانك رفاه كارگران شعبه دانش آموز ××
چكهاي در جريان وصول ××
درآمد ××
بابت درآمدهاي نقدي وغيرنقدي ...ماه
هنگامي كه چكها وصول مي شود

جاري 1500بانك رفاه كارگران شعبه دانش آموز ××
چكهاي در جريان وصول ×× بابت وصول چكهاي در جريان درآمد
بانك كارگشايي
تمامي مدارك مربوط به وامها پس ازاينكه در كميته وام كه اعضاي آن كميته شامل (رئيس شعبه،مسئول مالي،مسئول امور اداري)ميباشدمطرح و دو برابر مانده حق اشتراك هرفرد به عنوان مبلغ وام تعيين و به شخص داده مي شود در سيستم بانك كارگشايي ثبت ميشود.وثبت حسابداري اين وامها در پايان هر ماه در سيستم ثبت مالي ان

جا م ميشود.حق اشتراك صندوق كارگشايي 8%حقوق و مزاياي ماهانه است كه 4%آنسهم كارمندو4%آن سهم سازمان است .
به عنوان مثال جمه حقوق ومزاياي يك كارمند1060000مي باشد .حق اشتراك وي:
سهم كارمند 42400 = 4% ×1060000
سهم سازمان 42400= 4%×1060000
كه ثبت حسابداري آن بدين شرح است:

حق اشتراك صندوق كارگشايي ××
بابت 8%حق اشتراك...ماه
جاري1700بانك رفاه كارگران شهداي دانش آموز ××
پرداخت در وجه جاري1800
ثبت پرداخت وام به كاركنان:

حساب كارمند ××
بابت دريافت وام كارگشايي
جاري1800بانك رفاه كارگران شهداي دانش آموز ××
بابت پرداخت وام به كاركنان
5/1%بيمه ××
بابت وام كارگشايي كاركنان
5/0%كارمزد ××
بابت كارمزد وام كارگشايي
هنگام پرداخت قسطهاي كاركنان و نيز در صورت تاخير ثبت جريمه آن بدين صورت است:

جاري 1800بانك رفاه كارگران شهداي دانش آموز ××
بابت ارسال اقساط كارگشايي...ماه
جريمه غيبت ××
بابت ارسال جريمه غيبت
جاري1700بانك رفاه كارگران شهداي دانش آموز ××
پرداخت در وجه جاري1800

حقوق ودستمزد


مسئول مربوط به اين كار تمامي احكام كاركنان را اعم از ماموريتها،گروه شغلي،وساير فوق العاده ها ونيزكسورات مربوطه مثل وامهاي سازمان رادر سيستم تحت عنوان هر شخص ثبت كرده ودر پايان هر ماه تغييرات حقوقي انجام شده وفيش مربوط به همكاران داده مي شود.اگر مزايايي مانند كارانه،بهره وري،نيم عشرو...نيز بخواهند پرداخت كنند اسامي كاركنان از طريق واحد امور اداري تاييد شده و به واحد حسابداري ارجاع شده و اين واحد پس از محاسبه اين مزايا صورت آنرا به بانك ارسال وفيش آن به كاركنان داده مي شود.

محاسبه حقوق ومزاياي كاركنان
حقوق كاركنان اين سازمان بر مبناي جدول حقوق نظام هماهنگ محاسبه مي شود.اين جدول 20گروه دارد .هر فرد وقتي ابتدا به صورت قراردادي در سازمان مشغول به كار مي شود مبناي حقوق او كمترين پايه حقوقي است كه پس ازدو سال اولين گروه شغلي به او تعلق مي گيرد كه اين گروه بستگي به مدرك تحصيلي و سابقه وپست سازماني هر فرد دارد.هر چهار سال هم يك گروه به گروه شغلي افراد اضافه ميشود.
حق جذب اين شعبه به اين افراد متعلق است:
معاون شعبه 63%،مسئول واحد53%،نفر دوم48%،جذب كارشناسي به گروه 10استحقاقي43%،گروه9استحقاقي38%،گروه8استحقاقي33%،جذب غير كارشناسيزيرگروه 7و گروه7 استحقاقي 28%،8و9استحقاقي33%
حق سرپرستي نيز به افراد زير تعلق مي گيرد:
معاون شعبه15%،مسئول واحد15%،نفر دوم12%
حق تخصصي شامل :
كارشناسان و نفر دوم و مسئولين و معاون شعبه 20%مي باشد.
حق سختي كار به افراد زير تعلق مي گيرد:
راننده10%،ماشين نويس20%،مامور ابلاغ10%،مسئول بازرسي وبازرسان شعبه 25%،بايگان ومسئول بايگاني10%،تلفنچي 10%.

محاسبه و واكاوي در مزاياي كاركنان
در اينجا به واكاوي در برخي از مزاياي كاركنان ميپردازيم:

كمك هزينه مسكن كاركنان
در اجراي بند 5تبصره 4 بودجه سال82 كمك هزينه كاركنان به شرح زير قابل پرداخت مي باشد:
1-كليه كاركنان رسمي آزمايشي و قراردادي (كاركنان قراردادي بايد حداقل يكسال سابقه اشتغال در سازمان را داشته باشند)مشمول دريافت كمك هزينه مسكن مي باشد .
2-مبلغ كمك هزينه مسكن كاركنان متاهل (زن و مرد)معادل 60%حداقل حقوق مبناي گروه يك جدول موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ميباشد.
3-كمك هزينه مسكن كاركنان مجرد معادل 40%حداقل حقوق مبناي

گروه يك جدول موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي باشد.
4- كمك هزينه مسكن كاركنان هر سال 25%افزايش مي يابد.
5-كاركنان مشروحه زير مشمول در يافت كمك هزينه مسكن نمي باشند:
الف-كساني كه از خانه هاي سازماني استفاده مينمايند.
ب-كساني كه در اجراي مصوبات هيات مديره از كمك هزينه مسكن نقاط محروم و بد آب وهوااستفاده مي نمايند.

 


ج-كاركنان قراردادي به مدت يكسال از بدو اشتغال بكار آنان .
7-كمك هزينه مسكن مشمول كسر بيمه و ماليات بوده وبه حساب كد هزينه 8213ثبت و منظور مي گردد.

بهره وري
در اجراي بند(د)تبصره 4 بودجه سال83 ضوابط پرداخت بهره وري به منظور رسيدن به اهداف سازماني و صرفه جويي در منابع بشرح زير قابل پرداخت است:
1-بهره وري هر سه ماه يكبار و با توجه به نتايج ارزيابي مثبت به كاركنان بر اساس امتيازات مكتسبه طبق جداول مربوطه و شاخصهاي اصول حركت بهره وري حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از پايان هر دوره پرداخت مي گردد.
2-دوره هاي بهره وري درچهارمرحله انجام مي گردد(مرحله اول اسفند لغايت ارديبهشت،مرحله دوم خرداد لغايت مرداد،مرحله سوم شهريور لغايت آبان ومرحله آذر لغايت بهمن)
3-در صورتيكه در هر استان بيشتر از60%واحدهاي تابعه مشمول دريافت بهره وري نگردد كليه كاركنان ستادي آن استان مشمول بهره وري نخواهد شد.
4- بهره وري به كاركنان رسمي ،آزمايشي،قراردادي قابل پرداخت است كه تمامي اوقات و بطور موظف در اختيار سازمان باشند.
تبصره1:كاركنانيكه از حق الزحمه ساعتي درماه برخوردار مي گردند مشمول دريافت بهره وري نمي باشند.
تبصره2:مشمولين طرح نيمه وقت بانوان در صورت احراز ساير شرايط مندرج در دستورالعمل ضوابط اجرايي بميزان 50%از مزاياي بهره وري برخوردار خواهند گرديد.
5-ارزيابي عملكرد و تعيين امتياز بهره وري كاركنان به تشخيص مسئول مربوطه و تاييد مقام مافوق صورت خواهد گرفت.
6-بهره وري مزاياي غيرمستمر است كه هر مرحله صرفا به كاركناني كه حداقل 2/1 از هر دوره اشتغال داشته باشند و نيز حداقل 75%از امتيازات متعلقه را براي مشاغل مديريت،سرپرستي و كارشناسي ارشد و 65%براي ساير مشاغل كسب نموده باشند پرداخت مي گردد.
7-كاركناني كه در طول دوره بهره وري از مرخصي بدون استفاده از حقوق ويا بيش از حقوق ويابيش از يك هفته مرخصي استعلاجي سر پايي استفاده نموده باشند به ازاي هر روز مرخصي 1%از مزاياي بهره وري آنان كسر خواهد شد.
8-مرخصي استعلاجي ايام بستري همكاران و نيز مرخصي استعلاجي سر پايي ناشي از اداه بستري در بيمارستان باشد مشمول بند فوق نخواهد بود.
9-يك ششم مرخصي زايمان همكاران پس از كسر 7 روز مرخصي استعلاجي عادي در هر دوره جهت اعمال فرمول و كسر 1%قابل محاسبه خواهد بود.


10-جهت همكاران آزاده و جانباز تا بيست روز مرخصي استعلاجي سرپايي قابل پذيرش خواهد بود.
11-به كاركنان مامور در واحدهاي غير سازماني وكاركنان مستعفي-بازخريد و اخراج و ياكاركناني كه توسط روساي مربوطه توبيخ و به تخلفات اداري معرفي شده اند و از سوي هيات هاي تخلفات اداري مجازاتهايي درباره آن اعمال شده است ودر طول آن دوره بهره وري تعلق نخواهد گرفت.
12-به مستخدمين مامور (حداكثر تا6 ماه ) در واحدهاي غير سازماني كه حقوق و مزاياي آنان از طريق سازمان پرداخت ميشود باتشخيص مدير عامل به ميزان 60%حقوق و مزاياي مستمرماهيانه بعنوان بهره وري پرداخت خواهد شد.
13-ميزان اعتبار بهره وري هر واحد بشرح زير محاسبه مي گردد.


1-13 عبارت Yiجهت هر نفر عبارت است از مجموع حقوق+تفاوت تطبيق+فوق العاده هاي شغل و تخصصي +فوق العاده جذب آخرين ماه منتهي به دوره بهره وري .
2-13 عبارت Xiجهت هر نفر عبارت است از تعداد روزهايي كه باتوجه به امتيزات مكتسبه هر فرد بهره وري خواهد گرفت.
3-13كسب هر1%امتياز مازاد بر95%بمنزله دريافت سه روز بهره وري بيشتر مي باشد كه جهت 5%امتياز مكتسبه تا ميزان 100%حداكثر 15 روز بهره وري بيشتر منظور خواهد شد.
4-13 اعتبار بهره وري هر فرد كمتر از يكماه وبيشتر از 45 روز در جمع اعتبارات شعبه منظور نخواهد شد.
5-13كسب 95% از امتيازهر مرحله بمنزله دريافت يكماه بهره وري مي باشد.
6-13 به سقف اعتبارات هر فرد 10 روز بابت شاخصهاي اصول حركت بهره وري اضافه مي گردد تا بر اساس ارزيابي صورت گرفته كاركنان نسبت به پرداخت كل يا كسري از 10 روز طبق ضوابط اقدام گردد.
14-95%از اعتباربهره وري هر فرد جهت پرداخت بهره وري وي تخصيص مي يابد كه حسب امتيازات متعلقه حاصل از جدول هاي شماره 1و2و3و4و5 كه به ترتيب مربوط به گروه استحقاقي مدرك تحصيلي،رفتار شغلي و اخلاقي،سرپرستي و مديريت وكارشناسي تخصصي و مشاغل همتراز با پستهاي مذكور بشرح زير قابل احتساب است.

15-5%اعتبار بهره وري هر مرحله بعلاوه مازاد اعتبار ناشي از تفاوت امتياز مكتسبه با حداكثر امتياز قابل احتراز بعلاوه وجوه ناشي از اعمال رخصي هاي استعلاجي بند 7تا10

در اختيار مسئول واحد قرار مي گيرد تا به كاركناني كه در طول دوره بهره وري قابليت و شايستگي شاخص تري از خودشان داده اند و بالحاظ نمودن كسري كادر واحدهاو كاركنانيكه ميزان پيشرفت كار آنان در امر سامان سوابق بيش از 100%باشد وكاركنانيكه موفق به اخذ گواهي نامه آموزشي مورد تاييد اداره كل آموزش باامتياز خوب يا بالا تر شده اند و كاركنانيكه به لحاظ عملكرد مطلوب مورد تشويق مديران قرار گرفته اند پرداخت گردد.
16-ميزان پرداختي به هر يك از كاركنان از محل بند 15 از ده روز حقوق ومزاياي مستر نبايد بيشتر گردد.
17-حداكثر پرداخت بهره وري در هر مرحله به هر يك از كاركنان طبق فرمول مربوطه و نيز تخصيص از محل اعتبار در اختيار مديريت يارئيس واحد از 60روز حقوق و مزاياي مستمر بيشتر نخواهدبود.
18-چنانچه هر يك از واحدهاي شعيه مشمول در يافت بهره وري قرارنگيرند بهره وري رئيس ومعاون آن واحد حداكثر معادل يك ماه قابل پرداخت خواهد بود.
19-رداخت بهره وري در هر مرحله مستلزم بروز بودن امور جاري واحد بوده و مشخصا بايد صورتحساب واحد در ماه قبل تنظيم و ارسال شده باشد.
20-هزينه هاي ادغام شده بابت بهره وري مشمول كسر ماليات بوده ودر كد حساب 8220ثبت و منظور خواهد شد.

كارانه
در اجراي دستورات اداري فوق الذكر ضوابط پرداخت كارانه سال 83 با توجه به ايجاد مزاياي انگيزشي شرح ذيل تعيين گرديده است:
1-امتيازات مربوط به وصولي واحدها:
در هر مرحله حداكثر 56 امتياز مربوط به وصولي واحدهايي مي باشد كه به شرح ذيل است.
1-1 به ازاي هر1%افزايش وصولي نسبت به بودجه مصوب 75%امتياز و حداكثر 25امتياز.
2-1 به ازاي هر 1%افزايش وصولي معوق نسبت به كل وصولي 70%امتياز و حداكثر 21امتياز.
3-1 به ازاي هر500000000 ريال افزايش وصولي نسبت به بودجه مصوب يك امتياز و حداكثر10امتياز.
2-امتيازات مربوط به عملكرد واحدها:
1-2 امور درآمد حداكثر 14 امتيازدر هر دوره كارانه بشرح ذيل است:


1-1-2 پيشرفت بيلان به ميزان 100%وبيشتر در پايان مرحله 14 امتياز.
2-1-2 پيشرفت بيلان به ميزان 91%تا99%در پايان مرحله 12امتياز.
3-1-2 پيشرفت بيلان به ميزان 81%تا90%در پايان مرحله 9 امتياز.
4-1-2پيشرفت بيلان تا ميزان 80%درپايان مرحله 5 امتياز.
2-2امور مالي حداكثر 10 امتياز در هر دوره كارانه بشرح ذيل:
1-2-2 ارسال صورت حساب ماهانه حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به ازاي هر ماه يك امتياز و حداكثر 4 امتياز.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید